Πεντοχίλιαρα καί διπλές συντάξεις

Στρατιῶτες ἑτοιμάζουν συσσίτια γιά πυροπαθεῖς

Ἐπιχείρησις κατευνασμοῦ τῆς ὀργῆς μέ παροχές

ΜΕ τό κῦμα τῆς ἀγανακτήσεως καί τῆς ὀργῆς συνεχῶς νά διογκώνεται καί τήν ὑπομονή τῶν κατοίκων στήν πυρόπληκτη Ἀνατολική Ἀττική νά ἔχει ἐξαντληθεῖ, ἡ Κυβέρνησις ἀνεκοίνωσε χθές μέτρα ἀνακουφίσεως γιά νά καλύψει τίς τεράστιες εὐθύνες τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ στήν ἐπιχείρηση ἐκκενώσεως καί διασώσεως. Τό πρῶτο μέτρο ἐξευμενισμοῦ εἶναι τό «πεντοχίλιαρο» σέ ὅλους ὅσοι ἐπλήγησαν ἀπό τίς πυρκαϊές στό Μάτι καί τήν Κερατέα. Τό ἐφάπαξ ἐπίδομα σέ κάθε οἰκογένεια θά ἀρχίζει ἀπό τά 5.000 εὐρώ, γιά τίς τρίτεκνες καί πολύτεκνες ἀνέρχεται στά 6.000 εὐρώ καί γιά τίς ἐπιχειρήσεις στά 8.000 εὐρώ. Ἐπίσης, στήν σύσκεψη πού προηγήθηκε στό Μέγαρο Μαξίμου ἀπεφασίσθη ἡ χορήγησις ἐπιδόματος ἀνεργίας σύν ἐφάπαξ ποσό 45 ἡμερησίων ἐπιδομάτων (650 εὐρώ) ἀνεργίας σέ ὅσους ἀνασταλεῖ ἡ ἐργασία τους μετά τήν καταστροφή τῆς ἐπιχειρήσεως στήν ὁποία εἰργάζοντο. Τό τρίτο ἔκτακτο βοήθημα εἶναι ἡ καταβολή ποσοῦ ἴσου μέ τό μεικτό δύο μηνιαίων συντάξεων στούς πυρόπληκτους συνταξιούχους τοῦ ΕΦΚΑ. Ἐπί πλέον, ὁ κ. Τζανακόπουλος ἀνεκοίνωσε τήν ἐπίσπευση, ἄνευ χρονολογικῆς σειρᾶς, τῶν αἰτήσεων συνταξιοδοτήσεως ἐκείνων πού ἔχουν ὑποβληθεῖ ἤ θά ὑποβληθοῦν ἕως τήν 31η Σεπτεμβρίου καί τῶν ὁποίων ἡ ἀσφαλιστική περιοχή τους ἤ ἡ μόνιμη κατοικία τους εὑρίσκεται ἐντός τῶν πληγεισῶν περιοχῶν.

Εἰδική μέριμνα λαμβάνεται γιά τούς μαθητές πού ἔδωσαν ἐφέτος Πανελλήνιες καί οἱ οἰκογένειές τους ἐπλήγησαν ἀπό τήν φωτιά. Οἱ βαθμοί τους προσαυξάνονται κατά 20% καί εἰσάγονται στίς ἀντίστοιχες σχολές ὡς ὑπεράριθμοι. Οἱ ἐν λόγω μαθητές πού φοιτοῦν ἤ θά εἰσαχθοῦν ἐφέτος σέ ΑΕΙ καί ΤΕΙ ἀποκτοῦν αὐτοδικαίως δικαίωμα μετεγγραφῆς στό Ἵδρυμα πού εἶναι πλησιέστερο στήν οἰκία τους. Τό μέτρο αὐτό δύναται νά παραταθεῖ καί γιά τά ἑπόμενα ἔτη μέ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας. Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ἐξήγγειλε μέτρα καί γιά τούς φορολογουμένους πού ὑπάγονται στίς ΔΟΥ Παλλήνης καί Ἐλευσῖνος. Εἰδικώτερα, παρατείνεται ἡ ὑποβολή δηλώσεων φορολογίας εἰσοδήματος φυσικῶν προσώπων φορολογικοῦ ἔτους 2017 ἕως καί τίς 30 Ὀκτωβρίου 2018.

Ἡ δέ καταβολή τοῦ φόρου εἰσοδήματος φυσικῶν προσώπων φορολογικοῦ ἔτους 2017 θά γίνει σέ τρεῖς μηνιαῖες δόσεις, μέ πρώτη δόση ἕως 31 Ὀκτωβρίου 2018, δεύτερη δόση ἕως καί 30 Νοεμβρίου 2018 καί τρίτη καί τελευταία δόση ἕως καί 31 Δεκεμβρίου 2018.

Ἐπί πλέον, γιά τούς φορολογουμένους τῶν δύο ΔΟΥ προωθοῦνται ἀποφάσεις γιά: παράταση ὑποβολῆς δηλώσεων ΦΠΑ, τῶν ὁποίων ἡ προθεσμία ἔληγε στίς 31 Ἰουλίου 2018, ἕως καί 30 Ὀκτωβρίου 2018, μέ ἀντίστοιχη παράταση καταβολῆς τοῦ φόρου. Παράταση ἀποδόσεως παρακρατουμένων φόρων ἕως καί 31 Ὀκτωβρίου 2018. Παράταση γιά τήν ὑποβολή μεταβολῶν στίς δηλώσεις στοιχείων ἀκινήτων (Ε9), τά ὁποῖα ἐπλήγησαν ἀπό τίς πυρκαϊές ἕως τέλος τοῦ τρέχοντος ἔτους. Ἐπίσης, γιά τούς ἐν λόγω κατοίκους ἀναστέλλεται ἡ καταβολή βεβαιωμένων ὀφειλῶν, πού ἔληξαν ἤ θά λήξουν ἐντός ἑξαμήνου ἀπό τήν ἔκδοσή της. Ἀπαλλάσσονται ἀπό τόν ΕΝΦΙΑ τοῦ ἔτους ὅσα ἀκίνητα εὑρίσκονται στίς συγκεκριμένες περιοχές καί ἔχουν καταστραφεῖ ὁλοσχερῶς ἤ ὑποστεῖ λειτουργικές ζημιές, πού τά καθιστοῦν μή κατοικήσιμα. Ἀνάλογα εἶναι καί τά μέτρα ἀμέσου ἀσφαλιστικῆς ἐλαφρύνσεως γιά τίς ἐπιχειρήσεις καί τούς ἀσφαλισμένους πού ἔχουν ἐπαγγελματική ἐγκατάσταση ἤ δραστηριότητα στίς πυρόπληκτες περιοχές. Ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης Πάνος Καμμένος γνωστοποίησε ὅτι θά μεταφερθοῦν σέ μονάδες τοῦ Λεκανοπεδίου ὅλα τά στελέχη καί οἱ ὁπλῖτες πού ὑπηρετοῦν στόν Ἕβρο καί στίς νήσους ἤ σέ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος, τῶν ὁποίων οἱ οἰκογένειες ἔχουν θύματα ἤ κατεστράφη τό σπίτι τους. Συμφώνως πρός τόν ὑπουργό, τό μόνο πού χρειάζεται εἶναι μία ἁπλή ἐνημέρωσις στούς στρατιωτικούς διοικητές τους ἤ ἀπό μέρους τῶν οἰκογενειῶν τους στό γραφεῖο πού θά ἀρχίσει νά λειτουργεῖ ἀπό σήμερα στήν περιοχή. Παραλλήλως, μέ πρόταση τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας, οἱ ἀρχηγοί ἀπεφάσισαν νά ἐγκρίνουν τήν προσωρινή ἀναβολή στρατεύσεως γιά ὅλους τούς διαμένοντες στήν περιοχή, ἀπό τήν στιγμή πού θά τό αἰτηθοῦν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἤθελαν καί νά τόν …παρασημοφορήσουν

Εφημερίς Εστία
Ἀσύλληπτη ἐπιπολαιότης τῆς Ἡρώδου Ἀττικοῦ – Ἡ χειρότερη σέ δημοτικότητα – Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἀπό καταβολῆς τοῦ θεσμοῦ (41%), εἶχε περιλάβει στήν λίστα τῶν τιμητικῶν διακρίσεων, μαζί μέ τόν ὑβριστή τοῦ Λιμενικοῦ, καί τόν πατέρα Ἀντώνιο!

Ὕφεσις 2% στήν Εὐρωζώνη ἄν συνεχισθεῖ ὁ πόλεμος

Εφημερίς Εστία
ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ἐπίπεδα τοῦ 2009…

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.