ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Πεντοχίλιαρα καί διπλές συντάξεις

Στρατιῶτες ἑτοιμάζουν συσσίτια γιά πυροπαθεῖς

Ἐπιχείρησις κατευνασμοῦ τῆς ὀργῆς μέ παροχές

ΜΕ τό κῦμα τῆς ἀγανακτήσεως καί τῆς ὀργῆς συνεχῶς νά διογκώνεται καί τήν ὑπομονή τῶν κατοίκων στήν πυρόπληκτη Ἀνατολική Ἀττική νά ἔχει ἐξαντληθεῖ, ἡ Κυβέρνησις ἀνεκοίνωσε χθές μέτρα ἀνακουφίσεως γιά νά καλύψει τίς τεράστιες εὐθύνες τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ στήν ἐπιχείρηση ἐκκενώσεως καί διασώσεως. Τό πρῶτο μέτρο ἐξευμενισμοῦ εἶναι τό «πεντοχίλιαρο» σέ ὅλους ὅσοι ἐπλήγησαν ἀπό τίς πυρκαϊές στό Μάτι καί τήν Κερατέα. Τό ἐφάπαξ ἐπίδομα σέ κάθε οἰκογένεια θά ἀρχίζει ἀπό τά 5.000 εὐρώ, γιά τίς τρίτεκνες καί πολύτεκνες ἀνέρχεται στά 6.000 εὐρώ καί γιά τίς ἐπιχειρήσεις στά 8.000 εὐρώ. Ἐπίσης, στήν σύσκεψη πού προηγήθηκε στό Μέγαρο Μαξίμου ἀπεφασίσθη ἡ χορήγησις ἐπιδόματος ἀνεργίας σύν ἐφάπαξ ποσό 45 ἡμερησίων ἐπιδομάτων (650 εὐρώ) ἀνεργίας σέ ὅσους ἀνασταλεῖ ἡ ἐργασία τους μετά τήν καταστροφή τῆς ἐπιχειρήσεως στήν ὁποία εἰργάζοντο. Τό τρίτο ἔκτακτο βοήθημα εἶναι ἡ καταβολή ποσοῦ ἴσου μέ τό μεικτό δύο μηνιαίων συντάξεων στούς πυρόπληκτους συνταξιούχους τοῦ ΕΦΚΑ. Ἐπί πλέον, ὁ κ. Τζανακόπουλος ἀνεκοίνωσε τήν ἐπίσπευση, ἄνευ χρονολογικῆς σειρᾶς, τῶν αἰτήσεων συνταξιοδοτήσεως ἐκείνων πού ἔχουν ὑποβληθεῖ ἤ θά ὑποβληθοῦν ἕως τήν 31η Σεπτεμβρίου καί τῶν ὁποίων ἡ ἀσφαλιστική περιοχή τους ἤ ἡ μόνιμη κατοικία τους εὑρίσκεται ἐντός τῶν πληγεισῶν περιοχῶν.

Εἰδική μέριμνα λαμβάνεται γιά τούς μαθητές πού ἔδωσαν ἐφέτος Πανελλήνιες καί οἱ οἰκογένειές τους ἐπλήγησαν ἀπό τήν φωτιά. Οἱ βαθμοί τους προσαυξάνονται κατά 20% καί εἰσάγονται στίς ἀντίστοιχες σχολές ὡς ὑπεράριθμοι. Οἱ ἐν λόγω μαθητές πού φοιτοῦν ἤ θά εἰσαχθοῦν ἐφέτος σέ ΑΕΙ καί ΤΕΙ ἀποκτοῦν αὐτοδικαίως δικαίωμα μετεγγραφῆς στό Ἵδρυμα πού εἶναι πλησιέστερο στήν οἰκία τους. Τό μέτρο αὐτό δύναται νά παραταθεῖ καί γιά τά ἑπόμενα ἔτη μέ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας. Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ἐξήγγειλε μέτρα καί γιά τούς φορολογουμένους πού ὑπάγονται στίς ΔΟΥ Παλλήνης καί Ἐλευσῖνος. Εἰδικώτερα, παρατείνεται ἡ ὑποβολή δηλώσεων φορολογίας εἰσοδήματος φυσικῶν προσώπων φορολογικοῦ ἔτους 2017 ἕως καί τίς 30 Ὀκτωβρίου 2018.

Ἡ δέ καταβολή τοῦ φόρου εἰσοδήματος φυσικῶν προσώπων φορολογικοῦ ἔτους 2017 θά γίνει σέ τρεῖς μηνιαῖες δόσεις, μέ πρώτη δόση ἕως 31 Ὀκτωβρίου 2018, δεύτερη δόση ἕως καί 30 Νοεμβρίου 2018 καί τρίτη καί τελευταία δόση ἕως καί 31 Δεκεμβρίου 2018.

Ἐπί πλέον, γιά τούς φορολογουμένους τῶν δύο ΔΟΥ προωθοῦνται ἀποφάσεις γιά: παράταση ὑποβολῆς δηλώσεων ΦΠΑ, τῶν ὁποίων ἡ προθεσμία ἔληγε στίς 31 Ἰουλίου 2018, ἕως καί 30 Ὀκτωβρίου 2018, μέ ἀντίστοιχη παράταση καταβολῆς τοῦ φόρου. Παράταση ἀποδόσεως παρακρατουμένων φόρων ἕως καί 31 Ὀκτωβρίου 2018. Παράταση γιά τήν ὑποβολή μεταβολῶν στίς δηλώσεις στοιχείων ἀκινήτων (Ε9), τά ὁποῖα ἐπλήγησαν ἀπό τίς πυρκαϊές ἕως τέλος τοῦ τρέχοντος ἔτους. Ἐπίσης, γιά τούς ἐν λόγω κατοίκους ἀναστέλλεται ἡ καταβολή βεβαιωμένων ὀφειλῶν, πού ἔληξαν ἤ θά λήξουν ἐντός ἑξαμήνου ἀπό τήν ἔκδοσή της. Ἀπαλλάσσονται ἀπό τόν ΕΝΦΙΑ τοῦ ἔτους ὅσα ἀκίνητα εὑρίσκονται στίς συγκεκριμένες περιοχές καί ἔχουν καταστραφεῖ ὁλοσχερῶς ἤ ὑποστεῖ λειτουργικές ζημιές, πού τά καθιστοῦν μή κατοικήσιμα. Ἀνάλογα εἶναι καί τά μέτρα ἀμέσου ἀσφαλιστικῆς ἐλαφρύνσεως γιά τίς ἐπιχειρήσεις καί τούς ἀσφαλισμένους πού ἔχουν ἐπαγγελματική ἐγκατάσταση ἤ δραστηριότητα στίς πυρόπληκτες περιοχές. Ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης Πάνος Καμμένος γνωστοποίησε ὅτι θά μεταφερθοῦν σέ μονάδες τοῦ Λεκανοπεδίου ὅλα τά στελέχη καί οἱ ὁπλῖτες πού ὑπηρετοῦν στόν Ἕβρο καί στίς νήσους ἤ σέ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος, τῶν ὁποίων οἱ οἰκογένειες ἔχουν θύματα ἤ κατεστράφη τό σπίτι τους. Συμφώνως πρός τόν ὑπουργό, τό μόνο πού χρειάζεται εἶναι μία ἁπλή ἐνημέρωσις στούς στρατιωτικούς διοικητές τους ἤ ἀπό μέρους τῶν οἰκογενειῶν τους στό γραφεῖο πού θά ἀρχίσει νά λειτουργεῖ ἀπό σήμερα στήν περιοχή. Παραλλήλως, μέ πρόταση τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας, οἱ ἀρχηγοί ἀπεφάσισαν νά ἐγκρίνουν τήν προσωρινή ἀναβολή στρατεύσεως γιά ὅλους τούς διαμένοντες στήν περιοχή, ἀπό τήν στιγμή πού θά τό αἰτηθοῦν.

Ειδήσεις / Άρθρα

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.