ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Παυλόπουλος καί Βενιζέλος ἐπικρίνουν αὐστηρά τήν γνωμοδότηση Ντογιάκου

ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ τοῦ Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου γιά τίς περιορισμένες ἁρμοδιότητες πού ἔχει ἡ ΑΔΑΕ στήν ἔρευνα γιά τίς ὑποκλοπές, ἐπικρίνει, ἀφοῦ τήν ἀναλύει μέ κάθε λεπτομέρεια, ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας.

Ὁ Προκόπης Παυλόπουλος, καθηγητής τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ, εὐθέως κάνει λόγο γιά «ὑπερβάσεις», «παρεκβάσεις» καί «ἀντισυνταγματικότητα» ἐκ μέρους τῆς Νομοθετικῆς, Ἐκτελεστικῆς καί Δικαστικῆς Ἐξουσίας. Καθιστᾶ σαφές ὅτι τό Σύνταγμα ἀναγνωρίζει τήν ἄσκηση ἁρμοδιοτήτων τῆς ΑΔΑΕ. Χωρίς ὑπεκφυγές ἐπισημαίνει ὅτι «ὁ δικαστικός ἔλεγχος δέν ἐπιτρέπεται νά ὁδηγεῖ σέ οἱασδήποτε μορφῆς ἄμεση ἤ ἔμμεση παρεμπόδιση τῆς ΑΔΑΕ κατά τήν ἄσκηση τῶν ἁρμοδιοτήτων της καί, ἀκόμη περισσότερο, στήν ἄμεση ἤ ἔμμεση ὑποκατάστασή της ἐν προκειμένῳ ἀπό τά ἐλέγχοντα δικαιοδοτικῶς τήν δράση της ὄργανα τῆς Δικαστικῆς Ἐξουσίας». Στρέφεται δέ ἐναντίον ὅσων προσπαθοῦν νά «δικαιολογήσουν» τίς δικαστικές «ὑπερβάσεις» δῆθεν στό ὄνομα τῆς συνταγματικῶς κατοχυρωμένης λειτουργικῆς καί προσωπικῆς ἀνεξαρτησίας τῶν δικαστικῶν ὀργάνων κατά τήν ἄσκηση τῆς δικαιοδοσίας τους, ὑπενθυμίζοντάς τους ὅτι τό Σύνταγμα ἀναγνωρίζει ἀνεξαρτησία καί στά μέλη τῶν ΑΔΑΕ. Στό ἄρθρο του, ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀναδεικνύει τίς «πρόσφατες παρεκβάσεις» τῶν τριῶν Ἐξουσιῶν ὡς τήν ἐπιτέλεση τῆς ἀποστολῆς τους.

Οἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 6 παρ. 1 τοῦ νόμου 3115/2003 προσδιορίζουν τίς ἁρμοδιότητες τῆς ΑΔΑΕ πού μεταξύ ἄλλων ἀφοροῦν στούς αὐτεπαγγέλτως ἤ κατόπιν καταγγελίας τακτικούς καί ἔκτακτους ἐλέγχους σέ ἐγκαταστάσεις, τεχνικό ἐξοπλισμό, ἀρχεῖα, τράπεζες δεδομένων καί ἔγγραφα τῆς ΕΥΠ, ἄλλων δημοσίων ὑπηρεσιῶν, ὀργανισμῶν, ἐπιχειρήσεων τοῦ εὐρύτερου δημοσίου τομέως καθώς καί ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων πού ἀσχολοῦνται μέ ταχυδρομικές, τηλεπικοινωνιακές ἤ ἄλλες ὑπηρεσίες σχετικές μέ τήν ἀνταπόκριση καί τήν ἐπικοινωνία, ὅπως καί τήν συναφῆ κλήση σέ ἀκρόαση τοῦ κάθε εἴδους προσωπικοῦ τῶν ὡς ἄνω φορέων. Ἐπίσης τονίζει ὁ κ. Παυλόπουλος ὅτι δέν εἶναι ἐπιτρεπτό στά δικαστικά ὄργανα «νά ὑπεισέλθουν στήν κρίση τῆς νομιμότητας τῶν ἐνεργειῶν τῆς ΑΔΑΕ κατά τήν ἄσκηση τῶν συνταγματικῶς κατοχυρωμένων ἁρμοδιοτήτων της παρά μόνον ὅταν –καί στό μέτρο πού– εἶναι κατά τό Σύνταγμα ἐπιτρεπτός ἤ καί ἐπιβεβλημένος ὁ παρεμπίπτων ἔλεγχος τῆς κρίσης αὐτῆς.» Προσθέτει δέ ὅτι κάθε νομοθετική ρύθμισις, ἡ ὁποία θά ἐπιχειροῦσε νά «νομιμοποιήσει» τίς πράξεις ἤ παραλείψεις κρατικῶν Ἀρχῶν, «δέν συνάδουν πρός τίς συνταγματικῶς κατοχυρωμένες ἁρμοδιότητες τῆς ΑΔΑΕ, καί εἶναι ὁπωσδήποτε ἀντισυνταγματική»!

Παρέμβαση ἔκαμε καί ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος, ὁ ὁποῖος κάλεσε τόν κ. Ντογιάκο νά βρεῖ τήν βούληση καί τό θάρρος νά ἐπανεξετάσει τήν γνωμοδότησή του. Πιστεύει ὅτι κάνει λάθος ὁ κοινός νομοθέτης ὅτι μπορεῖ νά ἀφαιρέσει «οὐσιώδεις ἐλεγκτικές ἁρμοδιότητες ἀπό τήν ἀνεξάρτητη Ἀρχή ἤ πολύ περισσότερο νά τῆς ἀπαγορεύσει καί μάλιστα μέ ἀπειλή ποινικῶν κυρώσεων νά ἀσκεῖ τή συνταγματική ἁρμοδιότητά της.» «Ἔχω τήν ἐλπίδα ὅτι ἕνας εὐφυής, ἔμπειρος καί ἐγκρατής νομικός μέ τήν διαδρομή καί τήν ἱκανότητα ἀντίστασης στίς προσβολές τῆς ἐσωτερικῆς ἀνεξαρτησίας τῆς δικαιοσύνης πού διαθέτει ὁ σημερινός Εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου, θά βρεῖ τή βούληση καί τό θάρρος νά ἐπανεξετάσει τή Γνωμοδότηση» κατέληξε.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἀντιδράσεις καί ἀπό βουλευτές τῆς ΝΔ ἔχει προκαλέσει ἡ γνωμοδότησις τοῦ κ. Ντογιάκου. Ἡ Ὄλγα Κεφαλογιάννη ἄφησε αἰχμές λέγοντας ὅτι ἡ ὑπόθεσις τῶν ὑποκλοπῶν «θά πρέπει νά διαλευκανθεῖ καί ὅποιος ἔχει τήν δυνατότητα νά ἐλέγχει πρέπει νά διευκολύνεται.» Πιό ξεκάθαρος ἦταν ὁ Κώστας Τζαβάρας: «Ὁ Εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου δέν ἔχει καμμία ἁρμοδιότητα νά γνωμοδοτεῖ γιά τήν ΑΔΑΕ πού μέ βάση τό Σύνταγμα ἀνάγονται ἀποκλειστικά στή δικαιοδοσία τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. Μόνο ἐκεῖ ἐλέγχονται οἱ ἀποφάσεις τῶν ἀνεξαρτήτων Ἀρχῶν».

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…