Παυλόπουλος καί Βενιζέλος ἐπικρίνουν αὐστηρά τήν γνωμοδότηση Ντογιάκου

ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ τοῦ Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου γιά τίς περιορισμένες ἁρμοδιότητες πού ἔχει ἡ ΑΔΑΕ στήν ἔρευνα γιά τίς ὑποκλοπές, ἐπικρίνει, ἀφοῦ τήν ἀναλύει μέ κάθε λεπτομέρεια, ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας.

Ὁ Προκόπης Παυλόπουλος, καθηγητής τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ, εὐθέως κάνει λόγο γιά «ὑπερβάσεις», «παρεκβάσεις» καί «ἀντισυνταγματικότητα» ἐκ μέρους τῆς Νομοθετικῆς, Ἐκτελεστικῆς καί Δικαστικῆς Ἐξουσίας. Καθιστᾶ σαφές ὅτι τό Σύνταγμα ἀναγνωρίζει τήν ἄσκηση ἁρμοδιοτήτων τῆς ΑΔΑΕ. Χωρίς ὑπεκφυγές ἐπισημαίνει ὅτι «ὁ δικαστικός ἔλεγχος δέν ἐπιτρέπεται νά ὁδηγεῖ σέ οἱασδήποτε μορφῆς ἄμεση ἤ ἔμμεση παρεμπόδιση τῆς ΑΔΑΕ κατά τήν ἄσκηση τῶν ἁρμοδιοτήτων της καί, ἀκόμη περισσότερο, στήν ἄμεση ἤ ἔμμεση ὑποκατάστασή της ἐν προκειμένῳ ἀπό τά ἐλέγχοντα δικαιοδοτικῶς τήν δράση της ὄργανα τῆς Δικαστικῆς Ἐξουσίας». Στρέφεται δέ ἐναντίον ὅσων προσπαθοῦν νά «δικαιολογήσουν» τίς δικαστικές «ὑπερβάσεις» δῆθεν στό ὄνομα τῆς συνταγματικῶς κατοχυρωμένης λειτουργικῆς καί προσωπικῆς ἀνεξαρτησίας τῶν δικαστικῶν ὀργάνων κατά τήν ἄσκηση τῆς δικαιοδοσίας τους, ὑπενθυμίζοντάς τους ὅτι τό Σύνταγμα ἀναγνωρίζει ἀνεξαρτησία καί στά μέλη τῶν ΑΔΑΕ. Στό ἄρθρο του, ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀναδεικνύει τίς «πρόσφατες παρεκβάσεις» τῶν τριῶν Ἐξουσιῶν ὡς τήν ἐπιτέλεση τῆς ἀποστολῆς τους.

Οἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 6 παρ. 1 τοῦ νόμου 3115/2003 προσδιορίζουν τίς ἁρμοδιότητες τῆς ΑΔΑΕ πού μεταξύ ἄλλων ἀφοροῦν στούς αὐτεπαγγέλτως ἤ κατόπιν καταγγελίας τακτικούς καί ἔκτακτους ἐλέγχους σέ ἐγκαταστάσεις, τεχνικό ἐξοπλισμό, ἀρχεῖα, τράπεζες δεδομένων καί ἔγγραφα τῆς ΕΥΠ, ἄλλων δημοσίων ὑπηρεσιῶν, ὀργανισμῶν, ἐπιχειρήσεων τοῦ εὐρύτερου δημοσίου τομέως καθώς καί ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων πού ἀσχολοῦνται μέ ταχυδρομικές, τηλεπικοινωνιακές ἤ ἄλλες ὑπηρεσίες σχετικές μέ τήν ἀνταπόκριση καί τήν ἐπικοινωνία, ὅπως καί τήν συναφῆ κλήση σέ ἀκρόαση τοῦ κάθε εἴδους προσωπικοῦ τῶν ὡς ἄνω φορέων. Ἐπίσης τονίζει ὁ κ. Παυλόπουλος ὅτι δέν εἶναι ἐπιτρεπτό στά δικαστικά ὄργανα «νά ὑπεισέλθουν στήν κρίση τῆς νομιμότητας τῶν ἐνεργειῶν τῆς ΑΔΑΕ κατά τήν ἄσκηση τῶν συνταγματικῶς κατοχυρωμένων ἁρμοδιοτήτων της παρά μόνον ὅταν –καί στό μέτρο πού– εἶναι κατά τό Σύνταγμα ἐπιτρεπτός ἤ καί ἐπιβεβλημένος ὁ παρεμπίπτων ἔλεγχος τῆς κρίσης αὐτῆς.» Προσθέτει δέ ὅτι κάθε νομοθετική ρύθμισις, ἡ ὁποία θά ἐπιχειροῦσε νά «νομιμοποιήσει» τίς πράξεις ἤ παραλείψεις κρατικῶν Ἀρχῶν, «δέν συνάδουν πρός τίς συνταγματικῶς κατοχυρωμένες ἁρμοδιότητες τῆς ΑΔΑΕ, καί εἶναι ὁπωσδήποτε ἀντισυνταγματική»!

Παρέμβαση ἔκαμε καί ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος, ὁ ὁποῖος κάλεσε τόν κ. Ντογιάκο νά βρεῖ τήν βούληση καί τό θάρρος νά ἐπανεξετάσει τήν γνωμοδότησή του. Πιστεύει ὅτι κάνει λάθος ὁ κοινός νομοθέτης ὅτι μπορεῖ νά ἀφαιρέσει «οὐσιώδεις ἐλεγκτικές ἁρμοδιότητες ἀπό τήν ἀνεξάρτητη Ἀρχή ἤ πολύ περισσότερο νά τῆς ἀπαγορεύσει καί μάλιστα μέ ἀπειλή ποινικῶν κυρώσεων νά ἀσκεῖ τή συνταγματική ἁρμοδιότητά της.» «Ἔχω τήν ἐλπίδα ὅτι ἕνας εὐφυής, ἔμπειρος καί ἐγκρατής νομικός μέ τήν διαδρομή καί τήν ἱκανότητα ἀντίστασης στίς προσβολές τῆς ἐσωτερικῆς ἀνεξαρτησίας τῆς δικαιοσύνης πού διαθέτει ὁ σημερινός Εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου, θά βρεῖ τή βούληση καί τό θάρρος νά ἐπανεξετάσει τή Γνωμοδότηση» κατέληξε.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἀντιδράσεις καί ἀπό βουλευτές τῆς ΝΔ ἔχει προκαλέσει ἡ γνωμοδότησις τοῦ κ. Ντογιάκου. Ἡ Ὄλγα Κεφαλογιάννη ἄφησε αἰχμές λέγοντας ὅτι ἡ ὑπόθεσις τῶν ὑποκλοπῶν «θά πρέπει νά διαλευκανθεῖ καί ὅποιος ἔχει τήν δυνατότητα νά ἐλέγχει πρέπει νά διευκολύνεται.» Πιό ξεκάθαρος ἦταν ὁ Κώστας Τζαβάρας: «Ὁ Εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου δέν ἔχει καμμία ἁρμοδιότητα νά γνωμοδοτεῖ γιά τήν ΑΔΑΕ πού μέ βάση τό Σύνταγμα ἀνάγονται ἀποκλειστικά στή δικαιοδοσία τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. Μόνο ἐκεῖ ἐλέγχονται οἱ ἀποφάσεις τῶν ἀνεξαρτήτων Ἀρχῶν».

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου Μιλτιάδη Ἔβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ

Τό τουρκικό ἁλιευτικό καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέλευση» κοντά στά Κύθηρα.

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ