Παροχές ἐκτός δημοσιονομικοῦ χώρου

Στίς 20/5 οἱ μειώσεις ΦΠΑ καί ἡ πληρωμή τῶν συντάξεων

ΤΑ 1,27 δισ. εὐρώ φθάνει τό κόστος τῶν παροχῶν πού θά θέσει σέ ἐφαρμογή ἡ Κυβέρνησις, μία ἑβδομάδα πρίν ἀπό τίς εὐρωεκλογές, ὑπερβαίνοντας τόν δημοσιονομικό χῶρο, πού ἰσχυρίζεται ὅτι θά «κατακτήσει» τό τρέχον ἔτος καί εἶχε προσδιορισθεῖ σέ 0,6% τοῦ ΑΕΠ ἤ 1,14 δισ. εὐρώ. Εἰδικώτερα γιά τό 2019, σέ 830 ἑκατομμύρια ἀνέρχεται τό κόστος τῆς «13ης συντάξεως», ἐνῶ οἱ παρεμβάσεις στόν ΦΠΑ στά 441 ἑκατομμύρια. Νά σημειωθεῖ ὅτι οἱ δανειστές ἀμφισβητοῦν τά στοιχεῖα γιά τό εὖρος τοῦ δημοσιονομικοῦ χώρου πού παρουσίασε ἡ Κυβέρνησις μέ ὁρισμένες πληροφορίες νά τόν τοποθετοῦν μόλις στό 0,2% μέ 0,3% τοῦ ΑΕΠ, δηλαδή σέ ποσοστά πού δέν μποροῦν νά χρηματοδοτήσουν τίς παροχές. Εἶναι βέβαιον ὅτι ἡ ὑπέρβασις τοῦ δημοσιονομικοῦ χώρου θά προκαλέσει τήν ἔντονη ἀντίδραση τῶν δανειστῶν μέ τήν ἀποδοκιμασία τους νά ἀποτυπώνεται ἀρχικῶς στήν 3η ἔκθεση ἐνισχυμένης μεταμνημονιακῆς ἐποπτείας, πού θά δημοσιοποιηθεῖ στίς 5 Ἰουνίου καί ἐν συνεχεία στό Eurogroup τῆς 13ης Ἰουνίου.

Παραλλήλως, στήν ἔκθεση πού συνοδεύει τήν τροπολογία γιά τίς μειώσεις στόν ΦΠΑ τονίζεται ὅτι οἱ ἀπώλειες ἐσόδων θά καλυφθοῦν ἀπό ἄλλες πηγές, χωρίς ὅμως νά προσδιορίζονται ἤ τουλάχιστον νά ὑπονοοῦνται. Αὐτό σημαίνει ὅτι δέν ἀποκλείεται στήν πορεία νά τεθοῦν σέ ἐφαρμογή κάποια μέτρα, ὥστε νά αὐξήσουν τά δημόσια ἔσοδα, σέ ἀντίβαρο τῶν παροχῶν πού θά δοθοῦν μία ἑβδομάδα πρίν ἀπό τίς εὐρωεκλογές.

Συμφώνως πρός τήν τροπολογία, ἡ καταβολή τῆς «13ης συντάξεως» ἀφορᾶ σέ ὅσους λαμβάνουν κυρία σύνταξη τήν 1η Μαΐου κάθε ἔτους ὅσο καί ὅσους δικαιώνονται τήν καταβολή κυρίας συντάξεως μέ ἡμερομηνία ἐνάρξεως τοῦ συνταξιοδοτικοῦ δικαιώματος πού ἀνατρέχει στήν ὡς ἄνω ἡμερομηνία. Ἐπίσης, ἡ «13η σύνταξις» καταβάλλεται στούς δικαιούχους ἐπιδομάτων συντάξεως μέ αἰτία τήν ἀναπηρία καί στούς ἀνασφάλιστους ὑπερήλικες.

Βάσει ὑπολογισμοῦ ἀποτελεῖ τό ποσό τῆς ἀκαθάριστης μηνιαίας κυρίας συντάξεως ἤ τοῦ ἀκαθάριστου ποσοῦ πού χορηγεῖται ἀπό τόν ΟΠΕΚΑ κάθε Μάιο τοῦ ἔτους χορηγήσεώς της, ἐνῶ εἰδικῶς στήν περίπτωση πού τό ἴδιο πρόσωπο δικαιοῦται περισσότερες ἀπό μία κύριες συντάξεις ἤ/καί ἐπίδομα συντάξεως μέ αἰτία τήν ἀναπηρία, τό ποσό τῆς «13ης συντάξεως» ὑπολογίζεται ἐπί τοῦ ἀθροίσματός τους.

Περαιτέρω, ὁρίζεται ὅτι ἡ «13η σύνταξις» δέν κατάσχεται στά χέρια τοῦ Δημοσίου ἤ τρίτων, δέν συμψηφίζεται μέ χρέη πρός τό Δημόσιο ἐν γένει, τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα καί τά πιστωτικά ἱδρύματα, ὑπόκειται στίς κατά νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις καί καταβάλλεται ἐντός τοῦ μηνός Μαΐου κάθε ἔτους.

Ἐπίσης, δίδεται ἡ δυνατότης κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Ἐργασίας, Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης καί Οἰκονομικῶν, μέ τήν ὁποία θά μποροῦν νά αὐξάνονται τά ποσοστά ὑπολογισμοῦ τῆς «13ης συντάξεως», νά ἀνακαθορίζεται ὁ χρόνος καταβολῆς της καί νά ρυθμίζεται κάθε ἄλλη ἀναγκαία λεπτομέρεια. Ἀπό τίς 20 Μαΐου θά ἐφαρμοσθεῖ ὁ χαμηλότερος συντελεστής ΦΠΑ σέ σειρά προϊόντων. Μέ τήν τροπολογία πού κατετέθη μετατάσσονται σέ 13% ΦΠΑ ἀπό 24% πού ἰσχύει σήμερα: α) εἴδη λαδιῶν, παρασκευάσματα κρεάτων καί ψαριῶν, κακάο, ζῦμες, ἁλάτι, ξύδια κ.λπ. β) ἡ παροχή ὑπηρεσιῶν ἀπό οἰκοτροφεῖα, δομές γιά ἄτομα μέ εἰδικές ἀνάγκες καί δομές πού παρέχουν κατάλυμα σέ ἄτομα μέ νοητική ὑστέρηση, ψυχικές διαταραχές καί χρήση οὐσιῶν καί γ) ἡ ἐκμετάλλευσις καφενείων, καφετεριῶν, ζαχαροπλαστείων, ἑστιατορίων, ψητοπωλείων, οἰνομαγειρείων καί λοιπῶν συναφῶν πρός αὐτές ἐπιχειρήσεων.

Ἐπίσης, μειώνεται ἀπό 13% σέ 6% ὁ συντελεστής τοῦ φόρου γιά τήν ἠλεκτρική ἐνέργεια καί τό φυσικό ἀέριο.

Ἐξαιροῦνται ἀπό τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ τά κέντρα διασκεδάσεως, καθώς καί ἡ διάθεσις ὡς ὑπηρεσίας τῆς ἑστιάσεως τῶν ἀλκοολούχων καί μή ἀλκοολούχων ποτῶν, χυμῶν καί ροφημάτων (π.χ. καφές) τά ὁποῖα θά συνεχίσουν νά διατίθενται μέ ΦΠΑ 24%.

Ειδήσεις / Άρθρα

Εκτάκτως το Σάββατο 25.03 με την Εστία: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 25.03, η Εστία της Κυριακής τιμά την εθνική μας επέτειο με την συλλογή: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Χωρίς ἔλεγχο νομιμότητος συμβάσεις γιά προμήθειες τοῦ Δημοσίου ἕως 1,7 ἑκατ. εὐρώ!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Κυβέρνησις ἀφήρεσε ἀπό τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο τήν ἁρμοδιότητα νά κάνει προσυμβατικό ἔλεγχο – Τά ἔργα τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως, ὁ ἀναπτυξιακός νόμος καί ἡ σιωπή τῆς Ἀντιπολιτεύσεως

Πολύ χαμηλά ὁ πῆχυς!

Μανώλης Κοττάκης
ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ἀκριβά αὐτό τό «οἱ εὐθῦνες ὑπάρχουν διαχρονικά» πού ἐπαναλαμβάνει ἡ Κυβέρνηση, ἀπό τήν πρώτη βραδιά τοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν.

Ἀστάθεια καί στήν Γαλλία

Εφημερίς Εστία
Μετά τήν παραδοχή, προχθές, ἐκ μέρους τοῦ Ἐμμανυέλ Μακρόν, ὅτι ἡ Κυβέρνησίς του δέν διαθέτει τήν πλειονοψηφία τοῦ Κοινοβουλίου νά περάσει τό ἀσφαλιστικό νομοσχέδιο, χθές ἦταν ἡ σειρά τῆς καταθέσεως προτάσεων μομφῆς.

Μέ λόγια ἁπλά, γιά μιά πολυσύνθετη ὑπόθεση

Δημήτρης Καπράνος
Μία ἄκρως ἐνδιαφέρουσα διάλεξη παρακολουθήσαμε προχθές στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.