Παροχές ἀπό τόν «κουμπαρᾶ»

ΤΟΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑ τῶν παροχῶν ἄρχισε νά ἀνοίγει καί ἐπισήμως πλέον ἡ Κυβέρνησις, καθώς εἰσερχόμεθα στήν εὐθεῖα πρός τίς ἐκλογές.

Ἡ ἀρχή ἔγινε χθές, ὁπότε ἀνεκοινώθη ἡ αὔξησις καί ἡ ἐπέκτασις σέ ἐπί πλέον εἰδικότητες τοῦ ἐπιδόματος ἐπικίνδυνης καί ἀνθυγιεινῆς ἐργασίας γιά ἀπασχολουμένους στόν τομέα τῆς ὑγείας καί γιά 5.000 ὑπαλλήλους πού ἀνήκουν καί ὑπηρετοῦν στό Πυροσβεστικό Σῶμα, ἕνα θέμα πού εὑρίσκετο σέ ἐκκρεμότητα ἐδῶ καί τρία χρόνια. Ταυτοχρόνως, ὁ Πρωθυπουργός τόνισε ἀπό τήν Καστοριά ὅτι μέσα στήν ἑβδομάδα (ἐνδεχομένως καί σήμερα) θά γίνουν ἐξαγγελίες γιά τούς συνταξιούχους πού δέν πῆραν αὔξηση λόγῳ προσωπικῆς διαφορᾶς, δηλώνοντας ὅτι ἡ Κυβέρνησίς του θά εἶναι πάντα δίπλα στούς πολῖτες καί εἰδικά στούς πιό ἀδύναμους. Ἐν ἐξελίξει εἶναι καί ἡ διαμόρφωσις τοῦ τελικοῦ πακέτου παροχῶν, τό ὁποῖο θά περιλαμβάνει ρύθμιση ὀφειλῶν γιά χρέη στό Δημόσιο καί τά ἀσφαλιστικά ταμεία, τά ὁποῖα ἐδημιουργήθησαν κατά τήν περίοδο τῆς ἐνεργειακῆς κρίσεως, ἤτοι ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 2021 ἕως καί τόν Δεκέμβριο τοῦ 2022.

Τό ἀνώτατο ὕψος τοῦ ἐπιδόματος ἐπικίνδυνης καί ἀνθυγιεινῆς ἐργασίας γιά τούς ἐργαζομένους στήν ὑγεία καί τούς ὑπαλλήλους τοῦ πυροσβεστικοῦ σώματος αὐξάνεται ἀναδρομικά ἀπό 1η Ἰανουαρίου 2023 στά 200 εὐρώ. Τό ἐπίδομα καθορίζεται σέ πέντε νέες κατηγορίες, ὡς ἑξῆς:

Α΄ Κατηγορία: 200 € (ἀπό 150 €, πού ἴσχυε μέχρι πρό τινος).

Β΄ Κατηγορία: 165 € (ἀπό 105 €).

Γ΄ Κατηγορία: 150 € (ἀπό 70 €).

Δ΄ Κατηγορία: 105 € (ἀπό 35 €).

Ε΄ Κατηγορία: 70 € (ἀπό 30 €).

Ἀξίζει νά ἐπισημανθεῖ πώς ἡ πλειονότης τῶν ἐργαζομένων στά νοσοκομεῖα κατατάσσεται σέ ἀνώτερη κατηγορία, μέ πιό χαρακτηριστικό παράδειγμα τούς νοσηλευτές.

Παράλληλα ἐνῷ μέχρι πρό τινος κατεβάλλετο τό ἐπίδομα τῆς Α΄ κατηγορίας (150 €) μόνο στούς ἐποχικούς ὑπαλλήλους τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος, μέ σχέση ἐργασίας ἰδιωτικοῦ δικαίου ὁρισμένου χρόνου εἰδικότητος «ὁδηγοῦ» τῶν πυροσβεστικῶν ὀχημάτων, πλέον αὐξάνεται σέ 200 καί δίδεται σέ ἐποχικούς ὑπαλλήλους τῆς πυροσβεστικῆς ἀλλά καί σέ πυροσβέστες Πενταετοῦς Ὑποχρεώσεως. Σχετικῶς πρός τούς συνταξιούχους, ἐκτιμᾶται ὅτι ἔκτακτη παροχή ὡς ἐπίδομα προσωπικῆς διαφορᾶς θά λάβουν περίπου 750.000 μέ 800.00 ἀπό τούς 900.000 συνταξιούχους πού δέν ἔλαβαν αὔξηση καί θά εἶναι κλιμακωτή.

Τό βασικό ἐπίδομα προσωπικῆς διαφορᾶς ἐξετάζεται νά εἶναι 350 εὐρώ γιά συνταξιούχους πού λαμβάνουν μικρότερη σύνταξη καί νά μειώνεται γιά τίς μεγαλύτερες συντάξεις. Τό πιό πιθανό εἶναι νά μπεῖ κόφτης στίς πολύ ὑψηλές συντάξεις. Αὐτό σημαίνει ὅτι βοήθημα θά λάβουν καί συνταξιοῦχοι πού λαμβάνουν συντάξεις στίς ὁποῖος κατηργήθη ἡ εἰσφορά ἀλληλεγγύης καί ἔχουν ἕνα μικρό μηνιαῖο ὄφελος. Ἡ ρύθμισις ὀφειλῶν θά ἐπικεντρώνεται στούς συνεπεῖς ὀφειλέτες, πού κάλυπταν τίς ὑποχρεώσεις τους μέχρι τό ξέσπασμα τῆς ἐνεργειακῆς καί πληθωριστικῆς κρίσεως. Θά ἀποτελεῖ ἀναβίωση τῆς ρυθμίσεως τῶν 37-72 δόσεων τῶν χρεῶν τῆς πανδημίας, ἤτοι τῆς περιόδου ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2020 μέχρι καί τόν Ἰούλιο τοῦ 2021. Τά χρέη ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 2021 θά ἀφοροῦν στήν νέα ρύθμιση.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ παρωδία τοῦ Πανθεσσαλικοῦ Σταδίου

Δημήτρης Καπράνος
Σάν καλός φίλαθλος, πού λέτε, στήθηκα προχθές στήν τηλεόρασή μου γιά νά δῶ τρεῖς εὐρωπαϊκούς τελικούς Κυπέλλου σέ Ἀγγλία, Ἑλλάδα καί Γερμανία.

Τετάρτη, 27 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΗΤΛΟΜΑΝΙΑ

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.