Παροχές ἀπό τόν «κουμπαρᾶ»

ΤΟΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑ τῶν παροχῶν ἄρχισε νά ἀνοίγει καί ἐπισήμως πλέον ἡ Κυβέρνησις, καθώς εἰσερχόμεθα στήν εὐθεῖα πρός τίς ἐκλογές.

Ἡ ἀρχή ἔγινε χθές, ὁπότε ἀνεκοινώθη ἡ αὔξησις καί ἡ ἐπέκτασις σέ ἐπί πλέον εἰδικότητες τοῦ ἐπιδόματος ἐπικίνδυνης καί ἀνθυγιεινῆς ἐργασίας γιά ἀπασχολουμένους στόν τομέα τῆς ὑγείας καί γιά 5.000 ὑπαλλήλους πού ἀνήκουν καί ὑπηρετοῦν στό Πυροσβεστικό Σῶμα, ἕνα θέμα πού εὑρίσκετο σέ ἐκκρεμότητα ἐδῶ καί τρία χρόνια. Ταυτοχρόνως, ὁ Πρωθυπουργός τόνισε ἀπό τήν Καστοριά ὅτι μέσα στήν ἑβδομάδα (ἐνδεχομένως καί σήμερα) θά γίνουν ἐξαγγελίες γιά τούς συνταξιούχους πού δέν πῆραν αὔξηση λόγῳ προσωπικῆς διαφορᾶς, δηλώνοντας ὅτι ἡ Κυβέρνησίς του θά εἶναι πάντα δίπλα στούς πολῖτες καί εἰδικά στούς πιό ἀδύναμους. Ἐν ἐξελίξει εἶναι καί ἡ διαμόρφωσις τοῦ τελικοῦ πακέτου παροχῶν, τό ὁποῖο θά περιλαμβάνει ρύθμιση ὀφειλῶν γιά χρέη στό Δημόσιο καί τά ἀσφαλιστικά ταμεία, τά ὁποῖα ἐδημιουργήθησαν κατά τήν περίοδο τῆς ἐνεργειακῆς κρίσεως, ἤτοι ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 2021 ἕως καί τόν Δεκέμβριο τοῦ 2022.

Τό ἀνώτατο ὕψος τοῦ ἐπιδόματος ἐπικίνδυνης καί ἀνθυγιεινῆς ἐργασίας γιά τούς ἐργαζομένους στήν ὑγεία καί τούς ὑπαλλήλους τοῦ πυροσβεστικοῦ σώματος αὐξάνεται ἀναδρομικά ἀπό 1η Ἰανουαρίου 2023 στά 200 εὐρώ. Τό ἐπίδομα καθορίζεται σέ πέντε νέες κατηγορίες, ὡς ἑξῆς:

Α΄ Κατηγορία: 200 € (ἀπό 150 €, πού ἴσχυε μέχρι πρό τινος).

Β΄ Κατηγορία: 165 € (ἀπό 105 €).

Γ΄ Κατηγορία: 150 € (ἀπό 70 €).

Δ΄ Κατηγορία: 105 € (ἀπό 35 €).

Ε΄ Κατηγορία: 70 € (ἀπό 30 €).

Ἀξίζει νά ἐπισημανθεῖ πώς ἡ πλειονότης τῶν ἐργαζομένων στά νοσοκομεῖα κατατάσσεται σέ ἀνώτερη κατηγορία, μέ πιό χαρακτηριστικό παράδειγμα τούς νοσηλευτές.

Παράλληλα ἐνῷ μέχρι πρό τινος κατεβάλλετο τό ἐπίδομα τῆς Α΄ κατηγορίας (150 €) μόνο στούς ἐποχικούς ὑπαλλήλους τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος, μέ σχέση ἐργασίας ἰδιωτικοῦ δικαίου ὁρισμένου χρόνου εἰδικότητος «ὁδηγοῦ» τῶν πυροσβεστικῶν ὀχημάτων, πλέον αὐξάνεται σέ 200 καί δίδεται σέ ἐποχικούς ὑπαλλήλους τῆς πυροσβεστικῆς ἀλλά καί σέ πυροσβέστες Πενταετοῦς Ὑποχρεώσεως. Σχετικῶς πρός τούς συνταξιούχους, ἐκτιμᾶται ὅτι ἔκτακτη παροχή ὡς ἐπίδομα προσωπικῆς διαφορᾶς θά λάβουν περίπου 750.000 μέ 800.00 ἀπό τούς 900.000 συνταξιούχους πού δέν ἔλαβαν αὔξηση καί θά εἶναι κλιμακωτή.

Τό βασικό ἐπίδομα προσωπικῆς διαφορᾶς ἐξετάζεται νά εἶναι 350 εὐρώ γιά συνταξιούχους πού λαμβάνουν μικρότερη σύνταξη καί νά μειώνεται γιά τίς μεγαλύτερες συντάξεις. Τό πιό πιθανό εἶναι νά μπεῖ κόφτης στίς πολύ ὑψηλές συντάξεις. Αὐτό σημαίνει ὅτι βοήθημα θά λάβουν καί συνταξιοῦχοι πού λαμβάνουν συντάξεις στίς ὁποῖος κατηργήθη ἡ εἰσφορά ἀλληλεγγύης καί ἔχουν ἕνα μικρό μηνιαῖο ὄφελος. Ἡ ρύθμισις ὀφειλῶν θά ἐπικεντρώνεται στούς συνεπεῖς ὀφειλέτες, πού κάλυπταν τίς ὑποχρεώσεις τους μέχρι τό ξέσπασμα τῆς ἐνεργειακῆς καί πληθωριστικῆς κρίσεως. Θά ἀποτελεῖ ἀναβίωση τῆς ρυθμίσεως τῶν 37-72 δόσεων τῶν χρεῶν τῆς πανδημίας, ἤτοι τῆς περιόδου ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2020 μέχρι καί τόν Ἰούλιο τοῦ 2021. Τά χρέη ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 2021 θά ἀφοροῦν στήν νέα ρύθμιση.

Ειδήσεις / Άρθρα

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ