«Παράθυρο» Σεντένο γιά δημοσιονομική χαλάρωση

Στίς 16/3 οἱ ἀποφάσεις γιά τά μέτρα στήν ΕΕ

ΑΝΟΙΚΤΟ τό ἐνδεχόμενο γιά δημοσιονομική χαλάρωση ἄφησε ὁ ἐπί κεφαλῆς τοῦ Eurogroup Μάριο Σεντένο μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἐκτάκτου τηλεδιασκέψεως τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῆς ΕΕ μέ θέμα τίς ἐπιπτώσεις τοῦ κορωνοϊοῦ στήν οἰκονομία. Ὅπως προκύπτει, τό Eurogroup προτίθεται νά χαλαρώσει τούς αὐστηρούς κανόνες δημοσιονομικῆς πειθαρχίας προκειμένου νά χρηματοδοτηθοῦν οἱ ἀναγκαῖες παρεμβάσεις. Ὁ Πορτογάλος τόνισε ὅτι δεδομένου τοῦ δυνητικοῦ ἀντικτύπου στήν ἀνάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν διαταραχῶν στίς ἐφοδιαστικές ἁλυσίδες, τά κράτη μέλη εἶναι ἕτοιμα νά συντονίσουν τήν ἀντίδρασή τους καί νά χρησιμοποιήσουν ὅλα τά κατάλληλα ἐργαλεῖα γιά τήν ἐπίτευξη ἰσχυρῆς καί βιωσίμου ἀναπτύξεως.

«Εἴμαστε ἕτοιμοι νά ἀναλάβουμε περαιτέρω δράση. Αὐτό περιλαμβάνει καί δημοσιονομικά μέτρα, καθώς μπορεῖ νά χρειασθοῦν γιά τήν στήριξη τῆς ἀναπτύξεως. Τό πλαίσιο τῶν δημοσιονομικῶν μας κανονισμῶν παρέχει εὐελιξία γιά τήν ἀντιμετώπιση “ἀσυνήθιστων συμβάντων πού δέν ὑπόκεινται στόν ἔλεγχο τῶν κυβερνήσεων. Ἐναπόκειται στήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή νά ἐφαρμόσει αὐτούς τούς κανόνες καί νά ἀξιολογήσει τά αἰτήματα τῶν κρατῶν μελῶν”» ὑπεγράμμισε χαρακτηριστικά.

Γιά τίς τελικές ἀποφάσεις, καί ὁ Μάριο Σεντένο παρέπεμψε στήν συνεδρίαση στίς 16 Μαρτίου. «Θά ἐπανεξετάσουμε τήν κατάσταση καί τά περαιτέρω μέτρα, ἀνάλογα μέ τούς κινδύνους, καθώς ἐκτυλίσσονται» ὅπως ἀνέφερε, μέ στόχο νά καλύψει «ὅλο τό φάσμα τῶν δημοσιονομικῶν, χρηματοπιστωτικῶν καί διαρθρωτικῶν πολιτικῶν πού εἶναι σημαντικές γιά τήν διασφάλιση τῆς εὐημερίας τῶν πολιτῶν μας καί τήν ἄμβλυνση τῶν ἀρνητικῶν ἐπιπτώσεων τοῦ κορωνοϊοῦ στήν ἀνάπτυξη».

Συμφώνως πρός πληροφορίες, ἡ Ἑλλάς μαζί μέ ἄλλες χῶρες πού πλήττονται περισσότερο ὅπως ἡ Ἰταλία καί ἡ Γαλλία εἶναι ὑπέρ τῆς γραμμῆς κοινῶν δημοσιονομικῶν πολιτικῶν, ἤτοι μιᾶς δέσμης μέτρων ἑνιαίας ἐφαρμογῆς γιά ὅλες τίς χῶρες. Ἐκτιμᾶται δέ ὅτι οἱ πολιτικές αὐτές μποροῦν νά ὑπαχθοῦν στούς Κανόνες περί Ἐκτάκτων Περιστάσεων, ὥστε νά μήν «ἐπηρεάζουν» τίς μετρήσεις τοῦ δημοσιονομικοῦ ἀποτελέσματος. Ἐπί τοῦ παρόντος, μόνον ἡ Ἰταλία ἔχει ἀνακοινώσει δέσμη δημοσιονομικῶν παρεμβάσεων ἐνῶ στήν χώρα μας ἡ Κυβέρνησις ἔχει ἤδη ἕτοιμο ἕνα πακέτο μέτρων τό ὁποῖο θά ἐφαρμοσθεῖ, ἐφ’ ὅσον χρειασθεῖ.

Μία πιό ἀναλυτική συζήτησις ἐκτιμᾶται ὅτι θά γίνει στήν σημερινή συζήτηση τοῦ EuroWorking Group ἐνῶ συνεχεῖς ἀναμένεται νά εἶναι οἱ ἐπαφές τῶν ὑπουργῶν τῶν κρατῶν μελῶν καί τό ἑπόμενο χρονικό διάστημα.

Τήν ἴδια στιγμή, δυσμενέστερα σενάρια γιά τήν ἐξέλιξη τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως ἐφέτος ἐξετάζει καί τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο, ὅπως δήλωσε ἡ Γενική Διευθύντρια τοῦ ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, σέ κοινή συνέντευξη Τύπου μέ τόν πρόεδρο τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης Νταίηβιντ Μάλπας, καθώς ἡ ἐξάπλωσις τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ ἔχει παγκόσμιο χαρακτῆρα καί ἤδη ἔχει ἐπεκταθεῖ σέ περισσότερα ἀπό τό ἕνα τρίτο τῶν κρατῶν μελῶν τοῦ Ταμείου. Ἡ κ. Γκεοργκίεβα δέν ἀνεκοίνωσε ἀναθεωρημένες προβλέψεις τοῦ Ταμείου γιά τήν παγκοσμία ἀνάπτυξη, ὅμως κατέστησε σαφές ὅτι οἱ ὑπολογισμοί ἔχουν ἀλλάξει σέ σχέση μέ ὅσα εἶχαν ἀνακοινωθεῖ πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες στό πλαίσιο τῆς συναντήσεως τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τοῦ G20. Τότε ἡ κ. Γκεοργκίεβα εἶχε ἀνακοινώσει ὅτι ἐφ’ ὅσον ἡ ἐπιδημία παρέμενε στόν χῶρο τῆς Κίνας καί ἦταν δυνατόν νά ἐλεγχθεῖ σχετικῶς γρήγορα, ἡ ἐπίπτωσις στόν ρυθμό ἀναπτύξεως τῆς Κίνας θά ἦταν 0,4% καί στήν παγκοσμία ἀνάπτυξη 0,1%. Πλέον, αὐτό τό σενάριο τῶν ἤπιων ἐπιπτώσεων ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ καί ἐξετάζονται προβλέψεις γιά σοβαρότερη ἐπίπτωση στήν παγκοσμία οἰκονομία.

Ὅπως ἐξήγησε ἡ κ. Γκεοργκίεβα, αὐτό πού ἔχει ἀλλάξει τούς ὑπολογισμούς γιά τίς ἐπιπτώσεις εἶναι τό γεγονός ὅτι ὑπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα στοιχεῖα γιά τήν ἐξέλιξη τῆς ἐπιδημίας πού δείχνουν ὅτι ὁ ἰός μεταδίδεται γρήγορα καί συχνά χωρίς νά εἶναι δυνατή ἡ ἀνίχνευσίς του, καί ἤδη ἐπηρεάζει ἀρκετές χῶρες γιά νά ὁμιλοῦμε πλέον γιά ἕνα παγκόσμιο φαινόμενο καί ὄχι γιά ἕνα φαινόμενο περιορισμένο στήν Κίνα.

Τό ΔΝΤ ἔχει «ὁπλοστάσιο» κεφαλαίων ἑνός τρισ. δολλαρίων καί θά προσφέρει χρηματοδότηση ὅπου εἶναι ἀπαραίτητο γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας καί τῶν οἰκονομικῶν συνεπειῶν της, ἰδιαιτέρως στά ἀσθενέστερα μέλη του.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.