ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Παράθυρο ἀναβολῆς τῶν διερευνητικῶν συνομιλιῶν

Ἔντονο διάβημα τῶν Ἀθηνῶν γιά τίς τουρκικές προκλητικές δηλώσεις

ΤΗΝ ἀνέκαθεν ἀμφισβητουμένη σκοπιμότητα τῶν «διερευνητικῶν ἐπαφῶν» μέ τήν Τουρκία φαίνεται ὅτι ἀντιλαμβάνεται ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις. Ὁ ἑπόμενος κύκλος αὐτῶν τῶν ἐπαφῶν προγραμματίζεται γιά τήν προσεχῆ ἑβδομάδα καί, συγκεκριμένα, γιά τήν Τρίτη 22 Φεβρουαρίου. Ἤδη ὅμως μετά τήν χθεσινή ἐνημέρωση τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου, τό ἐνδεχόμενο ἀναβολῆς του εἶναι ἀνοικτό.

Μετά τίς ἀλλεπάλληλες δηλώσεις Τούρκων ἐπισήμων πού ἀμφισβητοῦν τήν ἑλληνική κυριαρχία στά νησιά τοῦ Αἰγαίου καί ἐπιμένουν στό casus belli, ὁ Γιάννης Οἰκονόμου ναί μέν ἐτόνισε ὅτι ἡ Ἀθήνα πάντα πιστεύει στήν ἀναγκαιότητα τῆς ἐπικοινωνίας καί τῶν ἐπαφῶν μέ τήν ἄλλη πλευρά, γιά νά προσθέσει ὅμως πώς «αὐτό δέν σημαίνει ὅτι δέν παρατηροῦμε τήν ἐντεινόμενη προκλητικότητα καί τόν παραλογισμό τῆς Ἀγκύρας».

Περαιτέρω, ἡ ἐπισήμανσις τοῦ κ. Οἰκονόμου ὅτι «ὅλα ἀξιολογοῦνται» δεικνύει ὅτι ἡ ἑλληνική πλευρά δέν ἔχει ἀποφασίσει τελεσιδίκως ἄν θά γίνουν οἱ συνομιλίες, οἱ ὁποῖες μέχρι στιγμῆς ἔχουν ἀποδειχθεῖ ἀτελέσφορες. Οὕτως ἤ ἄλλως πάντως ὁ πῆχυς, γιά τήν Ἑλλάδα, παραμένει χαμηλός καθώς στίς συνομιλίες πού ἔχουν μέχρι στιγμῆς διεξαχθεῖ ἀποτελοῦν γιά τήν Τουρκία εὐκαιρία νά προβάλλει τίς παράλογες διεκδικήσεις της. Αὐτός ἦταν καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ὅλοι οἱ προηγούμενοι γῦροι συνομιλιῶν ἀπέβησαν ἄγονοι.

Ὁ κ. Οἰκονόμου ἠρνήθη πάντως νά δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ἀρκούμενος νά δηλώσει τά ἑξῆς: «Δέν ἔχει ἀλλάξει κάτι πρός τήν κατεύθυνση αὐτή, ἀλλά δέν περνᾶ ἀπαρατήρητη ἡ ὄξυνση ἀπό τήν πλευρά τῆς Τουρκίας, τά ἐντελῶς ἀνυπόστατα καί παράλογα πού σέ διάφορα φόρα καί ἐπίπεδα Τοῦρκοι ἀξιωματοῦχοι διατυπώνουν». Ἐν τῷ μεταξύ σέ ἔντονο διάβημα διαμαρτυρίας γιά τήν ἀμφισβήτηση τῶν νησιῶν προέβη ἡ Ἑλλάς. Πρός τοῦτο ἐκλήθη στόν ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ὁ Τοῦρκος ἐπιτετραμμένος. Στό διάβημα τό ὁποῖο ἐπέδωσε ὁ διευθυντής τῆς Α4 Διευθύνσεως Νικόλαος Παπαγεωργίου ὑπογραμμίζεται ἡ ἔντονη δυσαρέσκεια τῆς Ἑλλάδος, καθώς καί ἡ διαμαρτυρία της γιά τίς πρόσφατες δηλώσεις Τούρκων ἀξιωματούχων, οἱ ὁποῖοι ἀμφισβήτησαν τήν ἑλληνική κυριαρχία ἐπί τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, αἰτιάσεις τίς ὁποῖες βεβαίως ἀπορρίπτει ἡ ἑλληνική πλευρά ὡς παράνομες καί ἀνυπόστατες. Ἐτονίσθη ὅτι οἱ ἐν λόγῳ δηλώσεις δέν εἶναι ἁπλῶς ἀντιπαραγωγικές, ἀλλά ἀποτελοῦν κλιμάκωση τῆς τουρκικῆς προκλητικῆς συμπεριφορᾶς. Περαιτέρω, ἐτονίσθη τό ὀξύμωρο τῶν τουρκικῶν θέσεων, καθώς ἡ τουρκική πλευρά ἐπικαλεῖται συνεχῶς τό Διεθνές Δίκαιο, τήν στιγμή κατά τήν ὁποία τό παραβιάζει καταφορά. Ἐπίσης ἔγινε σαφής ἀναφορά στό casus belli, στό τουρκο-λιβυκό «μνημόνιο» καί στήν «Γαλάζια Πατρίδα», ὡς ἐνεργειῶν πού ὑπονομεύουν τήν σταθερότητα. Ἐν τῷ μεταξύ, τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἔδωσε ὁδηγίες πρός τίς Πρεσβεῖες μας στά Κράτη Μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, τοῦ ΝΑΤΟ καί τῶν Μελῶν τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ νά προβοῦν σέ σχετική ἐνημέρωση γιά τήν κλιμάκωση τῆς τουρκικῆς προκλητικῆς συμπεριφορᾶς. Παρόμοια ἐνημέρωσις θά γίνει καί πρός τίς ἡγεσίες τῶν ἀνωτέρω Ὀργανισμῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;