ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Παράτασις ἕως τίς 28/2 γιά τά τέλη κυκλοφορίας

ΑΑΔΕ: Ποιές δηλώσεις παίρνουν προθεσμία

ΠΑΡΑΤΑΣΗ στήν προθεσμία γιά τήν καταβολή τῶν τελῶν κυκλοφορίας τοῦ 2022, καθώς καί γιά τήν θέση τῶν ὀχημάτων σέ ἑκούσια ἀκινησία, ἕως τίς 28 Φεβρουαρίου 2022, ἔδωσε τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Ὅπως ἐπισημαίνει σέ δήλωσή του ὁ ὑφυπουργός Οἰκονομικῶν Ἀπόστολος Βεσυρόπουλος, ἡ παράτασις γιά τήν καταβολή τῶν τελῶν κυκλοφορίας εἶναι ἐπιβεβλημένη, γιά νά διευκολύνει τούς πολῖτες καί νά δοθεῖ ἡ δυνατότης σέ ὅλους νά ἐκπληρώσουν αὐτή τήν ὑποχρέωση. Ταυτοχρόνως ἡ ΑΑΔΕ ἔδωσε προθεσμία ἕως τίς 28 Φεβρουαρίου γιά τήν ὑποβολή μίας σειρᾶς ἀπό τροποποιητικές δηλώσεις:

– Τροποποιητικές δηλώσεις μέ ἀγροτικές ἐνισχύσεις καί ἐπιδοτήσεις πού ἀνάγονται σέ προηγούμενα ἔτη, ἐφ’ ὅσον ἡ βεβαίωσις γιά τά ἐν λόγῳ ποσά ἐξεδόθη ἀπό τόν ΟΠΕΚΕΠΕ ἐντός τοῦ 2021.

– Δηλώσεις φορολογικοῦ ἔτους 2020 σέ περίπτωση θανάτου τοῦ φορολογουμένου, γιά τίς ὁποῖες ὑπόχρεοι σέ ὑποβολή εἶναι οἱ κληρονόμοι του.

– Δηλώσεις φορολογουμένων τῶν ὁποίων ἔγινε δεκτό τό αἴτημα μεταφορᾶς τῆς φορολογικῆς κατοικίας τους στήν ἀλλοδαπή ἐντός τοῦ 2021 ἤ δέν ἔγινε δεκτό τό αἴτημά τους λόγῳ τοῦ γεγονότος ὅτι τά δικαιολογητικά πού προσεκόμισαν ἐμπρόθεσμα δέν ἐκρίθησαν ἐπαρκῆ καί ἀκριβῆ.

– Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εἰσοδήματος μέ ἀναδρομικά μισθῶν ἤ συντάξεων προηγουμένων ἐτῶν, ἀναδρομικά ἐπιδομάτων ἀνεργίας, ἀναδρομικά ἀμοιβῶν ἰατρῶν τοῦ ΕΣΥ ἀπό ἀπογευματινά ἰατρεῖα νοσοκομείων τοῦ ΕΣΥ, καθώς καί μέ λοιπά εἰσοδήματα πού ὁμοίως ἀνάγονται σέ παλαιότερο ἔτος, ἐφ’ ὅσον οἱ βεβαιώσεις ἀποδοχῶν ἤ συντάξεων ἐξεδόθησαν ἐντός τοῦ 2021.

– Τροποποιητικές δηλώσεις πού ὑποβάλλονται μετά τήν καταληκτική προθεσμία, ὄχι λόγω ὑπαιτιότητος τοῦ δικαιούχου τῶν εἰσοδημάτων, ἀλλά ἐξ αἰτίας ἐκπρόθεσμης ἀποστολῆς ἀρχικοῦ ἤ τροποποιητικοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἀρχείου στήν ΑΑΔΕ, μηνιαίου ἤ ἐτησίου, ἤ ἐξ αἰτίας ἐκπρόθεσμης χορηγήσεων, γιά ὁποιοδήποτε λόγο.

– Δηλώσεις πού περιλαμβάνουν ἀνείσπρακτες δεδουλευμένες ἀποδοχές προηγουμένων ἐτῶν καί εἴτε φορολογοῦνται στό ἔτος πού ἀνάγονται, εἴτε φορολογοῦνται στό ἔτος καταβολῆς τους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ