ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Πάνω ἀπό 7 δισ. ἔλλειμμα στό 9μηνο

Ὅλοι οἱ φόροι ἐκτροχιάσθηκαν τόν Σεπτέμβριο

ΒΟΥΤΙΑ ὕψους 5,5 δισ. εὐρώ καταγράφουν τά ἔσοδα τοῦ προϋπολογισμοῦ στό διάστημα Ἰανουαρίου-Σεπτεμβρίου συμφώνως πρός τά ὁριστικά στοιχεῖα πού δημοσιοποίησε τό Γενικό λογιστήριο τοῦ Κράτους. Τόν Σεπτέμβριο ἡ ἀπόκλισις ἦταν 2,2 δισ. εὐρώ στά ἔσοδα λόγω τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως ἀλλά καί τήν ὑπέρβαση δαπανῶν λόγω κυρίως τῶν πληρωμῶν τοῦ ΠΔΕ. Τά στοιχεῖα συνολικῶς δείχνουν τήν καθίζηση τῆς καταναλώσεως καί συγκεκριμένως οἱ φόροι ἐπί τῶν ἀγαθῶν καί τῶν ὑπηρεσιῶν ἐμφανίζουν «τρῦπα» 3,1 δισ. ἐνῶ καί ὁ φόρος εἰσοδήματος εἶναι μειωμένος κατά 1,44 δισ. εὐρώ. Ἡ τελευταία ἐξέλιξις ἀποδίδεται στήν μείωση τῆς προκαταβολῆς φόρου ἀπό 30 ἕως 100% προκειμένου νά στηριχθοῦν ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί ἐπιχειρήσεις.

Ὅπως ἐπισημαίνεται ἀπό τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, ἀφ’ ἑνός μέν ὑπῆρξε ὑστέρησις ἐσόδων, ἡ ὁποία ὀφείλεται, κυρίως, στήν μείωση τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητος λόγω τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως, στήν ἐπίπτωση ἀπό τήν λήψη μέτρων γιά τήν ἀντιμετώπισή της, τίς φορολογικές διευκολύνσεις, καθώς καί στίς αὐξημένες ἐπιστροφές φορολογικῶν ἐσόδων.

Ἀφ’ ἑτέρου δέ, κατεγράφη ὑπέρβασις στίς δαπάνες, λόγω, μεταξύ ἄλλων, τῆς ἀποζημιώσεως εἰδικοῦ σκοποῦ, τῆς ἐπιστρεπτέας προκαταβολῆς, τῆς ἐπιδοτήσεως τῶν τόκων δανείων καί τῆς ἐκτάκτου ἐπιχορηγήσεως πρός τόν ΕΦΚΑ καί τόν ΕΟΠΥΥ. Ὅλα τά ἀνωτέρω δεδομένα ἔχουν δημιουργήσει πρωτογενές ἔλλειμμα 7 δισ. εὐρώ, κάτι πού ὅπως φαίνεται θά διευρυνθεῖ σημαντικά ἐξ αἰτίας τοῦ ἰσχυροῦ δευτέρου κύματος τῆς πανδημίας.

Εἰδικώτερα, τόν Σεπτέμβριο 2020 σέ καμμία κύρια κατηγορία ἐσόδων δέν σημειώθηκε αὔξηση ἔναντι τοῦ στόχου. Ἀντίθετα, μειωμένες ἔναντι τοῦ στόχου ἦταν τόν Σεπτέμβριο 2020 κυρίως οἱ ἑξῆς βασικές κατηγορίες ἐσόδων:

α) ΦΠΑ στά πετρελαιοειδῆ καί στά παράγωγα αὐτῶν κατά 37 ἑκατ. εὐρώ. β) ΦΠΑ λοιπῶν προϊόντων καί ὑπηρεσιῶν κατά 207 ἑκατ. εὐρώ. γ) ΕΦΚ ἐνεργειακῶν προϊόντων κατά 11 ἑκατ. εὐρώ. δ) ΕΦΚ καπνικῶν προϊόντων κατά 11 ἑκατ. εὐρώ. ε) ΕΦΚ λοιπῶν προϊόντων κατά 12 ἑκατ. εὐρώ. στ) Φόροι μέ μορφή χαρτοσήμου κατά 12 ἑκατ. εὐρώ. ζ) Λοιποί φόροι ἐπί συγκεκριμένων ὑπηρεσιῶν κατά 18 ἑκατ. εὐρώ. η) Τακτικοί φόροι ἀκίνητης περιουσίας κατά 773 ἑκατ. εὐρώ ἐκ τῶν ὁποίων: ΕΝΦΙΑ κατά 769 ἑκατ. εὐρώ. θ) Λοιποί φόροι ἐπί παραγωγῆς κατά 29 ἑκατ. εὐρώ. ι) Φόρος εἰσοδήματος πληρωτέος ἀπό Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 426 ἑκατ. εὐρώ. ια) Φόρος εἰσοδήματος πληρωτέος ἀπό ἑταιρεῖες (ΝΠ) κατά 376 ἑκατ. εὐρώ. ιβ) Λοιποί φόροι εἰσοδήματος κατά 18 ἑκατ. εὐρώ. ιγ) Μεταβιβάσεις κατά 151 ἑκατ. εὐρώ. ιδ) Λοιπά τρέχοντα ἔσοδα κατά 122 ἑκατ. εὐρώ.

Οἱ ἐπιστροφές ἐσόδων τοῦ Σεπτεμβρίου 2020 ἀνῆλθαν σέ 755 ἑκατ. εὐρώ, σημειώνοντας αὔξηση κατά 206 ἑκατ. εὐρώ ἔναντι τοῦ μηνιαίου στόχου (549 ἑκατ. εὐρώ). Τά ἔσοδα τοῦ ΠΔΕ ἀνῆλθαν σέ 23 ἑκατ. εὐρώ, μειωμένα κατά 137 ἑκατ. εὐρώ ἔναντι τοῦ μηνιαίου στόχου.

Στό ἐννεάμηνο τά ἔσοδα ἀπό φόρους ἀνῆλθαν σέ 30.988 ἑκατ. εὐρώ, μειωμένα κατά 5.498 ἑκατ. εὐρώ ἤ 15,1% ἔναντι τοῦ στόχου πού ἔχει περιληφθεῖ στήν εἰσηγητική ἔκθεση τοῦ Προϋπολογισμοῦ 2020.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923