ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Πῶς θά ἐπηρεασθεῖ τό ΑΕΠ ἀπό τήν αὔξηση τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος

ΜΕΓΑΛΗ αὔξηση παρουσιάζει τό ἐμπορικό ἔλλειμμα τῆς χώρας, καθώς στό ἑνδεκάμηνο Ἰανουαρίου – Νοεμβρίου ἐκτοξεύτηκε σέ ἐπίπεδα πάνω ἀπό 35 δισ. εὐρώ.

Τό ἐμπορικό ἔλλειμμα ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἀξία τῶν ἐξαγωγῶν ἑλληνικῶν ἀγαθῶν, παρ’ ὅτι κινεῖται σέ ὑψηλά ἐπίπεδα καί καταγράφει σημαντική ἄνοδο, εἶναι μικρότερη τῆς ἀξίας τῶν εἰσαγωγῶν. Ἡ ἐξέλιξις αὐτή ἀναμένεται νά ἐπηρεάσει καί τό ΑΕΠ τό δ΄ τρίμηνο τοῦ 2022, καθώς τό ἐμπορικό ἰσοζύγιο ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς καθοριστικούς παράγοντες τῆς μεταβολῆς τοῦ ἀκαθάριστου ἐγχώριου προϊόντος.

Συμφώνως πρός τά στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς, τό ἔλλειμμα τοῦ ἐμπορικοῦ ἰσοζυγίου κατά τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 ἀνῆλθε σέ 35.153,8 ἑκατ. εὐρώ, ἔναντι 22.163,4 ἑκατ. εὐρώ κατά τό ἴδιο διάστημα τοῦ ἔτους 2021, παρουσιάζοντας αὔξηση 58,6%.
Χωρίς τά πετρελαιοειδῆ τό ἐμπορικό ἔλλειμμα παρουσίασε αὔξηση κατά 6.415,4 ἑκατ. εὐρώ, ἤ 36,6%.

Βασική αἰτία ἦταν οἱ εἰσαγωγές, ἡ ἀξία τῶν ὁποίων στό ἑνδεκάμηνο Ἰανουαρίου – Νοεμβρίου τοῦ 2022, ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 85.266,6 ἑκατ. εὐρώ ἔναντι 58.562,5 ἑκατ. εὐρώ κατά τό ἴδιο διάστημα τοῦ ἔτους 2021, παρουσιάζοντας αὔξηση κατά 45,6%. Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ παρουσίασε αὔξηση κατά 12.186,5 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 27,8% καί ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα παρουσίασε αὔξηση κατά 11.941,4 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 27,3%, σέ σχέση μέ τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Νοεμβρίου 2021.

Τήν ἴδια περίοδο, ἡ συνολική ἀξία τῶν ἐξαγωγῶν ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 50.112,8 ἑκατ. εὐρώ ἔναντι 36.399,1 ἑκατ. εὐρώ κατά τό ἴδιο διάστημα τοῦ 2021, παρουσιάζοντας αὔξηση 37,7%.

Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ παρουσίασε αὔξηση κατά 5.771,1 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 21,9% καί ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα παρουσίασε αὔξηση κατά 5.784,6 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 22,0%, σέ σχέση μέ τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Νοεμβρίου 2021.
Τόν περασμένο Νοέμβριο ἡ ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 8.492,8 ἑκατ. εὐρώ ἔναντι 6.879,1 ἑκατ. εὐρώ κατά τόν ἴδιο μῆνα τοῦ ἔτους 2021 παρουσιάζοντας αὔξηση 23,5%.

Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ κατά τόν μῆνα Νοέμβριο 2022 παρουσίασε αὔξηση κατά 449,2 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 9,5%, καί ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα κατά τόν μῆνα Νοέμβριο 2022 παρουσίασε αὔξηση κατά 447,4 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 9,5%, σέ σχέση μέ τόν μῆνα Νοέμβριο 2021.
Ἀντιστοίχως, ἡ συνολική ἀξία τῶν ἐξαγωγῶν τόν Νοέμβριο 2022 ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 4.739,9 ἑκατ. εὐρώ, ἔναντι 3.936,1 ἑκατ. εὐρώ, κατά τόν ἴδιο μῆνα τοῦ ἔτους 2021 παρουσιάζοντας αὔξηση 20,4%.

Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ κατά τόν μῆνα Νοέμβριο 2022 παρουσίασε αὔξηση κατά 395,1 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 14,1% καί ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα κατά τόν μῆνα Νοέμβριο 2022 παρουσίασε αὔξηση κατά 411,7 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 14,9%, σέ σχέση μέ τόν μῆνα Νοέμβριο 2021.
Στό πλαίσιο αὐτό, τό ἔλλειμμα τοῦ ἐμπορικοῦ ἰσοζυγίου κατά τόν μῆνα Νοέμβριο 2022 ἀνῆλθε σέ 3.752,9 ἑκατ. εὐρώ, ἔναντι 2.943,0 ἑκατ. εὐρώ κατά τόν ἴδιο μῆνα τοῦ ἔτους 2021, παρουσιάζοντας αὔξηση 27,5%.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ