ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Οἱ πρῶτες τριβές Κύπρου – ΗΠΑ

Ὁ Κύπριος Πρόεδρος Νῖκος Ἀναστασιάδης (photo: epa DOMENIC AQUILINA)

Ρωσσικά πλοῖα στά λιμάνια της, παρά τό East Med Act

Τῆς Μύρνας Νικολαΐδου

ΤΩΡΑ πού οἱ «πανηγυρισμοί» γιά τά ψηφίσματα πού ἐνέκρινε ἡ ἀμερικανική Γερουσία ἔχουν ἀρχίσει νά κοπάζουν, ἐξετάζεται πλέον ἡ οὐσία τῶν νομοθετημάτων, πέρα ἀπό τίς μεγάλες προσδοκίες πού καλλιεργήθηκαν καί γρήγορα, δυστυχῶς, διαψεύσθηκαν. Ἕνας, λοιπόν, ἀπό τούς αὐστηρούς ὅρους πού περικλείεται στό νομοσχέδιο East Med Act, πού ἐνέκρινε προσφάτως ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τῆς ἀμερικανικῆς Γερουσίας, προβλέπει καί τήν ἄρνηση τοῦ ἐλλιμενισμοῦ τῶν ρωσσικῶν πλοίων στά κυπριακά λιμάνια. Κάτι πού ἀπορρίπτει κατηγορηματικῶς ἡ Λευκωσία, εἰδικά μετά τό «ἄδειασμα» πού ὑπέστη κατά τήν πρόσφατη ἰδιαιτέρως θερμή συνάντηση Τράμπ – Ἐρντογάν στήν Ὀσάκα. Ὅπως, λοιπόν, ἡ Οὐάσιγκτων ἔδειξε μέ σαφήνεια ὅτι δέν ἐπιθυμεῖ νά πληγεῖ ἀνεπανόρθωτα ἡ διαχρονική «φιλία» της μέ τήν Ἄγκυρα, εὔλογα θά ἀναρωτηθεῖ κανείς γιατί θά πρέπει ἡ Λευκωσία νά θέσει σέ κίνδυνο τήν οὐδετερότητά της καί τίς κρίσιμες ἰσορροπίες πού προσπαθεῖ νά διατηρήσει στήν περιοχή. Ὅπως μεταδίδουν κυπριακά ἀλλά καί ρωσσικά μέσα ἐνημερώσεως, ὁ ὑπουργός Ἀμύνης τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Σάββας Ἀγγελίδης ἀνέφερε ὅτι ἡ Λευκωσία θά συνεχίσει νά παρέχει πρόσβαση σέ ρωσσικά καί σέ ἄλλα πλοῖα, σέ λιμάνια καί ὑποδομές, παρά τίς τροποποιήσεις τῶν ΗΠΑ στό σχέδιο νόμου γιά τήν συνεργασία στήν Ἀνατολική Μεσόγειο.

«Καμμία χώρα δέν μπορεῖ νά ἀναγκάσει τήν Κύπρο νά σταματήσει τήν παροχή τῶν λιμενικῶν ἐγκαταστάσεών της σέ ρωσσικά ἤ ἄλλα πλοῖα» ἀνέφερε ὁ Ἀγγελίδης σέ συνέντευξή του στό CyBC. Ὁ ὑπουργός τόνισε ὅτι ἡ Λευκωσία θά συνεχίσει τίς προσπάθειές της γιά περαιτέρω ἐμβάθυνση τῶν σχέσεων μέ τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἀλλά πρέπει νά γίνει σεβαστός ὁ ρόλος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ὡς πυλῶνος σταθερότητος στήν περιοχή. Ἐρωτηθείς σχετικῶς μέ τό νομοσχέδιο East Med Act, ὁ ἴδιος ὁ Κύπριος Πρόεδρος Νῖκος Ἀναστασιάδης, ἀφοῦ χαιρέτισε τήν πρωτοβουλία τῶν δύο γερουσιαστῶν γιά τό νομοσχέδιο, δέν παρέλειψε νά ἐκφράσει καί τήν λύπη του γιά τίς σχετικές τροπολογίες, οἱ ὁποῖες «ἐπηρεάζουν τήν ἀνεξαρτησία καί κυριαρχία σέ μεγάλο βαθμό τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας». Προσέθεσε, ἐπί πλέον, ὅτι «μέχρι σήμερα, παροχή πρός ὁποιαδήποτε χώρα ἐγίνετο πάντοτε γιά λόγους ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας καί δέν θεωρῶ ὅτι μπορεῖ νά τίθενται ἀνάλογοι ὅροι ἰδιαίτερα μέ μία χώρα, καί μιλῶ γιά τήν Ἀμερική, μέ τήν ὁποία ἐπιδιώκουμε περαιτέρω ἐνδυνάμωση τῶν σχέσεών μας».«Ἔχω τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ τροπολογία ἦτο ἀτυχής» κατέληξε.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι δύο γερουσιαστές τῶν ΗΠΑ, ὁ Δημοκρατικός Μπόμπ Μενέντεζ καί ὁ Ρεπουμπλικανός Μᾶρκο Ρούμπιο, εἰσήγαγαν τήν περασμένη ἑβδομάδα τό «Νομοσχέδιο γιά τήν Ἀσφάλεια καί τήν Ἐνεργειακή Συνεργασία στήν Ἀνατολική Μεσόγειο», ὅπως εἶναι ἡ πλήρης ὀνομασία του, ἤ East Med Act γιά συντομία. Εἰδικώτερα, τό νομοσχέδιο ὑποστηρίζει τήν ἄρση τοῦ ἐμπάργκο ὅπλων κατά τῆς Κύπρου γιά δεκαετίες, ἐνῶ ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τῆς Γερουσίας ἐνέκρινε τό σχέδιο νόμου μέ τροπολογίες, πού καλοῦν τίς χῶρες τῆς περιοχῆς νά ἀρνηθοῦν τήν εἴσοδο στά ρωσσικά πλοῖα. Σφοδρή, ὅπως ἀνεμένετο, ἦταν ἡ ἀντίδρασις τῆς Μόσχας. Τό ρωσσικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐπεσήμανε ὅτι θά λάβει σοβαρά ὑπ’ ὄψιν του τίς ἐπιπτώσεις πού θά ἔχει στήν ἄσκηση τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Μόσχας ἡ υἱοθέτησις τοῦ νομοσχεδίου «East Med Act» γιά τήν ἀνατολική Μεσόγειο. «Θεωροῦμε κάθε προσπάθεια πιέσεως μιᾶς ἀνεξάρτητης καί κυρίαρχης χώρας νά ἐπιλέξει μέ ποιόν θέλει νά εἶναι –μέ τήν Μόσχα ἤ τήν Οὐάσιγκτων– μία σοβαρή παραβίαση ὅλων τῶν κανόνων καί νόμων. Σχετικῶς μέ αὐτό, ἐάν τό συγκεκριμένο ἔγγραφο υἱοθετηθεῖ, θά ἐξετάσουμε σοβαρά τίς συνέπειές του στήν ἐξωτερική μας πολιτική» ἀνέφερε τό ρωσσικό Ὑπουργεῖο, συμφώνως πρός τό sputniknews.gr.

Ειδήσεις / Άρθρα

Μηνύματα ἀπό τήν κρίση τῆς κυπριακῆς Κεντροδεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ἐκλογές στήν Κύπρο προσέθεσαν ἕνα ἀκόμη κεφάλαιο στήν κρίση τῶν κεντροδεξιῶν κομμάτων στήν Εὐρώπη. Γιά πρώτη φορά ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Μακαρίου δέν κατόρθωσε νά προκριθεῖ στό δεύτερο γῦρο ὁ ὑποψήφιος πρόεδρος τοῦ ἱστορικοῦ «Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ» Ἀβέρωφ Νεοφύτου.

«Ἀνοίγουν» παλαιές ρυθμίσεις ὀφειλῶν πρός τήν ἐφορία καί τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ καί τήν αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων τῶν δόσεων τῶν δανείων νά συρρικνώνουν τά εἰσοδήματα καί νά ἀπειλοῦν νά διογκώσουν τό ἰδιωτικό χρέος, ἡ Κυβέρνησις ἐξετάζει σοβαρά τό ἐνδεχόμενο νά «ἀνοίξει» παλαιές ρυθμίσεις ὀφειλῶν γιά νά ἀνακόψει τήν δημιουργία μίας νέας γενιᾶς «κόκκινων» χρεῶν.

Μπάι-μπάι Μπάρμπαρα, καθείς μέ τόν πόνο του

Δημήτρης Καπράνος
Πέρυσι, πού εἴχαμε τά χάλια μας, φωνάζαμε ἐπειδή «πιαστήκαμε στόν ὕπνο.» Ἐφέτος, πού ἡ Πολιτική Προστασία φαίνεται ὅτι ἔκανε σωστά τήν δουλειά της, γκρινιάζουμε, «ἐπειδή μᾶς ἔστελνε συνέχεια μηνύματα.» Μᾶλλον δέν ἔχουμε καμμία ἐλπίδα νά σοβαρευτοῦμε!

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση