Οἱ παροχές Τσίπρα ἀπαγορεύουν τήν ἔξοδο

Αὐξητικές τάσεις τῶν ἀποδόσεων ὁμολόγων

Η ΠΑΡΟΧΟΛΟΓΙΑ Τσίπρα κάνει τίς ἀγορές νά δείχνουν τά …δόντια τους στήν Ἑλλάδα καί νά καθιστοῦν ἀπαγορευτική τήν ὅποια ἀπόπειρα ἐξόδου μέ εὐνοϊκούς ὅρους δανεισμοῦ τό ἑπόμενο διάστημα. Ἡ ἀπόδοσις τοῦ δεκαετοῦς ὁμολόγου ἐκτοξεύθηκε χθές στό 4,63%, μέ τούς ἀναλυτές νά ἐκτιμοῦν ὅτι τό κλῖμα παροχῶν πού καλλιεργεῖται ἀπό τήν Κυβέρνηση «ναρκοθετεῖ» τό περιβάλλον ἐξόδου καί ἀφήνει τά ἑλληνικά ὁμόλογα στό «ἔλεος» τῶν διεθνῶν πιέσεων. Πρόκειται γιά ἐπίπεδα πού εὑρίσκοντο οἱ ἀποδόσεις τοῦ δεκαετοῦς τίτλου τόν Δεκέμβριο τοῦ 2017, περίοδος πού ὑπῆρχε μεγάλη καθυστέρησις στό κλείσιμο τῆς τρίτης ἀξιολογήσεως καί μεγάλη δυσαρέσκεια ἀπό τήν πλευρά τῶν δανειστῶν. Ὁρισμένοι οἰκονομολόγοι μάλιστα εἰκάζουν ὅτι ἐάν ὁ Πρωθυπουργός ἀπό τό βῆμα τῆς ΔΕΘ δώσει τό «πράσινο» φῶς γιά σειρά παροχῶν οἱ ἀγορές θά σφυροκοπήσουν τήν Ἑλλάδα.

Ἐάν στίς ἐπικείμενες ἐξαγγελίες προστεθοῦν ἡ χαμηλή ἀναπτυξιακή ἐπίδοσις τῆς χώρας, ἡ μεγάλη ἀναταραχή στίς ἀναδυόμενες ἀγορές καί ἡ κατάστασις στήν Ἰταλία, τότε ὁ Ὀργανισμός Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους καί τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ἔχουν νά λύσουν ἕναν δύσκολο γρῖφο γιά τήν προοπτική ἐξόδου της στίς ἀγορές, καθώς τό κόστος δανεισμοῦ, ὅπως αὐτό ἀποτυπώνεται στίς ἀποδόσεις τῶν ὁμολόγων, παρουσιάζει σημαντικές αὐξητικές τάσεις. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἐκτός ἀπό τό δεκαετές ὁμόλογο, καί τό πενταετές κινήθηκε κατά 15 μονάδες βάσεως, ὑψηλότερα στό 3,687% ἐνῶ καί τό 10ετές spread, δηλαδή ἡ ἀπόκλισις τῆς ἀποδόσεως τῶν ἑλληνικῶν καί τῶν γερμανικῶν ὁμολόγων, ἐκτινάσσεται στίς 426,6 μονάδες βάσεως. Ὁ ESM δανείζει τήν Ἑλλάδα μέ ἐπιτόκια 0,89% καί οἱ ἀγορές θά δάνειζαν τήν Ἑλλάδα μέ 4,63 %, ἐάν χθές «ἔβγαινε» στίς ἀγορές. Δηλαδή θά πλήρωνε πέντε φορές ἀκριβότερα τά κεφάλαια ἀπό τίς ἀγορές σέ σχέση μέ τό ἀσφαλές λιμάνι τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μηχανισμοῦ Σταθερότητος. Ἡ χθεσινή εἰκόνα τῶν ὁμολόγων ἐπιβεβαίωσε τίς ἐκτιμήσεις τοῦ ΔΝΤ στήν ἔκθεσή του τόν περασμένο Ἰούλιο πού προέβλεπε πώς ἡ ἀπόδοσις τοῦ ἑλληνικοῦ δεκαετοῦς θά κινηθεῖ στό 4,5% τό 2018. Κατά μέσον ὅρο ὅσο καί γιά τήν περίοδο 2018-2060 τό ΔΝΤ τοποθετεῖ τήν ἀπόδοση στά 10ετῆ ἑλληνικά ὁμόλογα στό 5,7%, ἐνῶ ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή τό τοποθετεῖ στό 4,7%.

Στό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο προκαλεῖ προβληματισμό καί τό γεγονός ὅτι ἡ ἄνοδος τῶν ἀποδόσεων τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων πραγματοποιεῖται τήν στιγμή πού οἶκοι ἀξιολογήσεως ἔχουν δώσει ψῆφο ἐμπιστοσύνης καί ἔχουν ἀναβαθμίσει τήν πιστοληπτική ἀξιολόγηση τῆς Ἑλλάδος. Ὁ S&P ἀναβάθμισε τήν χώρα μας στήν κατηγορία Β+ στά τέλη Ἰουνίου καί ὁ Fitch κατά δύο βαθμίδες στό ΒΒ- στίς 10 Αὐγούστου, ἐνῶ στίς 21 Σεπτεμβρίου ἀναμένεται καί ἡ ἀναβάθμισις καί ἀπό τήν Moody’s. Στόν ἀντίποδα βεβαίως οἱ ἀναλυτές ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ συγκεκριμένες ἀναβαθμίσεις δέν σημαίνουν καί πολλά γιά τήν ἀγορά ὁμολόγων καθώς τά ἑλληνικά ὁμόλογα ὀνομάζονται «junk bond», σκουπίδια καί ἡ ΕΚΤ δέν τά θεωρεῖ ἐπιλέξιμα γιά πράξεις νομισματικῆς πολιτικῆς. Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι οἱ διεθνεῖς ἀγορές θά παρακολουθοῦν στενά τήν πορεία τῆς χώρας καί ἐάν κρίνουν ὅτι ὅλα ὁδεύουν ὀρθῶς, τότε τά ἑπόμενα δύο ἔτη τά ἑλληνικά ὁμόλογα θά φθάσουν σέ ἐπενδυτική βαθμίδα ὥστε τά funds νά ἐπενδύσουν στήν ἑλληνική οἰκονομία. Ἡ Ἀθήνα ἐπεδίωκε ἀπό τό καλοκαίρι νά προβεῖ σέ ἔξοδο στίς ἀγορές ὥστε νά ξεκινήσει νά διαμορφώνει μιά καμπύλη ἐπιτοκίων γιά νά ἔχει σέ λίγο διάστημα πιό εὐνοϊκούς ὅρους δανεισμοῦ. Μέ δεδομένο μάλιστα ὅτι τό μεγάλο σῆμα πρός τίς ἀγορές δίδει ἡ ἔκδοσις ἑνός νέου 10ετοῦς ὁμολόγου, τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο εἶχε σχεδιάσει νά προχωρήσει σέ αὐτό τό βῆμα, μέ ἕναν κρατικό τίτλο-ὁρόσημο. Κάτι τέτοιο εἶχαν πράξει ὅλες οἱ προηγούμενες χῶρες πού ὁλοκλήρωσαν τά προγράμματα διασώσεως. Ὁ στόχος ἐγκατελείφθη λόγω τοῦ γενικευμένου κλίματος ἀναστατώσεως στίς διεθνεῖς ἀγορές. Στό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ὑποστηρίζουν ὅτι δέν ὑπάρχει λόγος βιασύνης. Τό cash buffer πού ἔχει δημιουργηθεῖ καί φθάνει τά 25 δισ. εὐρώ ἐξασφαλίζει τίς χρηματοδοτικές ἀνάγκες τῆς Ἑλλάδος γιά τήν ἑπόμενη διετία καί ἔτσι ἀποφεύγεται ὁ κίνδυνος μιᾶς κρίσεως ρευστότητος. Ἡ Ἀθήνα εὑρίσκεται ἀντιμέτωπη μέ ἀποπληρωμές ὁμολόγων ὕψους περίπου 7% τοῦ ΑΕΠ της τό ἑπόμενο ἔτος, τό πρῶτο ἔτος στό ὁποῖο ἡ χώρα θά εὑρίσκεται ἐκτός τῶν προγραμμάτων διασώσεως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Δύο σχολές σκέψεως γιά τήν πατρίδα

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ἑστία» ἀπεκάλυψε τά πρακτικά τῆς Λωζάννης, τά ὁποῖα δικαιώνουν πανηγυρικῶς τήν Ἑλλάδα γιά νησιά – ἀποστρατιωτικοποίηση Τό «Βῆμα» ἀπεκάλυψε παλαιά ἔγγραφα τοῦ ΝΑΤΟ, πού πριμοδοτοῦν τίς ἀπόψεις τῆς Τουρκίας!

Ἑλλάς: μόρφωμα πού διοικεῖται ἀπό τίς ζῶνες ἐπιρροῆς τῆς μαφίας

Μανώλης Κοττάκης
Τό καλοκαίρι τοῦ 2019 ἀλλοδαποί ἔκλεψαν τό πορτοφόλι γόνου σημαντικοῦ πολιτικοῦ τῆς πατρίδας μας…

Ὑποκλοπές σέ βουλευτές καί στελέχη τῆς «δημοκρατίας»

Εφημερίς Εστία
Συγκλονιστικά στοιχεῖα γιά τό κύκλωμα ὑποκλοπῶν σέ…

Ἡ ὀπισθοδρομική κομπανία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν

Δημήτρης Καπράνος
Φυσικά καί εἴμεθα κατά τῶν ἀμβλώσεων

Πέμπτη, 28 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ