Οἱ ἀλλαγές στά ἐπιδόματα προνοίας

Ἀναδρομικά ἀπό 1-1-2020 τό βοήθημα γέννας τῶν 2.000 εὐρώ

AΛΛΑΓΕΣ στά ἐπιδόματα παιδιοῦ καί στεγάσεως μέ αὐστηροποίηση τῶν κριτηρίων χορηγήσεώς τους, καθώς πλέον θά ἀπαιτεῖται ἡ 10ετής παραμονή μονίμως καί νομίμως στήν χώρα γιά πολῖτες τρίτων χωρῶν, προβλέπει τό νομοσχέδιο πού πρόκειται νά κατατεθεῖ στήν Βουλή τό πρῶτο δεκαπενθήμερο τοῦ νέου ἔτους. Ἐπίσης θεσμοθετεῖται ἡ κυβερνητική δέσμευσις γιά τήν καταβολή, σέ δύο δόσεις, ἐπιδόματος ὕψους 2.000 εὐρώ γιά κάθε παιδί πού θά γεννηθεῖ ἀπό τήν 1η Ἰανουαρίου 2020 καί ἐντεῦθεν. Τό ἐπίδομα θά δοθεῖ ἀναδρομικά σέ ὅλες τίς οἰκογένειες πού θά ἀποκτήσουν παιδί ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ ἔτους καί ἐφεξῆς. Ἡ πρώτη δόσις, ὕψους 1.500 εὐρώ, θά καταβάλλεται μετά ἀπό αἴτηση στόν ΟΠΕΚΑ, ἀμέσως μετά τήν γέννηση, ἐνῶ δεύτερη δόσις θά δίδεται ἐντός ἑξαμήνου ἀπό τήν γέννηση τοῦ παιδιοῦ.

Πρόκειται γιά τό πρῶτο ἐπίδομα προνοίας στηρίξεως ἀμιγῶς τῆς οἰκογενείας πού θά χρησιμοποιηθεῖ ὡς ἀσπίδα στό πρόβλημα τῆς ὑπογεννητικότητος πού ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα. Συμφώνως πρός στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ, ὁ ρυθμός αὐξήσεως τῶν γεννήσεων εἶναι μικρότερος ἀπό τόν ρυθμό μειώσεως τῶν θανάτων. Οἱ γεννήσεις τήν τελευταία δεκαετία εἶναι λιγώτερες ἀπό τούς θανάτους. Συγκεκριμένως, τό 2018 οἱ γεννήσεις ἦταν 86.440 καί οἱ θάνατοι 120.297, ἐνῶ τό 2010 οἱ γεννήσεις ἦταν 114.766 καί οἱ θάνατοι 109.084.

Τά εἰσοδηματικά κριτήρια προβλέπουν:

• 40.000 εὐρώ εἰσόδημα μεικτά τόν χρόνο γιά μονογονεϊκή οἰκογένεια.

• 60.000 εὐρώ εἰσόδημα μεικτά τόν χρόνο γιά ζευγάρι.

Τό ποσόν τῶν 60.000 εὐρώ προσαυξάνεται κατά 1/4 –τῶν 40.000 εὐρώ– γιά κάθε ἐπί πλέον τέκνο πού προϋπάρχει στήν οἰκογένεια. Γιά παράδειγμα, τό ὅριο φθάνει τά 70.000 εὐρώ μεικτά ἐτησίως γιά ἕνα ζευγάρι μέ ἕνα τέκνο. Σημειώνεται ὅτι πέρα ἀπό τό ἐπίδομα γεννήσεως ἀπό τόν Ἰανουάριο αὐξάνεται τό «ἀφορολόγητο» κατά 1.000 εὐρώ γιά κάθε προστατευόμενο τέκνο, ἀνεξαρτήτως ἀριθμοῦ. Ταυτοχρόνως αὐξάνεται καί γιά τήν λήψη τοῦ ἐπιδόματος παιδιοῦ ἡ παραμονή μονίμως καί νομίμως στήν χώρα ἀπό 5 ἔτη πού εἶναι σήμερα σέ 10 γιά πολῖτες τρίτων χωρῶν στό πλαίσιο τῆς ἐφαρμογῆς ἑνιαίων κανόνων χορηγήσεως ὅλων τῶν προνοιακῶν ἐπιδομάτων. Ἀπαραίτητη θά εἶναι καί ἡ ὑποχρεωτική φοίτησις τῶν παιδιῶν ὅσων οἰκογενειῶν λαμβάνουν τό ἐπίδομα παιδιοῦ.

Καί γιά τό ἐπίδομα στεγάσεως ἀπαιτεῖται ἡ αὔξησις τοῦ διαστήματος παραμονῆς στήν χώρα ἀπό 5 ἔτη πού εἶναι σήμερα σέ 10. Διά ὑπουργικῆς ἀποφάσεως θά προβλέπεται ὅτι γιά τήν καταβολή τοῦ ἐπιδόματος ἐνοικίου θά ἀπαιτηθεῖ ἡ ὑποχρεωτική ἀναγραφή τοῦ ὀνόματος τοῦ ἐνοικιαστοῦ στόν λογαριασμό τῆς ΔΕΗ γιά νά συνεχίσει νά λαμβάνει τό ἐπίδομα ἐνοικίου. Τό κόστος γιά τήν ἀλλαγή τοῦ ὀνόματος στόν λογαριασμό τῆς ΔΕΗ ὑπολογίζεται βάσει τῶν τετραγωνικῶν τοῦ σπιτιοῦ καί τό εἶδος τῆς παροχῆς τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος. Παραλλήλως, ἐξετάζεται ἡ διασύνδεσις τῶν μηχανισμῶν τῆς ΑΑΔΕ μέ τήν ΔΕΗ, ὥστε νά ἐξακριβώνεται ἡ μόνιμη κατοικία τῶν δικαιούχων τοῦ ἐπιδόματος.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!