Ὁ Σαλβίνι προβλέπει διάλυση τῆς ΕΕ

Ὁ Ἰταλός ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Ματτέο Σαλβίνι

Ἀγκάθια τό μεταναστευτικό καί ὁ προϋπολογισμός

Ρώμη.– Γιά τό ἐνδεχόμενο καταρρεύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως στούς ἑπομένους 12 μῆνες προειδοποίησε ὁ Ἰταλός ὑπουργός Ἐσωτερικῶν καί ἡγέτης τῆς Λέγκα τοῦ Βορρᾶ Ματτέο Σαλβίνι. Σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε πρός τό γερμανικό περιοδικό Σπῆγκελ ἀνέφερε ὅτι ἤδη ἡ ΕΕ εἶναι ἀντιμέτωπη μέ μίαν ὑπαρξιακή κρίση, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται συνεχῶς. Ὁ ἴδιος ὑπεγράμμισε ὅτι κατά τήν Σύνοδο Κορυφῆς πού πραγματοποιεῖται σήμερα καί αὔριο στίς Βρυξέλλες θά ἀποκαλυφθοῦν οἱ διαφωνίες μεταξύ τῶν χωρῶν στά θέματα τοῦ προϋπολογισμοῦ καί τῆς μεταναστεύσεως. Χαρακτηριστικῶς τόνισε: «Κατά τούς ἑπομένους μῆνες θά ἀποφασισθεῖ ἐάν ἡ Εὐρώπη ἐξακολουθεῖ νά ἔχει μέλλον στήν παροῦσα μορφή της ἤ ἄν ὅλη αὐτή ἡ προσπάθεια εἶναι μάταιη. Δέν πρόκειται μόνο γιά τόν προϋπολογισμό τῶν ἑπομένων ἑπτά ἐτῶν. Τοῦ χρόνου εἶναι οἱ εὐρωεκλογές. Μέσα σέ αὐτόν τόν χρόνο θά δοῦμε ἐάν ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει ἡ ἑνωμένη Εὐρώπη ἤ ὄχι». Ὡς ἀνεμένετο ὁ Σαλβίνι ἐπικεντρώθηκε στήν ἀντιμετώπιση τοῦ μεταναστευτικοῦ, καταφερόμενος μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση κατά τῶν Μή Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων. Ὑπεγράμμισε ὅτι πρέπει νά σταματήσουν νά ἀναμειγνύονται σέ διασώσεις καί μεταφορές μεταναστῶν πού προσπαθοῦν νά διασχίσουν τήν Μεσόγειο, διότι «στηρίζουν τούς διακινητές καί παρέχουν κίνητρα στούς μετανάστες νά προσπαθήσουν νά κάνουν τόν διάπλου τῆς Μεσογείου». Τό ἔργο τῶν πλοίων πού ναυλώνουν ΜΚΟ, ἐπεσήμανε, θά πρέπει ἀντιθέτως νά τό ἀναλάβουν «οἱ δυνάμεις Ἀκτοφυλακῆς τῆς Λιβύης, τῆς Τυνησίας ἤ τῆς Αἰγύπτου», καί προσέθεσε ὅτι πρός τόν σκοπό αὐτό ἡ χώρα του θά δωρίσει 12 ταχύπλοα σκάφη στήν Λιβύη, παρέχοντας καί τήν ἀπαιτουμένη ἐκπαίδευση τῶν πληρωμάτων τους, ὥστε «νά συνεχισθοῦν νά προστατεύονται οἱ ἀνθρώπινες ζωές στήν Μεσόγειο».

Ἐξ ἄλλου ὁ Ἰταλός ὑπουργός ἐξαπέλυσε γιά μίαν ἀκόμη φορά ἐπίθεση κατά τῶν Γάλλων, τούς ὁποίους κατηγόρησε γιά ἀνακόλουθη συμπεριφορά. «Οἱ Γάλλοι μᾶς ἔκαναν μαθήματα ἠθικῆς, ὅμως συμφώνως πρός τά στοιχεῖα θά ἔπρεπε νά ἔχουν δεχθεῖ ἐδῶ καί καιρό 9.000 αἰτοῦντες ἄσυλο ἀπό τήν Ἰταλία» σημείωσε. Καί τοῦτο παρά τό γεγονός ὅτι ὁ Γάλλος Πρόεδρος Ἐμμανυέλ Μακρόν συνηντήθη μέ τόν Ἰταλό Πρωθυπουργό Τζουζέππε Κόντε, μέ τό μεταναστευτικό νά κυριαρχεῖ στήν συζήτηση πού εἶχαν. «Ἦταν μία ἐνδιαφέρουσα καί ἀποδοτική ἀνταλλαγή ἀπόψεων σχετικῶς μέ τό πῶς μποροῦμε νά ἀπαντήσουμε ὅσο γίνεται πιό οὐσιαστικά στό θέμα τῶν μεταναστευτικῶν ρευμάτων» δήλωσε ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακρόν, ὁ ὁποῖος ὑπεστήριξε ἐπίσης ὅτι ἡ χώρα του δέν υἱοθετεῖ «ἐγωιστική στάση».

Πάντως, ὁ Σαλβίνι κατέστησε σαφῆ τήν θέση του, ὅτι στόχος δέν εἶναι νά ἐπιβληθεῖ στίς Βρυξέλλες μιά ρύθμισις γιά ἀνακατανομή προσφύγων, ἀλλά νά ἐπιτευχθεῖ ἡ προστασία τῶν ἐξωτερικῶν συνόρων τῆς Εὐρώπης. Στό ζήτημα αὐτό, ὅπως τόνισε, συμφωνεῖ μέ τούς ὁμολόγους του τῆς Γερμανίας καί τῆς Αὐστρίας, Χόρστ Ζέεχοφερ καί Χέρμπερτ Κίκλ, λέγοντας: «Καί οἱ δύο ὁμιλοῦν γιά προστασία τῶν συνόρων καί ἀπόρριψη ὅσων δέν ἔχουν δικαίωμα νά λάβουν ἄσυλο.

Ἄν καί ἀπό διαφορετική σκοπιά ὁ Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου Ἀντόνιο Ταγιάνι ἐπεσήμανε καί αὐτός τούς κινδύνους πού ἐγκυμονοῦν γιά τήν Εὐρώπη οἱ δυσαρμονίες ἐπί τοῦ μεταναστευτικοῦ. «Ἡ ἀδυναμία ἐπιτεύξεως συμφωνίας γιά τόν τρόπο διαχειρίσεως τῆς μεταναστευτικῆς κρίσεως θά μποροῦσε νά ἐπιφέρει θανατηφόρο πλῆγμα στό εὐρωπαϊκό ἐγχείρημα» προειδοποίησε σέ ἄρθρο του στήν ἐφημερίδα Guardian. Ἐπισημαίνοντας τήν κρισιμότητα τῆς Συνόδου Κορυφῆς τῆς προσεχοῦς ἑβδομάδος, ἔκρινε ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο νά διαμορφωθεῖ μία νέα στρατηγική πού θά στηρίζεται σέ δύο πυλῶνες: «Πρῶτον, πρέπει νά σταματήσουμε αὐτούς πού ἐμπορεύονται τίς ἀνθρώπινες ζωές, ἐμποδίζοντας τά σκάφη τους νά ἐγκαταλείψουν τίς χῶρες πού ἀποτελοῦν σταθμούς τῶν μεταναστῶν πρός τήν Εὐρώπη. Δεύτερον, τά κράτη μέλη πρέπει νά ἀναλάβουν τό δίκαιο μερίδιο τῶν προσφύγων πού τούς ἀναλογεῖ, ἀπό αὐτούς πού ἔρχονται στήν Εὐρώπη μέσω ἑνός αὐτόματου, ὑποχρεωτικοῦ μηχανισμοῦ». Πρός τόν σκοπό αὐτό ὑπεστήριξε ὅτι θά μποροῦσε νά χρησιμεύσει ὡς ὑπόδειγμα ἡ συμφωνία τῆς ΕΕ μέ τήν Τουρκία, λέγοντας ὅτι αὐτή «σταμάτησε τό δουλεμπόριο ἀνθρώπων, χρηματοδοτώντας μεταξύ ἄλλων τήν ὑγειονομική περίθαλψη καί τήν ἐπιτόπια ἐκπαίδευση, πρᾶγμα πού τελικῶς ὁδήγησε στήν κατάργηση τῆς λεγομένης βαλκανικῆς διαδρομῆς γιά τούς μετανάστες».

Ειδήσεις / Άρθρα

Μέτωπο Ἑλλάδος – Ἀραβικοῦ κόσμου ἐναντίον τῆς Τουρκίας

Εφημερίς Εστία
Τί σηματοδοτεῖ ἡ μεταφορά τῆς συστοιχίας Patriot στήν Σαουδική Ἀραβία – Ἡ συμμαχία μέ Ἡνωμένα Ἀραβικά Ἐμιράτα καί Αἴγυπτο – Ἡ παρουσία Δένδια καί Παναγιωτόπουλου στό Ρυάντ

Δημοκρατία ἄνευ καταλύτου

Μανώλης Κοττάκης
MΕΡΑ πού εἶναι σήμερα δέν ἔχει νόημα νά ἐπαναλάβουμε πράγματα γνωστά

Ἀνάστασις στίς 9μ.μ. μισή ὥρα νωρίτερα οἱ Ἀκολουθίες

Εφημερίς Εστία
Ὁμοφώνως ἡ Ἐκκλησία συνεφώνησε μέ τίς κυβερνητικές ὁδηγίες

Πότε μιά εἴδηση δέν εἶναι «εἴδηση»

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ραδιοφωνικό σταθμό, ὅπου…

Παρασκευή, 21 Ἀπριλίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ