ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Ὁ ἰός κρύβει τήν πρόοδο τῆς οἰκονομίας

Σέ συναγερμό Κυβέρνησις καί οἰκονομικό ἐπιτελεῖο

ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ τοῦ κορωνοϊοῦ ἐπισκιάζουν τήν πρόοδο πού ἔχει ἐπιτευχθεῖ στήν ἑλληνική οἰκονομία. Συμφώνως πρός τά στοιχεῖα τῆς Κομμισσιόν, ὁ Δείκτης Οἰκονομικοῦ Κλίματος τόν Φεβρουάριο βελτιώθηκε φθάνοντας στίς 113,2 μονάδες, ἐπίδοσις πού εἶναι ἡ ὑψηλότερη τῶν τελευταίων 20 ἐτῶν, ἀπό τόν Δεκέμβριο τοῦ 2000. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι κατεγράφη ἄνοδος σέ ὅλους τούς ἐπί μέρους κλάδους.

Ὡστόσο οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ κορωνοϊοῦ θέτουν καί τήν ἑλληνική οἰκονομία ἐνώπιον μίας δύσκολης καταστάσεως, ὅπως ἐπισημαίνει καί ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταϊκούρας, πού συνιστᾶ ψυχραιμία καί ὀρθολογισμό γιά νά διασφαλισθεῖ ἡ ἀνοδική πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Οἱ ἀναλυτές βέβαια ἐντοπίζουν ἤδη ἕνα σοβαρό μακροοικονομικό κίνδυνο, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τήν αὐξημένη πιθανότητα νά χαθεῖ ὁ στόχος γιά ρυθμό ἀναπτύξεως 2,8%.

Παραλλήλως, μετά τό ξέσπασμα τῆς μεγάλης ἀναταραχῆς, πού ἔστρεψε τούς ἐπενδυτές στά… ἀσφαλέστερα ἀπό τά ἀσφαλῆ καταφύγια, τά ἑλληνικά ὁμόλογα ἄρχισαν πλέον νά κατηγοριοποιοῦνται ὡς τίτλοι ὑψηλοῦ κινδύνου, μαζί μέ τά ἰταλικά, γιά τούς ὁποίους ἡ γενική ἐντολή τῶν διαχειριστῶν κεφαλαίων ἦταν νά μειωθοῦν οἱ θέσεις. Ἐπί πλέον, τά τελευταῖα 24ωρα οἱ ἐπενδυτές ἀξιολογοῦν, ἐκτός ἀπό τίς οἰκονομικές ἐπιπτώσεις τῆς ἐπιδημίας, πού ἔχει περάσει καί ἐπί ἑλληνικοῦ ἐδάφους, καί τίς σοβαρές ἀπειλές πού ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα μέ τήν μεγάλη αὔξηση τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν.

Ὁ Πρωθυπουργός εἶχε σύσκεψη στό Μέγαρο Μαξίμου μέ τήν πολιτική ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν. Ἐπαρουσιάσθησαν ἀπό τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ἐναλλακτικά σενάρια καί κατετέθησαν προτεινόμενα μέτρα γιά κάθε σενάριο, γιά τήν ἀγορά ἐργασίας καί γιά τίς ἀγορές προϊόντων καί ὑπηρεσιῶν. Ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταϊκούρας εἶναι σέ διαρκῆ ἐπικοινωνία μέ τούς ἑταίρους μας τῆς ΕΕ, προκειμένου νά ἀποτιμηθεῖ ἡ κατάστασις καί νά ἀναληφθοῦν κοινές δράσεις καί πρωτοβουλίες. Ὁ ὑφυπουργός Οἰκονομικῶν Θεόδωρος Σκυλακάκης ἀναλαμβάνει τόν συντονισμό τῶν ἐπαφῶν μέ τούς ἐκπροσώπους τῶν κλάδων τῆς οἰκονομίας πού ἐπηρεάζονται ἤ πιθανόν νά ἐπηρεασθοῦν ἀπό τήν ἐξάπλωση τῆς νόσου, προκειμένου νά ἀναληφθοῦν οἱ κατάλληλες δράσεις. Ἤδη καταγράφονται οἱ ἐπιπτώσεις καί ἐξετάζονται ἐναλλακτικές στηρίξεως τῶν ἐπιχειρήσεων πού δέχονται πλῆγμα στό πρότυπο τῶν πρωτοβουλιῶν πού ἐλήφθησαν μετά τήν κατάρρευση τῆς Thomas Cook, ἀλλά μέ προσαρμογή στήν νέα αὐτή κρίση. Πρός τό παρόν παρακολουθεῖται ἡ κατάστασις μέ τίς ἀκυρώσεις κρατήσεων, ἐνῶ θά γίνουν καί ἐπαφές μέ τούς ἁρμοδίους φορεῖς. Παραλλήλως καταστρώνονται σενάρια διαχειρίσεως κρίσεως μέ διαφορετικές ἐκδοχές. Ἡ Πρᾶξις Νομοθετικοῦ Περιεχομένου προβλέπει μία σειρά ἀπό δαπάνες στηρίξεως, ἐνῶ παραλλήλως ὁ Χρῆστος Σταϊκούρας θά συζητήσει τό θέμα καί στό Eurogroup τῆς προσεχοῦς ἑβδομάδος. Εἶναι δεδομένο ὅτι τά κονδύλια στόν Προϋπολογισμό δέν ἐπαρκοῦν γιά νά ἐπουλωθοῦν ὅλες οἱ πληγές πού προκαλεῖ ὁ κορωνοϊός στήν οἰκονομία.

Τό εἰδικό ἀποθεματικό τοῦ 1 δισ. εὐρώ στόν Προϋπολογισμό πού εἶναι γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν σκοπό, ἔχει σχεδόν ροκανισθεῖ, καί ἡ μόνη λύσις γιά τήν Κυβέρνηση εἶναι νά καταφύγει στό μαξιλάρι τῶν ἐσόδων τῶν 33 δισ. εὐρώ. Ἡ χρῆσις του ὅμως γιά ἔκτακτες ἀνάγκες προϋποθέτει τήν σύμφωνη γνώμη τῶν δανειστῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.