Ὁ ἰός κρύβει τήν πρόοδο τῆς οἰκονομίας

Σέ συναγερμό Κυβέρνησις καί οἰκονομικό ἐπιτελεῖο

ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ τοῦ κορωνοϊοῦ ἐπισκιάζουν τήν πρόοδο πού ἔχει ἐπιτευχθεῖ στήν ἑλληνική οἰκονομία. Συμφώνως πρός τά στοιχεῖα τῆς Κομμισσιόν, ὁ Δείκτης Οἰκονομικοῦ Κλίματος τόν Φεβρουάριο βελτιώθηκε φθάνοντας στίς 113,2 μονάδες, ἐπίδοσις πού εἶναι ἡ ὑψηλότερη τῶν τελευταίων 20 ἐτῶν, ἀπό τόν Δεκέμβριο τοῦ 2000. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι κατεγράφη ἄνοδος σέ ὅλους τούς ἐπί μέρους κλάδους.

Ὡστόσο οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ κορωνοϊοῦ θέτουν καί τήν ἑλληνική οἰκονομία ἐνώπιον μίας δύσκολης καταστάσεως, ὅπως ἐπισημαίνει καί ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταϊκούρας, πού συνιστᾶ ψυχραιμία καί ὀρθολογισμό γιά νά διασφαλισθεῖ ἡ ἀνοδική πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Οἱ ἀναλυτές βέβαια ἐντοπίζουν ἤδη ἕνα σοβαρό μακροοικονομικό κίνδυνο, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τήν αὐξημένη πιθανότητα νά χαθεῖ ὁ στόχος γιά ρυθμό ἀναπτύξεως 2,8%.

Παραλλήλως, μετά τό ξέσπασμα τῆς μεγάλης ἀναταραχῆς, πού ἔστρεψε τούς ἐπενδυτές στά… ἀσφαλέστερα ἀπό τά ἀσφαλῆ καταφύγια, τά ἑλληνικά ὁμόλογα ἄρχισαν πλέον νά κατηγοριοποιοῦνται ὡς τίτλοι ὑψηλοῦ κινδύνου, μαζί μέ τά ἰταλικά, γιά τούς ὁποίους ἡ γενική ἐντολή τῶν διαχειριστῶν κεφαλαίων ἦταν νά μειωθοῦν οἱ θέσεις. Ἐπί πλέον, τά τελευταῖα 24ωρα οἱ ἐπενδυτές ἀξιολογοῦν, ἐκτός ἀπό τίς οἰκονομικές ἐπιπτώσεις τῆς ἐπιδημίας, πού ἔχει περάσει καί ἐπί ἑλληνικοῦ ἐδάφους, καί τίς σοβαρές ἀπειλές πού ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα μέ τήν μεγάλη αὔξηση τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν.

Ὁ Πρωθυπουργός εἶχε σύσκεψη στό Μέγαρο Μαξίμου μέ τήν πολιτική ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν. Ἐπαρουσιάσθησαν ἀπό τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ἐναλλακτικά σενάρια καί κατετέθησαν προτεινόμενα μέτρα γιά κάθε σενάριο, γιά τήν ἀγορά ἐργασίας καί γιά τίς ἀγορές προϊόντων καί ὑπηρεσιῶν. Ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταϊκούρας εἶναι σέ διαρκῆ ἐπικοινωνία μέ τούς ἑταίρους μας τῆς ΕΕ, προκειμένου νά ἀποτιμηθεῖ ἡ κατάστασις καί νά ἀναληφθοῦν κοινές δράσεις καί πρωτοβουλίες. Ὁ ὑφυπουργός Οἰκονομικῶν Θεόδωρος Σκυλακάκης ἀναλαμβάνει τόν συντονισμό τῶν ἐπαφῶν μέ τούς ἐκπροσώπους τῶν κλάδων τῆς οἰκονομίας πού ἐπηρεάζονται ἤ πιθανόν νά ἐπηρεασθοῦν ἀπό τήν ἐξάπλωση τῆς νόσου, προκειμένου νά ἀναληφθοῦν οἱ κατάλληλες δράσεις. Ἤδη καταγράφονται οἱ ἐπιπτώσεις καί ἐξετάζονται ἐναλλακτικές στηρίξεως τῶν ἐπιχειρήσεων πού δέχονται πλῆγμα στό πρότυπο τῶν πρωτοβουλιῶν πού ἐλήφθησαν μετά τήν κατάρρευση τῆς Thomas Cook, ἀλλά μέ προσαρμογή στήν νέα αὐτή κρίση. Πρός τό παρόν παρακολουθεῖται ἡ κατάστασις μέ τίς ἀκυρώσεις κρατήσεων, ἐνῶ θά γίνουν καί ἐπαφές μέ τούς ἁρμοδίους φορεῖς. Παραλλήλως καταστρώνονται σενάρια διαχειρίσεως κρίσεως μέ διαφορετικές ἐκδοχές. Ἡ Πρᾶξις Νομοθετικοῦ Περιεχομένου προβλέπει μία σειρά ἀπό δαπάνες στηρίξεως, ἐνῶ παραλλήλως ὁ Χρῆστος Σταϊκούρας θά συζητήσει τό θέμα καί στό Eurogroup τῆς προσεχοῦς ἑβδομάδος. Εἶναι δεδομένο ὅτι τά κονδύλια στόν Προϋπολογισμό δέν ἐπαρκοῦν γιά νά ἐπουλωθοῦν ὅλες οἱ πληγές πού προκαλεῖ ὁ κορωνοϊός στήν οἰκονομία.

Τό εἰδικό ἀποθεματικό τοῦ 1 δισ. εὐρώ στόν Προϋπολογισμό πού εἶναι γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν σκοπό, ἔχει σχεδόν ροκανισθεῖ, καί ἡ μόνη λύσις γιά τήν Κυβέρνηση εἶναι νά καταφύγει στό μαξιλάρι τῶν ἐσόδων τῶν 33 δισ. εὐρώ. Ἡ χρῆσις του ὅμως γιά ἔκτακτες ἀνάγκες προϋποθέτει τήν σύμφωνη γνώμη τῶν δανειστῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Παρασκευή, 31 Μαΐου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΙΚΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Ευαγγελία Κ. Λάππα – Η ζωή ενός πρίγκιπα: Ένα ξεχωριστό έργο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πελασγός

Εφημερίς Εστία
Η ζωή ενός πρίγκιπα: Αφιερωμένο στον Βασιλέα Κωνσταντίνο ΙΒ΄ τον Στρατηλάτη

Τά σύνορα «πέφτουν» ἀπό μέσα!

Εφημερίς Εστία
Δεκατρεῖς ἐπίορκοι συνοριοφύλακες τοῦ Ἕβρου σέ ἀνοικτή γραμμή καί συνεργασία μέ Τούρκους διακινητές-δουλεμπόρους – Ἄνοιξε Κερκόπορτα στόν φράκτη

Ἄθεος, βουδιστής ἤ μουσουλμᾶνος ἄν ζεῖς στήν Εὐρώπη δικές σου οἱ χριστιανικές ἀξίες

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον αὐτές τίς ἡμέρες τήν συζήτηση γιά τόν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας στίς ἐκλογές καί τά χριστιανικά κόμματα, ἡ ὁποία ἔχει προσλάβει ἕναν χαρακτῆρα συνωμοτικό, λές καί πρόκειται περί παρθενογενέσεως, καί διερωτῶμαι:

«Ἀνυπομονεῖ» νά συνεργασθεῖ μέ τόν Ἐρντογάν ὁ Μπάιντεν

Εφημερίς Εστία
Μετά τό ἀρχικό σόκ τῆς ἐπικρατήσεως Ἐρντογάν (ἤδη ἀπό τόν α΄ γῦρο κατ’ οὐσίαν), τώρα ἡ Δύσις, στό ἀνώτατο μάλιστα ἐπίπεδο, πασχίζει γιά ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων.