Νέα σημαντικά εὑρήματα στό Ναυάγιο τῶν Ἀντικυθήρων

ΣΤΗΝ λεπτομερῆ ἀποτύπωση τοῦ χώρου τοῦ Ναυαγίου τῶν Ἀντικυθήρων καί…

… στήν δημιουργία ἑνός πλήρους φωτογραμμετρικοῦ τρισδιάστατου μοντέλου του σέ ὑψηλή ἀνάλυση ἐπικεντρώθηκε ἡ ἐφετινή ὑποβρύχια ἀρχαιολογική ἔρευνα. Ἡ ἀποτύπωσις ἐπιτρέπει ἀφ’ ἑνός μία πολύ ἀκριβέστερη ἀνάλυση τῆς κατανομῆς τῶν εὑρημάτων στό ὑποθαλάσσιο ἔδαφος, ἡ ὁποία εἶναι θεμελιώδης γιά τήν ἀκριβή ἀναπαράσταση τῆς βυθίσεως τοῦ πλοίου τόν 1ο αἰῶνα π.Χ., καί ἀφ’ ἑτέρου τήν παρουσίαση ἑνός νέου ἐργαλείου αἰχμῆς γιά τόν ἀκριβῆ σχεδιασμό τῆς περαιτέρω ἐρεύνης.

Ἡ διαδοχική ἐνσωμάτωσις νέων καί παλαιοτέρων εὑρημάτων στό μοντέλο θά ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν πλήρη τεκμηρίωση τοῦ ναυαγίου. Ἐπίσης, παρέχει τήν δυνατότητα γιά εἰκονική πρόσβαση στόν χῶρο ἀκόμη καί μέσω τοῦ διαδικτύου. Ἡ ἐφετινή ἀποστολή κατέγραψε ἐπίσης ἕνα μεγαλύτερο μέρος τοῦ περιβάλλοντος χώρου τοῦ ναυαγίου, παρέχοντας νέες καί σημαντικές πληροφορίες πού θά διερευνηθοῦν σέ μελλοντικές ἀποστολές.

Παρά τήν πληθώρα τῶν εὑρημάτων πού ἔχουν ἀνελκυσθεῖ ἀπό τό ναυάγιο ἀπό τό 1900 μέχρι σήμερα, ἡ πρόσφατη ἔρευνα τῶν ἐτῶν 2014-2019 ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἐπιστημονική κοινότητα βρίσκεται στά πρόθυρα τῆς ἀποκαλύψεως καί ἄλλων σημαντικῶν ἀρχαιολογικῶν τεκμηρίων πού θά βοηθήσουν στήν πληρέστερη κατανόηση τοῦ χώρου, ἀπαντῶντας καίρια ἐρωτήματα πού παραμένουν ἀναπάντητα γιά περισσότερο ἀπό 100 χρόνια.

Σκοπός τῆς ἐρεύνης εἶναι ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς συλλογῆς τῶν στοιχείων πού εἶναι ἀπαραίτητα γιά τήν ἐξαγωγή συμπερασμάτων σέ σχέση μέ τήν ὕπαρξη ἄλλων ὑπολειμμάτων τοῦ Μηχανισμοῦ τῶν Ἀντικύθηρων στόν χῶρο τοῦ ναυαγίου, μέ τό φορτίο τοῦ ναυαγίου καί τό ἴδιο τό πλοῖο πού παραμένουν σκεπασμένα ὡς ἀποτέλεσμα κατολισθήσεως, μέ τήν τυχόν σύνδεση τῶν ναυαγίων Α καί Β, καθώς καί μέ τόν ἀριθμό τῶν ἀτόμων πού ἐπέβαιναν στό πλοῖο τοῦ ναυαγίου Α. Ἐξ ἴσου σημαντικός στόχος εἶναι ἡ ἀποκάλυψις καί περισυλλογή εὑρημάτων, μεταξύ τῶν ὁποίων ἀνθρώπινα σκελετικά ὑπολείμματα, τμήματα τοῦ πλοίου τῶν Ἀντικυθήρων καί τοῦ φορτίου του, τά ὁποῖα παραμένουν ἐκτεθειμένα καί εὐάλωτα σέ πιθανές ἀνθρωπογενεῖς παρεμβάσεις καί στήν δυσμενῆ ἐπίδραση τοῦ περιβάλλοντος.

Τό σημαντικώτερο εὕρημα εἶναι ἕνα τμῆμα ἑνός μαρμάρινου ἀγάλματος παγιδευμένου κάτω ἀπό ἕναν βαρύ ὀγκόλιθο. Ἡ ἀρχική ἀνάλυσις καί τεκμηρίωσις τοῦ ἀντικειμένου πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτόπια φωτογραμμετρία, ἐνῶ ἡ περαιτέρω διερεύνησίς του θά πραγματοποιηθεῖ ἐν εὐθέτω χρόνω. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐρέυνης ἀνεσύρθησαν, ἐπίσης, κάποια μικρότερα ξύλινα καί χάλκινα δομικά στοιχεῖα τοῦ πλοίου καθώς καί κάποια θραύσματα κεραμικῶν πού δίδουν πολύτιμες πληροφορίες γιά τήν χρονολόγηση καί τήν σύνθεση τοῦ φορτίου. Μαζί μέ τά ἄλλα εὑρήματα πού θά ἀποδώσει ἡ μελλοντική ἀνασκαφή, θά συμβάλλει στήν πληρέστερη κατανόηση τοῦ πολύτιμου φορτίου πού μετέφερε τό πλοῖο.

Ἡ ἀποστολή τῆς πρώτης περιόδου τοῦ δεύτερου πενταετοῦς προγράμματος τῆς ὑποβρύχιας ἐρεύνης πραγματοποιήθηκε στό διάστημα 1 ἕως 10 Ὀκτωβρίου. Τό νέο πενταετές ἐρευνητικό πρόγραμμα πραγματοποιεῖται ἀπό τήν Ἑλβετική Ἀρχαιολογική Σχολή, ὑπό τήν διεύθυνση τῆς δρος Ἀγγελικῆς Σίμωσι, προϊσταμένης τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Εὐβοίας, καί τοῦ Lorenz Baumer, Καθηγητοῦ κλασσικῆς ἀρχαιολογίας στό Πανεπιστήμιο τῆς Γενεύης.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε