ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Νέα σημαντικά εὑρήματα στό Ναυάγιο τῶν Ἀντικυθήρων

ΣΤΗΝ λεπτομερῆ ἀποτύπωση τοῦ χώρου τοῦ Ναυαγίου τῶν Ἀντικυθήρων καί…

… στήν δημιουργία ἑνός πλήρους φωτογραμμετρικοῦ τρισδιάστατου μοντέλου του σέ ὑψηλή ἀνάλυση ἐπικεντρώθηκε ἡ ἐφετινή ὑποβρύχια ἀρχαιολογική ἔρευνα. Ἡ ἀποτύπωσις ἐπιτρέπει ἀφ’ ἑνός μία πολύ ἀκριβέστερη ἀνάλυση τῆς κατανομῆς τῶν εὑρημάτων στό ὑποθαλάσσιο ἔδαφος, ἡ ὁποία εἶναι θεμελιώδης γιά τήν ἀκριβή ἀναπαράσταση τῆς βυθίσεως τοῦ πλοίου τόν 1ο αἰῶνα π.Χ., καί ἀφ’ ἑτέρου τήν παρουσίαση ἑνός νέου ἐργαλείου αἰχμῆς γιά τόν ἀκριβῆ σχεδιασμό τῆς περαιτέρω ἐρεύνης.

Ἡ διαδοχική ἐνσωμάτωσις νέων καί παλαιοτέρων εὑρημάτων στό μοντέλο θά ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν πλήρη τεκμηρίωση τοῦ ναυαγίου. Ἐπίσης, παρέχει τήν δυνατότητα γιά εἰκονική πρόσβαση στόν χῶρο ἀκόμη καί μέσω τοῦ διαδικτύου. Ἡ ἐφετινή ἀποστολή κατέγραψε ἐπίσης ἕνα μεγαλύτερο μέρος τοῦ περιβάλλοντος χώρου τοῦ ναυαγίου, παρέχοντας νέες καί σημαντικές πληροφορίες πού θά διερευνηθοῦν σέ μελλοντικές ἀποστολές.

Παρά τήν πληθώρα τῶν εὑρημάτων πού ἔχουν ἀνελκυσθεῖ ἀπό τό ναυάγιο ἀπό τό 1900 μέχρι σήμερα, ἡ πρόσφατη ἔρευνα τῶν ἐτῶν 2014-2019 ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἐπιστημονική κοινότητα βρίσκεται στά πρόθυρα τῆς ἀποκαλύψεως καί ἄλλων σημαντικῶν ἀρχαιολογικῶν τεκμηρίων πού θά βοηθήσουν στήν πληρέστερη κατανόηση τοῦ χώρου, ἀπαντῶντας καίρια ἐρωτήματα πού παραμένουν ἀναπάντητα γιά περισσότερο ἀπό 100 χρόνια.

Σκοπός τῆς ἐρεύνης εἶναι ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς συλλογῆς τῶν στοιχείων πού εἶναι ἀπαραίτητα γιά τήν ἐξαγωγή συμπερασμάτων σέ σχέση μέ τήν ὕπαρξη ἄλλων ὑπολειμμάτων τοῦ Μηχανισμοῦ τῶν Ἀντικύθηρων στόν χῶρο τοῦ ναυαγίου, μέ τό φορτίο τοῦ ναυαγίου καί τό ἴδιο τό πλοῖο πού παραμένουν σκεπασμένα ὡς ἀποτέλεσμα κατολισθήσεως, μέ τήν τυχόν σύνδεση τῶν ναυαγίων Α καί Β, καθώς καί μέ τόν ἀριθμό τῶν ἀτόμων πού ἐπέβαιναν στό πλοῖο τοῦ ναυαγίου Α. Ἐξ ἴσου σημαντικός στόχος εἶναι ἡ ἀποκάλυψις καί περισυλλογή εὑρημάτων, μεταξύ τῶν ὁποίων ἀνθρώπινα σκελετικά ὑπολείμματα, τμήματα τοῦ πλοίου τῶν Ἀντικυθήρων καί τοῦ φορτίου του, τά ὁποῖα παραμένουν ἐκτεθειμένα καί εὐάλωτα σέ πιθανές ἀνθρωπογενεῖς παρεμβάσεις καί στήν δυσμενῆ ἐπίδραση τοῦ περιβάλλοντος.

Τό σημαντικώτερο εὕρημα εἶναι ἕνα τμῆμα ἑνός μαρμάρινου ἀγάλματος παγιδευμένου κάτω ἀπό ἕναν βαρύ ὀγκόλιθο. Ἡ ἀρχική ἀνάλυσις καί τεκμηρίωσις τοῦ ἀντικειμένου πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτόπια φωτογραμμετρία, ἐνῶ ἡ περαιτέρω διερεύνησίς του θά πραγματοποιηθεῖ ἐν εὐθέτω χρόνω. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐρέυνης ἀνεσύρθησαν, ἐπίσης, κάποια μικρότερα ξύλινα καί χάλκινα δομικά στοιχεῖα τοῦ πλοίου καθώς καί κάποια θραύσματα κεραμικῶν πού δίδουν πολύτιμες πληροφορίες γιά τήν χρονολόγηση καί τήν σύνθεση τοῦ φορτίου. Μαζί μέ τά ἄλλα εὑρήματα πού θά ἀποδώσει ἡ μελλοντική ἀνασκαφή, θά συμβάλλει στήν πληρέστερη κατανόηση τοῦ πολύτιμου φορτίου πού μετέφερε τό πλοῖο.

Ἡ ἀποστολή τῆς πρώτης περιόδου τοῦ δεύτερου πενταετοῦς προγράμματος τῆς ὑποβρύχιας ἐρεύνης πραγματοποιήθηκε στό διάστημα 1 ἕως 10 Ὀκτωβρίου. Τό νέο πενταετές ἐρευνητικό πρόγραμμα πραγματοποιεῖται ἀπό τήν Ἑλβετική Ἀρχαιολογική Σχολή, ὑπό τήν διεύθυνση τῆς δρος Ἀγγελικῆς Σίμωσι, προϊσταμένης τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Εὐβοίας, καί τοῦ Lorenz Baumer, Καθηγητοῦ κλασσικῆς ἀρχαιολογίας στό Πανεπιστήμιο τῆς Γενεύης.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ