ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

Νέα περαίωση σχεδιάζει τό ΥΠΟΙΚ

Ἀντιδροῦν οἱ δανειστές – Θά ἀφορᾶ ἐκκρεμεῖς ὑποθέσεις

NΕΑ περαίωση ἐκκρεμῶν φορολογικῶν ὑποθέσεων παρελθόντων ἐτῶν ἐξετάζει νά θέσει σέ ἐφαρμογή τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο, προκειμένου σέ συνδυασμό καί μέ ἄλλα μέτρα νά «γεφυρώσει» τό δημοσιονομικό κενό πού ἐντοπίζουν οἱ ἐπί κεφαλῆς τῶν δανειστῶν γιά τό 2020. Μέ τήν νέα ρύθμιση, πού θά ἔχει τά χαρακτηριστικά φορολογικοῦ ἐλέγχου παλαιῶν χρήσεων, θά παρέχεται ἡ δυνατότης στούς φορολογουμένους νά ὑποβάλουν ἐκπρόθεσμες ἀρχικές ἤ τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εἰσοδήματος, ΦΠΑ καί λοιπῶν φόρων γιά ἔτη πρό τοῦ 2019 καί νά ἐξοφλήσουν μέ δόσεις τά ποσά τῶν φόρων καί τῶν προσαυξήσεων πού θά προκύψουν ἀπό τίς δηλώσεις αὐτές. Συμφώνως πρός τό σχέδιο, ἀπό τήν περαίωση ὀφειλῶν θά ἐξαιρεθοῦν μόνον οἱ περιπτώσεις ὀφειλῶν πού ἐβεβαιώθησαν ἤ θά βεβαιωθοῦν τό διάστημα ἀπό 1η-1-2019 ἕως τέλη τοῦ ἔτους, ἀλλά ἀφοροῦν φορολογικές δηλώσεις γιά τίς ὁποῖες οἱ κανονικές προθεσμίες
ὑποβολῆς λήγουν ἀπό τήν 1η-1-2019 καί μετά. Δηλαδή δέν περιλαμβάνονται, ἐπί παραδείγματι, οἱ ὀφειλές τοῦ φόρου εἰσοδήματος γιά τό ἔτος 2018, τοῦ ΦΠΑ τοῦ τετάρτου τριμήνου τοῦ 2018 γιά τούς ἐπιχειρηματίες πού τηροῦν ἁπλογραφικά βιβλία καί τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 2018 γιά τούς ἐπιχειρηματίες πού τηροῦν διπλογραφικά βιβλία, δεδομένου ὅτι οἱ δηλώσεις γιά τίς ὀφειλές αὐτές ἔπρεπε νά ὑποβληθοῦν ἐντός τοῦ 2019. Ὡστόσο, γιά νά τεθεῖ σέ ἐφαρμογή τό μέτρο τῆς περαιώσεως θά πρέπει νά ξεπερασθεῖ ἡ ἀντίδρασις τῶν δανειστῶν, οἱ ὁποῖοι διαφωνοῦν μέ τήν πρόταση τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου, καθώς θεωροῦν ὅτι ἐνισχύονται γιά μία ἀκόμη φορά οἱ κακοπληρωτές.

Τελευταία φορά, τό 2010, ὁ τότε ὑπουργός Οἰκονομικῶν Γιῶργος Παπακωνσταντίνου ἔφερε στήν Βουλή τήν δεκάτη περαίωση στήν ἱστορία τῆς μεταπολιτευτικῆς Ἑλλάδος. Πάνω ἀπό 2 δισ. εὐρώ εἰσπράχθηκαν τελικῶς ἔπειτα ἀπό ἀλλεπάλληλες παρατάσεις τῶν προθεσμιῶν, 552.000 φορολογούμενοι εἶχαν τρέξει στήν Ἐφορία γιά περαίωση τῶν ἐκκρεμῶν ὑποθέσεών τους μέσα στό πρῶτο δίμηνο. Ταυτοχρόνως μία ρύθμισις τύπου περαιώσεως ἔγινε ἐπί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ πού προέβλεπε ἑλκυστικά κίνητρα γιά ὅσους δηλώσουν ἀδήλωτα κεφάλαια πού ἔχουν εἴτε στό ἐσωτερικό εἴτε τό ἐξωτερικό, μέ τήν ἐξασφάλιση ἑνός χαμηλοῦ ἐφάπαξ φορολογικοῦ συντελεστοῦ. Ἡ ρύθμισις ἀναμένεται νά κλειδώσει τό ἑπόμενο δεκαήμερο, ὥστε νά συμπεριληφθεῖ στό φορολογικό νομοσχέδιο τό ὁποῖο θά κατατεθεῖ ἕως τίς 20 Ὀκτωβρίου στήν Βουλή καί θά περιλαμβάνει ὅλες τίς διατάξεις ἀπό τήν νέα φορολογική κλίμακα, τήν παγία ρύθμιση ὀφειλῶν σέ 24 δόσεις γιά τακτικά φορολογικά χρέη μέ αὐστηρά εἰσοδηματικά κριτήρια, ἐνίσχυση ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν –ἀκόμη καί αὐτές πού περιλαμβάνουν κίνητρα μεταφορᾶς τῆς φορολογικῆς κατοικίας στήν Ἑλλάδα γιά φυσικά πρόσωπα καί ἐπιχειρήσεις πού δραστηριοποιοῦνται στό ἐξωτερικό. Ἡ Κυβέρνησις ὑποστηρίζει ὅτι ὅλες οἱ ἀλλαγές θά ὁδηγήσουν στήν αὔξηση τῶν δημοσίων ἐσόδων καί τήν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας μέ ρυθμό μάλιστα πού θά προσεγγίζει τό 2,7-3%. Εἰδικώτερα, εὐνοϊκώτερη φορολογική μεταχείριση θά ἔχουν οἱ ἐπιχειρήσεις πού δραστηριοποιοῦνται στό ἐξωτερικό καί ἀποφασίσουν νά μεταφέρουν τήν φορολογική κατοικία τους ἀπό τό 2020 στήν Ἑλλάδα. Ἡ ἑλληνική πρότασις, πού προβλέπει φορολογικό συντελεστή 15% μέ ἐλάχιστο ἐτήσιο φόρο γιά τήν ἀλλαγή τῆς φορολογικῆς ἕδρας γιά τίς ξένες ἐπιχειρήσεις, ἐπαρουσιάσθη στούς ἐπί κεφαλῆς τῶν δανειστῶν κατά τήν παραμονή τους στήν Ἀθήνα στό πλαίσιο τῆς τετάρτης μεταμνημονιακῆς ἀξιολογήσεως. Στόχος εἶναι ἡ αὔξησις τῶν δημοσίων ἐσόδων ἀλλά καί ἡ προσέλκυσις κεφαλαίων μέσω ἐπενδύσεων, ἀφοῦ ἡ Ἑλλάς, ὅπως ἀναφέρουν παράγοντες τῆς ἀγορᾶς, θά μποροῦσε νά διεκδικήσει, ἐπαξίως, μερίδιο ἀπό τήν παγκοσμία ἀγορά, ἐπιτυγχάνοντας φορολογικά καί ἀναπτυξιακά ὀφέλη. Παραλλήλως μέ αὐτόν τόν τρόπο ἡ χώρα μας θά μποροῦσε νά γίνει ἀνταγωνιστική σέ γειτονικές χῶρες, ὅπως ἡ Βουλγαρία ἤ ἡ Τουρκία ὅπου ἐγκαθίστανται ἐτησίως ἑκατοντάδες ἐπιχειρήσεις.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ρεκόρ μειώσεως πληθυσμοῦ ἀπό τό 1932: Εἶναι ἡ δημογραφία, ἠλίθιοι!

Μανώλης Κοττάκης
Καί δέν φταῖνε οἱ ξένοι γι’ αὐτό! – Τά ἄκρα φύονται ἐκεῖ πού ὑπάρχει κενό πολιτικῆς / Ὁμιλεῖ καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ, εὐρωβουλευτές τοῦ ὁποίου μίσθωναν ἀκίνητά τους σέ ἐξαθλιωμένους μετανάστες

Ὁ ΠΟΥ ἀναστέλλει τήν ἔγκριση τοῦ Sputnik-V

Εφημερίς Εστία
Μόσχα.– Λόγω μή τηρήσεως τῶν προδιαγραφῶν ποιότητος στήν παραγωγή τοῦ ρωσσικοῦ Sputnik-V…

Στά Ψαρά τοῦ Αἰγαίου, προπύργιο τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Δημήτρης Καπράνος
Mέ τό πού μπαίνει τό πλεούμενο στό λιμάνι τῶν Ψαρῶν…

Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Ἐρντογάν ἐπιχειρεῖ νά ὑπονομεύσει τήν συμμαχία Ἑλλάδος – Αἰγύπτου

Εφημερίς Εστία
Συναγερμός στήν Ἄγκυρα γιά τήν τριμερῆ Ἀθηνῶν-Λευκωσίας-Καΐρου στήν Καβάλα