Nέα μεγάλη ὕφεσις στό κατώφλι τοῦ κόσμου

Συναγερμός σέ ΗΠΑ, Κίνα, Γερμανία, Βρεταννία

ΜΙΑ παγκόσμια ὕφεσις εὑρίσκεται πρό τῶν πυλῶν, μέ τά νέα πού φθάνουν ἀπό τίς μεγάλες οἰκονομίες νά προκαλοῦν συναγερμό στίς κυβερνήσεις καί στίς δύο πλευρές τοῦ Ἀτλαντικοῦ. Οἱ ἴδιες οἱ ἀγορές φαίνεται νά προεξοφλοῦν τήν ὕφεση, μέ τούς ἐπενδυτές νά στρέφονται στά ἀσφαλῆ μονοπάτια τῶν κρατικῶν ὁμολόγων. Ἡ γερμανική οἰκονομία πού ἀποτελεῖ τήν ἀτμομηχανή τῆς Εὐρωζώνης συρρικνώθηκε τό δεύτερο τρίμηνο τοῦ 2019 ὅπως καί ἡ οἰκονομία τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου. Τήν ἴδια ὥρα, ἡ βιομηχανική παραγωγή στήν δεύτερη μεγαλύτερη οἰκονομία τοῦ κόσμου, αὐτή τῆς Κίνας, ηὐξήθη μέ τόν χαμηλότερο ρυθμό τῶν τελευταίων 17 ἐτῶν. Τό κλῖμα παγκοσμίως ἐπιδεινώνεται ἀπό τόν ἐμπορικό πόλεμο ΗΠΑ – Κίνας, ἐνῶ ἕνα ἄτακτο Βrexit ἐντείνει τήν ἀνησυχία γιά τίς συνέπειες πού μπορεῖ νά προκληθοῦν στήν εὐρωπαϊκή οἰκονομία. Ἡ ἀνησυχία τῶν ἐπενδυτῶν ἀποτυπώθηκε καί στά εὐρωπαϊκά χρηματιστήρια.

ΟΛΟ καί πιό ἔντονα εἶναι τά σημάδια μιᾶς ἐπικειμένης ὑφέσεως στήν παγκόσμια οἰκονομία, μετά καί τά νέα ἀπογοητευτικά στοιχεῖα σχετικά μέ ἕξι οἰκονομίες οἱ ὁποῖες ἀνήκουν στίς 20 μεγαλύτερες τοῦ πλανήτου. Τό πιό ἀνησυχητικό μήνυμα εἶναι τά στοιχεῖα γιά τήν πορεία τῆς γερμανικῆς οἰκονομίας. Ἡ τέταρτη μεγαλύτερη οἰκονομία στόν κόσμο συρρικνώθηκε τό δεύτερο τρίμηνο τοῦ 2019. Τά δυσοίωνα στοιχεῖα γιά τήν γερμανική οἰκονομία συνέπεσαν μέ μία ἐξίσου ἀνησυχητική εἴδηση γιά τήν Κίνα, καθώς ἡ βιομηχανική παραγωγή στήν δεύτερη μεγαλύτερη οἰκονομία τοῦ κόσμου αὐξήθηκε τόν Ἰούλιο μέ τόν χαμηλότερο ρυθμό τῶν τελευταίων 17 ἐτῶν. Ἡ εἴδησις πού ἀντανακλᾶ τήν μείωση τῆς παγκοσμίου ζητήσεως γιά κινεζικά προϊόντα, ἐν μέσω ἐμπορικοῦ πολέμου, ἐνέτεινε τήν ἀνησυχία τῶν ἐπενδυτῶν γιά τήν παγκόσμια οἰκονομία. Κάτι πού ἀποτυπώθηκε καί στά εὐρωπαϊκά χρηματιστήρια. Οἱ ἀγορές ὁμολόγων ἀντανακλοῦσαν ἐμφανῶς τήν ἀνησυχία γιά τό ἐνδεχόμενο ἐπικειμένης ὑφέσεως. Γιά πρώτη φορά, ὕστερα ἀπό μία καί πλέον δεκαετία, οἱ ἀποδόσεις τῶν δεκαετῶν ὁμολόγων τοῦ ἀμερικανικοῦ δημοσίου εὑρίσκονται σέ ἐπίπεδα χαμηλότερα ἀπό τίς ἀποδόσεις τῶν διετῶν. Προδίδουν, ἔτσι, τήν ἀπαισιοδοξία τῶν ἐπενδυτῶν εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν πορεία τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας στό ἐγγύς μέλλον.

Ἐπίσης, ἡ οἰκονομία τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου συρρικνώθηκε τό δεύτερο τρίμηνο τοῦ ἔτους, ἐνῶ ἡ ἀνάπτυξις στήν Ἰταλία ἔμεινε στάσιμη μέ τήν πολιτική ἀβεβαιότητα νά παραμένει. Ἐκτός Εὐρώπης, τό Μεξικό ἀπέφυγε ὁριακά τήν ὕφεση ἡ ὁποία ὁρίζεται σέ δύο συνεχόμενα τρίμηνα συρρικνώσεως. Ὅσον ἀφορᾶ τήν Γερμανία εἰδικώτερα, ἰδιαίτερη ἀνησυχία προκαλεῖ τό γεγονός ὅτι ἡ ἀτμομηχανή τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας συρρικνώθηκε τό δεύτερο τρίμηνο τοῦ ἔτους. Βασική αἰτία τῶν προβλημάτων της εἶναι ἡ μείωσις στίς ἐξαγωγές. Τό Ἀκαθάριστο Ἐγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μειώθηκε κατά 0,1% σέ τριμηνιαία βάση. Σέ ἐποχικά προσαρμοσμένη βάση ὁ ἐτήσιος ρυθμός ἀναπτύξεως ἐπιβραδύνθηκε στό 0,4% τό δεύτερο τρίμηνο ἀπό τό 0,9% τό πρῶτο, συμφώνως πρός τά στοιχεῖα τῆς στατιστικῆς ὑπηρεσίας τῆς χώρας. Γιά τό σύνολο τοῦ 2019 ἡ κυβέρνησις ἀναμένει ρυθμό ἀναπτύξεως μόλις 0,5%. «Τό συμπέρασμα εἶναι ὅτι ἡ γερμανική οἰκονομία εὑρίσκεται στό χεῖλος τῆς ὑφέσεως» δήλωσε ὁ Ἄντριου Κένινγκχαμ ἀπό τήν Capital Economics, σημειώνοντας ὅτι οἱ ἐξαγωγεῖς εἶναι ἀντιμέτωποι μέ ἀκόμη μεγαλύτερο ἐνδεχόμενο πλῆγμα, ἐάν τελικῶς ὑλοποιηθεῖ ἡ ἐπαπειλουμένη ἔξοδος χωρίς συμφωνία τῆς Βρεταννίας ἀπό τήν EΕ στίς 31 Ὀκτωβρίου. Ἡ κατάστασις στήν παγκόσμια οἰκονομία ἐπιδεινώνεται ἀπό τόν ἐμπορικό πόλεμο ΗΠΑ – Κίνας. Ὁ Τράμπ ἀνεκοίνωσε νέους δασμούς 10% σέ κινεζικά προϊόντα ἀξίας 300 δισ., ἐνῶ ἔχει ἤδη ἐπιβάλει δασμούς 25% σέ κινεζικά προϊόντα ἀξίας 250 δισ. Τό Πεκῖνο ἀπήντησε μέ ὑποτίμηση τοῦ γουάν πού ἔπεσε κάτω ἀπό τό ὅριο τοῦ 7 πρός 1 μέ τό δολλάριο, ἐνῶ ὁ Τράμπ κατηγόρησε τήν Κίνα γιά νομισματική χειραγώγηση. Ἐν συνεχεία, οἱ ΗΠΑ ἔκαναν πίσω, ἀναστέλλοντας ἐν μέρει τούς δασμούς πού εἶχαν ἀνακοινώσει γιά τήν 1η Σεπτεμβρίου. Ὅλα ὅμως δείχνουν ὅτι θά ὑπάρξει συνέχεια σέ μιά ἀντιπαράθεση πού ὑπονομεύει τά θεμέλια τοῦ παγκοσμίου ἐλευθέρου ἐμπορίου. Ταυτοχρόνως, τό ὅλο καί πιό πιθανό σενάριο ἑνός ἀτάκτου Brexit ἐντείνει τήν ἀνησυχία, ὅτι ἡ εὐρωπαϊκή οἰκονομία μπορεῖ νά μπεῖ σέ περίοδο ἀστάθειας καί ἀναταράξεων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!