Νέα χρηματοδοτικά ἐργαλεῖα γιά ἐπιχειρήσεις

Κάλυψις δαπανῶν, ἐπιδότησις δανείων, φόρων καί ὀφειλῶν στά Ταμεῖα

ΕΝΑ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ σχέδιο μέ τήν ἐνεργοποίηση νέων χρηματοδοτικῶν ἐργαλείων γιά τήν ἐνίσχυση τῶν ἐπιχειρήσεων πού πλήττονται ἀπό τήν πανδημία καί τήν παράταση τοῦ lockdown ἐπεξεργάζεται τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο τῆς Kυβερνήσεως. Τά ἐργαλεῖα θά τεθοῦν σέ ἐφαρμογή σταδιακῶς ἀπό τίς ἀρχές Ἀπριλίου ἀφοῦ ὁλοκληρωθεῖ καί ὁ 6ος γῦρος τῆς ἐπιστρεπτέας προκαταβολῆς καί θά στοχεύουν στήν ἐπιβίωση τῶν ἐπιχειρήσεων καί τήν διατήρηση τῶν θέσεων ἐργασίας. Τό νέο μοντέλο θά ἀφορᾶ κυρίως τίς ἐπιχειρήσεις πού ἔχουν ἐπιβαρυνθεῖ περισσότερο ἀπό τίς συνέπειες τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως καί ἔχουν ἀνάγκη κρατικῆς ἀρωγῆς, ἐνῶ ἰδιαίτερη μέριμνα θά ὑπάρξει γιά τίς ἐπιχειρήσεις τῆς ἑστιάσεως.

Συμφώνως πρός τόν σχεδιασμό, οἱ ἐπιχειρήσεις καί οἱ ἐπαγγελματίες θά κληθοῦν νά δηλώσουν σέ ἠλεκτρονική πλατφόρμα τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων τό ἑπόμενο διάστημα μία σειρά ἀπό στοιχεῖα ὅπως οἱ δαπάνες καί ὁ τζίρος πού εἶχαν τό 2020, οἱ δανειακές ὑποχρεώσεις πού ἔχουν ἀλλά καί οἱ καταθέσεις πού διαθέτουν στίς τράπεζες ὥστε νά σχηματισθεῖ ἕνα πλῆρες προφίλ γιά κάθε μία ἐξ αὐτῶν.
Ἐν συνεχεία, συμφώνως πρός τήν εἰκόνα τῆς κάθε ἐπιχειρήσεως, θά ἐνεργοποιηθοῦν τά ἐργαλεῖα πού θά κριθεῖ ὅτι ἀνταποκρίνονται στίς ἀνάγκες της.

Τά ἐργαλεῖα εἶναι τά ἀκόλουθα:

1. Κάλυψις τῶν δαπανῶν πού πραγματοποίησαν τό 2020 καί δέν καλύπτονται ἀπό ἄλλα μέτρα στηρίξεως, ὅπως γιά παράδειγμα εἶναι ἡ ἐπιστρεπτέα προκαταβολή. Τό μέτρο θά ἀφορᾶ ἐπιχειρήσεις πού ἔχουν ὑποστεῖ μείωση τοῦ τζίρου τους τοὐλάχιστον 30% ἐνῶ θά προβλέπει τήν κάλυψη δαπανῶν πού ἐπραγματοποιήθησαν τό 2020, ὅπως εἶναι οἱ λογαριασμοί ΔEKO, τό μισθολογικό κόστος ἀλλά καί δανειακές ὑποχρεώσεις. Τό στοίχημα γιά τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο εἶναι νά ἀποζημιωθοῦν οἱ ἐπιχειρήσεις πού ἔχουν ὑποστεῖ τήν μεγαλύτερη ζημία ἀλλά διαθέτουν τό ὑπόβαθρο καί τίς προοπτικές, μετά τό τέλος τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως νά ἀνακάμψουν. Ἡ κάλυψις τῶν δαπανῶν μπορεῖ νά φθάσει ἀκόμα καί στό 70% ἤ καί 90% ἀνάλογα μέ τό μέγεθος τῆς ἐπιχειρήσεως. Ἐνισχύσεις μπορεῖ νά δοθοῦν κατ’ ἐξαίρεσιν στίς πολύ μικρές ἐπιχειρήσεις πού ἦταν προβληματικές στά τέλη τοῦ 2019 ὑπό τήν προϋπόθεσιν ὅτι δέν ὑπάγονται σέ συλλογική διαδικασία ἀφερεγγυότητος καί δέν εὑρίσκονται σέ διαδικασία ἀναδιαρθρώσεως.

2. Στά 600 εὐρώ θά φθάνει ἡ μεγίστη κρατική ἐπιδότησις τῆς μηνιαίας δόσεως γιά ἐξυπηρετούμενα δάνεια ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν καί ἐπιχειρήσεων ἕως 250.000 εὐρώ τά ὁποῖα θά ἐνταχθοῦν στό «Γέφυρα 2». Ἀντιστοίχως στά μή ἐξυπηρετούμενα δάνεια τό ἀνώτερο ποσόν ἐπιδοτήσεως θά ἀνέρχεται στά 500 εὐρώ ἐνῶ στά δάνεια πού ἔχουν καταγγελθεῖ στά 300 εὐρώ. Τό νέο πρόγραμμα θά ἔχει διάρκεια ἐννέα μηνῶν καί θά ἀφορᾶ ἐξασφαλισμένα καί μή δάνεια μέ ἀπαραίτητη προϋπόθεση ὁ δανειολήπτης νά ἔχει πληγεῖ ἀπό τήν πανδημία.

3. Ἕνα ἀκόμη ἐργαλεῖο πού ἐξετάζεται χωρίς νά ἔχει λάβει ὁριστική μορφή εἶναι ἡ δυνατότης ἐπιδοτήσεως φόρων καί εἰσφορῶν πληττομένων ἑταιρειῶν γιά χρέη πού ἐδημιουργήθησαν ἀπό τίς ἀρχές τῆς πανδημίας ἕως καί τόν Μάρτιο-Ἀπρίλιο τοῦ 2021. Ταυτοχρόνως ἐξετάζονται μία σειρά φοροαπαλλαγές γιά τίς ἐπιχειρήσεις ἑστιάσεως μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ μείωσις ΦΠΑ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐκλογές πρός τό τέλος τοῦ χρόνου Συνεργασία μέ τό ΠΑΣΟΚ, ἄν τό θέλει ὁ λαός

Εφημερίς Εστία
Ἐπίθεσις κατά Κομμισσιόν καί φόν ντέρ Λάυεν γιά τήν ὀλιγωρία στήν ἐνεργειακή κρίση –Τά ἔχουν χαμένα

Ὁ ἀτλαντισμός διαλύει τήν εὐρωπαϊκή ἑνότητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΝΤΟΡΑ τά εἶπε μιά χαρά χθές στόν «Σκάι»

Ἐπαναπροσέγγιση μέ τό Ἰσραήλ συζητεῖ ὁ Τσαβούσογλου

Εφημερίς Εστία
Τήν Eπανεκκίνηση τῆς πρωτοβουλίας τῆς…

Ἡ κόρη τοῦ πάστορα καί ἡ ἐξάρτηση τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Ἄν κατάλαβα καλά, ὁ ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν τῆς Γερμανίας μᾶς…

Σάββατον, 26 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ