ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Νέα χρηματοδοτικά ἐργαλεῖα γιά ἐπιχειρήσεις

Κάλυψις δαπανῶν, ἐπιδότησις δανείων, φόρων καί ὀφειλῶν στά Ταμεῖα

ΕΝΑ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ σχέδιο μέ τήν ἐνεργοποίηση νέων χρηματοδοτικῶν ἐργαλείων γιά τήν ἐνίσχυση τῶν ἐπιχειρήσεων πού πλήττονται ἀπό τήν πανδημία καί τήν παράταση τοῦ lockdown ἐπεξεργάζεται τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο τῆς Kυβερνήσεως. Τά ἐργαλεῖα θά τεθοῦν σέ ἐφαρμογή σταδιακῶς ἀπό τίς ἀρχές Ἀπριλίου ἀφοῦ ὁλοκληρωθεῖ καί ὁ 6ος γῦρος τῆς ἐπιστρεπτέας προκαταβολῆς καί θά στοχεύουν στήν ἐπιβίωση τῶν ἐπιχειρήσεων καί τήν διατήρηση τῶν θέσεων ἐργασίας. Τό νέο μοντέλο θά ἀφορᾶ κυρίως τίς ἐπιχειρήσεις πού ἔχουν ἐπιβαρυνθεῖ περισσότερο ἀπό τίς συνέπειες τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως καί ἔχουν ἀνάγκη κρατικῆς ἀρωγῆς, ἐνῶ ἰδιαίτερη μέριμνα θά ὑπάρξει γιά τίς ἐπιχειρήσεις τῆς ἑστιάσεως.

Συμφώνως πρός τόν σχεδιασμό, οἱ ἐπιχειρήσεις καί οἱ ἐπαγγελματίες θά κληθοῦν νά δηλώσουν σέ ἠλεκτρονική πλατφόρμα τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων τό ἑπόμενο διάστημα μία σειρά ἀπό στοιχεῖα ὅπως οἱ δαπάνες καί ὁ τζίρος πού εἶχαν τό 2020, οἱ δανειακές ὑποχρεώσεις πού ἔχουν ἀλλά καί οἱ καταθέσεις πού διαθέτουν στίς τράπεζες ὥστε νά σχηματισθεῖ ἕνα πλῆρες προφίλ γιά κάθε μία ἐξ αὐτῶν.
Ἐν συνεχεία, συμφώνως πρός τήν εἰκόνα τῆς κάθε ἐπιχειρήσεως, θά ἐνεργοποιηθοῦν τά ἐργαλεῖα πού θά κριθεῖ ὅτι ἀνταποκρίνονται στίς ἀνάγκες της.

Τά ἐργαλεῖα εἶναι τά ἀκόλουθα:

1. Κάλυψις τῶν δαπανῶν πού πραγματοποίησαν τό 2020 καί δέν καλύπτονται ἀπό ἄλλα μέτρα στηρίξεως, ὅπως γιά παράδειγμα εἶναι ἡ ἐπιστρεπτέα προκαταβολή. Τό μέτρο θά ἀφορᾶ ἐπιχειρήσεις πού ἔχουν ὑποστεῖ μείωση τοῦ τζίρου τους τοὐλάχιστον 30% ἐνῶ θά προβλέπει τήν κάλυψη δαπανῶν πού ἐπραγματοποιήθησαν τό 2020, ὅπως εἶναι οἱ λογαριασμοί ΔEKO, τό μισθολογικό κόστος ἀλλά καί δανειακές ὑποχρεώσεις. Τό στοίχημα γιά τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο εἶναι νά ἀποζημιωθοῦν οἱ ἐπιχειρήσεις πού ἔχουν ὑποστεῖ τήν μεγαλύτερη ζημία ἀλλά διαθέτουν τό ὑπόβαθρο καί τίς προοπτικές, μετά τό τέλος τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως νά ἀνακάμψουν. Ἡ κάλυψις τῶν δαπανῶν μπορεῖ νά φθάσει ἀκόμα καί στό 70% ἤ καί 90% ἀνάλογα μέ τό μέγεθος τῆς ἐπιχειρήσεως. Ἐνισχύσεις μπορεῖ νά δοθοῦν κατ’ ἐξαίρεσιν στίς πολύ μικρές ἐπιχειρήσεις πού ἦταν προβληματικές στά τέλη τοῦ 2019 ὑπό τήν προϋπόθεσιν ὅτι δέν ὑπάγονται σέ συλλογική διαδικασία ἀφερεγγυότητος καί δέν εὑρίσκονται σέ διαδικασία ἀναδιαρθρώσεως.

2. Στά 600 εὐρώ θά φθάνει ἡ μεγίστη κρατική ἐπιδότησις τῆς μηνιαίας δόσεως γιά ἐξυπηρετούμενα δάνεια ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν καί ἐπιχειρήσεων ἕως 250.000 εὐρώ τά ὁποῖα θά ἐνταχθοῦν στό «Γέφυρα 2». Ἀντιστοίχως στά μή ἐξυπηρετούμενα δάνεια τό ἀνώτερο ποσόν ἐπιδοτήσεως θά ἀνέρχεται στά 500 εὐρώ ἐνῶ στά δάνεια πού ἔχουν καταγγελθεῖ στά 300 εὐρώ. Τό νέο πρόγραμμα θά ἔχει διάρκεια ἐννέα μηνῶν καί θά ἀφορᾶ ἐξασφαλισμένα καί μή δάνεια μέ ἀπαραίτητη προϋπόθεση ὁ δανειολήπτης νά ἔχει πληγεῖ ἀπό τήν πανδημία.

3. Ἕνα ἀκόμη ἐργαλεῖο πού ἐξετάζεται χωρίς νά ἔχει λάβει ὁριστική μορφή εἶναι ἡ δυνατότης ἐπιδοτήσεως φόρων καί εἰσφορῶν πληττομένων ἑταιρειῶν γιά χρέη πού ἐδημιουργήθησαν ἀπό τίς ἀρχές τῆς πανδημίας ἕως καί τόν Μάρτιο-Ἀπρίλιο τοῦ 2021. Ταυτοχρόνως ἐξετάζονται μία σειρά φοροαπαλλαγές γιά τίς ἐπιχειρήσεις ἑστιάσεως μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ μείωσις ΦΠΑ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923