ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Μόνο γιά 18 ἡμέρες φτάνει τό μηνιαῖο εἰσόδημα στά μισά νοικοκυριά!

ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ οἰκονομικῆς ἀσφυξίας ζοῦν 6 στά 10 νοικοκυριά, πού ἀναγκάζονται νά κάνουν περικοπές γιά νά καλύψουν τά ἀναγκαῖα, ἐνῷ γιά ἕνα στά δύο νοικοκυριά τό μηνιαῖο εἰσόδημά τους ἐπαρκεῖ γιά 18 ἡμέρες!

Τά στοιχεῖα προέρχονται ἀπό τήν ἔρευνα τοῦ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, πού ἐντοπίζει τήν διεύρυνση τῶν εἰσοδηματικῶν ἀνισοτήτων μεταξύ τῶν νοικοκυριῶν μέ χαμηλά καί μεσαῖα εἰσοδήματα, καί τῶν νοικοκυριῶν μέ ὑψηλά εἰσοδήματα. Συγκεκριμένα, τό 30,1% τῶν νοικοκυριῶν μέ εἰσόδημα ἕως 30.000 εὐρώ δήλωσε πώς τό εἰσόδημά του ἐμειώθη τό 2022, ἔναντι 11% πού δήλωσε ὅτι ηὐξήθη, καί 58,9% πού δήλωσε ὅτι παρέμεινε σταθερό. Στόν ἀντίποδα, τό 22,7% τῶν νοικοκυριῶν μέ εἰσόδημα ἄνω τῶν 30.000 εὐρώ δήλωσε πώς τό εἰσόδημά του ηὐξήθη ἔναντι 16,7% πού δήλωσε πώς τό εἰσόδημά του ἐμειώθη καί 60,6% πού δήλωσε ὅτι παρέμεινε σταθερό.

Δεδομένου ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἐπίπτωσις παρατηρήθηκε καί στίς ἀντίστοιχες ἔρευνες τοῦ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πού διεξήχθησαν κατά τήν διάρκεια τῆς πανδημικής ἐξάρσεως, ἡ συνέχισις τῆς τάσεως αὐτῆς ἀρχίζει νά λαμβάνει διαστάσεις διαρθρωτικοῦ προβλήματος.

Ἐπί πλέον, σταθερά ὑψηλό παραμένει τό ποσοστό τῶν νοικοκυριῶν πού φαίνεται ὅτι διαβιοῖ σέ συνθῆκες ἀκραίας φτώχειας (11,9%). Ἡ δεύτερη σημαντική ἐπίπτωσις σχετίζεται μέ τήν ἐπιδείνωση πού παρουσιάζουν τά εὑρήματα τῆς ἐρεύνης ἀναφορικῶς πρός τήν μηνιαία ἐπάρκεια τοῦ εἰσοδήματος τῶν νοικοκυριῶν. Συγκεκριμένα, πάνω ἀπό 1 στά 2 νοικοκυριά (52,4%) δήλωσαν ὅτι τό μηνιαῖο εἰσόδημά τους ἐπαρκεῖ γιά 18 ἡμέρες καί συνδέεται μέ τίς αὐξήσεις τῶν τιμῶν τόσο τῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας ὅσο καί τῶν εἰδῶν διατροφῆς. Τό 51,1% τῶν νοικοκυριῶν θεωρεῖ πώς εἶναι ἡ αὔξησις μισθῶν καί συντάξεων καί τό 28,6% ἡ μείωσις φόρων καί τελῶν στά καύσιμα.

Τά βασικά συμπεράσματα τῆς ἐρεύνης εἰσοδήματος τῶν ἑλληνικῶν νοικοκυριῶν γιά τό 2022 εἶναι τά ἑξῆς:

• Ὁ μισθός καί ἡ σύνταξις ἀποτελοῦν τήν κύρια πηγή εἰσοδήματος γιά τήν συντριπτική πλειονότητα τῶν ἑλληνικῶν νοικοκυριῶν.

• Τό 35,2% τῶν νοικοκυριῶν δέν ἔχει ἄλλη πηγή εἰσοδήματος.

Ἀπό τά ἐπί μέρους στοιχεῖα τῆς ἐρεύνης προκύπτει ὅτι τό μηνιαῖο εἰσόδημα δέν ἐπαρκεῖ γιά ὅλον τόν μῆνα γιά:

• τό 70,2% τῶν πολυμελῶν νοικοκυριῶν (μέ 5 ἄτομα καί ἄνω),

• τό 59,9% τῶν νοικοκυριῶν μέ 4 ἄτομα,

•τό 58,8% τῶν νοικοκυριῶν μέ τοὐλάχιστον ἕνα ἄνεργο μέλος,

•τό 68% τῶν νοικοκυριῶν μέ εἰσόδημα ἕως 10.000 εὐρώ καί

•τό 58,7% τῶν νοικοκυριῶν μέ εἰσόδημα ἀπό 10.001 ἕως 18.000 εὐρώ.

Ἐν σχέσει μέ τήν κύρια πηγή εἰσοδήματος, σέ δυσμενέστερη θέση εὑρίσκονται τά νοικοκυριά μέ κύρια πηγή εἰσοδήματος τόν μισθό, καθώς γιά τό 55,6% αὐτῶν πού τό μηνιαῖο εἰσόδημά τους δέν ἐπαρκεῖ γιά ὅλον τόν μῆνα.

Σέ εἰσοδηματική ἐπισφάλεια συνεχίζει νά βρίσκεται ἕνα σταθερά ὑψηλό ποσοστό νοικοκυριῶν, τό ὁποῖο εἶναι μάλιστα καί ηὐξημένο σέ σχέση μέ τά τρία προηγούμενα ἔτη.

Συγκεκριμένα, στό ἐνδεχόμενο ἑνός ἔκτακτου ἀλλά ἀπολύτως ἀναγκαίου ἐξόδου τῆς τάξεως τῶν 500€, τό 18,7% δήλωσε ὅτι δέν θά μποροῦσε νά τό ἀντιμετωπίσει, ἐνῷ τό 40,5% θά κάλυπτε αὐτήν τήνυ δαπάνη μέ μεγάλη δυσκολία.

Ὑψηλότερο συγκριτικῶς πρός τήν ἔρευνα τοῦ 2021 εἶναι τό ποσοστό τῶν νοικοκυριῶν πού δήλωσε ὅτι ἔχει ληξιπρόθεσμες ὀφειλές πρός τό Δημόσιο (ἐφορία, ἀσφαλιστικά ταμεῖα).

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ