Μόνο γιά 18 ἡμέρες φτάνει τό μηνιαῖο εἰσόδημα στά μισά νοικοκυριά!

ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ οἰκονομικῆς ἀσφυξίας ζοῦν 6 στά 10 νοικοκυριά, πού ἀναγκάζονται νά κάνουν περικοπές γιά νά καλύψουν τά ἀναγκαῖα, ἐνῷ γιά ἕνα στά δύο νοικοκυριά τό μηνιαῖο εἰσόδημά τους ἐπαρκεῖ γιά 18 ἡμέρες!

Τά στοιχεῖα προέρχονται ἀπό τήν ἔρευνα τοῦ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, πού ἐντοπίζει τήν διεύρυνση τῶν εἰσοδηματικῶν ἀνισοτήτων μεταξύ τῶν νοικοκυριῶν μέ χαμηλά καί μεσαῖα εἰσοδήματα, καί τῶν νοικοκυριῶν μέ ὑψηλά εἰσοδήματα. Συγκεκριμένα, τό 30,1% τῶν νοικοκυριῶν μέ εἰσόδημα ἕως 30.000 εὐρώ δήλωσε πώς τό εἰσόδημά του ἐμειώθη τό 2022, ἔναντι 11% πού δήλωσε ὅτι ηὐξήθη, καί 58,9% πού δήλωσε ὅτι παρέμεινε σταθερό. Στόν ἀντίποδα, τό 22,7% τῶν νοικοκυριῶν μέ εἰσόδημα ἄνω τῶν 30.000 εὐρώ δήλωσε πώς τό εἰσόδημά του ηὐξήθη ἔναντι 16,7% πού δήλωσε πώς τό εἰσόδημά του ἐμειώθη καί 60,6% πού δήλωσε ὅτι παρέμεινε σταθερό.

Δεδομένου ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἐπίπτωσις παρατηρήθηκε καί στίς ἀντίστοιχες ἔρευνες τοῦ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πού διεξήχθησαν κατά τήν διάρκεια τῆς πανδημικής ἐξάρσεως, ἡ συνέχισις τῆς τάσεως αὐτῆς ἀρχίζει νά λαμβάνει διαστάσεις διαρθρωτικοῦ προβλήματος.

Ἐπί πλέον, σταθερά ὑψηλό παραμένει τό ποσοστό τῶν νοικοκυριῶν πού φαίνεται ὅτι διαβιοῖ σέ συνθῆκες ἀκραίας φτώχειας (11,9%). Ἡ δεύτερη σημαντική ἐπίπτωσις σχετίζεται μέ τήν ἐπιδείνωση πού παρουσιάζουν τά εὑρήματα τῆς ἐρεύνης ἀναφορικῶς πρός τήν μηνιαία ἐπάρκεια τοῦ εἰσοδήματος τῶν νοικοκυριῶν. Συγκεκριμένα, πάνω ἀπό 1 στά 2 νοικοκυριά (52,4%) δήλωσαν ὅτι τό μηνιαῖο εἰσόδημά τους ἐπαρκεῖ γιά 18 ἡμέρες καί συνδέεται μέ τίς αὐξήσεις τῶν τιμῶν τόσο τῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας ὅσο καί τῶν εἰδῶν διατροφῆς. Τό 51,1% τῶν νοικοκυριῶν θεωρεῖ πώς εἶναι ἡ αὔξησις μισθῶν καί συντάξεων καί τό 28,6% ἡ μείωσις φόρων καί τελῶν στά καύσιμα.

Τά βασικά συμπεράσματα τῆς ἐρεύνης εἰσοδήματος τῶν ἑλληνικῶν νοικοκυριῶν γιά τό 2022 εἶναι τά ἑξῆς:

• Ὁ μισθός καί ἡ σύνταξις ἀποτελοῦν τήν κύρια πηγή εἰσοδήματος γιά τήν συντριπτική πλειονότητα τῶν ἑλληνικῶν νοικοκυριῶν.

• Τό 35,2% τῶν νοικοκυριῶν δέν ἔχει ἄλλη πηγή εἰσοδήματος.

Ἀπό τά ἐπί μέρους στοιχεῖα τῆς ἐρεύνης προκύπτει ὅτι τό μηνιαῖο εἰσόδημα δέν ἐπαρκεῖ γιά ὅλον τόν μῆνα γιά:

• τό 70,2% τῶν πολυμελῶν νοικοκυριῶν (μέ 5 ἄτομα καί ἄνω),

• τό 59,9% τῶν νοικοκυριῶν μέ 4 ἄτομα,

•τό 58,8% τῶν νοικοκυριῶν μέ τοὐλάχιστον ἕνα ἄνεργο μέλος,

•τό 68% τῶν νοικοκυριῶν μέ εἰσόδημα ἕως 10.000 εὐρώ καί

•τό 58,7% τῶν νοικοκυριῶν μέ εἰσόδημα ἀπό 10.001 ἕως 18.000 εὐρώ.

Ἐν σχέσει μέ τήν κύρια πηγή εἰσοδήματος, σέ δυσμενέστερη θέση εὑρίσκονται τά νοικοκυριά μέ κύρια πηγή εἰσοδήματος τόν μισθό, καθώς γιά τό 55,6% αὐτῶν πού τό μηνιαῖο εἰσόδημά τους δέν ἐπαρκεῖ γιά ὅλον τόν μῆνα.

Σέ εἰσοδηματική ἐπισφάλεια συνεχίζει νά βρίσκεται ἕνα σταθερά ὑψηλό ποσοστό νοικοκυριῶν, τό ὁποῖο εἶναι μάλιστα καί ηὐξημένο σέ σχέση μέ τά τρία προηγούμενα ἔτη.

Συγκεκριμένα, στό ἐνδεχόμενο ἑνός ἔκτακτου ἀλλά ἀπολύτως ἀναγκαίου ἐξόδου τῆς τάξεως τῶν 500€, τό 18,7% δήλωσε ὅτι δέν θά μποροῦσε νά τό ἀντιμετωπίσει, ἐνῷ τό 40,5% θά κάλυπτε αὐτήν τήνυ δαπάνη μέ μεγάλη δυσκολία.

Ὑψηλότερο συγκριτικῶς πρός τήν ἔρευνα τοῦ 2021 εἶναι τό ποσοστό τῶν νοικοκυριῶν πού δήλωσε ὅτι ἔχει ληξιπρόθεσμες ὀφειλές πρός τό Δημόσιο (ἐφορία, ἀσφαλιστικά ταμεῖα).

Ειδήσεις / Άρθρα

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ