Μόνο γιά 18 ἡμέρες φτάνει τό μηνιαῖο εἰσόδημα στά μισά νοικοκυριά!

ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ οἰκονομικῆς ἀσφυξίας ζοῦν 6 στά 10 νοικοκυριά, πού ἀναγκάζονται νά κάνουν περικοπές γιά νά καλύψουν τά ἀναγκαῖα, ἐνῷ γιά ἕνα στά δύο νοικοκυριά τό μηνιαῖο εἰσόδημά τους ἐπαρκεῖ γιά 18 ἡμέρες!

Τά στοιχεῖα προέρχονται ἀπό τήν ἔρευνα τοῦ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, πού ἐντοπίζει τήν διεύρυνση τῶν εἰσοδηματικῶν ἀνισοτήτων μεταξύ τῶν νοικοκυριῶν μέ χαμηλά καί μεσαῖα εἰσοδήματα, καί τῶν νοικοκυριῶν μέ ὑψηλά εἰσοδήματα. Συγκεκριμένα, τό 30,1% τῶν νοικοκυριῶν μέ εἰσόδημα ἕως 30.000 εὐρώ δήλωσε πώς τό εἰσόδημά του ἐμειώθη τό 2022, ἔναντι 11% πού δήλωσε ὅτι ηὐξήθη, καί 58,9% πού δήλωσε ὅτι παρέμεινε σταθερό. Στόν ἀντίποδα, τό 22,7% τῶν νοικοκυριῶν μέ εἰσόδημα ἄνω τῶν 30.000 εὐρώ δήλωσε πώς τό εἰσόδημά του ηὐξήθη ἔναντι 16,7% πού δήλωσε πώς τό εἰσόδημά του ἐμειώθη καί 60,6% πού δήλωσε ὅτι παρέμεινε σταθερό.

Δεδομένου ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἐπίπτωσις παρατηρήθηκε καί στίς ἀντίστοιχες ἔρευνες τοῦ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πού διεξήχθησαν κατά τήν διάρκεια τῆς πανδημικής ἐξάρσεως, ἡ συνέχισις τῆς τάσεως αὐτῆς ἀρχίζει νά λαμβάνει διαστάσεις διαρθρωτικοῦ προβλήματος.

Ἐπί πλέον, σταθερά ὑψηλό παραμένει τό ποσοστό τῶν νοικοκυριῶν πού φαίνεται ὅτι διαβιοῖ σέ συνθῆκες ἀκραίας φτώχειας (11,9%). Ἡ δεύτερη σημαντική ἐπίπτωσις σχετίζεται μέ τήν ἐπιδείνωση πού παρουσιάζουν τά εὑρήματα τῆς ἐρεύνης ἀναφορικῶς πρός τήν μηνιαία ἐπάρκεια τοῦ εἰσοδήματος τῶν νοικοκυριῶν. Συγκεκριμένα, πάνω ἀπό 1 στά 2 νοικοκυριά (52,4%) δήλωσαν ὅτι τό μηνιαῖο εἰσόδημά τους ἐπαρκεῖ γιά 18 ἡμέρες καί συνδέεται μέ τίς αὐξήσεις τῶν τιμῶν τόσο τῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας ὅσο καί τῶν εἰδῶν διατροφῆς. Τό 51,1% τῶν νοικοκυριῶν θεωρεῖ πώς εἶναι ἡ αὔξησις μισθῶν καί συντάξεων καί τό 28,6% ἡ μείωσις φόρων καί τελῶν στά καύσιμα.

Τά βασικά συμπεράσματα τῆς ἐρεύνης εἰσοδήματος τῶν ἑλληνικῶν νοικοκυριῶν γιά τό 2022 εἶναι τά ἑξῆς:

• Ὁ μισθός καί ἡ σύνταξις ἀποτελοῦν τήν κύρια πηγή εἰσοδήματος γιά τήν συντριπτική πλειονότητα τῶν ἑλληνικῶν νοικοκυριῶν.

• Τό 35,2% τῶν νοικοκυριῶν δέν ἔχει ἄλλη πηγή εἰσοδήματος.

Ἀπό τά ἐπί μέρους στοιχεῖα τῆς ἐρεύνης προκύπτει ὅτι τό μηνιαῖο εἰσόδημα δέν ἐπαρκεῖ γιά ὅλον τόν μῆνα γιά:

• τό 70,2% τῶν πολυμελῶν νοικοκυριῶν (μέ 5 ἄτομα καί ἄνω),

• τό 59,9% τῶν νοικοκυριῶν μέ 4 ἄτομα,

•τό 58,8% τῶν νοικοκυριῶν μέ τοὐλάχιστον ἕνα ἄνεργο μέλος,

•τό 68% τῶν νοικοκυριῶν μέ εἰσόδημα ἕως 10.000 εὐρώ καί

•τό 58,7% τῶν νοικοκυριῶν μέ εἰσόδημα ἀπό 10.001 ἕως 18.000 εὐρώ.

Ἐν σχέσει μέ τήν κύρια πηγή εἰσοδήματος, σέ δυσμενέστερη θέση εὑρίσκονται τά νοικοκυριά μέ κύρια πηγή εἰσοδήματος τόν μισθό, καθώς γιά τό 55,6% αὐτῶν πού τό μηνιαῖο εἰσόδημά τους δέν ἐπαρκεῖ γιά ὅλον τόν μῆνα.

Σέ εἰσοδηματική ἐπισφάλεια συνεχίζει νά βρίσκεται ἕνα σταθερά ὑψηλό ποσοστό νοικοκυριῶν, τό ὁποῖο εἶναι μάλιστα καί ηὐξημένο σέ σχέση μέ τά τρία προηγούμενα ἔτη.

Συγκεκριμένα, στό ἐνδεχόμενο ἑνός ἔκτακτου ἀλλά ἀπολύτως ἀναγκαίου ἐξόδου τῆς τάξεως τῶν 500€, τό 18,7% δήλωσε ὅτι δέν θά μποροῦσε νά τό ἀντιμετωπίσει, ἐνῷ τό 40,5% θά κάλυπτε αὐτήν τήνυ δαπάνη μέ μεγάλη δυσκολία.

Ὑψηλότερο συγκριτικῶς πρός τήν ἔρευνα τοῦ 2021 εἶναι τό ποσοστό τῶν νοικοκυριῶν πού δήλωσε ὅτι ἔχει ληξιπρόθεσμες ὀφειλές πρός τό Δημόσιο (ἐφορία, ἀσφαλιστικά ταμεῖα).

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἀξιοπρεπής στάση» γιά τούς βουλευτές ἡ ἀποχή «ἐπικίνδυνη γιά τήν Δημοκρατία» γιά τούς πολῖτες

Εφημερίς Εστία
Δύο μέτρα καί δύο σταθμά ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Εἶχε δώσει «πράσινο φῶς» στούς βουλευτές τῆς ΝΔ νά ἀπέχουν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀλλά κατηγορεῖ τούς πολῖτες ὅτι θά πλήξουν τό πολίτευμα ἄν δέν ψηφίσουν! – Τί εἶπε στήν Κοζάνη, τί εἶχε πεῖ στήν ΕΡΤ

Παλάτια στήν ἄμμο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδικείου νά ἀποφανθεῖ γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση ἐκλογέων».

Διάβημα τῆς Λιβύης στήν Ἑλλάδα γιατί κάνει ἔρευνες στήν Κρήτη!

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας νά διενεργήσει ἔρευνες σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο νοτίως τῆς Κρήτης.

Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ’ αὐτόν τόν τόπο

Δημήτρης Καπράνος
Ἀχρείαστα νά εἶναι τά νοσοκομεῖα, μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατήσουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!