Μόνιμη ἡ τηλεργασία στό Δημόσιο

Καταργεῖται ἡ ἁπλή ἀναλογική στήν Τ.Α.

ΣΧΕΔΟΝ ΒΕΒΑΙΟΝ εἶναι ὅτι πολλές πρακτικές πού υἱοθετήθηκαν ἐν μέσω πανδημίας κυρίως στόν ἐργασιακό τομέα, θά συνεχίσουν νά ὑφίστανται –ἐνδεχομένως μέ κάποιες τροποποιήσεις– καί μετά τήν καταπολέμηση τοῦ κορωνοϊοῦ. Μία ἐξ αὐτῶν εἶναι καί ἡ τηλεργασία. Σέ ὁρισμένους τομεῖς τοῦ Δημοσίου φαίνεται ὅτι ἡ τηλεργασία ἔχει φέρει ἱκανοποιητικά ἀποτελέσματα, γεγονός πού δέν ἀφήνει ἀσυγκίνητο τό Μέγαρο Μαξίμου. Οὐσιαστικῶς χθές ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε τήν μόνιμη υἱοθέτηση τῆς τηλεργασίας. Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀπέδωσε τά εὔσημα στούς δημοσίους ὑπαλλήλους πού κάτω ἀπό δύσκολες συνθῆκες ξεπέρασαν τόν ἑαυτό τους «προκειμένου τό κράτος νά συνεχίσει νά λειτουργεῖ ἀπρόσκοπτα». «Ἡ τηλεργασία τήν ὁποία ἀναγκαστήκαμε γιά λόγους δημόσιας ὑγείας νά ἐπιβάλουμε στό Δημόσιο μᾶς δίνει τήν δυνατότητα νά σκεφτοῦμε πῶς μποροῦμε νά τήν ἐντάξουμε μέ ἕναν πιό ὀργανωμένο τρόπο στήν καθημερινότητα, τήν ἐργασιακή καθημερινότητα τοῦ Δημοσίου, ὅταν θά ἔχουμε ἀφήσει πίσω μας τήν πανδημία» εἶπε ὁ Πρωθυπουργός. Πρόκειται γιά μιά ρηξικέλευθη ἀλλαγή πού εἶναι ἄγνωστο πῶς θά τήν ὑποδεχθοῦν οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι, ἀφοῦ θά ἀλλάξει σέ μόνιμη βάση τό ἐργασιακό καθεστώς.

Μαζί μέ τήν τηλεργασία θά εἰσαχθεῖ καί ἡ περιβόητη ἀξιολόγησις τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων. Ὁ Πρωθυπουργός διευκρίνησε ὅτι θά ἔχει τήν ἔννοια τῆς ἐπιβραβεύσεως καί τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς προσφορᾶς τῶν ἐργαζομένων, «οἱ ὁποῖοι πολύ συχνά αἰσθάνονται ὅτι σέ ἕνα ἐξισωτικό σύστημα ἀξιολόγησης ἡ προσφορά τους δέν ἀναγνωρίζεται». Ὅταν ἡ χώρα θά ἐξέλθει ἀπό τήν κρίση τῆς πανδημίας θά ἀρχίσει καί ἡ ἐφαρμογή τῶν ἀλλαγῶν, μέ τόν κ. Μητσοτάκη νά λέει χαρακτηριστικῶς ὅτι «ἡ παλέτα τῶν μεταρρυθμίσεων καί τῶν ἀλλαγῶν εἶναι πολύ μεγάλη». «Ἡ δική μου παρότρυνση εἶναι τά ἔργα αὐτά νά τρέξουν γρήγορα καί νά δώσουμε ἔμφαση σέ ἔργα τά ὁποῖα ἔχουν μετρήσιμο ἀποτέλεσμα καί θά βελτιώνουν τήν καθημερινότητα τῶν Δημοτῶν» ἀνέφερε κατά τήν διάρκεια συσκέψεως μέ τήν νέα ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν.

Εἰδικῶς γιά τίς προτεραιότητες τοῦ Ὑπουργείου, ὁ Πρωθυπουργός τόνισε ὅτι μία ἐξ αὐτῶν εἶναι ἡ ἀλλαγή τοῦ συστήματος τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς στήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση «γιά νά εὐθυγραμμίζεται μέ καλύτερο τρόπο ἡ βούληση τῶν δημοτῶν μέ τίς πλειοψηφίες στά Δημοτικά Συμβούλια». Ἀνεκοίνωσε ὅτι τό νομοσχέδιο εἶναι σχεδόν ἕτοιμο καί θά παρουσιασθεῖ στό ἑπόμενο Ὑπουργικό Συμβούλιο, ἐντός Ἰανουαρίου.

Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν, Μάκης Βορίδης, ἐνημέρωσε τόν Πρωθυπουργό γιά τήν μεταρρυθμιστική ἀτζέντα πού ἔχει θέσει ὡς προτεραιότητα καί ἐπεσήμανε ὅτι πολλές μεταρρυθμίσεις στό κράτος ξεκινοῦν ἀπό τό δικό του Ὑπουργεῖο. «Ἡ στρατηγική κατεύθυνση εἶναι σαφής καί ξεκάθαρη, στό τέλος τῆς διοικητικῆς μεταρρύθμισης ἐκεῖνο πού θέλουμε εἶναι ἕνα Δημόσιο πού νά μπορεῖ νά παρέχει φιλικότερα καί διαφανέστερα, μέ πιό καθαρό τρόπο, ὑπηρεσίες πρός τούς πολῖτες» κατέληξε ὁ κ. Βορίδης.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σέ ποιά σημεῖα διαφωνῶ μέ τόν νόμο γιά τήν συνεπιμέλεια

Εφημερίς Εστία
«Περιέχει σοβαρές ἀστοχίες πού προσκρούουν στό συμφέρον τοῦ παιδιοῦ» – «Νομικῶς προβληματική ἡ διατύπωση γιά ἐξ ἴσου γονική μέριμνα» – «Μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ ἐναλλασσόμενη κατοικία» – «Ὁ νομοθέτης νά μήν ὑποκαθιστᾶ τήν δικαστική ἐξουσία»

Τί ὀφείλουν νά γνωρίζουν οἱ συμπέθεροι ἀπό τά Τίρανα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν στήν Ἀλβανία ἦταν τό ἀναμενόμενο

Γεωπονικό: Ἀνίχνευση κορωνοϊοῦ μέ κινητό σε 3′

Εφημερίς Εστία
Πρωτοποριακή ἐφαρμογή ἀκόμη καί μέσω κινητοῦ τηλεφώνου

Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς μητέρας…

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ μάνα εἶναι ὁ πιό πολύτιμος κοντινός μας ἄνθρωπος

Τετάρτη, 10 Μαΐου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ