ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Μοίρασε χρήματα μέ λογιστικά τεχνάσματα

Οἱ μεταχρονολογημένες παροχές Τσίπρα

ΜΕ στόχο νά περιορίσει τίς ἀπώλειες πού θά ἔχει ὁ ΣΥΡΙΖΑ στίς ἑπόμενες ἐκλογές, νά ἐπανακτήσει τήν ἐμπιστοσύνη ἑνός μέρους τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, τοῦ ὁποίου οἱ προσδοκίες διαψεύσθηκαν κατά τήν περίοδο τῆς διακυβερνήσεώς του καί νά δεσμεύσει τήν ἑπομένη κυβέρνηση ὑπονομεύοντας τό ἔργο της, ὁ Πρωθυπουργός κ. Ἀλέξης Τσίπρας μοίρασε ἀπό τό βῆμα τῆς ΔΕΘ «μεταχρονολογημένες» παροχές μέ χρήματα πού δέν διαθέτει, προεξοφλώντας ὅτι ἡ χώρα θά ἐπιτυγχάνει πρωτογενῆ πλεονάσματα καί τά ἑπόμενα χρόνια. Μπορεῖ ὁ Πρωθυπουργός νά δήλωσε ὅτι δέν πῆγε νά μοιράσει παροχές ἀλλά νά μοιρασθεῖ ὅραμα, ὡστόσο παρουσίασε ἕνα πακέτο μέτρων πού ὁ ἴδιος προσδιόρισε βάσει τοῦ ἐπί πλέον δημοσιονομικοῦ χώρου πού θά δημιουργηθεῖ, κατά τό ἔλασσον, ἀπό τό 2019 ἕως τό 2022, ξεχνώντας νά ἀναφέρει ὅτι τό μεγαλύτερο μέρος τῶν ἐλαφρύνσεων καί δή τῶν πιό «ἀκριβῶν» παρεμβάσεων θά ἐφαρμοσθεῖ μετά τίς ἐκλογές, τήν ἑπομένη διετία. Σέ αὐτήν τήν κατηγορία περιλαμβάνεται ἡ μείωσις τοῦ ΦΠΑ καί ἡ μείωσις τοῦ φορολογικοῦ συντελεστοῦ γιά τίς ἐπιχειρήσεις κατά 4 μονάδες. Οἱ προβλέψεις τοῦ κ. Τσίπρα καί τοῦ ἐπιτελείου του στηρίζονται πάνω σέ λογιστικά ὑπερπλεονάσματα πού ἀνέρχονται ἕως τό τέλος τοῦ 2022 σέ 3,5 δισ. εὐρώ. Ἔάν σέ αὐτά προστεθοῦν τό ἐφετινό μέρισμα, πού μπορεῖ νά ἀγγίξει τό 1 δισ. εὐρώ ἀλλά καί ἡ τυχόν ἀναστολή περικοπῶν στίς συντάξεις ὕψους 2,9 δισ. εὐρώ, ὁ πραγματικός λογαριασμός ἀνεβαίνει κατά πολύ, γεγονός πού εἶναι βέβαιον ὅτι δέν θά περάσει ἀπαρατήρητο ἀπό τούς δανειστές.

Ὅλες οἱ ἐξαγγελίες στίς ὁποῖες προχώρησε ἔχουν «γκρίζα» σημεῖα ἐνῶ οἱ περισσότερες ἐξ αὐτῶν ἔχουν περιορισμένη ἐπίδραση στά πραγματικά εἰσοδήματα τῶν νοικοκυριῶν καί στοχεύουν ἀποκλειστικά στή δημιουργία ἐντυπώσεων. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι μεγάλοι χαμένοι τῶν πρωθυπουργικῶν ἐξαγγελιῶν εἶναι τά φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί καί συνταξιοῦχοι πού ἤλπιζαν νά πάρουν μιά βαθειά ἀνάσα, μέ μείωση τῶν φορολογικῶν συντελεστῶν τους τουλάχιστον γιά τό 1ο κλιμάκιο τοῦ φόρου, ἀπό 22% στό 20%. Ἀποσκοπώντας σέ ἐκλογικά ὀφέλη θυμήθηκε αἴφνης ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι εὑρέθησαν στό ἐπίκεντρο τῆς φορολογικῆς καί ἀσφαλιστικῆς λαίλαπας πού ἐνέσκηψε τήν τελευταία τριετία, ὅπως τούς ἐλευθέρους ἐπαγγελματίες, ἀγρότες, μηχανικούς, ἰατρούς, δικηγόρους, τούς νέους ἐργαζομένους –οἱ ὁποῖοι ἀπασχολοῦνται σέ ἐπισφαλεῖς μορφές ἐργασίας μέ μισθούς πείνας, ὑποσχόμενος μείωση εἰσφορῶν– ἀλλά καί ἐνστόλους, δικαστές καί πανεπιστημιακούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν δικαιωθεῖ τελεσίδικα ἀπό τό ΣτΕ, καί ἡ Κυβέρνησις εἶναι ὑποχρεωμένη νά ἐπιστρέψει τίς μνημονιακές περικοπές πού ἔγιναν στούς μισθούς καί τίς συντάξεις τους. Γιά τό μεῖζον θέμα τῆς περικοπῆς τῶν συντάξεων ὁ Πρωθυπουργός ἀπέφυγε νά δεσμευθεῖ μεταθέτοντας τίς ὁριστικές ἀποφάσεις στίς συζητήσεις πού θά ἔχει τό ἑπόμενο διάστημα τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο μέ τούς δανειστές στό πλαίσιο τῆς καταρτίσεως τοῦ νέου προϋπολογισμοῦ γιά τό ἔτος 2019. Ὅπως εἶπε, ἡ περικοπή τῶν συντάξεων εἶναι ἀντιαναπτυξιακό καί μή διαρθρωτικό μέτρο, γιατί ἀφορᾶ στήν «προσωπική διαφορά», καί ἡ ὅποια περικοπή δαπανῶν δέν θά ἔχει ἐπίπτωση στίς ἀναλογιστικές μελέτες. Γιά πρώτη φορά ἄφησε ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο νά ὑποβληθεῖ αἴτημα γιά μή ἐφαρμογή τῆς μειώσεως τοῦ ἀφορολογήτου ἀπό τήν 1η Ἰανουαρίου 2020, κάτι πού θά ἐπιτευχθεῖ ἐάν συνεχισθεῖ ἡ πορεία ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας.

Ὅσο γιά τήν σταδιακή μείωση τοῦ ΕΝΦΙΑ 50% γιά 1,2 ἑκατ. χαμηλές περιουσίες, πρόκειται γιά μία ἐξαγγελία μέ ταξικό πρόσημο ἀφοῦ ἐκεῖνοι πού εὐνοοῦνται σέ αὐτή τή φάση εἶναι οἱ ἰδιοκτῆτες ἀκινήτων χαμηλῆς ἀξίας σέ λαϊκές περιοχές τῆς χώρας. Ἀλλά καί γιά ἐκείνους τό πραγματικό ὄφελος δέν ξεπερνᾶ τά 50 εὐρώ ἐτησίως. Ἡ Κυβέρνησις ἑτοιμάζεται γιά τήν ἐπιβολή νέου φόρου ἐπί τῶν ἀκινήτων, ἐπαναφέροντας τόν Φόρο Μεγάλης Ἀκίνητης Περιουσίας, ὁ ὁποῖος ἀνήρχετο σέ 1,8 δισ. εὐρώ ἐτησίως ὥστε νά μετακινήσει τά βάρη ἀπό τήν χαμηλή στήν μεσαία καί ὑψηλή ἰδιοκτησία.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…