Μοίρασε χρήματα μέ λογιστικά τεχνάσματα

Οἱ μεταχρονολογημένες παροχές Τσίπρα

ΜΕ στόχο νά περιορίσει τίς ἀπώλειες πού θά ἔχει ὁ ΣΥΡΙΖΑ στίς ἑπόμενες ἐκλογές, νά ἐπανακτήσει τήν ἐμπιστοσύνη ἑνός μέρους τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, τοῦ ὁποίου οἱ προσδοκίες διαψεύσθηκαν κατά τήν περίοδο τῆς διακυβερνήσεώς του καί νά δεσμεύσει τήν ἑπομένη κυβέρνηση ὑπονομεύοντας τό ἔργο της, ὁ Πρωθυπουργός κ. Ἀλέξης Τσίπρας μοίρασε ἀπό τό βῆμα τῆς ΔΕΘ «μεταχρονολογημένες» παροχές μέ χρήματα πού δέν διαθέτει, προεξοφλώντας ὅτι ἡ χώρα θά ἐπιτυγχάνει πρωτογενῆ πλεονάσματα καί τά ἑπόμενα χρόνια. Μπορεῖ ὁ Πρωθυπουργός νά δήλωσε ὅτι δέν πῆγε νά μοιράσει παροχές ἀλλά νά μοιρασθεῖ ὅραμα, ὡστόσο παρουσίασε ἕνα πακέτο μέτρων πού ὁ ἴδιος προσδιόρισε βάσει τοῦ ἐπί πλέον δημοσιονομικοῦ χώρου πού θά δημιουργηθεῖ, κατά τό ἔλασσον, ἀπό τό 2019 ἕως τό 2022, ξεχνώντας νά ἀναφέρει ὅτι τό μεγαλύτερο μέρος τῶν ἐλαφρύνσεων καί δή τῶν πιό «ἀκριβῶν» παρεμβάσεων θά ἐφαρμοσθεῖ μετά τίς ἐκλογές, τήν ἑπομένη διετία. Σέ αὐτήν τήν κατηγορία περιλαμβάνεται ἡ μείωσις τοῦ ΦΠΑ καί ἡ μείωσις τοῦ φορολογικοῦ συντελεστοῦ γιά τίς ἐπιχειρήσεις κατά 4 μονάδες. Οἱ προβλέψεις τοῦ κ. Τσίπρα καί τοῦ ἐπιτελείου του στηρίζονται πάνω σέ λογιστικά ὑπερπλεονάσματα πού ἀνέρχονται ἕως τό τέλος τοῦ 2022 σέ 3,5 δισ. εὐρώ. Ἔάν σέ αὐτά προστεθοῦν τό ἐφετινό μέρισμα, πού μπορεῖ νά ἀγγίξει τό 1 δισ. εὐρώ ἀλλά καί ἡ τυχόν ἀναστολή περικοπῶν στίς συντάξεις ὕψους 2,9 δισ. εὐρώ, ὁ πραγματικός λογαριασμός ἀνεβαίνει κατά πολύ, γεγονός πού εἶναι βέβαιον ὅτι δέν θά περάσει ἀπαρατήρητο ἀπό τούς δανειστές.

Ὅλες οἱ ἐξαγγελίες στίς ὁποῖες προχώρησε ἔχουν «γκρίζα» σημεῖα ἐνῶ οἱ περισσότερες ἐξ αὐτῶν ἔχουν περιορισμένη ἐπίδραση στά πραγματικά εἰσοδήματα τῶν νοικοκυριῶν καί στοχεύουν ἀποκλειστικά στή δημιουργία ἐντυπώσεων. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι μεγάλοι χαμένοι τῶν πρωθυπουργικῶν ἐξαγγελιῶν εἶναι τά φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί καί συνταξιοῦχοι πού ἤλπιζαν νά πάρουν μιά βαθειά ἀνάσα, μέ μείωση τῶν φορολογικῶν συντελεστῶν τους τουλάχιστον γιά τό 1ο κλιμάκιο τοῦ φόρου, ἀπό 22% στό 20%. Ἀποσκοπώντας σέ ἐκλογικά ὀφέλη θυμήθηκε αἴφνης ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι εὑρέθησαν στό ἐπίκεντρο τῆς φορολογικῆς καί ἀσφαλιστικῆς λαίλαπας πού ἐνέσκηψε τήν τελευταία τριετία, ὅπως τούς ἐλευθέρους ἐπαγγελματίες, ἀγρότες, μηχανικούς, ἰατρούς, δικηγόρους, τούς νέους ἐργαζομένους –οἱ ὁποῖοι ἀπασχολοῦνται σέ ἐπισφαλεῖς μορφές ἐργασίας μέ μισθούς πείνας, ὑποσχόμενος μείωση εἰσφορῶν– ἀλλά καί ἐνστόλους, δικαστές καί πανεπιστημιακούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν δικαιωθεῖ τελεσίδικα ἀπό τό ΣτΕ, καί ἡ Κυβέρνησις εἶναι ὑποχρεωμένη νά ἐπιστρέψει τίς μνημονιακές περικοπές πού ἔγιναν στούς μισθούς καί τίς συντάξεις τους. Γιά τό μεῖζον θέμα τῆς περικοπῆς τῶν συντάξεων ὁ Πρωθυπουργός ἀπέφυγε νά δεσμευθεῖ μεταθέτοντας τίς ὁριστικές ἀποφάσεις στίς συζητήσεις πού θά ἔχει τό ἑπόμενο διάστημα τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο μέ τούς δανειστές στό πλαίσιο τῆς καταρτίσεως τοῦ νέου προϋπολογισμοῦ γιά τό ἔτος 2019. Ὅπως εἶπε, ἡ περικοπή τῶν συντάξεων εἶναι ἀντιαναπτυξιακό καί μή διαρθρωτικό μέτρο, γιατί ἀφορᾶ στήν «προσωπική διαφορά», καί ἡ ὅποια περικοπή δαπανῶν δέν θά ἔχει ἐπίπτωση στίς ἀναλογιστικές μελέτες. Γιά πρώτη φορά ἄφησε ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο νά ὑποβληθεῖ αἴτημα γιά μή ἐφαρμογή τῆς μειώσεως τοῦ ἀφορολογήτου ἀπό τήν 1η Ἰανουαρίου 2020, κάτι πού θά ἐπιτευχθεῖ ἐάν συνεχισθεῖ ἡ πορεία ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας.

Ὅσο γιά τήν σταδιακή μείωση τοῦ ΕΝΦΙΑ 50% γιά 1,2 ἑκατ. χαμηλές περιουσίες, πρόκειται γιά μία ἐξαγγελία μέ ταξικό πρόσημο ἀφοῦ ἐκεῖνοι πού εὐνοοῦνται σέ αὐτή τή φάση εἶναι οἱ ἰδιοκτῆτες ἀκινήτων χαμηλῆς ἀξίας σέ λαϊκές περιοχές τῆς χώρας. Ἀλλά καί γιά ἐκείνους τό πραγματικό ὄφελος δέν ξεπερνᾶ τά 50 εὐρώ ἐτησίως. Ἡ Κυβέρνησις ἑτοιμάζεται γιά τήν ἐπιβολή νέου φόρου ἐπί τῶν ἀκινήτων, ἐπαναφέροντας τόν Φόρο Μεγάλης Ἀκίνητης Περιουσίας, ὁ ὁποῖος ἀνήρχετο σέ 1,8 δισ. εὐρώ ἐτησίως ὥστε νά μετακινήσει τά βάρη ἀπό τήν χαμηλή στήν μεσαία καί ὑψηλή ἰδιοκτησία.

Ειδήσεις / Άρθρα

Μεῖζον ζήτημα ἐθνικῆς ἀσφαλείας ἀπό τήν ἀναβάθμιση τῶν τουρκικῶν F-16

Εφημερίς Εστία
Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά τήν ἔκδοση τοῦ Γκιουλέν ἀπό τήν Ἀμερική στήν Τουρκία – «Τρομοκρατική ὀργάνωση» σέ κείμενο τοῦ ΝΑΤΟ ἡ FETO – Mare Nostrum μέ συμμετοχή τῆς Ἀγκύρας στήν Μεσόγειο ὀνειρεύεται ὁ Μπόρις Τζόνσον

Θαύματα καί ἡγεσίες

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ Ἐκκλησία ἄς ψάξει βαθιά μέσα της

Οἱ ἀνατιμήσεις τοῦ ρεύματος μείωσαν τίς καταθέσεις

Εφημερίς Εστία
ΕΜΕΙΩΘΗΣΑΝ οἱ καταθέσεις τῶν νοικοκυριῶν τόν Μάιο…

Ἕνας πολύ ξεχωριστός καί φίλτατος ἄνθρωπος

Δημήτρης Καπράνος
Τώρα, πού ὁ Κωνσταντῖνος Τζούμας ἀναπαύεται στήν Ἀττική γῆ…

Σάββατον, 30 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ