Μισθολογικές προαγωγές καθηγητῶν μέ ἀξιολόγηση

Ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης καί ἡ Τομεάρχης Παιδείας Νίκη Κεραμέως κατά τήν παρουσίαση τῶν θέσεων τοῦ κόμματος γιά τήν ἐκπαίδευση

Τά ΑΕΙ θά ὁρίζουν τήν βάση – Τό πρόγραμμα τῆς ΝΔ

ΤΗΝ «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» πού θά φέρει ἡ Νέα Δημοκρατία στήν Παιδεία καί ἡ ὁποία βασίζεται σέ τρεῖς κυρίως κατευθύνσεις παρουσίασαν τό Σάββατο στό Ἵδρυμα Μείζονος Ἑλληνισμοῦ ὁ Πρόεδρος τοῦ κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης, ἡ ἁρμοδία Τομεάρχης Νίκη Κεραμέως καί ὁ ἀντιπρόεδρος Κωστῆς Χατζηδάκης. Οἱ τρεῖς βασικοί πυλῶνες τῆς ἐκπαιδευτικῆς μεταρρυθμίσεως εἶναι οἱ ἑξῆς: ἡ βάσις εἰσαγωγῆς στά ΑΕΙ θά ὁρίζεται ἀπό τά ἴδια τά πανεπιστήμια καί θά συνδέεται μέ τό ἐθνικό ἀπολυτήριο. Ὁ στόχος θά εἶναι λιγώτεροι ἰατροί καί δικηγόροι καί περισσότεροι τεχνικοί καί καταρτισμένοι ἐπαγγελματίες στήν πληροφορική καί τόν τουρισμό. Ἡ σύνδεσις τῆς ἀξιολογήσεως τῶν ἐκπαιδευτικῶν μέ τήν μισθολογική προαγωγή τους. Ἡ ρηξικέλευθη πρότασις τῆς ΝΔ γιά τήν ἀνωτάτη ἐκπαίδευση προβλέπει ὅτι ὁ καθορισμός τῶν εἰσακτέων στά ἀνώτατα ἱδρύματα θά γίνεται ἀπό τά ἴδια, ἐνῶ καί ὁ βαθμός εἰσαγωγῆς σέ αὐτά θά ἀποφασίζεται ἀπό τά ἴδια. Καθιερώνεται ἀνώτατο χρονικό ὅριο ὁλοκληρώσεως τῶν προπτυχιακῶν σπουδῶν στά ν+2 ἔτη, ἐκτός ἐξαιρέσεων πού θά ἀποφασίζονται ἀπό τά ἁρμόδια ὄργανα τοῦ ἑκάστοτε Ἱδρύματος. Ὅπως ἐξήγησε ἡ κ. Κεραμέως, ἐνισχύεται ὁ θεσμός τῆς πρακτικῆς ἀσκήσεως στά πανεπιστήμια, ὥστε οἱ φοιτητές νά ἀποκτοῦν πολύτιμη ἐργασιακή ἐμπειρία καί νά ἐνισχύουν τίς προοπτικές ἀπασχολήσεώς τους ἐν συνεχεία. Ἐπίσης θά ἀλλάξει καί ὁ τρόπος τῆς κρατικῆς χρηματοδοτήσεως τῶν ΑΕΙ, καθώς αὐτός θά γίνεται βάσει ἀντικειμενικῶν κριτηρίων καί δεικτῶν, καί θά συνδέεται μέ τά ἀποτελέσματα τῆς ἀξιολογήσεως.

Τό σχολεῖο, τόνισε ὁ κ. Μητσοτάκης, θά μπορεῖ νά ὀργανώνει ἐκδηλώσεις, νά ἐνοικιάζει τούς χώρους του, νά ἀξιοποιεῖ τά ἔσοδά του γιά τόν ἐκσυγχρονισμό τῶν ὑποδομῶν του. Καί ὅλα αὐτά χωρίς νά παρεμβαίνει μέ «περιττές διαδικασίες» τό Ὑπουργεῖο Παιδείας. Αὐτό ὅμως πού ἐπεσήμανε ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ εἶναι πώς ἐπί τέλους τό πανεπιστήμιο θά μπορεῖ νά συνεργάζεται μέ ἰδιωτικούς φορεῖς στόν τομέα τῆς ἐρεύνης. Ἐκεῖ ὅμως πού θά ἐπικεντρώσει τήν ἐκπαιδευτική ἐπανάσταση ἡ ΝΔ, κατά τόν κ. Μητσοτάκη, εἶναι ἡ δημιουργία Προτύπτων Ἐπαγγελματικῶν Λυκείων μέ τήν συμμετοχή ἐργοδοτῶν καί ἐργαζομένων σέ κάθε περιοχή! Ἐξέφρασε τήν ἀπογοήτευσή του, ἐπειδή σήμερα μόλις τό 30% τῶν μαθητῶν στρέφεται στήν ἐπαγγελματική ἐκπαίδευση. «Τό μοντέλο σήμερα δέν εἶναι “ἕνας ἀκόμη δικηγόρος ἤ γιατρός”. Ἀλλά ἕνας 20άρης, καλά καταρτισμένος καί περήφανος γιά τήν εἰδικότητά του. Εἶναι καιρός νά ἀναβαθμισθεῖ καί στήν κοινή συνείδηση ἡ ἐξειδικευμένη ἐργασία. Τό ἄξιο στέλεχος τοῦ τουρισμοῦ, ὁ καλός προγραμματιστής, ὁ μοναδικός τεχνίτης. Αὐτό ζητᾶ ἡ ἐξέλιξη τῆς οἰκονομίας, ἔτσι ἀπαντᾶμε στήν πρόκληση τῆς ἀνεργίας» δήλωσε χαρακτηριστικά ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ.

Ὁ κ. Μητσοτάκης καί ἡ κ. Κεραμέως ἐνεφανίσθησαν ὑπέρμαχοι τῆς ἀξιολογήσεως τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἀλλά καί τῶν σχολικῶν μονάδων ἀπό τούς ἰδίους τούς ἐκπαιδευτικούς, τούς μαθητές καί τούς γονεῖς διά τῆς χρήσεως ἠλεκτρονικῶν ἐρωτηματολογίων. «Ὁ καλός ἐκπαιδευτικός» δέν ἔχει νά φοβηθεῖ τίποτε, διεμήνυσε ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ καί κατέστησε σαφές ὅτι ἡ ἀξιολόγησις θά συνδεθεῖ μέ πιό γρήγορες μισθολογικές προαγωγές, γιατί πρέπει νά ὑπάρχει οἰκονομικό ὄφελος τῶν «καλύτερων».

Κατά τήν παρουσίαση τῶν προτάσεων τῆς ΝΔ ἡ κ. Κεραμέως ἀνεκοίνωσε ὅτι καθιερώνεται Ἐθνικό Ἀπολυτήριο, τό ὁποῖο θά ἀποκτᾶται μέ τήν ἐπιτυχῆ ὁλοκλήρωση τοῦ Λυκείου. Γιά τόν προσδιορισμό τοῦ βαθμοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀπολυτηρίου θά συνυπολογίζονται οἱ βαθμοί καί τῶν τριῶν τάξεων τοῦ Λυκείου, μέ εἰδικό συντελεστή ἀνά τάξη. Ἐπίσης, καθιερώνονται οἱ γραπτές προαγωγικές ἐξετάσεις ἀπό τάξη σέ τάξη γιά ὅλο τό Λύκειο, μέ ἐπιλογή τῶν θεμάτων μέσα ἀπό τήν Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας. Ὅλοι οἱ μαθητές ἀποκτοῦν πιστοποιητικό βασικῶν γνώσεων Πληροφορικῆς μέχρι τήν Α΄ Λυκείου, ἐνῶ μέσα στά σχολεῖα θά προσφέρεται ἐκμάθησις ξένων γλωσσῶν καί θά διενεργοῦνται ἐξετάσεις γιά τήν ἀπόκτηση κρατικοῦ πιστοποιητικοῦ γλωσσομάθειας.

Ὁ κ. Χατζηδάκης κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση γιά μία «ρετρό» καί «ὀπισθοδρόμικη» ἀντίληψη γιά τά ἐκπαιδευτικά πράγματα καθώς καί γιά μιά τάση ἐπαναφορᾶς τῆς Παιδείας στήν δεκαετία τοῦ 1980. «Ὁ κόσμος προχωρεῖ μέ τεράστιες ταχύτητες καί ἡ Ἑλλάδα τά τελευταῖα χρόνια ἔχει βάλει τήν ὄπισθεν στά θέματα τῆς ἐκπαίδευσης. Μέ τή λογική τῆς λιγότερης προσπάθειας, τήν ἰσοπέδωση, τήν ἀνοχή στήν ἀνομία» εἶπε ὁ κ. Χατζηδάκης.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πρίμ ἐμβολιασμοῦ στούς διστακτικούς

Εφημερίς Εστία
Ἡ Κυβέρνησις μελετᾶ τά πρότυπα τῆς Μασσαχουσέττης (κλήρωσις χρηματικῶν ποσῶν μέ βάση τόν ἀριθμό ΑΜΚΑ), τῆς Δανίας καί τῆς Γερμανίας (δωροεπιταγές)

Ἡ συντριβή τῶν μικροτέρων

Μανώλης Κοττάκης
Η ΝΔ κατάφερε νά «περάσει» χθές ἀπό τό κοινοβούλιο ἕνα ἐξαιρετικά δύσκολο νομοσχέδιο…

Μάχη Μητσοτάκη – Τσίπρα γιά τά μάτια τῆς Φώφης

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό κοινωνικό συμβόλαιο ἕως τόν διαχειριστή πολυκατοικίας

Τό ποδόσφαιρο, εἰκόνα τῆς ἐποχῆς…

Δημήτρης Καπράνος
Τό ποδόσφαιρο εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς κάθε ἐποχῆς

Σάββατον, 17 Ἰουνίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ