ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Μικρές ἐπαναστάσεις στήν Παιδεία

Τί ἀπεφάσισε χθές τό Ὑπουργικό Συμβούλιο

ΜΕ τό νομοσχέδιο γιά τήν ἐνίσχυση τῆς ποιότητος τῶν ΑΕΙ, ἡ Κυβέρνησις ὁλοκληρώνει τήν ἐκπαιδευτική μεταρρύθμιση πού εἶχε ἐξαγγείλει προεκλογικῶς. Τό ἐπίμαχο νομοσχέδιο ἐπαρουσιάσθη στό χθεσινό Ὑπουργικό Συμβούλιο, μέ τόν Πρωθυπουργό καί τήν ὑπουργό Παιδείας νά περιγράφουν τό πόσο θά ἀλλάξει ἡ εἰκόνα, ἡ λειτουργία καί ἡ διασύνδεσις τῶν πανεπιστημίων μέ τήν κοινωνία, πού τόσο πολύ ἔχουν ἀνάγκη. Ἐπίσης προβλέπονται μεγάλες ἀλλαγές στήν ἀναγνώριση πτυχίων ἀλλοδαπῶν πανεπιστημίων, κάτι πού εἶναι βέβαιον ὅτι θά βρεῖ ἀντίθετα τά κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως.

Τέσσερεις εἶναι οἱ βασικοί ἄξονες τοῦ νομοσχεδίου. Πρῶτον, ἀναβαθμίζεται ἡ ποιότης τῶν ΑΕΙ, μέσῳ τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ προγραμμάτων σπουδῶν, τῆς ἐνισχύσεως ἐρευνητικῆς δραστηριότητος καί τῆς δημιουργίας ἑνός σύγχρονου, «πιό ἀξιοκρατικοῦ συστήματος ἐκλογῆς καί ἐξέλιξης μελῶν Διδακτικοῦ Ἐρευνητικοῦ Προσωπικοῦ». Εἰδικώτερα τό νομοσχέδιο προβλέπει κοινά/διπλά προπτυχιακά μεταξύ πανεπιστημιακῶν τμημάτων. Πρόκειται δηλαδή γιά ἕνα ἐσωτερικό «Erasmus» (π.χ. ἕνας φοιτητής τῆς Νομικῆς νά μπορεῖ νά παρακολουθήσει ἕνα ἑξάμηνο στήν Ἀρχιτεκτονική ἤ στήν Φιλοσοφική), ἐπαγγελματικά μεταπτυχιακά, ἐνίσχυση τῆς πρακτικῆς ἀσκήσεως καί βιομηχανικά διδακτορικά (π.χ. ὑποψήφιος διδάκτορας κάνει τήν διατριβή του σέ νέο τρόπο διαχειρίσεως ἀποβλήτων, πού ἀναζητοῦν οἱ βιομηχανίες σέ συνεργασία μαζί τους.) Δίδεται ἡ δυνατότης νά προσκαλοῦνται ἐπισκέπτες καθηγητές καί ἐρευνητές ἀπό τό ἐξωτερικό καί νά τεθεῖ σέ ἰσχύ «σύγχρονο, ἀξιοκρατικό σύστημα ἐκλογῆς καί ἐξέλιξης καθηγητῶν.»

Δεύτερον, ἐνισχύεται ἡ λειτουργικότης τῶν ΑΕΙ. Ἀξιοποιοῦνται θεσμικά ἐργαλεῖα «γιά τήν ἐνίσχυση τῆς ἀποτελεσματικότητας καί τῆς ὀργανωτικῆς λειτουργίας τῶν ΑΕΙ, ἐκτός ἀπό Ὀργανισμό/Ἐσωτερικό Κανονισμό, ἐνῶ ἀπελευθερώνεται τό πλαίσιο διεξαγωγῆς ἔρευνας ἀπό γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες». Ὅπως ἐσημειώθη, θεσμοθετεῖται πολυετές στρατηγικό σχέδιο καί σύστημα στοχοθεσίας, σχέδιο ψηφιακοῦ μετασχηματισμοῦ, σχέδιο ἀειφορίας καί ἀναπτύξεως, σχέδιο προσβασιμότητος ΑμΕΑ, ἀπελευθέρωσις πλαισίου σέ θέματα οἰκονομικῆς διαχειρίσεως τῶν ἐρευνητικῶν ἔργων καί προγραμμάτων.

Τρίτον, θά τεθεῖ σέ ἐφαρμογή αὐτό πού εἶχε ἐξαγγείλει ἐπανειλημμένως ὁ Πρωθυπουργός, δηλαδή τήν σύνδεση τῶν ΑΕΙ μέ τήν κοινωνία. Ὁ ἄξων αὐτός θά ἀφορᾶ τήν ἀξιοποίηση τῶν ἐρευνητικῶν ἀποτελεσμάτων καί τήν ἐνίσχυση τῆς ἐπιχειρηματικότητος, τήν παροχή ὑπηρεσιῶν ἀπό ἐργαστήρια πρός πολῖτες/φορεῖς, τήν ἐνίσχυση τῆς διά βίου μαθήσεως καί τήν ὑποστήριξη διεθνοποιήσεως καί ἀναπτύξεως συνεργασιῶν. Ἐνδεικτικά, ὅπως ἐτονἰσθη στό Ὑπουργικό Συμβούλιο, τά ἀνωτέρω θά ἐπιτευχθοῦν μέσῳ «θέσπισης πληρέστερου πλαισίου γιά start-ups φοιτητῶν/διδακτόρων/μεταδιδακτόρων (incubators/pre-incubators), τήν παροχή ὑπηρεσιῶν ἀπό πανεπιστημιακά ἐργαστήρια πρός πολῖτες/φορεῖς, τή δυνατότητα ὀργάνωσης ἐπιμορφωτικῶν προγραμμάτων, θερινά/χειμερινά προγράμματα σπουδῶν καί ὑποστήριξη διεθνοποίησης καί ἀνάπτυξης συνεργασιῶν.»

Ἡ ἀλλαγή πού θά προκαλέσει πιθανώτατα τίς μεγαλύτερες ἀντιδράσεις εἶναι ὁ «ἐκσυγχρονισμός» τοῦ Διεπιστημονικοῦ Ὀργανισμοῦ Ἀναγνωρίσεως Τίτλων Ἀκαδημαϊκῶν καί Πληροφορήσεως (ΔΟΑΤΑΠ). Θεσπίζεται εὐέλικτο πλαίσιο γιά ἀκαδημαϊκή ἀναγνώριση πτυχίων ἀπό πανεπιστήμια τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἐνδεικτικά τό

Ὑπουργεῖο προχωρεῖ στήν ἵδρυση μητρώων τῶν ἀκαδημαϊκά ἀναγνωρισμένων πανεπιστημίων τῆς ἀλλοδαπῆς καί τῶν ἀλλοδαπῶν προγραμμάτων σπουδῶν κάθε κύκλου καί κατάργηση τῆς ὑποβολῆς ἀτομικῆς αἰτήσεως γιά τήν ἔκδοση ἀτομικῆς πράξεως ἀκαδημαϊκῆς ἀναγνωρίσεως ἐκ μέρους τῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν σπουδάσει στά ἀνωτέρω πανεπιστήμια καί θέλουν νά συνεχίσουν τίς σπουδές τους στήν Ἑλλάδα. Δηλαδή θά γίνεται αὐτόματη ἀκαδημαϊκή ἀναγνώρισις ἐφ’ ὅσον ὁ ὑποψήφιος ἐμπίπτει στίς κατηγορίες τοῦ μητρώου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ