ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Μέτρα ΝΔ γιά τίς νέες οἰκογένειες

Οἱ εὐπαθεῖς ὁμάδες στήν ἀτζέντα τοῦ Πρωθυπουργοῦ

MΕΤΡΑ γιά τήν στήριξη τῆς οἰκογενείας, τῶν ἀνέργων καί τῶν χαμηλοσυνταξιούχων περιλαμβάνει ἡ ἀτζέντα τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ὅπως θά τήν ἀναλύσει ἀπό τό βῆμα τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ταυτοχρόνως οἱ φοροελαφρύνσεις γιά τίς ἐπιχειρήσεις καί ὁ ἀναπτυξιακός νόμος, πού ἀναμένεται ἕως τήν Τετάρτη νά δοθεῖ σέ δημοσία διαβούλευση, ἀποτελοῦν σημεῖα «κλειδιά» στήν τοποθέτηση τοῦ κ. Μητσοτάκη, καθώς θά ἀπευθύνει πρόσκληση σέ Ἕλληνες καί ξένους ἐπιχειρηματίες νά ἐπενδύσουν στήν χώρα μας, ἀξιοποιώντας τά σχετικά κίνητρα. Ὁ Πρωθυπουργός θά ὁμιλήσει γιά τά μέτρα ὑποστηρίξεως τῶν νέων οἰκογενειῶν, ὡς μέσο ἀντιμετωπίσεως τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος, ἐνῶ θά ἀνακοινώσει παραλλήλως τήν μονιμότητα τοῦ ἐπιδόματος ἐνισχύσεως τῶν οἰκονομικά ἀδυνάμων συνταξιούχων, πού παρουσιαζόταν ἀπό τήν προηγούμενη κυβέρνηση ὡς «13η σύνταξη». Ὅσον ἀφορᾶ τούς ἄλλους φόρους, θά ἐπαναλάβει τήν διατήρηση τοῦ αφορολογήτου ὁρίου στά σημερινά ἐπίπεδα, τήν ἀναστολή τοῦ ΦΠΑ στίς νέες οἰκοδομές καί τοῦ φόρου ὑπεραξίας γιά τρία χρόνια. Ἡ ἀτζέντα μεταξύ ἄλλων περιλαμβάνει:

1. Καταβολή ἐπιδόματος τοκετοῦ 2.000 εὐρώ σέ περίπου 90.000 ζευγάρια ἀπό τόν Ἰανουάριο τοῦ 2020. Τό ἐπίδομα θά δοθεῖ μέ εἰσοδηματικά κριτήρια καί ὅσοι διαθέτουν ὑψηλά εἰσοδήματα θά ἐξαιρεθοῦν.

2. Αὔξηση τοῦ ἀφορολογήτου ὁρίου κατά 1.000 εὐρώ ἀνά παιδί.

3. Αὔξηση τοῦ ἐπιδόματος Κοινωνικῆς Ἀλληληλεγγύης. Θά ὑπάρξει ἀναπροσαρμογή τῶν κριτηρίων, ὥστε νά στηριχθοῦν περισσότεροι δικαιοῦχοι, ὅπως μονογονεϊκές οἰκογένειες, ἐνῶ θά ὑπάρξει στόχευσις στήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκραίας φτώχειας.

4. Βρεφονηπιακούς σταθμούς γιά ὅλα τά παιδιά. Σέ αὐτό τό πλαίσιο, γιά κάθε παιδί πού δέν βρίσκει θέση σέ δημοτικό παιδικό σταθμό, ἡ οἰκογένειά του, ἐφ’ ὅσον πληροῖ τά εἰσοδηματικά κριτήρια, θά λαμβάνει κουπόνι ὕψους 180 εὐρώ τόν μῆνα γιά 10 μῆνες τόν χρόνο, τό ὁποῖο θά μπορεῖ νά ἐξαργυρώνει σέ βρεφονηπιακό σταθμό τῆς ἐπιλογῆς της.

5. Διατήρηση ἐπιδομάτων στεγάσεως καί τέκνων.

6. Αὔξηση ἐπιδομάτων ἀνεργίας ἀπό τόν ΟΑΕΔ.

7. Ἀντικατάσταση τῆς 13ης συντάξεως μέ ἐπίδομα τύπου ΕΚΑΣ. Θά εἶναι μόνιμο καί ἀφορολόγητο ἐνῶ θά καταβάλλεται κάθε Δεκέμβριο, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό 2020.

8. Ἐφαρμογή τοῦ ἀναπτυξιακοῦ νομοσχεδίου μέ στόχο τήν προσέλκυση χωρίς τίς ἀγκυλώσεις καί τά γραφειοκρατικά ἐμπόδια πού ἔθεταν τροχοπέδη σέ κάθε ἐπενδυτικό ἐγχείρημα. Ἡ Κυβέρνησις ἐπιδιώκει νά ἀποστείλει ἰσχυρό φιλοεπενδυτικό μήνυμα πρός τήν ἐγχωρία καί τήν διεθνῆ ἀγορά, ὥστε ἡ Ἑλλάς νά μετατραπεῖ σέ πόλο ἕλξεως ἐπενδύσεων.

Πρόκειται γιά ἕνα σύνθετο ἐγχείρημα μέ τήν ἐμπλοκή 10 Ὑπουργείων, πού θά ἀφορᾶ μεταξύ ἄλλων τήν ἁπλοποίηση τῶν διαδικασιῶν ἀδειοδοτήσεως ἐπιχειρήσεων καί βιομηχανιῶν, ὥστε οἱ ἄδειες νά ἐκδίδονται ἐντός 72 ὡρῶν, τήν στήριξη τῆς καινοτόμου ἐπιχειρηματικότητος, τήν αὔξηση τῆς οἰκοδομικῆς δραστηριότητος μέ τήν δημιουργία Ψηφιακῆς Τραπέζης Γῆς καί κυρίως τό ξεμπλοκάρισμα πάνω ἀπό 2.500 ἐπενδύσεων, πού λιμνάζουν πάνω ἀπό μία πενταετία. Ἰδιαίτερη βαρύτης δίδεται στίς ἐπενδύσεις στρατηγικῆς σημασίας γιά τήν οἰκονομία καί τήν χώρα, καί τήν δημιουργία ἐπιχειρηματικῶν πάρκων, ἐνῶ θά προβλέπεται ἡ εἰσαγωγή ἀποκλειστικῶν προθεσμιῶν στήν ἀδειοδοτική διαδικασία καί, ὅταν αὐτές δέν τηροῦνται, θά μεταβιβάζονται οἱ ἁρμοδιότητες σέ ἐπίπεδο ὑφυπουργοῦ, ὥστε νά ὁλοκληρώνονται ἐντός τῶν χρονοδιαγραμμάτων. Βέβαιη θεωρεῖται ἡ χορήγησις κινήτρων σέ ξένους ἐπενδυτές, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά ἀποκτήσουν Golden Visa, ἐνῶ θά ἀποσαφηνισθεῖ καί θά βελτιωθεῖ τό καθεστώς τῆς φορολογικῆς κατοικίας. Δηλαδή νά εὑρεθεῖ ἕνας ἄλλος πιό ἤπιος τρόπος φορολογήσεως γιά ὅσους ξένους μένουν περισσότερες ἀπό 6 μῆνες στήν Ἑλλάδα, ἀλλά εἶναι κάτοικοι ἐξωτερικοῦ μέ στόχο νά ἀποφεύγεται ἡ διπλή φορολόγησίς τους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύγκρουσις Μόσχας – Οὐάσιγκτων μέ ἐπίκεντρο τήν Θεσσαλονίκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πομπέο ἔφθασε στήν συμπρωτεύουσα μετά τήν ἀναχώρηση τοῦ Ρώσσου Πρωθυπουργοῦ Ὅπως μετέβη στήν Κύπρο μετά τήν ἐπίσκεψη Λαβρώφ – Πρός πενταετῆ συμφωνία γιά τήν Σούδα

Πληγές στό σῶμα τοῦ Ἔθνους

Μανώλης Κοττάκης
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ἐξωτερική πολιτική εὑρίσκεται μπροστά σέ μεγάλες…

Παράνομες οἱ καταλήψεις κατά τό Ὑπουργεῖο Παιδείας

Εφημερίς Εστία
Κεραμέως: Ὁ διάλογος γίνεται μόνο μέ ἀνοικτά σχολεῖα

Εἴμαστε ὅλοι στό πλευρό τῶν Ἀρμενίων

Δημήτρης Καπράνος
Στόν τόπο πού γεννήθηκα καί μεγάλωσα εἴχαμε μεγάλη κοινότητα Ἀρμενίων

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 1960

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ