Μέτρα κατά τῆς ἀκρίβειας ἐξετάζει ἡ Κυβέρνησις

Ἀναπόφευκτη ἡ μετακύλισις τῶν αὐξήσεων τῶν τιμῶν στούς καταναλωτές

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ὅπως ὑποδεικνύουν τά στοιχεῖα, θά εἶναι αὐτοί πού θά ἀναλάβουν εἴτε τό συνολικό εἴτε ἕνα μέρος τοῦ «βάρους» πού ἔχει δημιουργήσει ἡ αὔξησις τόσο τοῦ πληθωρισμοῦ ὅσο καί τῶν τιμῶν παραγωγοῦ, σημειώνει ἡ Eurobank σέ ἀνάλυσή της. Ἡ τράπεζα ἐξετάζοντας τήν πορεία τοῦ δείκτου ὄγκου λιανικοῦ ἐμπορίου γιά τό α΄ ἑξάμηνο τονίζει ὅτι ἡ καλή πορεία του δέν εἶναι δεδομένη γιά τό ἑπόμενο διάστημα, καθώς θά ἐξαρτηθεῖ ἄμεσα ἀπό τήν πορεία τῶν εἰσοδημάτων, ὑπό τήν προϋπόθεση, βέβαια, ὅτι δέν θά ἐφαρμοσθοῦν νέα περιοριστικά μέτρα λόγω τῆς πανδημίας. Παράλληλα ἡ διεθνής οἰκονομία καί ὄχι μόνον ἡ ἑλληνική εὑρίσκεται ἀντιμέτωπη μέ μία «ἔκρηξη» τιμῶν ἀρκετῶν βασικῶν προϊόντων, ὅπως φανερώνουν καί τά δεδομένα πού δημοσιοποίησε στίς ἀρχές τοῦ μῆνα ὁ Ὀργανισμός Τροφίμων καί Γεωργίας τοῦ ΟΗΕ (FAO). Ὁ διεθνής ὀργανισμός ἀνέφερε ὅτι ὁ δείκτης τροφίμων πού καταρτίζει, ὁ ὁποῖος παρακολουθεῖ τίς διεθνεῖς τιμές τῶν πιό ἐμπορεύσιμων παγκοσμίως τροφίμων, ἀνῆλθε στίς 127,4 μονάδες τόν περασμένο μῆνα ἔναντι 123,5 τόν Ἰούλιο, ἐνῶ σέ ἐτησία βάση σημείωσε αὔξηση 32,9% τόν Αὔγουστο.

Ἤδη, ἡ αὔξησις ἕως καί 30% πού παρατηρεῖται σέ ὅλο τόν κόσμο στίς σχετικές πρῶτες ὗλες φέρνει καί αὐξήσεις στήν τιμή τοῦ ψωμιοῦ, ἀλλά καί βασικῶν προϊόντων ἀρτοζαχαροπλαστικῆς ὅπως τό γάλα. Ἡ τιμή τοῦ ψωμιοῦ καί τῶν σιτηρῶν στήν Ἑλλάδα εὑρίσκετο τό 2020 πάνω ἀπό τόν μέσο δείκτη τιμῶν στήν ΕΕ σύμφωνα μέ στοιχεῖα πού ἔδωσε στήν δημοσιότητα ἡ Eurostat στίς 20 Αὐγούστου, ἐνῶ ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά ἐκτοξευθεῖ τό ἀμέσως ἑπόμενο διάστημα. Ἡ κατάστασις ἔχει προκαλέσει συναγερμό στήν Κυβέρνηση καί γιά αὐτόν τόν λόγο στήν κορυφή τῆς κυβερνητικῆς ἀτζέντας ἀλλά καί τῶν ἀνακοινώσεων πού προτίθεται νά κάνει ὁ Πρωθυπουργός ἀπό τό βῆμα τῆς ΔΕΘ, εἶναι οἱ παρεμβάσεις καί τά στοχευμένα μέτρα γιά νά μετριασθοῦν οἱ αὐξήσεις στά ἐνεργειακά τιμολόγια, ὅπως ἐπίσης καί νά τεθεῖ φραγμός στίς ἀνατιμήσεις βασικῶν προϊόντων καί ἀγορῶν, πού πλήττουν νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις.

Σχετικῶς πρός τήν ἀνατίμηση τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, τό βασικό σενάριο εἶναι νά χρησιμοποιηθεῖ τό πλεόνασμα πού ἔχει ὁ Λογαριασμός Ἀνανεώσιμων Πηγῶν Ἐνέργειας (ὁ ὁποῖος ἔχει ἔσοδα ἀπό τά δικαιώματα ρύπων, προκειμένου νά μήν ἐπιβαρυνθοῦν τά περίπου 450.000 εὐάλωτα νοικοκυριά. Πρόκειται γιά νοικοκυριά πού ἀπολαμβάνουν χαμηλότερη τιμή ρεύματος μέ ἐπιδοτούμενη κιλοβατώρα. Ταυτοχρόνως θά διατηρηθεῖ ὁ μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% πού ἰσχύει σήμερα σέ μεταφορές, τουριστικό πακέτο, μη ἀλκοολοῦχα ποτά καί καφέ. Εἰς τό μικροσκόπιο ἔχουν τεθεῖ καί συμπληρωματικές παρεμβάσεις τονώσεως τοῦ διαθέσιμου εἰσοδήματος μέ ἐξάντληση κάθε περιθωρίου παρεμβάσεως κυρίως στόν εἰδικό φόρο καταναλώσεως στόν καφέ (2-4 εὐρώ ἀνά κιλό κατά τήν εἰσαγωγή), τυχόν πάγωμα τοῦ ὁποίου θά ἔδιδε βαθειά ἀνάσα στίς ἐπιχειρήσεις γιά νά ἀπορροφήσουν μεγάλο μέρος τῶν ἀνατιμήσεων στήν πρώτη ὕλη ἀλλά καί τά μεταφορικά.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀγωγή τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου κατά πολιτῶν πού μπλοκάρουν τό Μετρό Θεσσαλονίκης

Εφημερίς Εστία
Στόν «ἀέρα» τό ἔργο ἐάν δέν ὑπάρξει λύσις ἕως τόν Μάρτιο τοῦ 2022

Oἱ εὐθῦνες τοῦ Tύπου σέ περιόδους ἐθνικῶν κρίσεων

Μανώλης Κοττάκης
ΓΝΩΡΙΖΩ ἀπό διηγήσεις τρίτων τήν ἱστορία τοῦ μειονοτικοῦ βουλευτῆ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Χουσεΐν Ζεϊμπέκ

«Καμπανάκι» τῆς Κομμισσιόν γιά τό χρέος

Δημήτρης Καπράνος
Τά τρία σενάρια – Παραμένει ὑψηλή ἡ ἀβεβαιότης

Ὅταν ὁ κάθε ζεϊμπέκ μᾶς χορεύει στά ἐννέα ὄγδοα

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Χουσεΐν Ζεϊμπέκ εἶναι Ἕλληνας, μουσουλμάνος τό θρήσκευμα

Σάββατον, 25 Νοεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ