ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Μελόνι: «Kοιτίς τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ Ἰταλία – Ἑλλάς»

Καί ξεκάθαρη θέσις κατά τῶν παρανόμων μεταναστῶν

Τίς προγραμματικές δηλώσεις τῆς Κυβερνήσεώς της ἐπαρουσίασε χθές ἐνώπιον τῶν Ἰταλῶν βουλευτῶν, καί τοῦ ἰταλικοῦ λαοῦ κατ’ ἐπέκτασιν, ἡ Τζώρτζια Μελόνι. Μία φράσις πού ξεχώρισε, ὅμως, εἶναι ἡ ἑξῆς: «Ἡ Ἰταλία, μέ τήν Ἑλλάδα, εἶναι ἡ κοιτίς τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ καί τοῦ συστήματος ἀξιῶν, τό ὁποῖο βασίζεται στήν ἐλευθερία καί τήν δημοκρατία». Ἀπό τίς ἐξαγγελίες της ξεχώρισε ἐπίσης ἡ πρότασίς της γιά ἡμιπροεδρικό σύστημα διακυβερνήσεως, κατά τά γαλλικά πρότυπα. Συγκεκριμένα, ἐπανέλαβε τήν δέσμευσή της, ὅτι ἡ Κυβέρνησίς της θά προωθήσει συνταγματική μεταρρύθμιση μέ στόχο τήν υἱοθέτηση τοῦ προεδρικοῦ συστήματος καί ὑπέδειξε ὡς δυνατή λύση, πού μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ ἐνδεχόμενη συμφωνία μέ τήν ἀντιπολίτευση, τό γαλλικό ἡμιπροεδρικό σύστημα.

Ἀνά τομέα κυβερνητικῆς πολιτικῆς, γιά τό μεταναστευτικό ἐν πρώτοις, ἐπεσήμανε πώς «στήν Ἰταλία δέν εἰσέρχεται κανείς παρανόμως, ὅπως δέν μπαίνει καί σέ καμμία ἄλλη σοβαρή χώρα. Θέλουμε νά σταματήσουμε τίς παράνομες ἀποβιβάσεις μεταναστῶν, τήν διακίνηση ἀνθρώπων στήν Μεσόγειο». Κατέστησε δέ σαφές ὅτι ἡ χώρα της θά ὑποδέχεται ὅσους δικαιοῦνται ἄσυλο, «ἀλλά χωρίς νά ἐπιλέγουν οἱ δουλέμποροι ποιός πρέπει νά ἔρθει στήν Ἰταλία.»

Ἐν σχέσει μέ τό ἐνεργειακό, ἡ Ἰταλίς Πρωθυπουργός ἀνεγνώρισε ὅτι «στήν τελευταία Εὐρωπαϊκή Σύνοδο ἔγιναν βήματα προόδου», ἀλλά, διευκρίνισε, «δέν εἶναι ἀρκετά.» Ἀκόμη ὅτι «ὡς ἀπόλυτη προτεραιότητα, ἡ Κυβέρνησις θά συνεχίσει νά στηρίζει νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις πού διέρχονται μιά τόσο δύσκολη φάση.»

Στό ἐργασιακό ὑπεσχέθη πώς ἡ κυβέρνησίς της θά προσφέρει νέα προστασία στούς ἐλευθέρους ἐπαγγελματίες καί αὒτοαπασχολουμένους ἐργαζομένους, ἐπιπροσθέτως θά μειώσει τήν φορολογία. Ἀξιοποιῶντας τήν φράση τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, ὅτι «ἡ πύλη τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἐργασία», παρατήρησε ὅτι «ὅποιος μπορεῖ νά δουλέψει, δέν πρέπει νά βρίσκει ὡς λύση τό “κοινωνικό ἐπίδομα ἀνεργίας”, ἀλλά τήν δυνατότητα ἀπασχολήσεως.» Ἐν σχέσει μέ τίς ἐπιχειρήσεις εἰδικώτερα, ὑπεσχέθη ὀλιγώτερη γραφειοκρατία, ἀλλά καί ἄμεση μείωση τῶν ἐργατικῶν ἀτυχημάτων. «Θά σεβασθοῦμε τίς δεσμεύσεις τοῦ Σχεδίου Ἀνακάμψεως καί θά συμφωνήσουμε μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή τίς ἀναγκαῖες ἀλλαγές, ἰδίως λόγῳ τῆς αὐξήσεως τῶν πρώτων ὑλῶν, μέ ρεαλιστικό καί ὄχι ἰδεολογικό τρόπο» διεμήνυσε ἀκόμη.

«Στούς νέους πού θά κατέβουν στούς δρόμους γιά νά μᾶς ἀμφισβητήσουν, θέλω νά πῶ: “Παραμείνετε ἐλεύθεροι”» τούς εἶπε. Καί διεβεβαίωσε ὅτι θά αὐξήσει τήν στήριξη στίς οἰκογένειες καί στήν ἀπασχόληση τῶν γυναικῶν, διαμέσου τῆς ἐνισχύσεως τῶν ἐπιχειρήσεων. Ἡ Ἰταλίς Πρωθυπουργός ἐπεβεβαίωσε ἐξ ἄλλου ὅτι ἡ χώρα της θά παραμείνει σταθερῶς ἐντός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, τοῦ ΝΑΤΟ καί τῆς Δύσεως.

Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν εὐρύτερη οἰκονομική κατάσταση τῆς Ἰταλίας, παρεδέχθη ὅτι ἡ κατάστασις εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολη καί ὑπεσχέθη ὅτι θά διευρύνει τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ γιά τά βασικά ἀγαθά στό 5%. Ἀναφερομένη στήν διαχείριση τῆς πανδημίας, ἡ νέα Πρωθυπουργός ὑπεγράμμισε ὅτι «θά πρέπει νά ἀποσαφηνισθεῖ τί εἴδους χειρισμοῦ ἔτυχε ἡ κρίσις αὐτή» καί ὅτι «δέν πρόκειται νά ἐφαρμοσθεῖ ἡ ἴδια πολιτική τοῦ παρελθόντος, ἡ ὁποία ἐβασίσθη μόνον στίς ἀπαγορεύσεις.»

Ἡ Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ἐπίσης ὅτι ἡ κυβέρνησίς της θά καταπολεμήσει μέ κάθε τρόπο τήν μαφία, «κρατῶντας πάντα ψηλά τό κεφάλι» καί ἀνεφέρθη σέ πολλούς γνωστούς ἥρωες τῆς ἀντιστάσεως κατά τοῦ «μαφιόζικου καρκίνου», ὅπως χαρακτηριστικῶς εἶπε.

«Θά προστατέψουμε τό Made in Italy καί θά προωθήσουμε τήν διατροφική μας κυριαρχία, ὥστε νά μήν ἐξαρτώμεθα ἀπό μακρινές χῶρες γιά νά δώσουμε φαγητό στά παιδιά μας» ἦταν ἕνα ἄλλο σημεῖο μέ ἐνδιαφέρον. Ἐδεσμεύθη, τέλος, ὅτι ἡ ἰταλική κυβέρνησις θά αὐξήσει τήν αὐτονομία τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ