Mείωσις μισθοῦ στούς γονεῖς πού λαμβάνουν ἄδεια εἰδικοῦ σκοποῦ!

ΣΦΟΔΡΕΣ ἀντιδράσεις ἔχει προκαλέσει ἡ διάταξις τοῦ…

… Ὑπουργείου Ἐργασίας πού προβλέπει ὅτι οἱ ἰδιωτικοί ὑπάλληλοι θά ἀμείβονται μέ τό 50% τοῦ μισθοῦ τους σέ περίπτωση νοσήσεως τοῦ παιδιοῦ τους, γιά τίς 4 ἀπό τίς 5 ἡμέρες ἀδείας πού δικαιοῦνται. Τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας ὁρίζει ὅτι οἱ γονεῖς πού θά ἀναγκασθοῦν νά μείνουν στό σπίτι, θά λάβουν μειωμένο κατά 50% τόν μισθό τους, γιά τίς 4 ἀπό τίς συνολικά 5 ἡμέρες πού προβλέπονται. Γιά τήν 5η ἡμέρα ἀπουσίας ἀπό τήν ἐργασία, θά πρέπει νά κάνουν χρήση ἄλλης ἀδείας κι ἐφ’ ὅσον αὐτή δέν εἶναι ἄδεια ἄνευ ἀποδοχῶν, θά καταβάλλεται στό 100% ὁ μισθός.

Εἰς τόν ἀντίποδα, οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι δέν θά ἔχουν ἀπώλεια μισθοῦ, προβλέπεται ὅμως ὅτι μόνο οἱ πρῶτες 3 ἡμέρες πληρώνονται κανονικά ἀπό τό δημόσιο. Οἱ ὑπόλοιπες 2 θά πρέπει νά καλυφθοῦν ἀπό τήν ἄδεια τοῦ γονέως. Ἐάν τό παιδί συνεχίζει νά νοσεῖ, δέν ἐπιτρέπεται ἐκ νέου ἄδεια, ἀλλά δίδεται ἡ δυνατότης ὁ γονεύς νά ἐργασθεῖ ἐξ ἀποστάσεως ἤ μέ μειωμένο ὡράριο ἕως 25% χωρίς μείωση τῶν ἀποδοχῶν του. Συμφώνως πρός τό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας, καί μετά τίς ἀντιδράσεις, το σχῆμα τῆς εἰδικῆς αὐτῆς ἄδειας, πού δέν προβλέπεται ἀπό τήν πάγια νομοθεσία καθώς πρόκειται γιά ἕνα ἔκτακτο δικαίωμα τοῦ ἐργαζόμενου, ἀκολουθεῖ τίς διατάξεις τοῦ νόμου καί ἔχει ἀναλογική ἐφαρμογή, μέ τίς περιπτώσεις τῶν ἐργαζόμενων πού νοσοῦν οἱ ἴδιοι. «Τό σχῆμα εἶναι τριμερές» ἐπισημαίνουν στελέχη τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας, ἐννοῶντας ὅτι συμμετέχουν τόσο τό κράτος καί ὁ ἐργοδότης ὅσο καί ὁ ἐργαζόμενος. Στόν ἀντίποδα, ἡ ἀντιπολίτευσις ὑποστηρίζει ὅτι πρόκειται γιά «τιμωρία» τοῦ ἐργαζομένου, ἐπειδή νοσεῖ τό παιδί του.

Ἡ ἄδεια χορηγεῖται μόνο στόν ἕναν ἐκ τῶν δύο γονέων πού εἶναι δικαιοῦχοι τῆς ἄδειας αὐτῆς. Ἄν ὁ ἕνας ἀπό τούς γονεῖς δέν ἐργάζεται, ὁ ἄλλος δέν δικαιοῦται ἄδεια, ἐκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924