ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Μεγαλύτερη μείωσις φόρου γιά ἀναβάθμιση κτηρίων

Ποιές εἶναι οἱ ἐπιλέξιμες ἐνεργειακές δαπάνες

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ἡ ρύθμισις γιά μείωση φόρου πού ἀφορᾶ σέ δαπάνες ἀναβαθμίσεως κτηρίων. Μέ ρύθμιση πού περιλαμβάνεται στό φορολογικό νομοσχέδιο, οἱ δαπάνες γιά τήν ἀγορά ἀγαθῶν καί τήν λήψη ὑπηρεσιῶν πού σχετίζονται μέ τήν ἐνεργειακή, λειτουργική καί αἰσθητική ἀναβάθμιση κτηρίων, τά ὁποῖα δέν ἔχουν ἤδη ἐνταχθεῖ ἤ δέν θά ἐνταχθοῦν σέ πρόγραμμα ἀναβαθμίσεως κτηρίων, μειώνουν, ἰσόποσα κατανεμημένες σέ περίοδο πέντε ἐτῶν, τόν φόρο εἰσοδήματος τῶν φυσικῶν προσώπων, μέχρι τοῦ ἀναλογοῦντος γιά κάθε ἔτος φόρου, μέ ἀνώτατο συνολικά ὅριο δαπάνης τίς 16.000 εὐρώ. Ἔτσι οἱ δαπάνες κατανέμονται ἰσόποσα σέ περίοδο πέντε ἐτῶν καί μειώνουν ἀντιστοίχως τόν φόρο εἰσοδήματος τοῦ φορολογουμένου ἕως 3.200 εὕρω ἀνά ἔτος.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι μέ τό σημερινό καθεστώς ἐκπίπτει τό 40% τῆς δαπάνης (τό ὅριο αὐτό καταργεῖται μέ τό νομοσχέδιο) ἐνῷ λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν οἱ δαπάνες μόνο γιά τίς ἐργασίες κι ὄχι γιά τά ὑλικά (οἱ ὁποῖες περιλαμβάνονται μέ τό νομοσχέδιο).

Γιά νά ἰσχύσει ἡ ἔκπτωσις πρέπει νά ὑπάρχει ἡ ἀπόδειξις τῶν δαπανῶν μέ νόμιμα παραστατικά καί ἡ ἐξόφλησίς τους νά γίνει μέ ἠλεκτρονικά μέσα πληρωμῆς (χρεωστικές, πιστωτικές ἤ προπληρωμένες κάρτες, ὑπηρεσίες ἠλεκτρονικῆς τραπεζικῆς) ἤ μέσῳ παρόχου ὑπηρεσιῶν πληρωμῶν. Οἱ ἐπιλέξιμες δαπάνες πρέπει νά μήν ἔχουν ἐκπέσει ὡς δαπάνη ἀπό τά ἀκαθάριστα ἔσοδα ἐπιχειρηματικῆς δραστηριότητος.

Ἐπί πλέον, τό μέτρο καλύπτει κτήρια τά ὁποῖα δέν ἔχουν ἤδη ἐνταχθεῖ ἤ δέν θά ἐνταχθοῦν σέ πρόγραμμα ἀναβαθμίσεως κτηρίων ἤ ἄλλα προγράμματα ἤ δράσεις ἐπιχορηγήσεως. Οἱ ἐπιλέξιμες ἐνεργειακές δαπάνες ἀφοροῦν στήν λήψη ὑπηρεσιῶν γιά τά ἀκόλουθα:

Τοποθέτησις θερμομονώσεως.

Ἀντικατάστασις κουφωμάτων, ὑαλοπινάκων καί ἐξωτερικῶν προστατευτικῶν φύλλων.

Ἐγκατάστασις ἤ ἀναβάθμισις συστήματος θερμάνσεως ψύξεως, καθώς καί τῶν ἀναγκαίων ὑποδομῶν καί στοιχείων, ὥστε τό κτήριο νά καθίσταται πλήρως λειτουργικό.

Ἐγκατάστασις διατάξεων αὐτόματου ἐλέγχου τῆς λειτουργίας τοῦ συστήματος θερμάνσεως/ψύξεως.

Ἐγκατάστασις συστήματος αὐτοπαραγωγῆς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος (μέ ἐνεργειακό συμψηφισμό), καθώς καί συστημάτων ἠλεκτρικῶν συσσωρευτῶν (μπαταρίες) ὅταν συνδυάζονται μέ φωτοβολταϊκά συστήματα.

Ἐγκατάστασις συστήματος παραγωγῆς ζεστοῦ νεροῦ μέ χρήση Ἀνανεώσιμων Πηγῶν Ἐνέργειας (ΑΠΕ).

Ἐγκατάστασις συστήματος μηχανικοῦ ἀερισμοῦ μέ ἀνάκτηση θερμότητος.

Ἀναβάθμισις φωτισμοῦ τῶν κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923