Μεγαλύτερη μείωσις φόρου γιά ἀναβάθμιση κτηρίων

Ποιές εἶναι οἱ ἐπιλέξιμες ἐνεργειακές δαπάνες

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ἡ ρύθμισις γιά μείωση φόρου πού ἀφορᾶ σέ δαπάνες ἀναβαθμίσεως κτηρίων. Μέ ρύθμιση πού περιλαμβάνεται στό φορολογικό νομοσχέδιο, οἱ δαπάνες γιά τήν ἀγορά ἀγαθῶν καί τήν λήψη ὑπηρεσιῶν πού σχετίζονται μέ τήν ἐνεργειακή, λειτουργική καί αἰσθητική ἀναβάθμιση κτηρίων, τά ὁποῖα δέν ἔχουν ἤδη ἐνταχθεῖ ἤ δέν θά ἐνταχθοῦν σέ πρόγραμμα ἀναβαθμίσεως κτηρίων, μειώνουν, ἰσόποσα κατανεμημένες σέ περίοδο πέντε ἐτῶν, τόν φόρο εἰσοδήματος τῶν φυσικῶν προσώπων, μέχρι τοῦ ἀναλογοῦντος γιά κάθε ἔτος φόρου, μέ ἀνώτατο συνολικά ὅριο δαπάνης τίς 16.000 εὐρώ. Ἔτσι οἱ δαπάνες κατανέμονται ἰσόποσα σέ περίοδο πέντε ἐτῶν καί μειώνουν ἀντιστοίχως τόν φόρο εἰσοδήματος τοῦ φορολογουμένου ἕως 3.200 εὕρω ἀνά ἔτος.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι μέ τό σημερινό καθεστώς ἐκπίπτει τό 40% τῆς δαπάνης (τό ὅριο αὐτό καταργεῖται μέ τό νομοσχέδιο) ἐνῷ λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν οἱ δαπάνες μόνο γιά τίς ἐργασίες κι ὄχι γιά τά ὑλικά (οἱ ὁποῖες περιλαμβάνονται μέ τό νομοσχέδιο).

Γιά νά ἰσχύσει ἡ ἔκπτωσις πρέπει νά ὑπάρχει ἡ ἀπόδειξις τῶν δαπανῶν μέ νόμιμα παραστατικά καί ἡ ἐξόφλησίς τους νά γίνει μέ ἠλεκτρονικά μέσα πληρωμῆς (χρεωστικές, πιστωτικές ἤ προπληρωμένες κάρτες, ὑπηρεσίες ἠλεκτρονικῆς τραπεζικῆς) ἤ μέσῳ παρόχου ὑπηρεσιῶν πληρωμῶν. Οἱ ἐπιλέξιμες δαπάνες πρέπει νά μήν ἔχουν ἐκπέσει ὡς δαπάνη ἀπό τά ἀκαθάριστα ἔσοδα ἐπιχειρηματικῆς δραστηριότητος.

Ἐπί πλέον, τό μέτρο καλύπτει κτήρια τά ὁποῖα δέν ἔχουν ἤδη ἐνταχθεῖ ἤ δέν θά ἐνταχθοῦν σέ πρόγραμμα ἀναβαθμίσεως κτηρίων ἤ ἄλλα προγράμματα ἤ δράσεις ἐπιχορηγήσεως. Οἱ ἐπιλέξιμες ἐνεργειακές δαπάνες ἀφοροῦν στήν λήψη ὑπηρεσιῶν γιά τά ἀκόλουθα:

Τοποθέτησις θερμομονώσεως.

Ἀντικατάστασις κουφωμάτων, ὑαλοπινάκων καί ἐξωτερικῶν προστατευτικῶν φύλλων.

Ἐγκατάστασις ἤ ἀναβάθμισις συστήματος θερμάνσεως ψύξεως, καθώς καί τῶν ἀναγκαίων ὑποδομῶν καί στοιχείων, ὥστε τό κτήριο νά καθίσταται πλήρως λειτουργικό.

Ἐγκατάστασις διατάξεων αὐτόματου ἐλέγχου τῆς λειτουργίας τοῦ συστήματος θερμάνσεως/ψύξεως.

Ἐγκατάστασις συστήματος αὐτοπαραγωγῆς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος (μέ ἐνεργειακό συμψηφισμό), καθώς καί συστημάτων ἠλεκτρικῶν συσσωρευτῶν (μπαταρίες) ὅταν συνδυάζονται μέ φωτοβολταϊκά συστήματα.

Ἐγκατάστασις συστήματος παραγωγῆς ζεστοῦ νεροῦ μέ χρήση Ἀνανεώσιμων Πηγῶν Ἐνέργειας (ΑΠΕ).

Ἐγκατάστασις συστήματος μηχανικοῦ ἀερισμοῦ μέ ἀνάκτηση θερμότητος.

Ἀναβάθμισις φωτισμοῦ τῶν κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐκεῖνο τό ξημέρωμα τοῦ Προφήτη Ἠλία…

Δημήτρης Καπράνος
Ἀνήμερα τοῦ Προφήτη Ἠλία! Σφύριζαν οἱ βόμβες στήν Κύπρο κι ἐδῶ ἀκούγαμε «Ἐλαφρά ἑλληνική μουσική καί τραγούδια».

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΙ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 20 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ ΚΛΟΜΠΣ

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».