ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Μέ κόφτες ἡ νέα ἐπιδότησις ρεύματος

Σκρέκας: Ἐξετάζουμε νά στηρίξουμε κατ’ ἀρχήν τήν κύρια κατοικία

ΠΛΑΦΟΝ στήν μηνιαία κατανάλωση καί ἐνίσχυση μόνο γιά τήν κύρια κατοικία προβλέπει τό κυβερνητικό σχέδιο γιά τήν ἐπιδότηση ρεύματος μέσῳ ἑνός αὐτόματου μηχανισμοῦ, πού ἀναμένεται νά ἀνακοινωθεῖ ἐντός τῆς ἑβδομάδος. Συμφώνως πρός τό σχέδιο, μόνον τά νοικοκυριά μέ συγκεκριμένες καταναλώσεις ρεύματος καί μόνον γιά τίς κύριες κατοικίες θά συνεχίσουν νά λαμβάνουν τούς πρώτους μῆνες τοῦ 2022 τήν ἐπιδότηση στούς λογαριασμούς ρεύματος, ἀφοῦ ἀναπροσαρμόζεται τό μοντέλο ὁριζοντίας ἐπιδοτήσεως πού ἴσχυε ἕως τώρα. Αὐτό σημαίνει ὅτι τά εὔρωστα νοικοκυριά ἀποκλείονται τῆς ἐπιδοτήσεως ἡ ὁποία θά καταβάλλεται βάσει αὐστηρῶν κριτηρίων.

Ὁ ἐθνικός μέσος ὅρος μηνιαίας καταναλώσεως ρεύματος εἶναι 228,9 kWh. Ἐξετάζεται τό ὅριο, πέραν τοῦ ὁποίου θά χάνεται ἡ ἐπιδότησις, νά διαμορφωθεῖ κοντά στίς 300 kWh. Ἔτσι θά παρέχεται κίνητρο καί γιά ἐξοικονόμηση ἐνεργείας.

Ἐπί πλέον, ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐπιδότηση μόνον τῆς κυρίας κατοικίας, στόχος εἶναι νά ἀποκλεισθεῖ τῆς ἐπιδοτήσεως ἕνας μεγάλος ἀριθμός παροχῶν. Ἡ διασταύρωσις τῶν στοιχείων τῶν κατοικιῶν ἀναμένεται ὅτι θά πραγματοποιηθεῖ μέσα ἀπό τά δεδομένα πού τηρεῖ ἡ Ἀνεξάρτητη Ἀρχή Δημοσίων Ἐσόδων, ὅπου σέ κάθε ΑΦΜ ἀντιστοιχεῖ καί μιά κύρια κατοικία.

Οἱ ἐπιδοτήσεις θά εἶναι συνδεδεμένες μέ τή πορεία τῆς τιμῆς στήν χονδρεμπορική. Ἀναλόγως πρός τήν χονδρική τιμή ρεύματος, ἕνας ἀλγόριθμος θά ὑπολογίζει καί θά βγάζει αυτομάτως τήν ἐπιδότηση, ἡ ὁποία καί θά προσαρμόζεται στά δεδομένα τῆς ἀγορᾶς.

Τήν ἐπιβολή κριτηρίων ἀπαιτεῖ καιρό τώρα ἡ Κομμισσιόν, ζητῶντας νά ἀποκλεισθοῦν οἱ εὔρωστοι καταναλωτές, μέ τόν ὑπουργό ΠΕΝ Κώστα Σκρέκα νά εὑρίσκεται τό τελευταῖο διάστημα σέ ἐπικοινωνία μέ τήν ἁρμόδια Ἐπίτροπο Ἀνταγωνισμοῦ, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, προκειμένου νά ἀρθοῦν οἱ κοινοτικές ἐπιφυλάξεις. Τό ὕψος τῶν ἐπιχορηγήσεων θά ἐξετάζεται κάθε μῆνα καί θά διαμορφώνεται ἀνάλογα μέ τό εὖρος τῆς ἀναπροσαρμογῆς τῆς χονδρικῆς τιμῆς ρεύματος. «Προσπαθοῦμε νά καλύψουμε τό μεγαλύτερο μέρος τῆς αὔξησης τοῦ ρεύματος» τόνισε στόν «Σκάι» ὑπουργός Περιβάλλοντος καί Ἐνέργειας Κώστας Σκρέκας. «Στόχος εἶναι νά ἀπορροφήσουμε τό 80% τῆς ἐπιβάρυνσης στό κόστος τοῦ ρεύματος, ὥστε ἕνα μέσο νοικοκυριό νά μήν δεῖ πάνω ἀπό 15-20% αὐξήσεις μάξιμουμ» ἀποσαφήνισε ὁ Κώστας Σκρέκας. Σημείωσε ἐπίσης ὅτι «εἶναι γεγονός ὅτι δεχόμαστε εἰσηγήσεις, καί ἐξετάζουμε σενάρια, γιατί εἶναι περιορισμένοι οἱ πόροι (…) νά στηρίξουμε κατ’ ἀρχήν τήν κύρια κατοικία ἔτσι ὥστε τά νοικοκυριά νά μήν μείνουν παγωμένα μέσα στό χειμῶνα.»

Ἡ μέση τιμή χονδρικῆς γιά τόν Δεκέμβριο διεμορφώθη στό ἐπίπεδο ρεκόρ τῶν 243 εὐρώ/mWh, ἐνῶ τήν Πρωτοχρονιά ἡ τιμή ὑπεχώρησε στά 117 εὐρώ (ἡμερήσια πτῶσις 27%), καθώς στό μεῖγμα τῆς παραγωγῆς εἶχαν μεγάλη συμμετοχή οἱ ΑΠΕ (25%), οἱ εἰσαγωγές (24%) καί τά ὑδροηλεκτρικά (23%), ἐνῶ ἡ συμμετοχή τοῦ φυσικοῦ ἀερίου περιορίσθηκε σέ 16% καί τοῦ λιγνίτη σέ 6,7%. Παρά τήν πρόσκαιρη ὑποχώρηση τῶν τιμῶν, στήν ὁποία συντελοῦν καί μιά σειρά ἀπό συγκυριακούς παράγοντες ὅπως ἡ χαμηλή ζήτησις λόγῳ τῶν ἑορτῶν καί ἡ ὑψηλή παραγωγή τῶν ἀνανεωσίμων, ἡ ἀνησυχία ὅτι θά ὑπάρξουν νέες πιέσεις στό μέτωπο τῶν τιμῶν τῆς ἐνέργειας δέν ἔχει ἐκλείψει.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ