«Mακεδονικό Ἔθνος» διά τῆς ἀπογραφῆς

Ὁ Ζόραν Ζάεφ καί ὁ Νῖκος Παππᾶς ἀνταλλάσσουν χειραψία σέ ἐκδήλωση στά Σκόπια (PHOTO: EPA GEORGI LICOVSKI)

Ἀπανωτά ραπίσματα δέχεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ

Τόν Aσκό τοῦ Αἰόλου ἔχει ἀνοίξει ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἀφοῦ εἶναι πρό τῶν πυλῶν ἡ ἀναγνώρισις «μακεδονικοῦ ἔθνους» ἀπό τήν σκοπιανή Κυβέρνηση, διαψεύδοντας πανηγυρικά τούς ἰσχυρισμούς τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα καί τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ὅτι μόνο ἡ ἰθαγένεια θίγεται στήν Συμφωνία. Στήν ἐπικείμενη ἀπογραφή τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γειτονικῆς χώρας θά περιλαμβάνεται τό ἐρώτημα περί ἐθνότητος. Ὁ Πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ, μετά ἀπό συνομιλίες μέ τήν ἡγεσία τοῦ ἀλβανικοῦ κόμματος πού τόν στηρίζει στήν Κυβέρνηση, συμφώνησε νά τεθεῖ τό συγκεκριμένο ἐρώτημα στήν ἀπογραφή. Γιά νά καταστεῖ ἀντιληπτό ποιά εἶναι ἡ ἐθνικότης τῶν πολιτῶν, θά ἐρωτηθοῦν ποιά εἶναι ἡ μητρική τους γλῶσσα. Καί, βάσει τῆς Συμφωνίας, δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν «μακεδονική». Ἡ ἐρώτησις γιά τήν ἐθνότητα δέν ἱκανοποιεῖ μόνο τούς Ἀλβανούς πού διαβιοῦν στό βόρειο τμῆμα τῶν Σκοπίων, καθώς ὁ ἀριθμός τους ἔχει αὐξηθεῖ, ἀλλά καί τόν Ζάεφ, πού θά ἀποκτήσει ἕνα ἰσχυρό «χαρτί» γιά νά πετύχει τόν σκοπό του, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τό νά σφετερισθεῖ καθ’ ὁλοκληρίαν τήν λέξη «Μακεδονία». Γιά νά γίνει ἀντιληπτή ἡ ἐξαπάτησις, σημειώνεται ὅτι πρό τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας ὁ σκοπιανός Τύπος ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ διευθυντής τῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας εἶχαν δηλώσει ὅτι δέν θά ἐτίθεντο τέτοιου εἴδους ἐρωτήματα στήν ἀπογραφή. Δυστυχῶς, ἐπιβεβαιώνονται ὅλοι ἐκεῖνοι (ἐντός συνόρων) πού δήλωναν, χωρίς νά εἰσακουσθοῦν ἀπό τόν Ἀλέξη Τσίπρα, ὅτι ἡ σκοπιανή Κυβέρνησις θά ἑρμηνεύσει κατά τό δοκοῦν τούς ὅρους τῆς Συμφωνίας καί ὅτι μετά τήν ὑπογραφή θά εἶναι πλέον ἀργά γιά τροποποιήσεις.

Κατόπιν αὐτῶν εἶναι σαφές ὅτι ἡ Κυβέρνησις δέχεται τό ἕνα ράπισμα μετά τό ἄλλο. Ἄλλωστε, σέ διάστημα ὀλίγων ὡρῶν, τό BBC μετέδωσε ὅτι ὑπάρχει μία καταπιεσμένη καί ἀόρατη «μακεδονική μειονότητα» στήν Ἑλλάδα, ὁ Αὐστριακός Τύπος ἑτοιμάζεται νά ὑποδεχθεῖ ὡς ἐπίσημο προσκεκλημένο τοῦ Καγκελλαρίου τόν «Μακεδόνα Πρωθυπουργό» Ζόραν Ζάεφ καί οἱ Σκοπιανοί ἐπισήμως ζήτησαν ἀπό τόν ΟΗΕ νά μποροῦν νά χρησιμοποιοῦν τόν ὅρο «μακεδονικός» σχεδόν σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς καθημερινότητός τους. Αὐτό, ἐξ ἄλλου, εἶχε ἐπισημάνει ἐπανειλημμένως μέ ἄρθρα της καί ἡ «Ἑστία».

Ἡ μόνιμη ἀποστολή τῶν Σκοπίων στόν ΟΗΕ ἐνημέρωσε τήν γραμματεία πῶς θέλει νά ἀποκαλοῦνται καί ποιές συντομογραφίες τῆς σύνθετης ὀνομασίας θά εἶναι οἱ καλύτερες. Οἱ Σκοπιανοί ζητοῦν ἀπό τόν ΟΗΕ ὁ ἐπιθετικός προσδιορισμός νά εἶναι σύμφωνος μέ τό ἐπίσημο ἤ τό σύντομο ὄνομα τῆς χώρας τους. Ὡστόσο, ἄν καί ἀναφέρουν τούς δύο προσδιορισμούς «Δημοκρατία τῆς Βόρειας Μακεδονίας» καί «Βόρεια Μακεδονία», βάσει τῆς Συμφωνίας, σπεύδουν νά κατοχυρώσουν καί τό «Μακεδονικός» ἤ «Μακεδονική». Οὐσιαστικῶς σέ λίγες ἑβδομάδες ἤ σέ λίγους μῆνες, ὅταν θά ἀρχίσουν οἱ διάφορες ἀποστολές τῶν Σκοπίων νά ἐπισκέπτονται ξένες χῶρες, ὅπως ἀθλητικές ἤ πολιτιστικές δραστηριότητες, ἀπό τά μεγάφωνα αὐτό πού θά ἀκούγεται θά εἶναι, δυστυχῶς, μία καί μόνο λέξις: «Μακεδονία». Οἱ παντοτινοί φίλοι τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα ζήτησαν νά ἐνταχθοῦν στήν βάση δεδομένων τῶν παγκοσμίων γεωγραφικῶν ὀνομάτων (UNGEGN) καί στήν ἀντίστοιχη βάση δεδομένων πού περιλαμβάνει τήν ἐπίσημη πολύγλωσση ὁρολογία (UNTERM). Προτείνεται ἡ χρῆσις τοῦ ἐπιθετικοῦ προσδιορισμοῦ «μακεδονικός» ἤ «μακεδονική» γιά τήν ἀναφορά σέ ὅλα τά ἐπίσημα ὄργανα τῶν Σκοπίων ἀλλά καί στίς ἰδιωτικοῦ χαρακτῆρος ὀντότητες πού δέν λαμβάνουν οἰκονομική ἐπιχορήγηση ἀπό τό κράτος τῶν Σκοπίων, γιά τίς ὁποῖες κατοχυρώνουν τήν χρήση τοῦ ὅρου «μακεδονικός» ἤ «μακεδονική». Γιά νά μήν χάσουν χρόνο, εὐκαιρίες καί χρήματα, ζητοῦν ἐπί πλέον τό ἴδιο νά ἰσχύσει καί γιά τίς ἐμπορικές ὀνομασίες καί τά σήματα τῶν προϊόντων τους (commercial names, trademarks and brand names).

Στόν σχετικό πίνακα πού ἐστάλη στόν ΟΗΕ ὑπάρχει ἡ στήλη «Nationality (Citizenship)», δηλαδή «Ἐθνικότητα (Ἰθαγένεια)». Ἐκεῖ ἀναφέρεται ὁ ὅρος «Μακεδόνας» καί ἐναλλακτικῶς τό «Πολίτης τῆς Δημοκρατίας τῆς Βόρειας Μακεδονίας». Ἡ ἐπίσημη γλῶσσα τοῦ κράτους εἶναι, συμφώνως πρός τό ἔγγραφο πού κατετέθη, ἡ «μακεδονική γλῶσσα».

Ἕναν μῆνα μετά τήν ψήφιση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, καί οἱ Σκοπιανοί ἐμφανίζονται διχασμένοι. Εἰδικώτερα, τό 44,6% τῶν Σκοπιανῶν ἔχει θετική γνώμη γιά τήν Συμφωνία καί τό 45,6% ἀρνητική, συμφώνως πρός δημοσκόπηση σκοπιανοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Ἀναπαραγωγῆς ἡ συντάκτις τοῦ νόμου γιά τά ὁμόφυλα

Εφημερίς Εστία
Ὁμαδικές ἀποχωρήσεις καί ἀντικαταστάσεις βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ὅπως οἱ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, Γιάννης Ἀδριανός καί Ξενοφῶν Μπαρολιάκος ἀπό τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν – Ὁ κ. Μητσοτάκης προκαλεῖ τήν βάση τῆς Νέας Δημοκρατίας

Σέ δίνη διαρκείας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
Τέσσερα παγωτά ἀπό τό ψυγεῖο περιπτέρου, δύο μικροί «πύραυλοι» καί δύο ξυλάκια, 10,80 εὐρώ τό σύνολο.

Τί ἀπαντᾶ ὁ Πρωθυπουργός στούς κ.κ. Καραμανλῆ καί Σαμαρᾶ

Εφημερίς Εστία
Πολιτικά μηνύματα καί ἀπαντήσεις σέ ὅσους τοῦ ἀσκοῦν κριτική γιά τήν κυβερνητική πολιτική καί τήν πορεία πού ἔχει χαράξει ἡ ΝΔ ἔστειλε χθές βράδυ ὁ Πρωθυπουργός.

Ἱσπανοί εἰς πανί σχεδιάζουν ἱσπανικά

Δημήτρης Καπράνος
Σέ μιά ἀπό τίς πολύ λίγες συζητήσεις πού εἶχα μέ τόν Δημήτρη Καρέλα, τόν ἄνθρωπο πού ἐπεδίωξε, στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄50, νά ἀπογειώσει τό ἑλληνικό (μίζερο τότε καί ἄγνωστο διεθνῶς) ποδόσφαιρο μέ τήν ἔνταξη στόν ἱστορικό Ἐθνικό Πειραιῶς τῶν μεγάλων Οὕγγρων ποδοσφαιριστῶν πού εἶχαν καταπλήξει τήν ὑφήλιο μέ τήν ἐθνική τους ὁμάδα (Πούσκας, Λόραντ, Τσίμπορ, Χιντεγκούτι, Ντόλγκος κ.ἄ.) μοῦ εἶχε πεῖ μέ πικρία:

Παρασκευή, 17 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ «ΚΡΙΣ-ΚΡΑΦΤ»