«Κοινωνικές φοῦσκες» προτείνει ὁ Μαγιορκίνης

Πρέπει νά περιορισθοῦν αὐστηρά οἱ ἐπαφές μέ φίλους-συγγενεῖς

Η ΝΕΑ ἔκρηξης κρουσμάτων, κυρίως στήν Ἀττική, ἔχει ἀνησυχήσει ἐκτός ἀπό τήν Κυβέρνηση καί τήν Ἐπιτροπή τῶν ἐπιδημιολόγων μέ τόν καθηγητή Γκίκα Μαγιορκίνη νά προτείνει ὡς λύση, μεταξύ ἄλλων, τήν δημιουργία «κοινωνικῆς φούσκας». Αὐτή θά ἀφορᾶ ἕνα στενό κύκλο συγγενῶν καί φίλων, ὥστε νά περιορισθεῖ ὁ εὐρύτερος κοινωνικός κύκλος κάθε ἀτόμου. «Νά συναντᾶμε μόνο φίλους καί γνωστούς καί μποροῦμε νά τούς συναντᾶμε ὅσο συχνά θέλουμε. Νά ζήσουμε σέ αὐτές τίς “κοινωνικές φοῦσκες” γιά λίγο καιρό ἕως ὅτου ἔρθουν τά ἐμβόλια» συνέστησε ὁ κ. Μαγιορκίνης.

Ἡ Κυβέρνησις προχώρησε χθές στήν ἐπιβολή ὁριζοντίων μέτρων στήν Ἀττική καί ὄχι τοπικῶν, ὅπως ἀρχικῶς εἶχε διαφανεῖ. Ὁ ὑφυπουργός Πολιτικῆς Προστασίας Νῖκος Χαρδαλιᾶς ἀνεκοίνωσε τά ἑξῆς μέτρα: Σέ ὅλες τίς συναυλίες πού πραγματοποιοῦνται σέ ἀνοικτούς χώρους τίθεται ὅριο πληρότητος 50%, ὑποχρέωσις γιά παρακολούθηση ἀποκλειστικῶς ἀπό καθημένους, ὑποχρεωτική ἡ χρῆσις μάσκας καί ἡ ἀπαγόρευσις καταναλώσεως ἀλκοόλ καί καπνίσματος.

Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τά καταστήματα ὑγειονομικοῦ ἐνδιαφέροντος μέ ζωντανή μουσική (κέντρα διασκεδάσεως), ἀναστέλλεται ἡ λειτουργία τους γιά 14 ἡμέρες. Ἀναφορικῶς μέ τήν λειτουργία θερινῶν καί χειμερινῶν κινηματογράφων καί θεάτρων, τίθεται ὅριο πληρότητος 60% καί ὑποχρεωτική χρῆσις μάσκας κατά τήν εἴσοδο καί ἔξοδο, ὅπως καί κατά τήν διάρκεια τῆς παραστάσεως ἀπό τούς θεατές. Ὁρίζεται ὡς ὑποχρεωτική ἡ χρῆσις μάσκας σέ ὅλους τούς κλειστούς χώρους ἐργασίας (δημοσίους καί ἰδιωτικούς), ὅπως καί σέ ὅλους τούς ἀνοικτούς χώρους συναθροίσεων (π.χ. πλατεῖες, στάσεις λεωφορείων, οὐρές σέ καταστήματα, πορεῖες-διαδηλώσεις, ἐκδηλώσεις πολιτικῶν κομμάτων) καί ὅπου δέν μπορεῖ νά τηρηθεῖ ὁ κανόνας τοῦ 1,5 μέτρου. Θά γίνεται αὐστηρή σύστασις πρός ὅλους τούς ὑπολοίπους ἀνοικτούς ὑπαιθρίους χώρους.

Καθορίζεται ἡ λειτουργία τῶν λαϊκῶν ἀγορῶν στό 50% μέ ὑποχρεωτική χρήση μάσκας γιά παραγωγούς καί καταναλωτές, ἡ ἀπόστασις τῶν πάγκων θά εἶναι στά τρία μέτρα (μέ δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας τῆς ἀγορᾶς στήν ἴδια περιοχή ἐντός τῆς ἰδίας ἑβδομάδος.) Ὁρίζεται ὅριο ἕξι ἀτόμων στά τραπεζοκαθίσματα τῶν καταστημάτων ὑγειονομικοῦ ἐνδιαφέροντος. Ὁ κανών τῶν 50 ἀτόμων σέ ὅλες τίς συναθροίσεις παραμένει σέ ἰσχύ, ὅπως καί τό ἄνοιγμα τοῦ λιανεμπορίου στίς 10 τό πρωί, μέ ἐξαίρεση τά σοῦπερ μάρκετς, τούς φούρνους καί τά καταστήματα τροφίμων.

Ὁ κ. Χαρδαλιᾶς δήλωσε ὅτι ἡ Ἀττική εἶναι σέ ἐπίπεδο ὑψηλοῦ κινδύνου ἀπό ἄποψη ἐπιδημιολογικοῦ φορτίου, ἐνῶ ἡ πληρότης στίς ΜΕΘ ἀγγίζει τό 60%. Ἀνεγνώρισε, ἀκόμη, ὡς πρόβλημα τήν ἰχνηλάτηση τῶν ἐπαφῶν τῶν κρουσμάτων πού παρατηροῦνται τό τελευταῖο διάστημα στήν Ἀττική. Μέ βάση τά κριτήρια ἐπιδημιολογικοῦ ρίσκου ἡ Ἀττική εὑρίσκεται σήμερα μεταξύ μετρίου καί ὑψηλοῦ ἐπιπέδου κινδύνου, δηλαδή μέ βάση τά ἐργαστηριακά εὑρήματα ἐμφανίζει τρία κρούσματα ἀνά 100.000 ἄτομα (ἐπίπεδο μετρίου κινδύνου), ὅμως μέ ἀναγωγή ἐπί τό 10, πού εἶναι πιό κοντά στόν πραγματικό ἀριθμό τῶν μολύνσεων, φθάνει τό ἐπίπεδο ὑψηλοῦ κινδύνου καί ἐπιπλέον αὐξημένη ἐπιβάρυνση στίς κλῖνες ΜΕΘ (μεγαλύτερο τοῦ 60% οἱ αὐξητικές τάσεις).

Ὁ ὑφυπουργός ἐξήγησε ὅτι τά μέτρα κρίνονται ἀναγκαῖα γιά ἕναν ἀκόμη λόγο: «Τήν προτεραιότητα πού δίνουμε στήν εὔρυθμη λειτουργία τῶν σχολικῶν μονάδων καί τήν ἀνάγκη νά μειώσουμε τά ἐπίπεδα κινδύνου διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ ἀπό ἄλλες δραστηριότητες πολιτῶν».

Ὁ κ. Μαγιορκίνης δέν ἔκρυψε τήν ἀνησυχία του γιά τό γεγονός ὅτι ὁ κορωνοϊός ἐμφανίζει σημεῖα ἀντοχῆς παρά τά μέτρα πού συνεχίζουν νά λαμβάνονται. Ἡ Ἀττική, ὅπως εἶπε, πού ἔχει τό 1/3 τοῦ πληθυσμοῦ, καταγράφει ἐδῶ καί ἀρκετές ἡμέρες τά περισσότερα ἀπό τά μισά κρούσματα πού ἀφοροῦν στό σύνολο τῆς χώρας. «Τά ἀστικά κέντρα εἶναι ἡ Ἀχίλλειος πτέρνα καί ἀποτελοῦν μακροπρόθεσμα ἐκκολαπτήρια γιά τόν νέο ἰό» εἶπε χαρακτηριστικά ὁ καθηγητής καί ἐξήγησε πώς μόνο μέ τήν μείωση τῆς ὑπερμεταδόσεως μεταξύ ἀγνώστων μπορεῖ νά περιορισθεῖ ἡ ὑπερμετάδοσις καί νά γίνει εὐκολώτερη ἡ ἰχνηλάτησις. Ἡ μάσκα ἔχει ἀποδώσει ὡς ἕνα συγκεκριμένο ποσοστό, συνέχισε ὁ κ. Μαγιορκίνης: «Δέν βλέπουμε τήν κάμψη τῆς ἐπιδημίας πού θά ἐπιθυμούσαμε», παρεδέχθη, καί προσέθεσε ὅτι ἡ αὔξησις τῶν κρουσμάτων «πιέζει τό σύστημα ὑγείας».

Χθές τά κρούσματα, γιά μία ἀκόμη φορά, ξεπέρασαν τά 300, ἀπό τά 180 πού ἦταν προχθές. Συνολικά ὁ ΕΟΔΥ ἀνεκοίνωσε 310 νέα κρούσματα, ἐκ τῶν ὁποίων 30 σχετίζονται μέ γνωστές συρροές καί 12 ἐνετοπίσθησαν κατόπιν ἐλέγχων στίς πύλες εἰσόδου τῆς χώρας. Ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν κρουσμάτων εἶναι 13.730, ἐκ τῶν ὁποίων τό 55.4% ἄνδρες. Ὅμως ἡ ραγδαία αὔξησις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν διασωληνωμένων πού ἀπό τούς 59 ἔφθασαν σέ μία μέρα τούς 67, εἶναι αὐτό πού ἀνησυχεῖ ἀκόμη περισσότερο. Ὁ μέσος ὅρος ἡλικίας τους εἶναι τά 70 ἔτη καί οἱ γυναῖκες εἶναι 17. Tό 88,1% τῶν διασωληνωμένων ἔχει ὑποκείμενο νόσημα ἤ εἶναι ἡλικιωμένοι 70 ἐτῶν καί ἄνω. Ἐπίσης κατεγράφησαν ἄλλοι τρεῖς θάνατοι, καί 313 συνολικῶς στήν χώρα. Ἡ διάμεση ἡλικία τῶν θανόντων εἶναι τά 78 ἔτη καί τό 96,2% εἶχε κάποιο ὑποκείμενο νόσημα ἤ ἡλικία 70 ἐτῶν καί ἄνω.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 11.06 με την Εστία: Βασιλεύς Κωνσταντίνος Β΄

Εφημερίς Εστία
Στις 11.06 με την Εστία της Κυριακής: Οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες της Ιστορίας • Κωνσταντίνος Β’!

PRODEA Investments: Οι χώροι εργασίας χρειάζεται να είναι ανθρωποκεντρικοί

Εφημερίς Εστία
Τη σημασία του σχεδιασμού και της κατασκευής χώρων εργασίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής και τις προσδοκίες των εργαζομένων ανέδειξε η συζήτηση που συνδιοργάνωσε η PRODEA Investments στο πλαίσιο του TEDx Athens 2023.

Ὁ Βεζούβιος «βράζει», τό μέλλον ἀβέβαιον

Μανώλης Κοττάκης
Στό 38,8% τό μέτρο τῆς αὐτοδυναμίας μέ ἑπτακομματική Βουλή • Πρωτοφανής ρευστότητα στό ἐκλογικό σῶμα • Κυρίαρχη ἡ ΝΔ μέ δυναμική γιά αὐξημένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ἀλλά… «Κέντρο Διερχομένων» οἱ ἐκλογικές βάσεις τῶν κομμάτων • Οἱ μετακινήσεις ψηφοφόρων μεταξύ τοῦ συστημικοῦ καί τοῦ ἀντισυστημικοῦ μπλόκ • Τά κριτήρια τῆς ψήφου καί τό μέλλον • Τό «τρίγωνο» ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ – ΚΚΕ • Οἱ 1 ἑκατομμύριο ψηφοφόροι τῶν ἐκτός Βουλῆς κομμάτων

Το Σάββατο 10.06 με την Εστία: Οι Βασιλείς στην Ελλάδα

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε το Σάββατο 10.06 με την Εστία: Οι Βασιλείς στην Ελλάδα • Εικόνες & Στιγμιότυπα

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν