Καμπανάκι ἀπό ΙΟΒΕ γιά ἀνάπτυξη – πληθωρισμό

Ποιές εἶναι οἱ μεγάλες προκλήσεις γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία

Σέ Επί τά χείρω ἀναθεώρηση τῶν προβλέψεών του γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας τό 2023 προεχώρησε τό ΙΟΒΕ, προβλέποντας πλέον ἀνάπτυξη τῆς τάξεως τοῦ 1,4% γιά τό 2023, ἔναντι ἀναπτύξεως 1,6% πρίν ἀπό τρεῖς μῆνες. Ὡστόσο, καί γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ νέου κεντρικοῦ σεναρίου τῆς ἀναπτύξεως 1,4%, βασική προϋπόθεσις εἶναι νά «τρέξουν» οἱ ἐπενδύσεις μέ ρυθμό κοντά στό 8,5%.

Γιά τόν πληθωρισμό, τό ΙΟΒΕ τοποθετεῖ τόν πῆχυ στό 4%, μέ τόν γενικό δειυθυντή τοῦ ἱδρύματος, Νῖκο Βέττα, νά κάνει λόγο γιά ἕναν πληθωρισμό ἀρκετά ὑψηλό, ἀλλά χαμηλότερο σέ σχέση μέ τό 2022. Ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀνάκτηση τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδος, τήν τοποθετεῖ στό δεύτερο ἑξάμηνο τοῦ ἔτους, μέ ἀποτέλεσμα νά ὑπάρξουν σημαντικές εἰσροές κεφαλαίων στήν χώρα. Τήν ἴδια στιγμή, ὡστόσο, «βλέπει» μία μικρή καθυστέρηση ἑνός ἕως δύο τριμήνων στήν ἐφαρμογή τοῦ Σχεδίου Ἑλλάδα 2.0, καθώς καί ἐλαφρά ὑψηλότερες δημόσιες δαπάνες συγκριτικῶς πρός αὐτές πού ἔχουν ἐγγραφεῖ στόν προϋπολογισμό.

Ὅπως ἀνέφερε ὁ γενικός διευθυντής τοῦ Ἱδρύματος Οἰκονομικῶν καί Βιομηχανικῶν Ἐρευνῶν, Νῖκος Βέττας, κατά τήν παρουσίαση τῆς τριμηνιαίας ἐκθέσεως, ἡ ἑλληνική οἰκονομία ἔχει δείξει ἀνθεκτικότητα, ὅμως τό περιβάλλον μέσα στό ὁποῖο θά κινηθεῖ τό 2023, δέν θά εἶναι εὔκολο. Συμφώνως πρός τό ΙΟΒΕ, οἱ βασικές προκλήσεις τίς ὁποῖες θά ἀντιμετωπίσει ἡ παγκόσμιος οἰκονομία τό 2023, εἶναι:

– Ἀβεβαιότης ὡς πρός τήν ἔνταση καί τήν διάρκεια τῶν ἐπιπτώσεων ἀπό τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία.

– Ἀναχαίτισις τῶν πληθωριστικῶν πιέσεων χωρίς νά προκληθεῖ ὕφεσις.

– Ἔξαρσις τῆς πανδημίας στήν Κίνα μέ τήν χαλάρωση τῆς zero covid πολιτικῆς.

Γιά τήν Εὐρώπη, οἱ κύριες προκλήσεις εἶναι οἱ ἑξῆς:

– Διαφοροποίησις τῶν πηγῶν ἐνεργείας καί ἐνεργειακή ἀσφάλεια.

– Δημοσία διαβούλευσις γιά τήν ἀναθεώρηση τῶν δημοσιονομικῶν κανόνων.

– Ἐπιδράσεις τῆς συσφίγξεως τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς τῆς ΕΚΤ.

– Ἀποτελεσματική ἀξιοποίησις τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως.

Σέ αὐτό τό περιβάλλον, ὁ κ. Βέττας ἐτόνισε ὅτι ἡ ἑλληνική οἰκονομία δέν εὑρίσκεται στό ὅριο τοῦ παραγωγικοῦ της δυναμικοῦ. Ὑπάρχει ἀκόμη ἀνεργία καί ἐπενδυτικό κενό, ἄρα ὑπάρχουν ἀκόμη δυνατότητες μεγεθύνσεως μέ σχετικά εὔκολο τρόπο, ὅπως εἶπε, τονίζοντας ὅτι τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως εἶναι ἕνας σημαντικός παράγων. Ἄλλωστε, προσέθεσε ὅτι σέ αὐτήν τήν περίοδο αὐξήσεως τῶν ἐπιτοκίων, τό δημόσιο χρέος τῆς Ἑλλάδας εἶναι «κλειδωμένο» σέ σχετικά σταθερά ἐπιτόκια, ἄρα ἡ χώρα δέν εἶναι τόσο εὐάλωτη. Μιλῶντας γιά τά δημόσια οἰκονομικά, ὁ κ. Βέττας ἐσημείωσε πώς, ἐνῷ ἡ χώρα μας εἶχε σημαντικά ἐλλείμματα, ἕνα μικρό καί συστηματικό πρωτογενές πλεόνασμα εἶναι πολύ σημαντικό, ὄχι μόνο γιά τήν ἐπενδυτική βαθμίδα ἀλλά καί γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας. Οἱ βασικές προκλήσεις γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία συνοψίζονται στήν χαμηλή ἀνταγωνιστικότητά της, στόν ὑψηλό δομικό πληθωρισμό, καθώς καί στήν χαμηλή ἔνταση σέ ἐπίπεδο ἀνταγωνισμοῦ.

Ὅπως ἀνέφερε στήν συνέχεια ὁ γενικός διευθυντής τοῦ ΙΟΒΕ, ὑπάρχει προβληματισμός γιά τό ἐμπορικό ἰσοζύγιο, ἐνῷ εἶναι ὁρατή ἡ πίεσις γιά τήν παραγωγή πρωτογενοῦς πλεονάσματος τό 2023.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ