«Ἡμι-θανής» ὁ ἀνταγωνισμός

n Ἡ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ Βασιλική Θάνου

Τά ἀσυμβίβαστα τῆς Κυβερνήσεως καί ἡ κ. Θάνου

ΟΙ ΚΑΥΤΟΙ φάκελοι πού καλεῖται νά χειρισθεῖ ὁ νέος Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ ἐφ’ ὅσον ὑλοποιηθεῖ ὁ κυβερνητικός σχεδιασμός γιά τήν ἀντικατάσταση τῆς προέδρου τῆς ἐπιτροπῆς Βασιλικῆς Θάνου μέ νομοθετική ρύθμιση, δέν εἶναι ἕνας καί δύο. Ἀφοροῦν τό καρτέλ τῶν κατασκευαστικῶν ἑταιρειῶν πού ἐκτελοῦσαν δημόσια ἔργα μέ ὑπερτιμολογήσεις, τό καρτέλ στήν ἀγορά ρολογιοῦ, τήν λειτουργία τῆς ἀγορᾶς, τό μονοπώλιο πού ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπό τήν ἑταιρεία Ἄργος στόν χῶρο τῆς διανομῆς τοῦ Τύπου –καί τό ὁποῖο πλήττει καί τήν ἱστορική ἐφημερίδα μας. Πρόκειται γιά ζητήματα πού ἀφοροῦν τήν δημοκρατία καί τήν διαπλοκή, τήν ἐλευθερία τοῦ Τύπου, τήν ἴδια τήν φύση τοῦ ἀνταγωνισμοῦ. Ἐννοεῖται πώς μία φιλελεύθερη κυβέρνησις ἐκλέγεται γιά νά προστατεύει τόν ἀνταγωνισμό καί νά τόν ἀναπτύσσει πρός ὄφελος τῆς οἰκονομίας. Ὄχι νά τόν καθιστᾶ ἡμιθανῆ. Τούτων δοθέντων, ἡ «Ἑστία» θά παρακολουθήσει μέ ἐνδιαφέρον τίς ἐξελίξεις στήν ἀνεξάρτητη ἀρχή. Θά συνεχισθεῖ ἡ ἀποφασιστικότης μέ τήν ὁποία ἡ ὑπό καθαίρεσιν ἡγεσία τῆς ἀρχῆς παρενέβη μέ τήν διαδικασία τῶν ἀσφαλιστικῶν μέτρων ἐναντίον ἐκείνων πού παρεβίαζαν τόν ἀνταγωνισμό πρός ὄφελος τῶν ἡμετέρων ἐπιχειρήσεων; Ἄν ναί, ἡ νέα ἡγεσία θά μᾶς βρεῖ σύμμαχό της. Ἄν ὅμως ἀντιληφθοῦμε πώς μέ πράξεις ἤ παραλείψεις της λειτουργήσει τῶ ὄντι ὡς ἐκπρόσωπος συμφερόντων, ἡ διαφωνία μας θά εἶναι ρητή καί ἡ κριτική ἔντονη. Ἡ Κυβέρνησις ἔχει τήν δημοκρατική νομιμοποίηση νά ἐπιχειρήσει μεταβολές πού ἐπιθυμεῖ, μέ σεβασμό στό Σύνταγμα καί τόν νόμο. Δέν ἔχει δίκαιο ὅμως νά μεροληπτεῖ. Καί θέλουμε νά πιστεύουμε πώς δέν θά τό πράξει. Τό ζήτημα ξεπερνᾶ κατά πολύ τά πρόσωπα. Συνδέεται μέ τήν ἀντίληψη ὅλων γιά βασικές συνταγματικές ἐλευθερίες. Θά παρατηροῦμε.

Ὅλα ξεκίνησαν τήν Παρασκευή, ὅταν κατετέθη τό πολυνομοσχέδιο, ἄρθρο τοῦ ὁποίου προβλέπει τήν καθιέρωση –ἀναδρομικῶς– αὐστηρῶν κανόνων γιά τό ἀσυμβίβαστο ἀνάμεσα στήν θέση τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἐπιτροπῆς καί σέ οἱανδήποτε ἰδιότητα σχετίζεται μέ τήν Κυβέρνηση. Συγκεκριμένως, προβλέπεται νά ἰσχύσει τό ἀσυμβίβαστο στήν θέση τοῦ Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ, ἀνάμεσα στά ὁποῖα εἶναι καί ἡ προηγούμενη θητεία μέ ὁποιαδήποτε μορφή σέ γραφεῖο Πρωθυπουργοῦ ἤ μελῶν τῆς Κυβερνήσεως, εἰδικοῦ ἤ γενικοῦ γραμματέως Ὑπουργείου. Ἡ ἐν λόγω ἀπαγόρευσις ἰσχύει γιά πέντε χρόνια ἀπό τήν προηγουμένη θητεία τοῦ ἐνδιαφερομένου. Ἡ διάταξις ἔχει ἄμεση ἰσχύ, ἀλλά θά ἰσχύσει καί γιά ὅσους ὑπηρετοῦν ἤδη στίς θέσεις αὐτές. Ἑπομένως, ἡ κ. Θάνου ἀλλά καί ἡ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ θητεία τῶν ὁποίων ἔχει πενταετῆ διάρκεια, θά ἀποχωρήσουν ἀπό τήν θέση τους, ἀμέσως μετά τήν ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου, μεθαύριο Τετάρτη.

Ἡ τοποθέτησις τῆς κ. Θάνου στήν συγκεκριμένη θέση, ὅπως καί νωρίτερα στό Πρωθυπουργικό Γραφεῖο, εἶχε ξεσηκώσει θύελλα ἀντιδράσεων. Στίς 10 Ἰουλίου 2017 τοποθετήθηκε ὡς ἄμισθη προϊσταμένη στό Νομικό Γραφεῖο τοῦ τότε Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, ἐλάχιστες ἡμέρες πρίν ἀπό τήν συνταξιοδότησή της. Στίς 3 Ἰανουαρίου 2019 ἡ κ. Θάνου διορίσθη στήν Ἀνεξάρτητη Ἀρχή. Ἡ ΝΔ προεκλογικῶς εἶχε ἐξαγγείλει τήν ἀπομάκρυνσή της ἀπό τήν ἐν λόγω θέση. Τότε ἡ κ. Θάνου εἶχε δηλώσει εὐθαρσῶς ὅτι κανείς δέν μπορεῖ νά τήν μετακινήσει, ἐκτός ἐάν ἡ ἴδια παραιτηθεῖ. Δέν ἀποκλείεται ἡ ἐπίμαχη διάταξις νά ἐπηρεάσει καί ἄλλα μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς.

Ἀναμενόμενη ἦταν καί ἡ ἀντίδρασις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μέ τόν τομεάρχη Οἰκονομίας Νῖκο Παππᾶ νά κάνει λόγο γιά φωτογραφική τροπολογία, προκειμένου τό κυβερνῶν κόμμα νά ξηλώσει τήν ἡγεσία τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ, «διότι ἐνόχλησε ἐκδοτικό συγκρότημα». «Μέ τροπολογία τῆς τελευταίας στιγμῆς, ἡ ὁποία ἀντίκειται καί στήν κοινοτική νομοθεσία, ἡ ΝΔ ἐπιχειρεῖ νά παύσει τήν ἐπί κεφαλῆς καί τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ. Προφανῶς ἔχουν ἐνοχλήσει οἱ τελευταῖες ἀποφάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς, οἱ ὁποῖες βάζουν φρένο στίς γκρίζες ζῶνες καί πρακτικές πού ὑπάρχουν στή διανομή τοῦ Τύπου» ἀνέφερε ὁ κ. Παππᾶς. Τό θέμα ἔφθασε καί στό Εὐρωκοινοβούλιο μέ τόν εὐρωβουλευτή τοῦ κόμματος Δημήτρη Παπαδημούλη νά καταθέτει ἐρώτηση στήν Κομμισσιόν «γιά αὐτή τή χυδαία καί ἐξόφθαλμη παρέμβαση στήν λειτουργία τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ πού συντάχθηκε ἀπό κάποιο ἐκδοτικό συγκρότημα καί ὄχι ἀπό τό κυβερνητικό ἐπιτελεῖο».

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

Βόμβα Τσακαλώτου: Ἡ τρόικα μᾶς πίεζε νά παρέμβουμε στήν δίκη γιά τό ἔλλειμμα!

Εφημερίς Εστία
Στό «φῶς» οἱ μεθοδεύσεις γιά τήν ἀθώωση τοῦ πρώην Διοικητοῦ τῆς ΕΛΣΤΑΤ Ἀνδρέα Γεωργίου, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι «φούσκωσε» τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 γιά νά ὁδηγηθεῖ ἡ χώρα στό δεύτερο μνημόνιο καί στό κούρεμα τῶν ὁμολόγων (PSI) – Παυλόπουλος γιά Δεκέμβριο 2008: Κάποιοι ἤθελαν δεύτερο νεκρό γιά νά χρησιμοποιήσουμε «δικτατορικά μέσα» καί νά ὁδηγηθοῦμε σέ «οἱονεί ἐμφύλιο» – Ἡ Δημοκρατία ὑπονομεύεται ἐκ τῶν ἔσω

Νηστεία στά Πάθη Τόπο στήν Ὀργή

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πατέρα Ἰωάννη Μπούτση στήν «Ἑστία», μέ τό ὁποῖο ἄσκησε κριτική στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀντιθεσμική στάση της στό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση καί ἀνάγκασε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά λάβει μερικές ἐσωτερικές ἀποφάσεις γιά νά κρατήσει τίς ἰσορροπίες καί νά διαχειριστεῖ τήν σοβοῦσα θεσμική κρίση μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Διαγραφές φοιτητῶν γιά τίς καταλήψεις ζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ φοιτητῶν ἀπό τά μητρῶα τῶν πανεπιστημίων ὅταν συμμετέχουν σέ καταλήψεις ζήτησε ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλῶντας στό συνέδριο τῆς «Καθημερινῆς» «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά» τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἔχει φθάσει ἡ ὥρα νά ἀλλάξει ὁ πειθαρχικός κανονισμός τῶν ΑΕΙ, ὁ ὁποῖος πρέπει νά προβλέπει τήν διαγραφή ἐκείνων πού ἐμποδίζουν τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.