«Ἡμι-θανής» ὁ ἀνταγωνισμός

n Ἡ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ Βασιλική Θάνου

Τά ἀσυμβίβαστα τῆς Κυβερνήσεως καί ἡ κ. Θάνου

ΟΙ ΚΑΥΤΟΙ φάκελοι πού καλεῖται νά χειρισθεῖ ὁ νέος Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ ἐφ’ ὅσον ὑλοποιηθεῖ ὁ κυβερνητικός σχεδιασμός γιά τήν ἀντικατάσταση τῆς προέδρου τῆς ἐπιτροπῆς Βασιλικῆς Θάνου μέ νομοθετική ρύθμιση, δέν εἶναι ἕνας καί δύο. Ἀφοροῦν τό καρτέλ τῶν κατασκευαστικῶν ἑταιρειῶν πού ἐκτελοῦσαν δημόσια ἔργα μέ ὑπερτιμολογήσεις, τό καρτέλ στήν ἀγορά ρολογιοῦ, τήν λειτουργία τῆς ἀγορᾶς, τό μονοπώλιο πού ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπό τήν ἑταιρεία Ἄργος στόν χῶρο τῆς διανομῆς τοῦ Τύπου –καί τό ὁποῖο πλήττει καί τήν ἱστορική ἐφημερίδα μας. Πρόκειται γιά ζητήματα πού ἀφοροῦν τήν δημοκρατία καί τήν διαπλοκή, τήν ἐλευθερία τοῦ Τύπου, τήν ἴδια τήν φύση τοῦ ἀνταγωνισμοῦ. Ἐννοεῖται πώς μία φιλελεύθερη κυβέρνησις ἐκλέγεται γιά νά προστατεύει τόν ἀνταγωνισμό καί νά τόν ἀναπτύσσει πρός ὄφελος τῆς οἰκονομίας. Ὄχι νά τόν καθιστᾶ ἡμιθανῆ. Τούτων δοθέντων, ἡ «Ἑστία» θά παρακολουθήσει μέ ἐνδιαφέρον τίς ἐξελίξεις στήν ἀνεξάρτητη ἀρχή. Θά συνεχισθεῖ ἡ ἀποφασιστικότης μέ τήν ὁποία ἡ ὑπό καθαίρεσιν ἡγεσία τῆς ἀρχῆς παρενέβη μέ τήν διαδικασία τῶν ἀσφαλιστικῶν μέτρων ἐναντίον ἐκείνων πού παρεβίαζαν τόν ἀνταγωνισμό πρός ὄφελος τῶν ἡμετέρων ἐπιχειρήσεων; Ἄν ναί, ἡ νέα ἡγεσία θά μᾶς βρεῖ σύμμαχό της. Ἄν ὅμως ἀντιληφθοῦμε πώς μέ πράξεις ἤ παραλείψεις της λειτουργήσει τῶ ὄντι ὡς ἐκπρόσωπος συμφερόντων, ἡ διαφωνία μας θά εἶναι ρητή καί ἡ κριτική ἔντονη. Ἡ Κυβέρνησις ἔχει τήν δημοκρατική νομιμοποίηση νά ἐπιχειρήσει μεταβολές πού ἐπιθυμεῖ, μέ σεβασμό στό Σύνταγμα καί τόν νόμο. Δέν ἔχει δίκαιο ὅμως νά μεροληπτεῖ. Καί θέλουμε νά πιστεύουμε πώς δέν θά τό πράξει. Τό ζήτημα ξεπερνᾶ κατά πολύ τά πρόσωπα. Συνδέεται μέ τήν ἀντίληψη ὅλων γιά βασικές συνταγματικές ἐλευθερίες. Θά παρατηροῦμε.

Ὅλα ξεκίνησαν τήν Παρασκευή, ὅταν κατετέθη τό πολυνομοσχέδιο, ἄρθρο τοῦ ὁποίου προβλέπει τήν καθιέρωση –ἀναδρομικῶς– αὐστηρῶν κανόνων γιά τό ἀσυμβίβαστο ἀνάμεσα στήν θέση τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἐπιτροπῆς καί σέ οἱανδήποτε ἰδιότητα σχετίζεται μέ τήν Κυβέρνηση. Συγκεκριμένως, προβλέπεται νά ἰσχύσει τό ἀσυμβίβαστο στήν θέση τοῦ Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ, ἀνάμεσα στά ὁποῖα εἶναι καί ἡ προηγούμενη θητεία μέ ὁποιαδήποτε μορφή σέ γραφεῖο Πρωθυπουργοῦ ἤ μελῶν τῆς Κυβερνήσεως, εἰδικοῦ ἤ γενικοῦ γραμματέως Ὑπουργείου. Ἡ ἐν λόγω ἀπαγόρευσις ἰσχύει γιά πέντε χρόνια ἀπό τήν προηγουμένη θητεία τοῦ ἐνδιαφερομένου. Ἡ διάταξις ἔχει ἄμεση ἰσχύ, ἀλλά θά ἰσχύσει καί γιά ὅσους ὑπηρετοῦν ἤδη στίς θέσεις αὐτές. Ἑπομένως, ἡ κ. Θάνου ἀλλά καί ἡ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ θητεία τῶν ὁποίων ἔχει πενταετῆ διάρκεια, θά ἀποχωρήσουν ἀπό τήν θέση τους, ἀμέσως μετά τήν ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου, μεθαύριο Τετάρτη.

Ἡ τοποθέτησις τῆς κ. Θάνου στήν συγκεκριμένη θέση, ὅπως καί νωρίτερα στό Πρωθυπουργικό Γραφεῖο, εἶχε ξεσηκώσει θύελλα ἀντιδράσεων. Στίς 10 Ἰουλίου 2017 τοποθετήθηκε ὡς ἄμισθη προϊσταμένη στό Νομικό Γραφεῖο τοῦ τότε Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, ἐλάχιστες ἡμέρες πρίν ἀπό τήν συνταξιοδότησή της. Στίς 3 Ἰανουαρίου 2019 ἡ κ. Θάνου διορίσθη στήν Ἀνεξάρτητη Ἀρχή. Ἡ ΝΔ προεκλογικῶς εἶχε ἐξαγγείλει τήν ἀπομάκρυνσή της ἀπό τήν ἐν λόγω θέση. Τότε ἡ κ. Θάνου εἶχε δηλώσει εὐθαρσῶς ὅτι κανείς δέν μπορεῖ νά τήν μετακινήσει, ἐκτός ἐάν ἡ ἴδια παραιτηθεῖ. Δέν ἀποκλείεται ἡ ἐπίμαχη διάταξις νά ἐπηρεάσει καί ἄλλα μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς.

Ἀναμενόμενη ἦταν καί ἡ ἀντίδρασις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μέ τόν τομεάρχη Οἰκονομίας Νῖκο Παππᾶ νά κάνει λόγο γιά φωτογραφική τροπολογία, προκειμένου τό κυβερνῶν κόμμα νά ξηλώσει τήν ἡγεσία τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ, «διότι ἐνόχλησε ἐκδοτικό συγκρότημα». «Μέ τροπολογία τῆς τελευταίας στιγμῆς, ἡ ὁποία ἀντίκειται καί στήν κοινοτική νομοθεσία, ἡ ΝΔ ἐπιχειρεῖ νά παύσει τήν ἐπί κεφαλῆς καί τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ. Προφανῶς ἔχουν ἐνοχλήσει οἱ τελευταῖες ἀποφάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς, οἱ ὁποῖες βάζουν φρένο στίς γκρίζες ζῶνες καί πρακτικές πού ὑπάρχουν στή διανομή τοῦ Τύπου» ἀνέφερε ὁ κ. Παππᾶς. Τό θέμα ἔφθασε καί στό Εὐρωκοινοβούλιο μέ τόν εὐρωβουλευτή τοῦ κόμματος Δημήτρη Παπαδημούλη νά καταθέτει ἐρώτηση στήν Κομμισσιόν «γιά αὐτή τή χυδαία καί ἐξόφθαλμη παρέμβαση στήν λειτουργία τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ πού συντάχθηκε ἀπό κάποιο ἐκδοτικό συγκρότημα καί ὄχι ἀπό τό κυβερνητικό ἐπιτελεῖο».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ταπεινωμένοι καί πεινασμένοι ἀποδοκιμάζουν τήν δημοκρατία

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἕνας ράπερ μέ στίχους γιά τίς ἀφραγκίες κατάφερε νά συγκεντρώσει 20.000 νέους στήν Νέα Σμύρνη – Ὅταν ἕνα πολιτικό κόμμα δέν μπορεῖ νά συγκεντρώσει μέ τό ζόρι 2.000 ὀπαδούς του – Τί μᾶς διαφεύγει

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα

Μανώλης Κοττάκης
ΚΟΡΥΦΑΙΟ στέλεχος τῆς Νέας Δημοκρατίας μοῦ ἀποκάλυψε πρό ἑβδομάδος τήν στρατηγική πού…

Γερμανικό «ὄχι» στήν ἀλληλεγγύη πρός τόν νότο

Εφημερίς Εστία
Τήν πλήρη ἀντίθεση τοῦ προέδρου τῆς Bundesbank Γιοακίμ Νάγκελ συναντᾶ τό…

Ὅσα ξέρει ὁ «Μαίτρ» δέν τά ξέρει ὁ κόσμος…

Δημήτρης Καπράνος
Σάββατο πρωί-πρωί, ἐπιχειρῶ τήν συνηθισμένη βόλτα στό λιμάνι, στόν Πειραιᾶ

Πέμπτη, 5 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ