ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Ἡ μέν Λαγκάρντ πρόθυμη Τό δέ ΑΕΠ ἀσθενές

Ὑπέρ τῆς μειώσεως τῶν πλεονασμάτων 1,5%-2%

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ γιά θετική ἀντιμετώπιση τοῦ αἰτήματος τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως περί μειώσεως τῶν πρωτογενῶν πλεονασμάτων γεννοῦν οἱ δηλώσεις τῆς ἀπερχομένης γενικῆς διευθύντριας τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, ἡ ὁποία ἐτάχθη ὑπέρ τῆς ἐπανεξετάσεως τῶν στόχων τοῦ 3,5% τοῦ ΑΕΠ μέ τούς ὁποίους ἔχει δεσμευθεῖ ἡ Ἑλλάς. Κατά τήν διάρκεια ἀκροάσεως τῆς ἐνώπιόν της ἐπιτροπῆς Οἰκονομικῶν καί Νομισματικῶν ὑποθέσεων τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, ἀνέφερε ὅτι «ὁ ὑψηλός στόχος ἀσκεῖ ὑπερβολική πίεση στήν ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας τήν ὁποία ἐπιδιώκαμε». Τήν ἴδια στιγμή πού ἡ Κριστίν Λαγκάρντ ἀνοίγει τόν δρόμο γιά ἐπανεξέταση τῶν πλεονασμάτων, ὁ ρυθμός ἀναπτύξεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας τό πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ ἔτους ἦταν ἀναιμικός. Ἡ ἑλληνική οἰκονομία θά πρέπει νά κάνει ἅλματα, ἐν μέσω ἀντίξοων διεθνῶν συγκυριῶν, τό ἑπόμενο διάστημα, γιά νά πιάσει τίς προβλέψεις τοῦ Προγράμματος Σταθερότητος γιά ἀνάπτυξη 2,3% τό 2019. Ἡ μελλοντική ἐπί κεφαλῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης Κριστίν Λαγκάρντ ἀπαντώντας σέ ἐρώτηση πού ἀνεφέρετο στήν κριτική πού ἔχει ἀσκήσει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή στό ΔΝΤ γιά τίς πολιτικές λιτότητος, σημείωσε: «Δέν θέλω νά ἀνοίξω τό Κουτί τῆς Πανδώρας γιά τό ποιός ἔκανε τί στό ἑλληνικό πρόγραμμα, ἀλλά εἰδικῶς στό τελευταῖο μέρος τοῦ προγράμματος τό ΔΝΤ εἶχε ἐκφράσει ἐπισήμως τήν ἄποψη, ὅτι οἱ ἀπαιτήσεις ἀπό τήν Ἑλλάδα ἦταν ὑπερβολικές, δεδομένων τῶν δυνατοτήτων της καί ὅτι τό πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% θά πρέπει νά ἀντικατασταθεῖ μέ στόχο μεταξύ 1,5% καί 2% μάξιμουμ».

Ἐπίσης, ὑπενθύμισε ὅτι εἰς τό ἐπίκεντρον τῆς ἀξιολογήσεως τοῦ προγράμματος εὑρίσκετο ἡ τρόικα καί ὅτι «πολλές ἀποφάσεις ἐλήφθησαν ἀπό πολλούς ἐμπλεκομένους», ἐπισημαίνοντας, ὡστόσο ὅτι ἐπρόκειτο γιά μία «κοινή προσπάθεια» προκειμένου νά ἀνταποκριθοῦν στήν ἔκκληση βοηθείας ἀπό τήν Ἑλλάδα. Κοινοτικοί παράγοντες ἐπισημαίνουν ὅτι ἡ τοποθέτησις τῆς σιδηρᾶς κυρίας τοῦ Ταμείου καί σέ λίγο καιρό τῆς ΕΚΤ ἀποτελεῖ μία ἔμμεση ἀλλά σαφῆ δέσμευση, πού θά ἐπηρεάσει τήν στάση τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης στίς ἐπικείμενες σχετικές συζητήσεις πού θά ἀνοίξει ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις. Οἱ δηλώσεις Λαγκάρντ προεκάλεσαν τήν ἱκανοποίηση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν κ. Χρήστου Σταϊκούρα. Συμφώνως πρός τόν ὑπουργό, ἡ κυβέρνησις τῆς Νέας Δημοκρατίας ἔχει θέσει ὡς βασικό στόχο τήν μείωση τῶν ὑψηλῶν πρωτογενῶν πλεονασμάτων στά ὁποῖα συνεφώνησε ἡ Κυβέρνησις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τούς «θεσμούς», μέ χαμηλούς μάλιστα ρυθμούς οἰκονομικῆς μεγεθύνσεως.

«Ἡ σημερινή Κυβέρνησις προσπαθεῖ μεθοδικά καί ἐπίμονα νά δημιουργήσει τίς ἀναγκαῖες καί ἱκανές συνθῆκες γιά τήν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ στόχου» καί πλέον «φαίνεται ὅτι δημιουργεῖται μία θετική δυναμική πρός τήν ἐπιθυμητή κατεύθυνση ἀπό τούς ἡγετικούς κύκλους τῶν θεσμῶν» ἐπεσήμανε ὁ Ἕλλην ὑπουργός Οἰκονομικῶν.
Στόν ἀντίποδα, παρά τήν βελτιωμένη ἐπίδοση τοῦ δευτέρου τριμήνου ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀνάπτυξη, θά εἶναι πολύ δύσκολο νά ἐπιτευχθεῖ ὁ ἐπίσημος στόχος πού εἶχε τεθεῖ ἀπό τήν προηγουμένη κυβέρνηση γιά ἀνάπτυξη 2,3% ἐπί τοῦ συνόλου τοῦ 2019. Ἄλλωστε καί ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ἔχει ἀναθεωρήσει ἐπί τά χείρω τήν πρόβλεψή της γιά τόν ρυθμό ἀναπτύξεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας τό 2019, ἐκτιμώντας ὅτι αὐτός θά διαμορφωθεῖ στήν περιοχή τοῦ 2,1% ἔναντι ἀρχικῆς ἐκτιμήσεως γιά 2,3%.

Ἡ ἀνάπτυξις κατά τό β΄ 3μηνο τοῦ 2019 στήν Ἑλλάδα παρουσίασε αὔξηση κατά 0,8%, σέ σχέση μέ τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ ἔτους. Τά στοιχεῖα δείχνουν ὅτι ἡ συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη ηὐξήθη κατά 0,7% συγκριτικῶς πρός τό 1ο τρίμηνο τοῦ 2019. Ἡ δημοσία δαπάνη ἔκανε ἅλμα 4,3%, ἀντισταθμίζοντας τήν ὁριακή πτώση (0,4%) στήν κατανάλωση τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως. Ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν ὑπεστήριξε ὅτι ἡ «βελτίωσις τοῦ ρυθμοῦ μεγεθύνσεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀποτελεῖ στόχο πρώτης ἐθνικῆς προτεραιότητος.

Ειδήσεις / Άρθρα

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.