Ἡ γενιά τοῦ διαδικτύου γυρνᾶ τήν πλάτη σέ πολιτικούς καί Ἐκκλησία

Μόνο δύο στούς δέκα ἔχουν μετάσχει σέ πολιτικές δράσεις

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ πού τό διαδίκτυο καί οἱ ἔξυπνες συσκευές εἶναι ἀναπόσπαστα ἀντικείμενα τῆς καθημερινότητός μας, ὅλο καί περισσότερο οἱ Ἕλληνες, εἰδικά οἱ νέοι ἡλικίας 16-25 ἐτῶν, γυρνοῦν τήν πλάτη στήν πολιτική, τούς πολιτικούς καί τήν Ἐκκλησία. Ἡ πρώτη ἔρευνα στήν Ἑλλάδα πού ἑστίασε τήν προσοχή της στήν γενιά Ζ καί διενεργήθη ἀπό τό Eteron-Ἰνστιτοῦτο γιά τήν Ἔρευνα καί τήν Κοινωνική Ἀλλαγή σέ συνεργασία μέ τήν ἑταιρεία Aboutpeople, κατέδειξε ἄκρως ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα καί πληροφορίες γιά τό πῶς σκέφτονται καί ἀντιδροῦν οἱ νέοι τῆς χώρας μας. Τό πρῶτο σημαντικό εὕρημα ἔχει νά κάνει μέ τούς ποιούς ἐμπιστεύονται οἱ νέοι ἡλικίας ἀπό 16 ἕως 25 ἐτῶν. Παρά τά πυρά πού ἔχουν δεχθεῖ οἱ ἐπιστήμονες λόγῳ τῆς πανδημίας, συγκεντρώνουν ποσοστό ἐμπιστοσύνης ἄνω τοῦ 61% (61,8%) καί ἀκολουθοῦν τό οἰκογενειακό περιβάλλον (49,4%) καί οἱ φίλοι (39,5%). Πιό κάτω εὑρίσκονται ἡ ἐκπαίδευσις (33,6%), τά κοινωνικά δίκτυα (31,4%) καί τά ΜΜΕ (29%). Ἀντιθέτως μονοψήφια ποσοστά συγκεντρώνουν οἱ πολιτικοί καί ἡ Ἐκκλησία (6,8% καί 3,8%, ἀντιστοίχως).

Παρά τό γεγονός ὅτι οἱ ἐνημερωτικές ἱστοσελίδες καί τά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως εἶναι ἰδιαίτερα διαδομένες στούς νέους, παρατηρεῖται τό ἑξῆς παράδοξο. Ὑπάρχει ἔντονη ἐπιφυλακτικότης γιά τήν ἀξιοπιστία τους. Κατά συνέπεια δέν μπορεῖ νά ἀποτελεῖ ἔκπληξη ὅτι ἡ δραστηριότης τῶν νεαρῶν σέ κοινωνικά δίκτυα ἀναφορικῶς μέ πολιτικές ἀναρτήσεις εἶναι συγκρατημένη. Εἰδικώτερα, τό 75% τῶν ἐρωτηθέντων ἀπήντησε ὅτι δέν κοινοποιεῖ ἀναρτήσεις μέ πολιτικό περιεχόμενο καί τό 76,5% ὅτι δέν κάνει ἀναρτήσεις ἐπί πολιτικῶν ἤ κοινωνικῶν θεμάτων!

Περίπου δύο στούς δέκα νέους (25,6%) ἀνέφεραν ὅτι ἔχουν συμμετάσχει σέ διά ζώσης πολιτικές δράσεις τόν τελευταῖο χρόνο, τό 21,1% ὅτι ἔχει συνεισφέρει οἰκονομικά σέ πολιτική ἤ κοινωνική ἐκδήλωση ἤ φεστιβάλ, τό 9,5% ὅτι συμμετέχει σέ κάποιο κόμμα ἤ κομματική ὀργάνωση νεολαίας καί τό 7,3% ὅτι συμμετέχει σέ κάποια συλλογικότητα στή γειτονιά του. Ἡ πλειοψηφία πάντως (54,3%) ἀπαντᾶ ὅτι δέν ἔχει συμμετοχή σέ κάποια ἀπό τίς παραπάνω ἐκδηλώσεις. Τέλος, στήν ἐρώτηση γιά τό ἐάν προτίθενται νά ψηφίσουν στίς ἑπόμενες ἐκλογές, ἡ συντριπτική πλειοψηφία (84%) ἀπαντᾶ καταφατικῶς. Αὐτό βεβαίως τρομάζει τά πολιτικά κόμματα γιατί ὅπως διαπιστώνει ἡ ἔρευνα, δύσκολα μπορεῖ κάποιος νά τοποθετήσει ἰδεολογικῶς τούς νέους.

Ἡ «ἀκατανόητη» συμπεριφορά τῆς γενιᾶς Ζ, συμφώνως πρός τούς ἐκπροσώπους τῆς Eteron, ἔχει νά κάνει μέ τό γεγονός πώς τό 51,6% τῶν νέων περνᾶ ἀπό πέντε ἕως 10 ὧρες στό διαδίκτυο σέ καθημερινή βάση, τό 10,6% περισσότερες ἀπό 10 ὧρες καί τό 36,7% λιγώτερο ἀπό πέντε ὧρες. Καί παρά τήν ἄρνησή τους νά τοποθετοῦνται ἐπί πολιτικῶν θεμάτων, τό 55% δηλώνει ὅτι ἐνδιαφέρεται «πάρα πολύ» καί «πολύ» νά παρακολουθεῖ τήν ἐπικαιρότητα καί τό 30,5% ἀρκετά. Τό ἐπίπεδο ἐκπαιδεύσεως διαδραματίζει ρόλο ὡς πρός τήν παρακολούθηση τῆς ἐπικαιρότητος (τό 51,2% μέχρι τήν δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση ἀπήντησαν «πάρα πολύ» καί «πολύ», ἐνῶ τό ἀντίστοιχο ποσοστό στήν ἀνώτατη ἐκπαίδευση εἶναι 61,4%.) Οἱ νέοι πού διαμένουν στήν Ἀττική (60,8%) ἐκδηλώνει μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον γιά τήν ἐπικαιρότητα ἐν συγκρίσει μέ ἐκείνους στήν ἐπαρχία (50,9%).
Οἱ κύριες πηγές ἐνημερώσεως κατά συνέπεια ἔχουν νά κάνουν μέ τό διαδίκτυο. Οἱ νέοι ἐπιλέγουν σχεδόν ἀποκλειστικά (85%) τίς ἐνημερωτικές ἱστοσελίδες καί τά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως γιά τήν πληροφόρηση. «Βασιλιᾶς» τῶν κοινωνικῶν δικτύων ἀναδεικνύεται τό μέσον πού ἐπικεντρώνεται στήν εἰκόνα, δηλαδή τό Instagram. Μέσῳ αὐτοῦ τό 67,9% παρακολουθεῖ τά πολιτικά κόμματα καί τούς πολιτικούς.

Ἑπτά στούς δέκα ἀπήντησε ὅτι ἔχει πέσει θῦμα ψευδοῦς εἰδήσεως ἄν καί διευκρινίζει ὅτι ἔχει τήν ἱκανότητα νά ἐντοπίσει τά fake news. Ἐπίσης, τό 89% ἀνέφερε ὅτι διασταυρώνει μιά εἴδηση πού διαβάζει «πολύ συχνά» ἤ «ἀρκετές φορές». Ἡ εἴδησις διασταυρώνεται βάσει τοῦ ἀτόμου που τήν δημοσίευσε ἤ τήν ἀναδημοσίευσε (49,1%) καί βάσει τοῦ ἐάν προέρχεται ἀπό ἐπίσημο κρατικό φορέα (45,1%) καί τό ἐάν ἡ εἴδηση τούς φαίνεται λογική ἤ ταιριάζει μέ τό πῶς σκέφτονται (41,2%).

Ἐνδιαφέρον ἔχει καί τό πῶς τοποθετοῦνται οἱ νέοι ἀπέναντι σέ διάφορα κοινωνικά θέματα. Τό 60% δηλώνει ὅτι ἀνησυχεῖ πολύ γιά τήν κλιματική ἀλλαγή, τό 86,9% ὅτι συμφωνεῖ μέ τήν λογική καί τούς στόχους τοῦ ἑλληνικοῦ #Metoo.

Ἐπίσης ἡ πλειοψηφία τῶν ἐρωτηθέντων νέων (59,8%) διαφωνεῖ μέ τίς κινητοποιήσεις κατά τῶν ἐμβολίων καί τῆς μάσκας, ἀλλά τό 20,8% ἀπαντᾶ ὅτι «οὔτε συμφωνεῖ, οὔτε διαφωνεῖ» μέ τούς στόχους τῶν κινητοποιήσεων. Ἐξ ἴσου διχασμένοι εἶναι οἱ νέοι καί στό θέμα τῆς πανεπιστημιακῆς ἀστυνομίας. Τό 48% δηλώνει ὅτι συμφωνεῖ μέ τήν ἵδρυση τῆς πανεπιστημιακῆς ἀστυνομίας καί τό 31% ἀπαντᾶ «οὔτε συμφωνῶ οὔτε διαφωνῶ».

Ειδήσεις / Άρθρα

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ