ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Ἡ ΕΛΣΤΑΤ «ξεφουσκώνει» τό ἔλλειμμα τοῦ 2009!

Ἀπό 15,8% σέ 15,1% – Καταγγελίες στατιστικολόγων

ΝΕΕΣ διαστάσεις λαμβάνει τό σκάνδαλο τῆς ἀλλοιώσεως τοῦ ἐλλείμματος τοῦ 2009 μετά καταγγελία καθηγητῶν Πανεπιστημίου σύμφωνα μέ τήν ὁποία τό ἔλλειμμα τῆς χώρας τοῦ συγκεκριμένου ἔτους καταγράφεται πλέον κατά περίεργο τρόπο στά ἐπίσημα ἔγγραφα τῆς Eurostat ὡς 15,1% τοῦ ΑΕΠ καί ὄχι 15,8% πού ὑπολογίσθηκε ἐπί κυβερνήσεως Παπανδρέου τό 2010, προκειμένου νά δικαιολογηθεῖ τότε ἡ προσφυγή στά Μνημόνια.
Ὅπως εἶναι γνωστό, κατά τήν διάρκεια τοῦ 2010 μεθοδεύθηκε ἐπί τῆς θητείας τοῦ Ἀνδρέα Γεωργίου στήν ΕΛΣΤΑΤ αὔξησις τοῦ ἐλλείμματος τοῦ 2009 ἀπό 13,6% τοῦ ΑΕΠ στό ὕψος τοῦ 15,4% τοῦ ΑΕΠ, μέ τόν αὐθαίρετο καί ἀντικανονικό συνυπολογισμό σέ αὐτό τῶν ΔΕΚΟ καί ἄλλων δημοσίων ὀργανισμῶν. Πρόκειται γιά ὑπόθεση πού βρίσκεται σήμερα στήν κρίση τῆς Δικαιοσύνης –ἐκκρεμεῖ ἡ ἔκδοσις παραπεμπτικοῦ βουλεύματος– ἡ ὁποία διερευνᾶ τήν τέλεση κακουργηματικῶν πράξεων.

Ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», οἱ καθηγητές Ζωή Γεωργαντᾶ καί Νῖκος Λογοθέτης μέ ἐπιστολή τους πρός τόν ἐπί κεφαλῆς τῆς ΕΛΣΤΑΤ κ. Ἀθανάσιο Θανόπουλο, ἡ ὁποία κοινοποιεῖται καί στόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν κ. Εὐκλείδη Τσακαλῶτο, ὑπέβαλαν αἴτημα στατιστικῆς τεκμηριώσεως τοῦ ὕψους τοῦ ἐλλείμματος καί κυρίως τῆς διαφορᾶς 0,7 ποσοστιαίων μονάδων πού προκύπτει ἀνάμεσα στό ὕψος τοῦ ἐλλείμματος τοῦ 2013 καί αὐτοῦ πού καταγράφουν ἀπό τό 2017 τά ἐπίσημα εὐρωπαϊκά ὄργανα.

Ἄλλοι πέντε καθηγητές, οἱ κ.κ. Μαρία Δελιβάνη-Νεγρεπόντη, Θεόφιλος Κάκκουλος, Στρατῆς Κουνιᾶς, Τάκης Παπαϊωάννου, Διονύσιος Χιόνης, θεωροῦν ὅτι τά ἀναφερόμενα στήν ἐπιστολή στοιχεῖα εἶναι πολύ σοβαρά καί συναινοῦν στήν ἀνάγκη γιά μία τεκμηριωμένη ἀπάντηση. Παράλληλα, σχετικό ἐρώτημα ὑπεβλήθη καί στό Εὐρωκοινοβούλιο ἀπό τόν εὐρωβουλευτή κ. Νῖκο Χουντῆ. Ὅπως σημειώνουν, «πέραν τοῦ ὅτι τό πονηρό κατά τήν ἄποψή μας “ὁμολογηθέν ἀλλά μή-ὁμολογηθέν” ἀπό τήν Κομμισσιόν/Eurostat μέρος τοῦ παρανόμου “φουσκώματος” τοῦ ἐλλείμματος τοῦ 2009 μέ 1,731 δισεκατομμύρια εὐρώ, ἐάν ἐπιστραφεῖ, ὅπως τό δικαιοῦται ἡ χώρα μας βάσει τῶν Εὐρωπαϊκῶν Συνθηκῶν καί διεθνῶν ἠθικῶν ἀρχῶν, μπορεῖ, ὡς γνωρίζετε, κάλλιστα νά θεραπεύσει πολλές τρέχουσες κοινωνικές ἀνάγκες».

Οἱ καθηγητές ἀναφέρουν στήν ἐπιστολή τό ἑξῆς: «Ἔχουμε παρατηρήσει ὅτι ἀπό τόν Ἰούλιο 2017 [βλ. Brussels 12/7/2017 COM (2017) 380 final] τό ἔλλειμμα τῆς Γενικῆς κυβέρνησης τοῦ ἔτους 2009 ἀναφέρεται στά ἔγγραφα τῆς Eurostat καί τῆς Κομισιόν ὡς 15,1% τοῦ ΑΕΠ, ἐνῶ οἱ Πίνακες EDP τῆς 9/11/2010 τό δήλωσαν ὡς 15,4% καί οἱ πίνακες EDP πού ἐπηκολούθησαν μέ ἀναθεωρήσεις μέχρι καί τόν Ὀκτώβριο 2013 τό δηλώνουν ὡς 15,7% καί 15,8%.». Ἐν συνεχεία, ὑποστηρίζουν ὅτι εἶναι πολύ κρίσιμη ἡ στατιστική τεκμηρίωσις τοῦ ἐλλείμματος τοῦ 2009 γιά πέντε σημαντικούς λόγους:

1. Ἐπειδή ἡ ἐν ἐξελίξει δικαστική ὑπόθεσις τῆς τελέσεως τοῦ κακουργήματος τῆς ψευδοῦς διογκώσεως τοῦ δημοσίου χρέους καί ἐλλείμματος τοῦ 2009 ἔχει βασισθεῖ στό 15,4% καί 15,8%. 2. Ἡ μείωσις αὐτή ἀποτελεῖ ἀπόδειξη μέρους τῆς στατιστικῆς ἀπάτης κατά τοῦ Δημοσίου Τομέα τῆς Χώρας (βλ. Βουλεύματα τοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἀρείου Πάγου 804/6-6-2018 καί 1331/1-8-2016). 3. Δέν ἔχει ἕως τώρα τεκμηριωθεῖ πῶς προέκυψε ἡ διαφορά 0,7% πού ἰσοδυναμεῖ μέ 1,731 δισεκατομμύρια εὐρώ, διαφορά πού κατά συνέπεια θεωροῦμε αὐθαίρετη καί ἐκ τοῦ πονηροῦ. 4. Τό ποσό τῶν 1,731 δισεκατομμυρίων εὐρώ πού προκύπτει ὡς διαφορά οὐδόλως εἶναι εὐκαταφρόνητο γιά τήν χώρα μας, δεδομένου ὅτι ἡ κυβέρνησις διαρκῶς καί μέ ἀγωνία ἀναμένει τήν ἐκταμίευση δόσεων/ὑπο-δόσεων ἀπό τούς δανειστές πού συχνά δέν ξεπερνοῦν τό ὡς ἄνω χρηματικό ποσό, ἐνῶ, σύμφωνα μέ στοιχεῖα τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, οἱ ληξιπρόθεσμες ὑποχρεώσεις τῶν Ὀργανισμῶν Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως πρός τόν ἰδιωτικό τομέα ἦταν τόν Μάιο 1,07 δισ. εὐρώ. 5. Ἐπειδή ὡς πρόεδρος τῆς ΕΛΣΤΑΤ εἶναι «τό ἀνώτατο ὄργανο τῆς ΕΛΣΤΑΤ» καί ἔχει τήν εὐθύνη «γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν σκοπῶν τῆς ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τῆς ἐθνικῆς καί εὐρωπαϊκῆς νομοθεσίας. Καταλήγοντας, τονίζουν ὅτι πρέπει νά λάβει κανείς ὑπ’ ὄψιν «ὅτι μεταξύ τῆς τελευταίας (2013) ἐπίσημης ἀναθεώρησης τοῦ δημοσίου ἐλλείμματος τοῦ 2009 ὡς 15,8% τοῦ ΑΕΠ μέχρι σήμερα, πού τό δημόσιο ἔλλειμμα τοῦ 2009 ἀναφέρεται ὡς 15,1% τοῦ ΑΕΠ, ἔχουν μεσολαβήσει 5 χρόνια χωρίς κάποια ἐπίσημη, ἤ ἀκόμα καί ἀνεπίσημη, τεκμηρίωση, δηλαδή τήν στατιστική τεκμηρίωση τῆς διαφορᾶς 0,7 ποσοστιαίων μονάδων καί τήν ἀντίστοιχη διαφορά σέ δισεκατομμύρια εὐρώ. Ἐπίσης, ζητοῦν τήν αἰτιολόγηση τῆς ὡς ἄνω διαφορᾶς καί σέ ποιά συγκεκριμένα κονδύλια τοῦ δημοσίου ἐλλείμματος τοῦ ἔτους 2009 ἀναφέρεται.

Σημειώνεται ὅτι ἔκθεσις ἀπό στελέχη τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου καί τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς, ἡ ὁποία διέρρευσε τό 2014, ἀπεκάλυψε πώς ἡ κυβέρνησις Παπανδρέου «φούσκωσε» τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 κατά 14,7 δισ. εὐρώ. Σύμφωνα μέ τήν ἔκθεση, τό πρόβλημα τῶν ἀνοιγμάτων στά δημόσια οἰκονομικά ἦταν ἀσφαλῶς μεγάλο τό 2009, μέσα σέ μιά διεθνῆ συγκυρία τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως πού σέ σημαντικό βαθμό τά ἐπέτειναν. Ὡστόσο, θά ἦταν διαχειρίσιμο στό πλαίσιο μιᾶς αὐστηρῆς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς πού δέν θά εἶχε ὡς κύριο χαρακτηριστικό τήν βίαιη προσαρμογή σέ μεταρρυθμίσεις οἱ ὁποῖες ἔπληξαν βάναυσα τόν κοινωνικό ἱστό ὅσο καί τήν παραγωγική βάση τῆς χώρας. Οἱ συνεχεῖς ἀλλαγές τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων τό τελευταῖο τρίμηνο τοῦ 2009 καί ἡ ἀναμόρφωσις τοῦ Ἀκαθάριστου Ἐθνικοῦ Προϊόντος ἀπό ἀλλεπάλληλες ἀναθεωρήσεις, πού τό μείωσαν κατά 23 δισ. εὐρώ, ἐκτόξευσαν τελικά τό ἔλλειμμα τοῦ Προϋπολογισμοῦ στά 36,2 δισ. εὐρώ ἤ στό 15,8% τοῦ ΑΕΠ ἀπό 14,4 δισ. εὐρώ, δηλαδή 6,2% τοῦ ΑΕΠ, ὅπως εἶχε προβλεφθεῖ ἀπό τήν τότε κυβέρνηση τῆς Νέας Δημοκρατίας.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…