Ἡ ἐκπαραθύρωσις τῆς ΠΥΡΚΑΛ

ΜΙΑ «κλειστή ὁμάδα» στελεχῶν στοῦ Μαξίμου συνεδρίαζε ἐν κρυπτῷ καί παραβύστῳ ἐπί τέσσερεις μῆνες γιά νά ἀποφασίσει τί;

Τήν ἔξωση τῶν Ἑλληνικῶν Ἀμυντικῶν Συστημάτων (πρώην ΠΥΡΚΑΛ) ἀπό τήν ἕδρα τους; Ὁ Πρωθυπουργός ἐξήγγειλε ἐν χορδαῖς καί ὀργάνοις τήν δημιουργία «πάρκου Ὑπουργείων» στόν χῶρο τῶν ἐργοστασίων τῆς ΠΥΡΚΑΛ στόν Ὑμηττό ὑπερτονίζοντας τήν ἀνάγκη περιστολῆς τῶν δημοσίων δαπανῶν, καί τό γεγονός ὅτι ὅλα αὐτά τά ὑπουργεῖα καί οἱ ὑπηρεσίες πού προορίζονται γιά μετεγκατάσταση στόν Ὑμηττό, στεγάζωνται σήμερα σέ μισθωμένα ἀκίνητα. Ἄν μετά τέσσερεις μῆνες συσκέψεων ἡ «κλειστή ὁμάδα» στελεχῶν τοῦ Μαξίμου δέν βρῆκε καλύτερη λύση ἀπό τοῦ νά ἐκπαραθυρώσει τά Ἑλληνικά Ἀμυντικά Συστήματα, λυπούμεθα πολύ, ἀλλά τό «ἐπιτελικό Κράτος» ἔχει ἀποτύχει.

Θά ἀρκοῦσε νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἐνέργειες πού ἀποβαίνουν εἰς βάρος τῆς ἐθνικῆς ἀμυντικῆς μας βιομηχανίας συνιστοῦν ὑπονόμευση τῆς ἀποτρεπτικῆς ἀμυντικῆς πολιτικῆς μας. Φαίνεται ὅμως πώς ἡ «κλειστή ὁμάδα» δέν ἔλαβε ὑπ’ ὄψιν της τήν ἀμυντική/ἀποτρεπτική παράμετρο.

Θά μᾶς ποῦν βεβαίως ὅτι τά ΕΑΣ μποροῦν νά μετεγκατασταθοῦν στούς χώρους τῶν ἐργοστασίων τους, στό Λαύριο. Μιά κουβέντα εἶναι αὐτή. Οἱ φωστῆρες τῆς «κλειστῆς ὁμάδος» παρουσίασαν μακέτες, στοιχεῖα προϋπολογισμοῦ καί χρονοδιαγράμματα γιά τήν ἐγκατάσταση στόν Ὑμηττό ὑπουργείων καί ὑπηρεσιῶν. Ἀντίστοιχη προετοιμασία γιά τήν μεταφορά τοῦ ἐργοστασίου στό Λαύριο δέν εἴδαμε νά ἔχουν κάνει.

Προφανῶς διέφυγε τῆς «κλειστῆς ὁμάδος» ἡ ἀνάγκη μελέτης ἐναρμονίσεως τοῦ χρονοδιαγράμματος μετεγκαταστάσεως μέ τήν ὑλοποίηση τῶν συμβατικῶν ὑποχρεώσεων τοῦ ἐργοστασίου. Οὔτε ἐκπόνησις προϋπολογισμοῦ ἔχει γίνει οὔτε πρόβλεψις γιά διάθεση τῶν ἀπαραιτήτων κονδυλίων. Σκοπεύουν ἄραγε νά φορτώσουν τίς δαπάνες αὐτές στά ΕΑΣ; Γιά νά ἔλθουν ἐκ τῶν ὑστέρων νά ὑποστηρίξουν ὅτι δέν εἶναι οἰκονομικῶς βιώσιμα;

Ἐγνωμάτευσαν ἁπλῶς ὅτι ἡ μετεγκατάστασις θά ὁλοκληρωθεῖ σέ ἕνα ἔτος. Τό τί θά συμβεῖ κατά τό ἔτος αὐτό στήν παραγωγή τῆς ἑταιρείας καί στήν συνέπειά της νά παραδώσει παραγγελμένα πυρομαχικά στίς ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις καί στούς πελάτες τοῦ ἐξωτερικοῦ δέν τούς ἀπησχόλησε. Θά ἔλθουν ὅμως ἐκ τῶν ὑστέρων νά ὑποστηρίξουν ὅτι οἱ κρατικές ἀμυντικές μας βιομηχανίες εἶναι ἀσυνεπεῖς. Καί θά κραυγάζουν ἀπαιτώντας νά τίς κλείσουμε. Διερωτώμεθα ἄν σέ αὐτήν τήν «κλειστή ὁμάδα» τοῦ Μαξίμου μετέχουν καί κάποιοι κρατικοί λειτουργοί, οἱ ὁποῖοι κατά τά ἔτη 2012-2014 ὑπονόμευαν τίς προσπάθειες διασώσεως τῆς ἑταιρείας…

Θά θεωρήσουμε ὅμως ὅτι ἁπλῶς ἡ «κλειστή ὁμάδα» ἔχει ἄνοια, ὁπότε θά τήν ἐνημερώσουμε ὅτι στίς ἐγκαταστάσεις τῶν ΕΑΣ στόν Ὑμηττό ὑπάρχει ἕνας βλητικός σταθμός γιά δοκιμές πυροβόλων ὅπλων. Ὑπάρχουν ἐργοστάσια, ὅπως ὀβιδουργεῖο καί καλυκοποιεῖα μέ αὐτόματα μηχανήματα καί τόρνους. Παράγονται ὄχι μόνον πυρομαχικά φορητῶν ὅπλων, ἀλλά πυρομαχικά γιά τίς φρεγάτες μας καί κατασκευές ὑψηλῆς τεχνολογίας πού ἀφοροῦν στήν συμμετοχή τῶν ΕΑΣ σέ διεθνῆ προγράμματα συμπαραγωγῆς, ὅπως γιά παράδειγμα ἡ κεφαλή μάχης τοῦ εὐρωπαϊκοῦ βλήματος ἀέρος-ἀέρος Iris-T.

Τά ἐργοστάσια αὐτά δέν μεταφέρονται ἐν λειτουργίᾳ. Καί δέν μεταφέρονται σέ ἕνα ἔτος. Οἱ ἐπιπτώσεις πού θά ἔχει ἡ διατάραξις τῆς λειτουργίας τῶν ΕΑΣ στήν ὑποστήριξη τῶν Ἐνόπλων μας Δυνάμεων θά εἶναι καταλυτική. Μήπως γιά αὐτόν τόν λόγο δέν προσεκλήθη ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης στό πανηγύρι πού στήθηκε γιά τίς ἐξαγγελίες τοῦ Πρωθυπουργοῦ;

Καί θά τονίσουμε στό σημεῖο αὐτό, ὅτι ἀμυντικό σύστημα χωρίς ὑποστήριξη ἁπλῶς δέν ὑφίσταται. Γιά αὐτό καί λέγεται πώς ὅταν οἱ ἐρασιτέχνες ὁμιλοῦν γιά στρατηγική, οἱ ἐπαγγελματίες ὁμιλοῦν γιά ὑποστήριξη. Καί ἀπό ἐρασιτέχνες, ὑπάρχει ὑπερεπάρκεια…

Ἔχουμε ὅμως καί μία ἱστορική παράμετρο. Στόν χῶρο αὐτό τοῦ Ὑμηττοῦ παράγονται ὅπλα ἑλληνικά ἀπό τό 1874. Ἀλλά στόν χῶρο ἔγινε καί ἡ κορυφαία πρᾶξις ἐθνικῆς ἀντιστάσεως κατά τήν διάρκεια τῆς κατοχῆς. Ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ Ἑλληνοπολωνοῦ σαμποτέρ Γκέρζυ Ἰβάνωφ, οἱ ἐργαζόμενοι τῆς τότε ΠΥΡΚΑΛ ἔκαναν δολιοφθορά στούς κινητῆρες τῶν γερμανικῶν ἀεροπλάνων πού ἐπισκευάζονταν ἐκεῖ. Ἑκατοντάδες ἀπό αὐτά κατέπεσαν καί οἱ δυνάμεις τοῦ ἄξονα ὑποχρεώθηκαν νά καθηλώσουν τό σύνολο τῆς ἀεροπορίας τους στήν Μέση Ἀνατολή. Μία πρᾶξις ἀντιστάσεως πού ἰσοδυναμεῖ μέ δέκα Γοργοποτάμους καί πού οὐδέποτε ἐπαρκῶς ἐτιμήθη. Ἴσως διότι αὐτοί πού «τιμοῦν τήν ἀριστερά» δέν ἐνδιαφέρονται γιά τίς πραγματικές πράξεις ἀντιστάσεως. Ἐκεῖ ὅμως «δικάσθηκαν» καί ἐκτελέσθηκαν οἱ ἐργαζόμενοι τῆς ΠΥΡΚΑΛ πού ἔκαναν τήν δολιοφθορά. Τήν τύχη τους ἀκολούθησε καί ὁ ἴδιος ὁ Ἰβάνωφ πού δέν σταμάτησε τήν ἀντιστασιακή του δράση. Ἄν λοιπόν σέ αὐτόν τόν χῶρο θά ἔπρεπε νά δοθεῖ ἕνα ὄνομα, αὐτό εἶναι τοῦ Γκέρζυ Ἰβάνωφ. Ὁ Ἀνδρέας Λεντάκης (τό ὄνομα τοῦ ὁποίου ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός) μπορεῖ νά τιμηθεῖ μέ πληθώρα τρόπων ἀπό τόν Δῆμο Ὑμηττοῦ. Ὁ χῶρος τῶν ἐργοστασίων τῆς ΠΥΡΚΑΛ (νῦν ΕΑΣ) ἀνήκει στόν Ἰβάνωφ καί τούς συνεργάτες του. Προφανῶς ὅμως καί αὐτά εἶναι θέματα ἄγνωστα στήν «κλειστή ὁμάδα» τοῦ Μαξίμου, πού δέν φαίνεται νά ἔχει καλή σχέση μέ τήν ἱστορία.

Ειδήσεις / Άρθρα

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!