ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022

Γεωπονικό: Ἀνίχνευση κορωνοϊοῦ μέ κινητό σε 3′

Πρωτοποριακή ἐφαρμογή ἀκόμη καί μέσω κινητοῦ τηλεφώνου

ΣΕ ΜΟΛΙΣ τρία λεπτά τό καινοτόμο τέστ τοῦ Γεωπονικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν δίδει ἔγκαιρο ἀποτέλεσμα γιά τόν κορωνοϊό. Καί αὐτό μπορεῖ νά γίνει μέσω τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου καί ἁπλῶς μέ δεῖγμα σάλιου! Ἡ τεχνολογία τῆς συγκεκριμένης μεθόδου εἶναι πρωτοποριακή καί ἀποτελεῖ παγκόσμια πρωτοτυπία. «Ἡ καινοτομία τοῦ συγκεκριμένου τέστ εἶναι πολλαπλή. Ἡ τεχνολογία κατ’ ἀρχάς δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τήν τεχνολογία τῶν self-test καί τῶν rapid test πού κυκλοφοροῦν στήν ἀγορά» εἶπε ὁ πρύτανις τοῦ Γεωπονικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ἐπί κεφαλῆς τῆς ἐρευνητικῆς ὁμάδος τοῦ Ἐργαστηρίου Κυτταρικῆς Τεχνολογίας, Σπυρίδων Κίντζιος. «Τό δικό μας τέστ βασίζεται στήν ἐπίδραση τοῦ κορωνοϊοῦ πάνω σέ κύτταρα. Ἡ συσκευή μας χρησιμοποιεῖ κύτταρα κατασκευασμένα στό ἐργαστήριο, ἐξειδικευμένα νά μετροῦν τόν κορωνοϊό. Κάθε φορά πού ἀκούμπα πάνω τους ὁ ἰός, αὐτά ἀντιλαμβάνονται μόνο τόν κορωνοϊό καί δίνουν μιά ἀπόκριση ἡ ὁποία μεταφράζεται σέ ἠλεκτρικό σῆμα μέσα ἀπό μιά ἀρκετά πολύπλοκη διαδικασία, ὅπως ἐμεῖς τά ἔχουμε κατασκευάσει» ἐξήγησε.

Ἡ χρῆσις τοῦ τέστ εἶναι πολύ εὔκολη. Τό στιγμιαῖο τέστ (instant self-test) τοῦ Γεωπονικοῦ Πανεπιστημίου ἐκτός ἀπό τήν ταχύτατη ἔκδοση τοῦ ἀποτελέσματος, εἶναι ἱκανό νά ἀνιχνεύσει τόν ἰό ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα μολύνσεως τοῦ ἀσθενοῦς, μέσω ἑνός αἰσθητῆρος συνδεδεμένου στήν ἀντίστοιχη ἐφαρμογή ὁποιουδήποτε κινητοῦ ἤ τάμπλετ. «Τά τέστ πού ὑπάρχουν στήν ἀγορά αὐτή τή στιγμή χρησιμοποιοῦν τό ρινοφαρυγγικό ἐπίχρισμα πού εἶναι ἐπώδυνο γιά ὅποιον ὑπόκειται στή δοκιμασία, ἀκριβῶς ἐπειδή ἐκεῖ συσσωρεύεται πολύς ἰός. Τό σάλιο ἔχει τόν ἰό σέ μικρές συγκεντρώσεις. Τό δικό μας τέστ λοιπόν ἔχει τέτοια εὐαισθησία πού μπορεῖ νά τόν ἀνιχνεύσει ἀκόμα καί στό σάλιο» τόνισε ὁ κ. Κίντζιος. Ἐπί πλέον, «ἕνα ἄλλο πλεονέκτημα εἶναι ὅτι δέν χρειάζεται καμμία ἀπολύτως κατεργασία τό δεῖγμα», δηλαδή μπορεῖ ἀπ’ εὐθείας νά τοποθετηθεῖ στόν αἰσθητῆρα.

Λόγω τῆς τεχνολογίας πού χρησιμοποιεῖ τό τέστ εἶναι κατάλληλο γιά ἀκόμη μία καινοτόμα ἐφαρμογή, τήν ἀξιολόγηση φαρμάκων ἐνάντια στόν κορωνοϊό. «Ἐπειδή τά κύτταρα αὐτά ἔχουν ὑποδοχή γιά τόν κορωνοϊό, ἐμεῖς μποροῦμε νά τά κατασκευάσουμε ἔτσι ὥστε νά δοκιμάσουμε ἄν ὑπάρχουν φάρμακα πού παρεμποδίζουν τήν πρόσδεση τοῦ κορωνοϊοῦ πάνω στήν συγκεκριμένη πρωτεΐνη πού εἶναι ὁ φυσικός τρόπος τοῦ ἰοῦ μέσα στόν ὀργανισμό, προσθέτοντάς την στό σύστημα τοῦ αἰσθητῆρα. Δηλαδή, ὁ αἰσθητήρας μας ἀξιολογεῖ ἄμεσα, σέ τρία λεπτά, κατά πόσο ἕνα φάρμακο παρεμποδίζει τήν πρόσδεση τοῦ ἰοῦ στήν πρωτεΐνη. Εἶναι κάτι πού ἔχουμε ξεκινήσει τώρα νά κάνουμε» διευκρίνισε ὁ κ. Κίντζιος.

Ἡ ἐπιστημονική ἰδέα γιά ἕνα κυτταρικό διαγνωστικό τέστ τοῦ Γεωπονικοῦ Πανεπιστημίου πάει πίσω στό 1997 καί τόν κ. Κίντζιο. Ὡστόσο, γιά τήν ἀνάπτυξή του καθοριστικό ρόλο ἔχουν παίξει οἱ ἐπίκουρες καθηγήτριες Γεωργία Μοσχοπούλου καί Σοφία Μαυρίκου, ὁ ἐρευνητής Βασίλης Τσεκούρας καθώς καί μία ὁμάδα ἀνθρώπων ἀπό τήν Ἰατρική Σχολή τοῦ ΕΚΠΑ καί τό Νοσοκομεῖο «Σωτηρία», ἀφοῦ τό συγκεκριμένο τέστ ἔχει δοκιμαστεῖ σέ κλινικές μελέτες. «Ἡ μέθοδός μας εἶναι μιά ἀπό τίς ἐλάχιστες παγκοσμίως, ἄν καί ὄχι ἡ μόνη, πού ἔχει ἀποτελέσματα καί ἐπικύρωση ἀπό κλινικές δοκιμές. Ἔχουμε τρεῖς κλινικές δοκιμές. Τά περισσότερα τέστ πού κυκλοφοροῦν δέν ἔχουν καμμία, παρά μόνο ἐργαστηριακές μετρήσεις» ἐξήγησε ὁ κ. Κίντζιος. Ἡ ὁμάς τοῦ Γεωπονικοῦ Πανεπιστημίου ἀπευθύνει πρόσκληση στό κράτος καί ἰδιωτικούς φορεῖς νά ἔρθει σέ ἐπικοινωνία μαζί της γιά νά μπορέσει τό τέστ νά μπεῖ στήν παραγωγή. Ὁ κ. Κίντζιος πιστεύει ὅτι ἡ ἀνάγκη γιά διαγνωστικά τέστ κορωνοϊοῦ θά παραμείνει, τοὐλάχιστον γιά κάποια χρόνια ἀκόμη. «Σέ καμμία περίπτωση δέ θέλουμε νά μποῦμε στά χωράφια τῶν ἐπιδημιολόγων. Ὡς ἐπιστήμονας, ὡστόσο, θεωρῶ ὅτι ὁ κορωνοϊός ἦρθε γιά νά μείνει γιά κάποιο καιρό. Ἡ χρησιμότητα τοῦ τέστ μπορεῖ βέβαια νά ἐλαττωθεῖ μέ τήν ἐξάπλωση καί τήν αὔξηση τοῦ ποσοστοῦ τοῦ ἐμβολιασμένου πληθυσμοῦ καί αὐτός εἶναι ὁ στόχος γιά ὅλους» κατέληξε.

Ειδήσεις / Άρθρα

Μειονότης οἱ Χριστιανοί στήν Ἀγγλία!

Εφημερίς Εστία
Ἀπό 70% τοῦ πληθυσμοῦ τό 2001, ἐμειώθησαν σήμερα στό 46,2% – Ραγδαία αὔξησις τῆς ἀθεΐας καί τῶν μουσουλμάνων – Τί δείχνει ἡ ἀπογραφή τῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου

Περί τῆς ἐλευθερίας τοῦ Τύπου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΠΕΙΔΗ κάνουμε πώς δέν καταλαβαίνουμε τί μᾶς λένε οἱ ξένες ἐφημερίδες καί…

Ποιοί «γλυτώνουν» τήν ἔντοκη ἀπόδοση τῆς ἐπιστρεπτέας προκαταβολῆς

Εφημερίς Εστία
Δεύτερη εὐκαιρία σέ χιλιάδες ἐπιχειρήσεις πού…

Καφενεῖα καί περίπτερα, εἴδη πρός ἐξαφάνιση…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἐκεῖνο πού μοῦ λείπει πιό πολύ, ὅταν φεύγω ἀπό τήν Ἑλλάδα, εἶναι τά περίπτερα καί τά καφενεῖα.»

Σάββατον, 1 Δεκεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ