Γαλλία καί Γερμανία καταργοῦν τό βέτο γιά τίς ἀποφάσεις ἐξωτερικῶν καί ἀμύνης στήν ΕΕ

Οργανωμένη κίνησις ἐννέα κρατῶν μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐξεδηλώθη χθές, μέ στόχο τήν κατάργηση τῆς ἀρχῆς τοῦ βέτο, τῆς ὁμοφωνίας δηλαδή σέ ψηφοφορίες τῆς ΕΕ στούς τομεῖς τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καί κοινῆς ἀμύνης. Τό ζήτημα δέν εἶναι καινούργιο, βεβαίως, καθώς διχάζει παλαιόθεν τούς «27».

Πλήν, ὅμως, μέ μεγαλύτερη ἔμφαση σήμερα, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ἰταλία, Λουξεμβοῦργο, Ὁλλανδία, Σλοβενία καί Ἱσπανία ἐσχημάτισαν μία «ὁμάδα φίλων», μέ κοινό αἴτημα τήν ἀντικατάσταση τῆς ὁμοφωνίας ἀπό τήν ἐνισχυμένη πλειονοψηφία, στίς ψηφοφορίες στούς δύο ἀνωτέρω τομεῖς πολιτικῆς.

Ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ χῶρες αὐτές, ἡ πρότασις ἔχει στόχο «νά βελτιωθεῖ ἡ ἀποτελεσματικότης καί ἡ ταχύτης τῆς διαδικασίας λήψεως ἀποφάσεων» τῆς εὐρωπαϊκῆς διπλωματίας, ὑποστηρίζουν τά ἐννέα κράτη, σέ κοινή ἀνακοίνωσή τους, ἡ ὁποία ἐδόθη στήν δημοσιότητα ἀπό τό Βερολῖνο.

Ἡ διαφορετική προσέγγισις, ἐξ ἄλλου, κρατῶν, ὅπως ἡ Οὑγγαρία στόν ἐν ἐξελίξει ρωσσο-ουκρανικό πόλεμο φαίνεται πώς ἔπαιξε τόν δικό της ρόλο γιά τήν κίνηση τῶν «ἐννέα», παρ’ ὅτι δέν ὁμολογεῖται στήν ἀνακοίνωση. «Στό πλαίσιο τοῦ ἐπιθετικοῦ ρωσσικοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία καί τῶν αὐξανόμενων προκλήσεων σέ διεθνές ἐπίπεδο, τά μέλη τῆς “ὁμάδος φίλων” εἶναι πεπεισμένα πώς ἡ διαδικασία λήψεως ἀποφάσεων πρέπει νά προσαρμοσθεῖ» εἶναι ἡ ἐπίσημη ἐξήγησις πού δίδουν.

Παρόμοιες ἀπόπειρες εἶχαν πραγματοποιηθεῖ καί κατά τό παρελθόν, χωρίς ἐπιτυχία τότε. Ἄλλως τε, οἱ μικρές χῶρες τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκογενείας ἐκφράζουν διαχρονικῶς φόβους ὅτι ἡ φωνή τους δέν θά λαμβάνεται πλέον ὑπ’ ὄψιν, ἐάν ἀπολέσουν τήν ἐπιλογή τοῦ βέτο. Ἀντιθέτως, ἡ ἐνισχυμένη πλειονοψηφία ἀπαιτεῖ τήν συμφωνία τῶν 15 ἀπό τίς 27 χῶρες, ὑπό τήν προϋπόθεση πώς ἀντιπροσωπεύουν πάνω ἀπό τό 65% τῶν 450 ἑκατ. κατοίκων τῆς ΕΕ. Προϋποθέτει, ὡς ἐκ τούτου, τήν σύμφωνο γνώμη –ἄν μή τί ἄλλο– τῆς Γαλλίας καί τής Γερμανίας, τὤν δύο χωρῶν, δηλαδή, μέ τόν μεγαλύτερο πληθυσμό στήν ΕΕ.

Οἱ διαπραγματεύσεις μποροῦν νά ἐκκινήσουν ἐάν μία ἁπλή πλειονοψηφία χωρῶν τῆς ΕΕ (14 ἀπό τίς 27) ταχθεῖ ὑπέρ τῆς ἐνάρξεως τῆς διαδικασίας τροποποιήσεως τῆς Συνθήκης. Ἡ ὁμοφωνία εἶναι, ὡστόσο, ἀπαραίτητη μεταξύ τῶν «27» γιά τήν ἐπικύρωση μίας ἀλλαγῆς τῆς Συνθήκης.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ