Φρένο στήν πρόωρη συνταξιοδότηση στό Δημόσιο

Στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ εὐθύνη τῆς τελικῆς ἀποφάσεως

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ τῆς γνωμοδοτήσεως τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους, πού καταργεῖ γιά τούς δημοσίους ὑπαλλήλους τό δικαίωμα πρόωρης ἐξόδου καί δέχεται τά 62 ἔτη ὡς βάση γιά ἀποχώρηση μέ μειωμένη σύνταξη, ἀναμένει τό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας γιά νά καθορίσει τήν περαιτέρω στάση του. Ἄν καί ἡ γνωμοδότησις φαίνεται κατ’ ἀρχήν νά ἐπηρεάζει 1.000 ἕως 2.000 ἄτομα (κυρίως ἐκπαιδευτικούς), τό ὑπουργεῖο δέν ἔχει ἀκόμη ἐξετάσει τό ζήτημα ἡ γνωμοδότησις νά μήν εἶναι δεσμευτική γιά τήν Κυβέρνηση. Συμφώνως πρός πληροφορίες δύο εἶναι τά σενάρια πού ἐξετάζονται:

– Νά γίνει ἀποδεκτή ἡ γνωμοδότησΙς καί νά κλείσει ὁ δρόμος πρός τήν συνταξιοδότηση πρίν ἀπό τά 62 γιά τούς ἐν λόγῳ ὑπαλλήλους.

– Νά κατατεθεῖ τροπολογία ἤ νά ἐκδοθεῖ ὑπουργική ἀπόφασις, ἡ ὁποία θά διαχωρίζει τούς ὑπαλλήλους σέ δύο κατηγορίες:

Σέ ἐκείνους πού θά ἔχουν ὑποβάλει αἴτηση συνταξιοδοτήσεως πρίν ἀπό τήν τροπολογία οἱ ὁποῖοι θά διατηροῦν τό δικαίωμα νά ἀποχωρήσουν μέ μειωμένα ὅρια καί σέ ἐκείνους πού δέν θά ἔχουν ὑποβάλει ἀκόμη αἴτηση, παρ’ ὅτι ἔχουν τό δικαίωμα τῆς πρόωρης συνταξιοδοτήσεως. Σέ αὐτή τήν περίπτωση, ἡ δεύτερη κατηγορία ἀναμένεται νά ὑποστεῖ αὔξηση τῶν ὁρίων ἡλικίας.

Σημειώνεται ὅτι μετά τήν ἐκπνοή τῆς μεταβατικῆς περιόδου –ἐντός τῆς ὁποίας οἱ ἀσφαλισμένοι μποροῦσαν νά συνταξιοδοτηθοῦν μέ ευνοϊκότερους ὅρους– ἀπό τήν 1/1/2022 ὑπάρχουν μόνο τρεῖς ἐπιλογές:

1. Γιά πλήρη σύνταξη τά ὅρια ἡλικίας καθορίζονται στό 62ο ἔτος τῆς ἡλικίας (μέ 40 ἔτη ἤ 12.000 ἡμέρες ἀσφαλίσεως). 2. Γιά πλήρη σύνταξη τά ὅρια ἡλικίας καθορίζονται στό 67ο ἔτος (μέ 15ετία ἤ 4.500 ἡμερομίσθια ἀσφαλίσεως). 3. Γιά μειωμένη σύνταξη τό ὅριο εἶναι 62 ἔτη μέ 4.500 ἡμέρες ἀσφαλίσεως.

Μέ βάση αὐτά τά δεδομένα διαμορφώνονται τρεῖς κατηγορίες ἀσφαλισμένων τοὐλάχιστον ὅσον ἀφορᾶ στόν ἰδιωτικό τομέα μέχρι νά ξεκαθαριστεῖ τό θέμα μέ τό δημόσιο:

– Αὐτούς πού ἔχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως ἕως τίς 18/8/2015. Οἱ ἐν λόγῳ ἀσφαλισμένοι μποροῦν νά ὑποβάλουν ὁποτεδήποτε τό αἴτημα συνταξιοδοτήσεώς τους καί μετά τήν 01/01/2022 χωρίς νά ἀπειλοῦνται ἀπό ἐνδεχόμενη αὔξηση τῶν ὁρίων ἡλικίας.

– Ὅσους ἀσφαλισμένους κατοχύρωσαν δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως ἕως τίς 31/12/2021. Οἱ ἐν λόγῳ ἀσφαλισμένοι μποροῦν νά ἀσκήσουν ὁποτεδήποτε τό δικαίωμά τους, καί μετά τήν 1/1/2022, ὅταν συμπληρώσουν τό νέο ὅριο ἡλικίας συνταξιοδοτήσεως, καί δέν συντρέχει οὐδείς λόγος ἀνησυχίας.

Γιά παράδειγμα, μητέρα ἀνηλίκου μέ 5.500 ἔνσημα (τό 2012) στόν ἰδιωτικό τομέα ἡ ὁποία ἦταν 52 ἐτῶν τό 2017, ἔχει τό δικαίωμα νά συνταξιοδοτηθεῖ στά 58 καί 5 μῆνες. Τό ὅριο ἡλικίας της συμπληρώνεται τό 2023, δηλαδή μετά τήν 1η Ἰανουαρίου 2022. Ἑπομένως διατηρεῖ τό δικαίωμά της νά βγεῖ στή σύνταξη πρίν ἀπό τά 62.

– Ἀσφαλισμένους πού δέν πρόλαβαν νά κατοχυρώσουν τό δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως ἕως τό τέλος τοῦ 2021, μέ ἀποτέλεσμα νά ὑπαχθοῦν στά γενικά ὅρια ἡλικίας συνταξιοδοτήσεως.

Αὐτή ἡ κατηγορία ἀσφαλισμένων θά συνταξιοδοτηθεῖ στά 62 ἔτη, ἄν τότε ἔχει συμπληρώσει 40 ἔτη ἀσφαλίσεως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Εκτάκτως το Σάββατο 13.08 με την Εστία: Η Θεοτόκος

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 13.08  η Εστία της Κυριακής τιμά  την κοίμηση της Θεοτόκου με μία μοναδική έκδοση για την υπερένδοξη Μητέρα.

Κρίσις ἐμπιστοσύνης, ἀπώλεια στηρίξεως, περιπλοκή στίς σχέσεις μας μέ τήν Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Ἐξεταστική γιά τήν ΕΥΠ ἀπό τό 2015 μέ ἀφορμή τίς καταγγελίες Λαφαζάνη γιά ὑποκλοπή τοῦ κινητοῦ του ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀνακοινώνει σήμερα ὁ κ. Μητσοτάκης – Σόκ στήν Κ.Ο. τῆς ΝΔ – Πῶς τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως συνδυάζεται μέ τίς ὑποκλοπές – Ἡ Κομμισσιόν ζητᾶ διαχειριστικό ἔλεγχο στά κονδύλιά του μέ ἐπιστολή στήν Κυβέρνηση – Ἀπειλεῖ μέ μπλόκο τήν δεύτερη δόση καί τήν συνδέει μέ τό κράτος δικαίου! – Ἀλλάζουν τά δεδομένα συντάξεως τοῦ προϋπολογισμοῦ μετά τίς προειδοποιήσεις Λίντνερ

Ἔκρηξις τῆς Ζαχάροβα γιά τήν ἔκδοση τοῦ Mr Bitcoin στίς ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΠΟΛΥ κακές σχέσεις Ἑλλάδος καί Ρωσσίας δέν περιορίζονται μόνο σέ θέματα πού…

Ὅταν βρίσκεσαι στήν πραγματική Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Πάντα μοῦ ἄρεσε «ἡ ἄλλη Ἑλλάδα»

Τετάρτη, 8 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ