Φρένο στήν πρόωρη συνταξιοδότηση στό Δημόσιο

Στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ εὐθύνη τῆς τελικῆς ἀποφάσεως

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ τῆς γνωμοδοτήσεως τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους, πού καταργεῖ γιά τούς δημοσίους ὑπαλλήλους τό δικαίωμα πρόωρης ἐξόδου καί δέχεται τά 62 ἔτη ὡς βάση γιά ἀποχώρηση μέ μειωμένη σύνταξη, ἀναμένει τό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας γιά νά καθορίσει τήν περαιτέρω στάση του. Ἄν καί ἡ γνωμοδότησις φαίνεται κατ’ ἀρχήν νά ἐπηρεάζει 1.000 ἕως 2.000 ἄτομα (κυρίως ἐκπαιδευτικούς), τό ὑπουργεῖο δέν ἔχει ἀκόμη ἐξετάσει τό ζήτημα ἡ γνωμοδότησις νά μήν εἶναι δεσμευτική γιά τήν Κυβέρνηση. Συμφώνως πρός πληροφορίες δύο εἶναι τά σενάρια πού ἐξετάζονται:

– Νά γίνει ἀποδεκτή ἡ γνωμοδότησΙς καί νά κλείσει ὁ δρόμος πρός τήν συνταξιοδότηση πρίν ἀπό τά 62 γιά τούς ἐν λόγῳ ὑπαλλήλους.

– Νά κατατεθεῖ τροπολογία ἤ νά ἐκδοθεῖ ὑπουργική ἀπόφασις, ἡ ὁποία θά διαχωρίζει τούς ὑπαλλήλους σέ δύο κατηγορίες:

Σέ ἐκείνους πού θά ἔχουν ὑποβάλει αἴτηση συνταξιοδοτήσεως πρίν ἀπό τήν τροπολογία οἱ ὁποῖοι θά διατηροῦν τό δικαίωμα νά ἀποχωρήσουν μέ μειωμένα ὅρια καί σέ ἐκείνους πού δέν θά ἔχουν ὑποβάλει ἀκόμη αἴτηση, παρ’ ὅτι ἔχουν τό δικαίωμα τῆς πρόωρης συνταξιοδοτήσεως. Σέ αὐτή τήν περίπτωση, ἡ δεύτερη κατηγορία ἀναμένεται νά ὑποστεῖ αὔξηση τῶν ὁρίων ἡλικίας.

Σημειώνεται ὅτι μετά τήν ἐκπνοή τῆς μεταβατικῆς περιόδου –ἐντός τῆς ὁποίας οἱ ἀσφαλισμένοι μποροῦσαν νά συνταξιοδοτηθοῦν μέ ευνοϊκότερους ὅρους– ἀπό τήν 1/1/2022 ὑπάρχουν μόνο τρεῖς ἐπιλογές:

1. Γιά πλήρη σύνταξη τά ὅρια ἡλικίας καθορίζονται στό 62ο ἔτος τῆς ἡλικίας (μέ 40 ἔτη ἤ 12.000 ἡμέρες ἀσφαλίσεως). 2. Γιά πλήρη σύνταξη τά ὅρια ἡλικίας καθορίζονται στό 67ο ἔτος (μέ 15ετία ἤ 4.500 ἡμερομίσθια ἀσφαλίσεως). 3. Γιά μειωμένη σύνταξη τό ὅριο εἶναι 62 ἔτη μέ 4.500 ἡμέρες ἀσφαλίσεως.

Μέ βάση αὐτά τά δεδομένα διαμορφώνονται τρεῖς κατηγορίες ἀσφαλισμένων τοὐλάχιστον ὅσον ἀφορᾶ στόν ἰδιωτικό τομέα μέχρι νά ξεκαθαριστεῖ τό θέμα μέ τό δημόσιο:

– Αὐτούς πού ἔχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως ἕως τίς 18/8/2015. Οἱ ἐν λόγῳ ἀσφαλισμένοι μποροῦν νά ὑποβάλουν ὁποτεδήποτε τό αἴτημα συνταξιοδοτήσεώς τους καί μετά τήν 01/01/2022 χωρίς νά ἀπειλοῦνται ἀπό ἐνδεχόμενη αὔξηση τῶν ὁρίων ἡλικίας.

– Ὅσους ἀσφαλισμένους κατοχύρωσαν δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως ἕως τίς 31/12/2021. Οἱ ἐν λόγῳ ἀσφαλισμένοι μποροῦν νά ἀσκήσουν ὁποτεδήποτε τό δικαίωμά τους, καί μετά τήν 1/1/2022, ὅταν συμπληρώσουν τό νέο ὅριο ἡλικίας συνταξιοδοτήσεως, καί δέν συντρέχει οὐδείς λόγος ἀνησυχίας.

Γιά παράδειγμα, μητέρα ἀνηλίκου μέ 5.500 ἔνσημα (τό 2012) στόν ἰδιωτικό τομέα ἡ ὁποία ἦταν 52 ἐτῶν τό 2017, ἔχει τό δικαίωμα νά συνταξιοδοτηθεῖ στά 58 καί 5 μῆνες. Τό ὅριο ἡλικίας της συμπληρώνεται τό 2023, δηλαδή μετά τήν 1η Ἰανουαρίου 2022. Ἑπομένως διατηρεῖ τό δικαίωμά της νά βγεῖ στή σύνταξη πρίν ἀπό τά 62.

– Ἀσφαλισμένους πού δέν πρόλαβαν νά κατοχυρώσουν τό δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως ἕως τό τέλος τοῦ 2021, μέ ἀποτέλεσμα νά ὑπαχθοῦν στά γενικά ὅρια ἡλικίας συνταξιοδοτήσεως.

Αὐτή ἡ κατηγορία ἀσφαλισμένων θά συνταξιοδοτηθεῖ στά 62 ἔτη, ἄν τότε ἔχει συμπληρώσει 40 ἔτη ἀσφαλίσεως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…