ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023

Ἔρχεται ὁ Φορεύς Ἐπαναμισθώσεως α΄ κατοικίας

Ξεκινᾶ ἡ ἐπιδότησις δανείου τῶν εὐάλωτων νοικοκυριῶν

ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ἑβδομάδα δημοσιεύεται ἡ προκήρυξις γιά τόν Φορέα Ἀποκτήσεως καί Ἐπαναμισθώσεως Ἀκινήτων στόν ὁποῖο θά περνᾶ ἡ πρώτη κατοικία τῶν εὐάλωτων δανειοληπτῶν πού πτωχεύουν ὥστε νά διατηροῦν τό δικαίωμα στεγάσεως ἔναντι ἐνοικίου. Μία ἑβδομάδα ἀργότερα, στίς 15 Σεπτεμβρίου, θά ξεκινήσει ἡ πενταετής ἐπιδότησις τῶν δανείων πρώτης κατοικίας τῶν εὐάλωτων πού ἔχουν ἐνήμερα δάνεια, στά ὁποῖα περιλαμβάνονται καί τά ρυθμισμένα δάνεια, μέ τήν ἐπιδότηση νά ἀνέρχεται ἕως καί 210 εὐρώ βάσει τῆς οἰκογενειακῆς καταστάσεως. Τά κριτήρια ἐπιλεξιμότητος πέραν τῶν εἰσοδηματικῶν/περιουσιακῶν ἀφοροῦν τό ὑπόλοιπο τῆς ὀφειλῆς πού δέν πρέπει νά ὑπερβαίνει τό ποσόν τῶν 135.000 εὐρώ προκειμένου γιά μονοπρόσωπο νοικοκυριό, τό ὁποῖο προσαυξάνεται κατά 20.000 εὐρώ γιά κάθε ἐπί πλέον μέλος, μέ ἀνώτατο ὅριο τίς 215.000 εὐρώ. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ βεβαίωσις εὐαλωτότητος ἐκδίδεται αὐτοματοποιημένα ἀπό εἰδική πλατφόρμα.

Σημειώνεται ὅτι τό μέσο στεγαστικό δάνειο κυμαίνεται κοντά στά 80.000 εὐρώ καί ἡ μέση μηναία δόσις περί τά 300 εὐρώ. Ἡ ἐπιδότησις μπορεῖ νά δώσει σημαντική ἀνάσα σέ ἕνα εὐάλωτο νοικοκυριό καθώς μπορεῖ νά καλύψει ἀκόμα καί τό 70%-80% τῆς μηνιαίας δόσεως δημιουργώντας ἰσχυρό δίκτυ ἀσφαλείας γιά τήν πρώτη κατοικία. Ἀπό τήν πλευρά τῶν τραπεζῶν/servicers ἡ ἐπιδότησις τῶν εὐάλωτων δανειοληπτῶν θά ἀποτελέσει τροχοπέδη στήν δημιουργία νέων «κόκκινων» δανείων. Ἡ πενταετής ἐπιδότησις τῶν δανείων πρώτης κατοικίας θά ἀποτελέσει ἀνάχωμα στήν δημιουργία νέων «κόκκινων» μέ δεδομένο ὅτι στό τέλος Δεκεμβρίου θά λήγει καί τό πρόγραμμα «Γέφυρα Ι», μετά τήν παράταση πού ἐξετάζει νά δώσει τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Οἱ «κόκκινοι» εὐάλωτοι στεγαστικοί πού ὁδεύουν πρός τήν πτώχευση (εἴτε ἀπό ἐπιλογή, εἴτε γιατί δέν ὑπάρχει περιθώριο ρυθμίσεως) καί τήν παροχή δεύτερης εὐκαιρίας «γλιτώνουν» γιά λίγους μῆνες καί μέχρι τήν ἵδρυση τοῦ Φορέως Ἀκινήτων τήν ἄνοιξη. Τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ἀναμένει τήν ἔγκριση τῶν «θεσμῶν» γιά τό μεταβατικό στάδιο πού θά ἰσχύσει.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;