Ἐπιστροφή τοῦ ΑΕΠ στό 2017

Ἑπτά στίς δέκα ἐπιχειρήσεις ἔχουν πληγεῖ ἀπό τήν πανδημία

ΑΚΡΙΒΑ θά πληρώσει ἡ πλειοψηφία τῶν ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων τίς ἐπιπτώσεις τῆς πανδημίας, ὅπως δείχνει ἡ ἔρευνα στήν ὁποία προχώρησε ἡ Grant Thornton. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἡ πτῶσις τζίρου κατά κλάδο θά φθάσει ἕως τό 52%, τέσσερεις κλάδοι θά γίνουν λειτουργικά ζημιογόνοι (ἀπώλειες πάνω ἀπό -100%), οἱ ἀπώλειες ρευστότητος θά φθάσουν τά 5,6 δισ. εὐρώ, ἐνῶ τό ΑΕΠ θά γυρίσει τό 2021 στό σημεῖο ὅπου εὑρίσκετο τό 2017.

Τά βασικά συμπεράσματα τῆς ἐρεύνης, ὅπως ἀναφέρει ἡ Grant Thornton, εἶναι τά ἀκόλουθα:

  1. Ἐπιχειρήσεις πού ἀντιπροσωπεύουν τό 69% τοῦ συνολικοῦ κύκλου ἐργασιῶν τῶν ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων ἐπλήγησαν ἄμεσα ἀπό τήν πανδημία τοῦ Covid 19 ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ περιορισμοῦ ἤ καί τῆς διακοπῆς τῆς λειτουργίας τους.
  2. Συνολικῶς, ἐπιχειρήσεις πού παράγουν κύκλο ἐργασιῶν ποσοῦ 32,9 δισ. εὐρώ (11% ἐπί τοῦ συνολικοῦ κύκλου ἐργασιῶν) καί ἀπασχολοῦν περίπου 1,1 ἑκ. ἐργαζομένους (25% ἐπί τοῦ συνόλου) διέκοψαν τήν δραστηριότητά τους λόγω τῆς πανδημίας.
  3. Ἀπό τήν ἀρχική ἐκτίμηση τῶν στοιχείων προκύπτει ὅτι τό Ἀκαθάριστο Ἐγχώριο Προϊόν θά μειωθεῖ κατά 8,5% τό 2020. Ἡ ἐπίδρασις τῆς πανδημίας σέ κλάδους ὑψηλῆς προστιθέμενης ἀξίας γιά τήν οἰκονομία, πού σχετίζονται μέ τόν τουρισμό, ὅπως οἱ μεταφορές, τά καταλύματα καί ἡ ἑστίασις συντελοῦν στήν μείωση τοῦ ΑΕΠ.

Ἕνα δεῖγμα 17.000 ἐπιχειρήσεων μέ κύκλο ἐργασιῶν ἄνω τῶν 200 χιλ. εὐρώ ἀναμένεται νά παρουσιάσουν μείωση στόν κύκλο ἐργασιῶν τους τό 2020, κατά 12,4%. Ἡ μείωσις τῆς λειτουργικῆς κερδοφορίας τους (EBITDA) τό 2020 κατά 39%.

  1. Σέ 5,6 δισ. εὐρώ ἐκτιμᾶται ἡ μείωσις τῆς ρευστότητός τους γιά τό 2020, ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ περιορισμοῦ τῆς λειτουργίας τους καί τῆς οἰκονομικῆς ἐπιπτώσεως τῆς πανδημίας στήν δραστηριότητά τους.

Εἰδικώτερα, οἱ κλάδοι πού ἐπλήγησαν περισσότερο, καθώς διεκόπη ἡ δραστηριότης σχεδόν στό σύνολό τους, ἀφοροῦν τίς Ὑπηρεσίες Καταλύματος καί Ἑστιάσεως, τήν Ἐκπαίδευση καί τήν Ψυχαγωγία.

  1. Συμφώνως πρός τά στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ μόλις τό 1,6% τῶν ἀνωτέρω ἐπιχειρήσεων ἔχει δυνατότητα διενέργειας ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν. Ἀπό τήν ἀνάλυση τῶν ἀπωλειῶν τζίρου καί λειτουργικῆς κερδοφορίας, τήν μεγαλύτερη πτώση τζίρου, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, ἡ ὁποία θά ξεπεράσει τό 50%, θά ἔχει ὁ κλάδος τῶν καταλυμάτων (ξενοδοχεῖα), ἀλλά ὑπάρχουν συνολικῶς ἑπτά κλάδοι πού θά χάσουν περισσότερο ἀπό τό 30% τῶν πωλήσεων, ἀνάμεσά τους καί ὁ κλάδος τῶν πετρελαιοειδῶν. Πρόκειται γιά τίς ἀεροπορικές ἑταιρεῖες καί τίς μεταφορές, τήν ψυχαγωγία, τήν ἑστίαση, τήν παροχή ὑπηρεσιῶν, τίς διοικητικές δραστηριότητες.
  2. Ἀντιστοίχως εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν λειτουργική κερδοφορία (EBITDA, Κέρδη Πρό Φόρων, Τόκων καί Ἀποσβέσεων) φαίνεται ὅτι οἱ τέσσερεις κλάδοι πού κυρίως πλήττονται (ἀερομεταφορές, τέχνες-διασκέδασις, ἑστίασις, θαλάσσιες μεταφορές) θά περάσουν φέτος σέ λειτουργικές ζημίες, καθώς τά ποσοστά μειώσεως των EBITDA μειώνονται κατά -142% ἕως -227%. Ἄλλοι ἕξι κλάδοι θά ἔχουν μείωση σέ ποσοστά πού ξεπερνοῦν τό -50% καί φθάνουν τό -94%.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Νά ἀπευθυνθεῖτε στό ΝΑΤΟ σέ περίπτωση τουρκικῆς εἰσβολῆς»

Εφημερίς Εστία
Ἡ ἐκπληκτική ἀπάντησις τοῦ ἐκπροσώπου Τύπου τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ κ. Νέντ Πράις τήν ὥρα πού ὁ Τσαβούσογλου ἀπειλεῖ ὅτι «δέν μπλοφάρουμε γιά τά νησιά»

Ἀναζητῶντας τήν συναίνεση τοῦ συστήματος

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΙ ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης

Τό Ἵδρυμα Μπότση βραβεύει τόν Ἐλευθέριο Γ. Σκιαδᾶ τῆς «Ἑστίας»

Εφημερίς Εστία
Μετά τήν ἀνακήρυξή του σέ ἐπίτιμο διδάκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Ἀττικῆς…

Εὐχολόγια καί ὑπεκφυγές, ἀλλά τό αἷμα, αἷμα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔχουν προκαλέσει δέος, ὀργή, θλίψη…

Σάββατον, 26 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ