Ἐκτίναξις κατά 33% τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος τό 2021

Ἰσχυρή ἄνοδος τῶν ἐξαγωγῶν, ἀλλά ἀκόμη μεγαλύτερη τῶν εἰσαγωγῶν

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ἄνοδο τῶν ἐξαγωγῶν τό 2021, ἡ μεγάλη αὔξησις καί τῶν εἰσαγωγῶν διεύρυνε κατά 33% τό ἔλλειμμα τοῦ ἐμπορικοῦ ἰσοζυγίου. Σέ ἀπόλυτα μεγέθη, ὅμως, οἱ εἰσαγωγές εἶναι ὑψηλότερες ἀπό τίς ἐξαγωγές, μέ ἀποτέλεσμα ἡ αὔξησίς τους νά μεταφράζεται σέ διεύρυνση τοῦ ἐλλείμματος. Τά στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ κατέδειξαν ὅτι οἱ ἐξαγωγές μπορεῖ νά ἐνισχύθηκαν κατά 29,5% καί νά διεμορφώθησαν στά 39,8 δισ. εὐρώ, ἀλλά οἱ εἰσαγωγές κατέγραψαν μεγαλύτερη ἄνοδο κατά 31,1%. Συμφώνως πρός τήν πρόεδρο τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου Ἐξαγωγέων Χριστῖνα Σακελλαρίδη, «πηγή μόνιμου προβληματισμοῦ ἀποτελεῖ τό ἔλλειμμα στό ἐμπορικό ἰσοζύγιο, τό ὁποῖο διαρκῶς διογκώνεται, καθιστῶντας ἀναγκαία τήν περαιτέρω στήριξη τῆς ἐγχώριας παραγωγῆς, ἡ ὁποία θά ἑστιάζει στή μείωση τοῦ λειτουργικοῦ κόστους καί στή βελτίωση τῆς ἀνταγωνιστικότητός της.»

Τό τελικό ἀποτέλεσμα εἶναι τό ἔλλειμμα στό ἐμπορικό ἰσοζύγιο νά διαμορφωθεῖ τό 2021 στά 24,29 δισ. εὐρώ καί νά εἶναι ἐνισχυμένο κατά 33,8% συγκριτικῶς πρός τό 2020. Ἡ μεγαλύτερη ἐξαγωγική ἀλλά καί εἰσαγωγική δραστηριότης ἀφορᾶ τόν πετρελαϊκό κλάδο, μέ τίς ἐξαγωγές προϊόντων πετρελαίου νά ξεπερνοῦν τά 10 δισ. εὐρώ, ἐνῶ οἱ ἀντίστοιχες εἰσαγωγές ἔφθασαν στά 9,9 δισ. εὐρώ. Πολύ μεγάλη ἄνοδος καταγράφεται καί στίς εἰσαγωγές τόν Δεκέμβριο τοῦ 2021 καθώς ηὐξήθησαν κατά 1,7 δισ. εὐρώ ἤ κατά 37,8% καί ἀνῆλθαν σέ 6,25 δισ. εὐρώ ἔναντι 4,53 δισ. εὐρώ κατά τόν ἴδιο μῆνα τοῦ ἔτους 2020. Ἐξαιρουμένων τῶν πετρελαιοειδῶν, οἱ εἰσαγωγές ἀγαθῶν ἀνῆλθαν στά 4,34 δισ. εὐρώ ἀπό 3,47 δισ. εὐρώ, ἤτοι ηὐξήθησαν κατά 869 ἑκ. εὐρώ ἤ κατά 25,1%.

Βάσει τῶν στοιχείων πού δημοσιοποίησε ἡ ΕΛΣΤΑΤ: ἡ συνολική ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν-ἀφίξεων κατά τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021 ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 64.190,2 ἑκατ. εὐρώ (75.520,6 ἑκατ. δολλάρια) ἔναντι 48.953,8 ἑκατ. εὐρώ (55.774,9 ἑκατ. δολλάρια) κατά τό ἴδιο διάστημα τοῦ ἔτους 2020, παρουσιάζοντας αὔξηση, σέ εὐρώ 31,1%. Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ παρουσίασε αὔξηση κατά 7.974,2 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 20,1% καί ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα παρουσίασε αὔξηση κατά 8.057,6 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 20,5%, σέ σχέση μέ τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020.

Ἡ συνολική ἀξία τῶν ἐξαγωγῶν-ἀποστολῶν κατά τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021 ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 39.894,6 ἑκατ. εὐρώ (47.263,4 ἑκατ. δολλάρια) ἔναντι 30.800,2 ἑκατ. εὐρώ (35.317,9 ἑκατ. δολλάρια) κατά τό ἴδιο διάστημα τοῦ ἔτους 2020, παρουσιάζοντας αὔξηση, σέ εὐρώ 29,5%.

Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ παρουσίασε αὔξηση κατά 4.743,0 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 19,7% καί ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα παρουσίασε αὔξηση κατά 4.777,4 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 19,9%, σέ σχέση μέ τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 28.07 με την Εστία: 50 χρόνια μεταπολίτευση

Εφημερίς Εστία
Στις 28.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: Πενήντα χρόνια μεταπολίτευση 1974 – 2004.

Τό λυκόφως τῆς ΕΕ σηματοδοτεῖ ἡ ἐπανεκλογή τῆς Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν

Εφημερίς Εστία
Ἀνατρέπει τίς θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καί τοῦ Διαφωτισμοῦ ἡ καινοφανής θεωρία τῆς «δικτατορίας τῶν πλειοψηφιῶν» – «Φιλελεύθεροι» αὐτοί πού καθήλωσαν τήν Εὐρώπη – Τήν καταδικάζουν σέ «ἧττα ἐν ἀναμονῇ»

Ὄχι ἄλλα δάκρυα γιά τήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Πενῆντα χρόνια μετά τήν μαύρη ἡμέρα τῆς εἰσβολῆς τῶν Τούρκων στήν Κύπρο, ἀκόμη ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι μέ εὐχολόγια, δακρύβρεκτους λόγους καί ἐπικλήσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, ἡ Κύπρος δέν πρόκειται νά ἀπελευθερωθεῖ.

Ὁ ΟΗΕ πιέζει τήν Λευκωσία: Ξηλῶστε τά συρματοπλέγματα γιά τούς μετανάστες

Εφημερίς Εστία
Ο ΟΗΕ ὑποχρεώνει τήν Κυπριακή Κυβέρνηση νά ἀφαιρέσει τό συρματόπλεγμα μήκους 14 χιλιομέτρων πού εἶχε τοποθετηθεῖ τό 2021 στήν Πράσινη Γραμμή προκειμένου νά ἀνακοποῦν οἱ μεταναστευτικές ροές ἀπό τό κατεχόμενο τμῆμα τῆς Μεγαλονήσου.

Ἐκεῖνο τό ξημέρωμα τοῦ Προφήτη Ἠλία…

Δημήτρης Καπράνος
Ἀνήμερα τοῦ Προφήτη Ἠλία! Σφύριζαν οἱ βόμβες στήν Κύπρο κι ἐδῶ ἀκούγαμε «Ἐλαφρά ἑλληνική μουσική καί τραγούδια».