Ἐξαντλοῦνται τά ἀποθέματα νεροῦ-τροφίμων στήν Μαριούπολη

Ἀνθρωπιστικούς διαδρόμους ζητεῖ τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν

ΤΗΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑ του γιά τούς ὁμογενεῖς τῆς Οὐκρανίας ἐκφράζει τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, τό ὁποῖο ἀπευθύνει ἔκκληση γιά τήν δημιουργία ἀνθρωπιστικῶν διαδρόμων κυρίως στήν Μαριούπολη. Τά τελευταῖα ἀποθέματα νεροῦ καί τροφίμων στήν ἐν λόγῳ πόλη πού βρίσκεται ὑπό πολιορκία, ἐξαντλοῦνται, προειδοποίησε χθές τό δημοτικό συμβούλιο, προσθέτοντας πώς οἱ ρωσσικές δυνάμεις, πού ἔχουν ἀποκλείσει τήν πόλη, συνεχίζουν νά σφυροκοποῦν πολιτικούς στόχους.

«Ἡ Ἑλλάδα, ὅπως ἔχει ὑπογραμμιστεῖ ἐπανειλημμένα, καλεῖ γιά τή δημιουργία ἀνθρωπιστικῶν διαδρόμων ἀπό τίς πόλεις τῆς Οὐκρανίας, σέ συνεργασία μέ τή Διεθνῆ Ἐπιτροπή τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, προκειμένου νά διασφαλιστεῖ ἡ τροφοδοσία τοῦ ἄμαχου πληθυσμοῦ, καθώς καί ἡ δυνατότητα διαφυγῆς τους πρός ἀσφαλέστερες περιοχές» ἀναφέρει ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ Ὑπουργείου καί συνεχίζει: «Ἀπό πλευρᾶς μας, συνεχίζουμε νά παρακολουθοῦμε μέ μεγάλη ἀνησυχία τίς δραματικές ἐξελίξεις, ἰδίως στήν περιοχή τῆς Μαριούπολης, ὅπου διαβιοῖ ἐδῶ καί αἰῶνες τό ἑλληνικό στοιχεῖο καί βρίσκεται ἀκόμα ὁ Γενικός Πρόξενος, Μανώλης Ἀνδρουλάκης.

Καλοῦμε ὅλους νά σεβαστοῦν τό ἀνθρωπιστικό δίκαιο καί νά ἀποφευχθεῖ ἡ στοχοποίηση τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ. Ἡ Ἑλλάδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια πρός αὐτή τήν κατεύθυνση».

Ἐν τῷ μεταξύ τόν μεθοριακό σταθμό τοῦ Προμαχῶνος, ἀπό ὅπου εἰσέρχονται στήν Ἑλλάδα οἱ πρόσφυγες ἀπό τήν Οὐκρανία, ἐπεσκέφθη ὁ ὑπουργός Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς Νότης Μηταράκης. Ὅπως ἐδήλωσε, ὑπάρχουν 34 δομές φιλοξενίας σέ ὅλη τήν χώρα καί 4.500 διαμερίσματα, μέ συνολικά 60.000 διαθέσιμες θέσεις. Ἀπό αὐτές, οἱ 30.000 ἤδη χρησιμοποιοῦνται ἀπό ἀνθρώπους πού ἔχουν φθάσει μέ τήν μεταναστευτική κρίση τά προηγούμενα χρόνια καί ὑπάρχουν ἄλλες 30.000 διαθέσιμες θέσεις. Ὁ ἴδιος ἀνέφερε ὅτι ἀπό τίς ἑπόμενες βδομάδες θά ἀρχίσει καί ἡ ἔκδοσις ἀδειῶν παραμονῆς στούς 7.500 Οὐκρανούς πού ἔχουν ἔρθει ἤδη στήν Ἑλλάδα δίδοντάς τους τήν δυνατότητα νά μείνουν γιά τοὐλάχιστον 12 μῆνες μέ δικαίωμα ἐργασίας καί ἰατροφαρμακευτικῆς περιθάλψεως. Ὑπεγράμμισε ἐπίσης ὅτι τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἔχει ἤδη ξεκινήσει ὅλες τίς προετοιμασίες καί ἤδη κάποια παιδιά πού γνωρίζουν τήν ἑλληνική γλῶσσα παρακολουθοῦν μαθήματα στά σχολεῖα, ἀλλά καί γιά τά παιδιά πού δέν ἔχουν σχέση μέ τήν ἑλληνική κοινότητα τῆς Οὐκρανίας καί δέν μιλοῦν ἑλληνικά, θά ὑπάρξουν εἰδικές τάξεις ὥστε νά μπορέσουν νά ἐνταχθοῦν στό ἐκπαιδευτικό σύστημα.

Ὁ κ. Μηταράκης ἀνεφέρθη καί στήν συνάντησή του μέ τόν πρόξενο τῆς Οὐκρανίας στόν Προμαχῶνα μέ τόν ὁποῖο συνομίλησε γιά κάποια θέματα πού παρουσιάσθηκαν τίς προηγούμενες ἡμέρες, ἀλλά ἐξέφρασε τήν πεποίθησή του, ὅτι μέ τήν συνεργασία τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, τοῦ Ὑπουργείου Μεταναστεύσεως καί τῆς Οὐκρανικῆς Πρεσβείας, ἀντιμετωπίζονται ὅλα τά γραφειοκρατικά προβλήματα.

Ὁ ὑπουργός κατέληξε ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά ἐκτιμήσει κανείς πῶς θά ἐξελιχθεῖ ἡ κατάστασις στήν Οὐκρανία καί ὁποιαδήποτε πρόβλεψις εἶναι ριψοκίνδυνη. «Δέν κάνουμε καμμία πρόβλεψη, κάνουμε τό ἀντίθετο, ἑτοιμαζόμαστε γιά κάθε ἐνδεχόμενο» ἐτόνισε. Σημειώνεται ὅτι, ἰδιαίτερα ηὐξημένος παρουσιάζεται τά τελευταῖα 24ωρα ὁ ἀριθμός τῶν Οὐκρανῶν προσφύγων πού φθάνουν στήν Ἑλλάδα, μέσῳ τοῦ σταθμοῦ τοῦ Προμαχῶνος. Ἐνῶ ὅμως τό κέντρο βάρους εἶναι πλέον στά βόρεια σύνορα, μετανάστες ἐξακολουθοῦν νά προσεγγίζουν τά νησιά τοῦ Αἰγαίου. Στήν θαλάσσια περιοχή τῆς Πάρου ἔμεινε ἀκυβέρνητο, ἱστιοφόρο μέ 101 Ἀσιᾶτες, Ἀφγανούς κατά κύριον λόγον, πού προσπαθοῦσαν νά φθάσουν στήν Εὐρώπη. Οἱ παράνομοι μετανάστες διεσώθησαν ἀπό τό Λιμενικό Σῶμα.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ