ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Εὐέλικτες συμβάσεις καί ἐργασία σέ περισσότερους ἐργοδότες

Τί προβλέπει τό νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας

ΑΠΟ ΕΧΘΕΣ ἐτέθη σέ διαβούλευση τό πολυαναμενόμενο ἐργασιακό νομοσχέδιο. Ὅπως ἀναφέρει τό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας, μέ τό συγκεκριμένο σχέδιο νόμου γίνεται Ἐνσωμάτωσις τῆς Ὁδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καί τοῦ Συμβουλίου τῆς 20ῆς Ἰουνίου 2019 «γιά διαφανεῖς καί προβλέψιμους ὅρους ἐργασίας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.» Συμφώνως πρός τήν εἰσηγητική ἔκθεση τοῦ Ὑπουργείου, τό νομοσχέδιο στοχεύει εἰς τό νά ἐνδυναμώσει τήν θέση τοῦ ἐργαζομένου, ἀντιμετωπίζοντας χρόνιες στρεβλώσεις στήν ἀγορά ἐργασίας, ἐλαχιστοποιῶντας ταυτοχρόνως τά γραφειοκρατικά καί διοικητικά βάρη. Τό νομοσχέδιο προβλέπει εὐέλικτες συμβάσεις ἐργασίας ἀλλά μέ πρόνοιες προκειμένου νά μήν παρουσιάζονται φαινόμενα καταχρήσεως ἀπό τούς ἐργοδότες, δυνατότητα ἑξαημέρου ἑβδομαδιαίας ἐργασίας, μέ προσαυξημένο κατά 40% ἡμερομίσθιο, μείωση τῆς δοκιμαστικῆς περιόδου ἐργασίας σέ ἕξη ἀπό 12 μῆνες, μέ τό δικαίωμα ἀποζημιώσεως νά παραμένει ὅμως ἐάν ἡ ἀπόλυσις ἐπέλθει μετά τό 12μηνο.

Ὁ κεντρικός ἄξων τοῦ νομοσχεδίου ἀφορᾶ στήν κύρωση τῆς κοινοτικῆς ὁδηγίας γιά τούς διαφανεῖς ὅρους ἐργασίας, καθώς σέ διαφορετική περίπτωση ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος παραπομπῆς τῆς χώρας μας στό Εὐρωδικαστήριο. Ὅμως, μέσῳ αὐτῆς, θεσμοθετοῦνται στήν χώρα μας εὐέλικτες μορφές ἀπασχολήσεως μέ χαμηλούς μισθούς καί περιορισμένα ἐργασιακά δικαιώματα, οἱ ὁποῖες ἄν καί ἐφηρμόζοντο στήν πράξη, λειτουργοῦσαν στήν σκιά τῆς νομιμότητος, μέ ἀποτέλεσμα οἱ ἐργαζόμενοι νά εἶναι ἀπροστάτευτοι, τό Δημόσιο νά χάνει ἔσοδα ἀλλά καί νά δημιουργοῦνται στρεβλώσεις στόν ἀνταγωνισμό.

Ὁ ὑπουργός Ἐργασίας Ἄδωνις Γεωργιάδης ἔχει ὅλο τό προηγούμενο διάστημα ὑποστηρίξει ὅτι οἱ διατάξεις τοῦ νομοσχεδίου ἔχουν στόχο τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνασφάλιστης καί μαύρης ἐργασίας, δημιουργῶντας τίς βάσεις γιά καθαρές σχέσεις μεταξύ ἐργαζομένων καί ἐπιχειρήσεων. Μεταξύ ἄλλων, ρυθμίζονται θέματα διευθετήσεως τοῦ χρόνου ἐργασίας, μέ τήν σχετική διάταξη νά ἁπλοποιεῖ τήν διαδικασία καί νά ἐπιτρέπει τήν διευθέτηση μετά ἀπό ἀτομική σύμβαση, χωρίς τελικά νά αὐξάνει τόν χρόνο ἀπό 6 μῆνες σέ 12, ἐνῷ μειώνεται ἡ γραφειοκρατία γιά τίς ἐπιχειρήσεις πού εἰσάγουν στήν λειτουργία τους τήν Ψηφιακή Κάρτα Ἐργασίας. Σύμφωνα μέ τήν ἀνακοίνωση τοῦ ὑπουργείου, μέ τό νομοσχέδιο διασφαλίζεται ἡ ὑπεράσπισις συγκεκριμένων δικαιωμάτων πού περιλαμβάνονται στόν Χάρτη Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί ἀντιμετωπίζεται ὁ κοινωνικός ἀποκλεισμός (social dumping) μέσῳ τῆς διαμορφώσεως βασικῶν ἐργασιακῶν προτύπων (minimum rights) καί τῆς διασφαλίσεως τῆς τηρήσεώς τους, στό πλαίσιο ὑλοποιήσεως τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πυλῶνος Κοινωνικῶν Δικαιωμάτων.

Εἰδικώτερα, ἐξοπλίζεται κάθε ἐργαζόμενος μέ ἔγγραφη σύμβαση ἤ ἔστω μέ λεπτομερῆ ἔγγραφη ἐνημέρωση τῶν βασικῶν ὅρων ἐργασίας του, ἐντός μίας ἑβδομάδος ἀπό τήν πρόσληψη, ἀντί τοῦ 2μήνου πού ἴσχυε μέχρι σήμερα. Ἀκόμα κι ἄν πρόκειται γιά σύμβαση ἐπί παραγγελίᾳ, ἀντίθετα πρός ὅ,τι ἴσχυε μέχρι σήμερα, πλέον πρέπει νά συμφωνοῦνται ἐγγράφως, μεταξύ ἄλλων, οἱ ἐγγυημένες ἀμειβόμενες ὧρες, ἡ ἀμοιβή τους, ἡ ἀμοιβή τῆς ὑπερβάσεώς τους καί ὁ ἐλάχιστος χρόνος εἰδοποιήσεως τοῦ ἐργαζομένου, ἔτσι ὥστε νά προστατεύεται ἀπό καταχρηστικές ἐργοδοτικές συμπεριφορές.

Καλύπτονται πλέον ἐξ ἄλλου καί οἱ ἐργαζόμενοι πού ἐργάζονται προσωρινά στήν ἀλλοδαπή, μέ αὐστηρό πλαίσιο ἐνημερώσεως γιά τούς οὐσιώδεις ὅρους ἐργασίας τους ἐκτός Ἑλλάδος. Νομιμοποιεῖται ἡ ἐργασία σέ περισσότερους τοῦ ἑνός ἐργοδότες, κάτι πού σήμερα ἀπαγορεύεται ἀπό τήν ἑλληνική ἔννομη τάξη βάσει τοῦ ΠΔ 27.6/ 1932, καθιστῶντας ἔτσι παράνομη τήν ἐργασία σέ δεύτερο ἐργοδότη. Σήμερα στήν χώρα μας ἐπιτρέπεται νά ἐργασθεῖ κάποιος μόνο σέ δύο ἐργοδότες, ἐφ’ ὅσον ἔχει συνάψει ἀντίστοιχες συμβάσεις μερικῆς ἀπασχολήσεως. Ἀντιθέτως, εἶναι παράνομη ἡ ἐργασία, ἄν κάποιος ἐργάζεται τό πρωί σέ ἕναν ἐργοδότη μέ πλήρη ἀπασχόληση καί τό ἀπόγευμα ἐκτελεῖ μιά ἐργασία μέ μερική ἀπασχόληση. Αὐτό ἔχει ὁδηγήσει στήν ἀδήλωτη καί ἀνασφάλιστη ἐργασία πάρα πολλούς ἐργαζομένους, σύμφωνα μέ τό ὑπουργεῖο. Παρέχεται ἐπίσης ἰδιαίτερο κίνητρο στίς ἐπιχειρήσεις πού ἐφαρμόζουν τήν ψηφιακή κάρτα ἐργασίας, νά δύνανται νά μήν προδηλώνουν τίς ἀλλαγές τοῦ ὡραρίου ἐργασίας ἤ τῆς ὀργανώσεως τοῦ χρόνου ἐργασίας.

Παράλληλα θεσπίζεται βαρύτατο πρόστιμο, ἀντίστοιχου ὕψους μέ τό πρόστιμο γιά τήν ἀδήλωτη ἐργασία, ἤτοι 10.500 εὐρώ ἀνά ἐργαζόμενο σέ κάθε περίπτωση ἀναντιστοιχίας τῆς πραγματικῆς ἀπασχολήσεως μέ τήν σχετική σήμανση τῆς κάρτας. Ἡ χρῆσις τῆς ψηφιακῆς κάρτας ἀποτελεῖ κρίσιμο μέσο γιά τήν ἀπόδειξη τοῦ πραγματικοῦ χρόνου ἐργασίας – πραγματικῆς ἀμοιβῆς, ἐξακριβώνοντας σέ πραγματικό χρόνο τήν πραγματική ἔναρξη καί τήν πραγματική λήξη τοῦ χρόνου ἐργασίας τῶν ἐργαζομένων. Ἐπίσης μέ τό σύστημα αὐτό θά διευκολυνθεῖ περαιτέρω ἡ ἐφαρμογή τῆς κάρτας ἐργασίας στούς ἐξ ἀποστάσεως ἐργαζομένους, ἀλλά θά ὁδηγήσει καί στούς καθολικούς καί μαζικούς ἐλέγχους τῆς Ἐπιθεωρήσεως Ἐργασίας. Ἀποτελεῖ δέ τό πρῶτο καθοριστικό βῆμα καί γιά τήν ἀναμόρφωση καί τήν πλήρη αὐτοματοποίηση τῶν ἐλέγχων, μέ τρόπο ἀπολύτως εὔκολο, γρήγορο, σύγχρονο ἀντικειμενικό καί διαφανῆ.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ