ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Δωρεάν ἐξετάσεις ἀπό τόν ΕΟΠΥΥ

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρετᾶ τά στελέχη τῆς ΝΔ κατά τήν παρουσίαση τοῦ κυβερνητικοῦ προγράμματος τοῦ κόμματος

Ἡ ΝΔ ὑπόσχεται ἐπίδομα 2.000 εὐρώ γιά κάθε παιδί

«ΙΣΧΥΡΗ Ἀνάπτυξη, Αὐτοδύναμη Ἑλλάδα, Ἑνωμένοι μποροῦμε» εἶναι τό σύνθημα τοῦ προγράμματος τῆς ΝΔ πού παρουσίασε χθές ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης. Ἔμφασις δίδεται στήν ἐξυπηρέτηση καί τήν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν, τήν ἀντιμετώπιση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος, τήν δημιουργία πολλῶν καί καλά ἀμειβομένων θέσεων ἐργασίας, καί φυσικά ἡ ΝΔ στοχεύει στόν περιορισμό τῆς ὑπερφορολογήσεως.

Ἕνα ἀπό τά βασικά σημεῖα τοῦ προγράμματος εἶναι ἡ ἀναβάθμισις τῆς δημοσίας ὑγείας, μέ καλύτερη πρόληψη, ἀποτελεσματικότητα καί ἐκσυγχρονισμό τῶν ὑπηρεσιῶν. Ὅπως εἶπε ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ, θά καθιερωθεῖ πρόγραμμα δωρεάν προληπτικῶν ἐξετάσεων γιά ὅλους μέ κάλυψη ἀπό τόν ΕΟΠΥΥ. Οἱ πολῖτες θά ἐνημερώνονται μέ sms ἤ e-mail γιά τίς ἀναγκαῖες ἐξετάσεις ἀναλόγως μέ τήν ἡλικιακή ὁμάδα καί μέ αὐτόματη παραπομπή σέ κρατικές ἤ ἰδιωτικές δομές. Ἡ ἀρχή θά γίνει μέ τίς ἐξετάσεις τοῦ καρκίνου τοῦ μαστοῦ, τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας καί τοῦ παχέος ἐντέρου. «Ἐπεκτείνουμε τήν διάρκεια τῶν ἐπαναλαμβανόμενων συνταγῶν γιά χρονίως πάσχοντες καί καθιερώνουμε ραντεβού ἐντός 24ώρου μέ γιατρούς τοῦ ΕΟΠΥΥ. Ἀλλά καί κατ’ οἶκον διανομή φαρμάκων σέ συγκεκριμένες ὁμάδες χρονίων ἀσθενῶν» εἶπε ὁ κ. Μητσοτάκης. Ὅπως σημείωσε σέ αὐστηρό τόνο, θά ἐφαρμοσθεῖ ὁ ἀντικαπνιστικός νόμος, ἐνῶ θά δοθεῖ ἡ δυνατότης ἐλευθέρας ἐπιλογῆς οἰκογενειακοῦ ἰατροῦ. Κάθε χρόνο θά προσλαμβάνονται 1.500 εἰδικευόμενοι νοσηλευτές καί θά καθιερωθεῖ ἡ ἀπόκτησις εἰδικότητος ἀμέσως μετά τό πτυχίο. Ἐξήγγειλε ὅτι εἰς βάθος τετραετίας θά καλυφθοῦν ὅλες οἱ ὀργανικές θέσεις στόν εὐαίσθητο αὐτό τομέα. Τέλος, ἀνεκοίνωσε ὅτι ἡ ΝΔ θά εἰσαγάγει τό ἐπαγγελματικό μάνατζμεντ στά δημόσια νοσοκομεῖα.

Ὁ κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τό δημογραφικό τήν «μεγαλύτερη ἀπειλή γιά τήν οἰκονομία, τήν κοινωνία, τήν ἴδια τήν ἐθνική μας ὑπόσταση». Ἡ ΝΔ θά στηρίξει τίς νέες οἰκογένειες δίδοντας ἐπίδομα 2.000 εὐρώ γιά κάθε παιδί πού γεννιέται στήν Ἑλλάδα, αὐξάνοντας τό ὅριο τοῦ ἀφορολογήτου κατά 1.000 εὐρώ, ἐνῶ θά ἐπαναφέρει τά ἐπιδόματα γιά τίς μεγάλες οἰκογένειες στό ἐπίπεδο πρίν ἀπό τίς μειώσεις τοῦ 2018. Ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ ἐπανέλαβε τήν δέσμευση ὅτι κανένα παιδί δέν θά μένει ἐκτός παιδικοῦ σταθμοῦ. Ἐπίσης, γιά κάθε παιδί πού δέν βρίσκει θέση θά χορηγεῖται μηνιαῖο κουπόνι 180 εὐρώ γιά χρήση σέ σταθμό τῆς ἐπιλογῆς τῶν γονέων. Προκειμένου νά βοηθηθοῦν οἱ γονεῖς, τό ὡράριο τῶν παιδικῶν σταθμῶν θά ἐπεκταθεῖ καί θά ἐνισχυθοῦν τά ὁλοήμερα σχολεῖα, μέ οὐσιαστικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων καί μελέτης.

Καί ἐπειδή, ὅπως ἀνέφερε ὁ κ. Μητσοτάκης, «δέν νοεῖται ἀνάπτυξη χωρίς κοινωνική συνοχή, οὔτε κοινωνική συνοχή χωρίς ἀλληλεγγύη», θά αὐξηθεῖ στό 1 δισ. εὐρώ ἀπό τόν Προϋπολογισμό τό Ἐλάχιστο Ἐγγυημένο Εἰσόδημα, ὥστε νά χορηγεῖται ἄμεσα σέ 800.000 πιό ἀδύναμους συμπολῖτες μας. Τά ἐπιδόματα ἀνεργίας θά αὐξηθοῦν κατά 200 ἑκατ. εὐρώ καί θά ἐπανακαθορισθοῦν τά κριτήρια ἀπονομῆς τους, ὥστε νά τό λαμβάνουν περισσότεροι δικαιοῦχοι.

Ὡς πρός τήν Παιδεία, τό πρόγραμμα τῆς ΝΔ περιλαμβάνει τήν δημιουργία ἑνός δημοσίου Προτύπου Σχολείου σέ κάθε περιφερειακή ἑνότητα, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τήν Δυτική Ἀττική. «Καθιερώνουμε τόν ἐπαγγελματικό προσανατολισμό ἀπό τό Γυμνάσιο, ὥστε νά ἀναδεικνύονται ἀπό νωρίς οἱ δεξιότητες τοῦ κάθε παιδιοῦ. Καί ἱδρύουμε Πρότυπα Ἐπαγγελματικά Λύκεια σέ ἀντιπροσωπευτικές περιοχές, πού θά συνεργάζονται μέ τήν τοπική οἰκονομία. Ὥστε ἡ ἐπαγγελματική ἐκπαίδευση νά γίνει οὐσιαστική διέξοδος ἀπασχόλησης γιά τούς νέους.

Εἰσάγουμε νέο πλαίσιο λειτουργίας τῶν Ἀνώτατων Ἱδρυμάτων μέ θεσμούς διοίκησης καί μέ προγράμματα χωρίς τόν ἀσφυκτικό ἔλεγχο τοῦ Ὑπουργείου. Μέ ἀξιολόγηση σέ κάθε ἐπίπεδο. Σέ διασύνδεση μέ τήν ἀγορά. Καί μέ νέους πόρους –πέραν τῆς κρατικῆς χρηματοδότησης» ὑπεγράμμισε ὁ κ. Μητσοτάκης κατά τήν παρουσίαση τοῦ προγράμματος.

Ἀρκετοί φιλόδοξοι εἶναι οἱ στόχοι τῆς ΝΔ γιά τό σύγχρονο κράτος. Κατ’ ἀρχήν οἱ πολῖτες πρέπει νά μάθουν νά κάνουν τίς περισσότερες συναλλαγές τους μέ τό κράτος ἠλεκτρονικά, ἀπό τό σπίτι τους καί 24 ὧρες τό 24ωρο. Ἔτσι θά δημιουργηθεῖ ἕνας κεντρικός κόμβος μέ ὅλα ὅσα πρέπει νά γνωρίζουν οἱ συναλλασσόμενοι μέ τό Δημόσιο. «Ἐμπιστευόμαστε τούς δημόσιους λειτουργούς. Κανείς δέν ἀπομακρύνεται. Καί, ἀντιθέτως, πολλές ἁρμοδιότητες μεταφέρονται σέ ὑπηρεσιακούς, καθώς μειώνονται οἱ πολιτικές θέσεις στό Δημόσιο τουλάχιστον κατά 20%» δήλωσε. Ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ θά ἐπιβραβεύει τούς καλύτερους καί θά βοηθεῖ ὅσους πρέπει νά βελτιώσουν τήν ἀπόδοσή τους. Τό κράτος προκειμένου νά ἐξυπηρετεῖ καλύτερα τόν πολίτη θά συνεργάζεται μέ τόν ἰδιωτικό τομέα.

Ἐπί πλέον, δεσμεύθηκε γιά μείωση φόρων σέ ὅλους τούς πολῖτες καί ἀνεφέρθη στόν εἰσαγωγικό συντελεστή ἀπό 22% σέ 9% γιά εἰσόδημα ἕως 10.000 καί σταδιακή μείωση τῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης. Οἱ δέ εἰσφορές θά μειωθοῦν σταδιακά ἀπό τό 20% στό 15%. Στό τέλος τῆς τετραετίας θά ἐφαρμοσθοῦν δύο συντελεστές ΦΠΑ· στό 11% καί στό 22%. Ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ ἐπεσήμανε ὅτι θά ἀποκτήσει ἐκ νέου ἀξία ἡ ἀκίνητη περιουσία ἀνακοινώνοντας παραλλήλως τήν μείωση τοῦ ΕΝΦΙΑ 30% (στήν διετία), τήν ἔκπτωση γιά ἐνεργειακή ἀναβάθμιση καί τόν συμψηφισμό μέ τιμολόγια στήν ἐφορία. Τέλος, ἐξήγγειλε τήν ἀναστολή γιά τρία χρόνια τοῦ ΦΠΑ στήν οἰκοδομική δραστηριότητα καί τοῦ φόρου ὑπεραξίας στήν μεταβίβαση ἀκινήτων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ