ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Διατηρεῖται τό ἀφορολόγητο μέ κατώτατο συντελεστή 9%

Τά 15 μέτρα πού τίθενται σέ ἰσχύ τό 2020

ΟΦΕΛΗ γιά νοικοκυριά, ἐλευθέρους ἐπαγγελματίες ἀλλά καί ἐπιχειρήσεις προκύπτουν ἀπό τίς ἀλλαγές πού θά τεθοῦν σέ ἐφαρμογή τό 2020 στήν φορολογία, ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἀπό τό βῆμα τῆς ΔΕΘ. Τό ἀφορολόγητο ὅριο διατηρεῖται, ἐνῶ ταυτόχρονα μειώνεται ἀπό τό 22% στό 9% ὁ κατώτατος συντελεστής φορολογίας εἰσοδήματος γιά εἰσοδήματα μέχρι 10.000 εὐρώ. Γιά ὅσους ἔχουν παιδιά, τό ἀφορολόγητο ὅριο θά προσαυξάνεται κατά 1.000 εὐρώ. Διατηρεῖται ἡ λεγομένη 13η σύνταξις, ὅπως καί ὅλα τά ἐπιδόματα πού χορηγοῦνται, ἐνῶ ἀπό τό 2021 θά ξεκινήσει ἡ σταδιακή μείωσις τῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης καί τοῦ τέλους ἐπιτηδεύματος πού θά ὁλοκληρωθεῖ τό 2023. Ὁ φόρος τῶν ἐπιχειρήσεων διαμορφώνεται στό 24% καί στά μερίσματα, ἀπό 10% σέ 5%. Μείωσις τῶν εἰσφορῶν προγραμματίζεται γιά τό β΄ ἑξάμηνο τοῦ ἔτους, ἐνῶ θά δοθεῖ ἐπίδομα 2.000 εὐρώ γιά κάθε νέο παιδί.

ΧΩΡΙΣ τήν μεγάλη ἔκπληξη ἀλλά μέ τήν παρουσίαση ἑνός σχεδίου μέ συγκεκριμένες προτεραιότητες καί προσδιορισμένα χρονοδιαγράμματα φοροελαφρύνσεων γιά τούς ἑπομένους 12 μῆνες, ἐνεφανίσθη ὁ Πρωθυπουργός στήν Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης. Ἐκτός ἀπό τίς μειώσεις στήν φορολογική κλίμακα γιά τίς ἐπιχειρήσεις καί τά φυσικά πρόσωπα, ὁ κ. Μητσοτάκης ἀνεκοίνωσε μέτρα γιά τήν τόνωση τῆς οἰκοδομῆς καί τοῦ ἀγροτικοῦ τομέα, τήν σταδιακή μείωση ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν γιά μισθωτούς πλήρους ἀπασχολήσεως, ἀλλά καί μέτρα πού θά τεθοῦν σέ ἰσχύ ἀργότερα, ὅπως ἡ μείωσις τοῦ τέλους ἐπιτηδεύματος καί τῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης. Τό ἀφορολόγητο ὅριο διατηρεῖται μέ παράλληλη μείωση ἀπό τό 22% στό 9% τοῦ κατωτάτου συντελεστοῦ φορολογίας εἰσοδήματος γιά εἰσοδήματα μέχρι 10.000 εὐρώ, ἐνῶ γιά ὅσους ἔχουν παιδιά, τό ἀφορολόγητο ὅριο θά προσαυξάνεται κατά 1.000 εὐρώ. Μέ αὐτήν τήν μείωση ἕνας μισθωτός μέ ἕνα παιδί καί ἐτήσιο εἰσόδημα 10.000 εὐρώ, μέ τήν διατήρηση τοῦ ἀφορολογήτου ὁρίου πού σήμερα ἀνέρχεται σέ 8.636 εὐρώ καί τήν προσαύξησή του κατά 1.000 εὐρώ γιά κάθε παιδί, θά ἔχει ἀφορολόγητο ὅριο εἰσοδήματος 9.636 εὐρώ ἀπό 8.864 εὐρώ πού εἶναι σήμερα, δηλαδή ἡ ἐπιβάρυνσις περιορίζεται σέ 32,76 εὐρώ. Ὡστόσο, τό μεγαλύτερο ὄφελος εἶναι γιά τούς ἐλευθέρους ἐπαγγελματίες, ἀφοῦ ὁ φόρος γιά ὅσους δηλώνουν εἰσοδήματα ἕως 10.000 εὐρώ θά μειωθεῖ περίπου κατά 60%, ἀφοῦ ἀπό τά 2.200 εὐρώ πού θά πλήρωνε σήμερα μέ τόν συντελεστή 22% ἡ ἐπιβάρυνσίς του θά περιορισθεῖ στά 900 εὐρώ.  Εἰδικώτερα, τά 15 μέτρα πού ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός εἶναι:

1. Διατήρησις ἀφορολογήτου ὁρίου

2. Αὔξησις ἀφορολογήτου κατά 1.000 εὐρώ ἀνά παιδί

3. Μείωσις τοῦ φορολογικοῦ συντελεστοῦ στά ἐπιχειρηματικά κέρδη στό 24% γιά τά κέρδη τοῦ 2019 καί στό 20% τό 2020.

4. Μείωσις τοῦ φορολογικοῦ συντελεστοῦ ἀπό 22% σέ 9% γιά τά εἰσοδήματα μέχρι 10.000 εὐρώ.

5. Μείωσις τοῦ φόρου στά μερίσματα ἀπό 10% σέ 5%.

6. Αναστολή γιά 3 χρόνια τοῦ ΦΠΑ στίς νέες οἰκοδομές καί παροχή ἐκπτώσεως 40% στίς δαπάνες γιά ἀνακαίνιση ἤ γιά ἀναβάθμιση τῶν κτιρίων.

7. Αναστολή τοῦ φόρου ὑπεραξίας τῶν ἀκινήτων.

8. Παροχή ἐπιδόματος 2.000 εὐρώ γιά κάθε νέο παιδί μέσα στό 2020, μέ ἐξαίρεση ὅσους ἀνήκουν σέ πολύ ὑψηλή εἰσοδηματική κατηγορία.

9. Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στό 13% γιά τά βρεφικά εἴδη καί τά κράνη.

10. Μηνιαία ἐνίσχυσις 180 εὐρώ γιά θέση σέ παιδικό σταθμό.

11. Διατήρησις τοῦ ἐκτάκτου ἐπιδόματος τῶν συνταξιούχων πού κατεβλήθη προεκλογικῶς.

12. Σταδιακή μείωσις τῶν ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν κατά 5 μονάδες ἀπό τήν 1η Ἰουλίου 2020.

13. Ἄμεση προσαύξησις στήν ἀμοιβή τῶν μερικῶς ἀπασχολουμένων κατά 10% τήν ὥρα γιά ὑπερωριακή ἀπασχόληση.

14. Μείωσις τοῦ φόρου γιά τά ἀγροτικά ὀχήματα στό 10%.

15. Θέσπισις ὑπεραποσβέσεων γιά τίς ἐπενδύσεις πού πραγματοποιοῦν οἱ ἐπιχειρήσεις. Μελετᾶται ὁ συντελεστής ἀποσβέσεων νά εἶναι 200%.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ Πλάτων καί ὁ Ἀριστοτέλης «μέλη» τῆς Γαλλικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως!

Εφημερίς Εστία
Πίνακας τοῦ Ραφαήλ μέ τήν Σχολή τῶν Ἀθηνῶν ἀπεκαλύφθη χθές στό Κοινοβούλιο

Ἄσκηση ἀληθείας γιά τό Καστελλόριζο

Μανώλης Κοττάκης
TA ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ τῶν ἀναγνωστῶν μας γιά τό Καστελλόριζο «πέφτουν βροχή» καθημερινά

Ἐπεισόδιο Ντ. Μπακογιάννη – Ράμα

Εφημερίς Εστία
Έντονο διαξιφισμό εἶχαν χθές στό συνέδριο τοῦ Economist ἡ πρώην ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Ντόρα Μπακογιάννη…

Ἡ Ἐκκλησία στό πλευρό τῶν Ἑλλήνων ναυτικῶν

Δημήτρης Καπράνος
Μπορεῖ ἡ ἀποφασιστική παρέμβαση τοῦ καπετάν Παναγιώτη Τσάκου καί…

Σάββατον, 17 Σεπτεμβρίου 1960

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ