ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Δεύτερη στήν Εὐρώπη σέ φοροδιαφυγή ΦΠΑ κατατάσσεται ἡ Ἑλλάς

Ἀπώλεσε ἔσοδα 5,3 δισ. εὐρώ τό 2019

ΑΡΓΥΡΟ μετάλλιο στήν ΕΕ στήν φοροδιαφυγή ἀπό τόν ΦΠΑ κατακτᾶ ἡ Ἑλλάς ἀφοῦ ἀπώλεσε τό ποσόν τῶν 5,35 δισ. εὐρώ τό 2019 ἀπό τόν ΦΠΑ, συμφώνως πρός μελέτη πού δημοσίευσε ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή. Ἡ χώρα μας ἔχει σημειώσει τήν δεύτερη μεγαλύτερη ἀπώλεια μετά τήν Ρουμανία, ἔχοντας ἀπολέσει τό 25,8% τῶν ἐσόδων της ἀπό τόν ΦΠΑ. Ἡ Ἑλλάς παρά τήν βελτίωση πού καταγράφει στήν προσπάθεια νά περιορίσει τήν φοροδιαφυγή, ἐξακολουθεῖ νά ἔχει ἰδιαίτερα ὑψηλά ποσοστά. Τό 2015, συμφώνως πρός τήν Ἐπιτροπή, ἔχασε τό 28,3% τῶν δυνητικῶν ἐσόδων, ποσοστό πού ἀνέβηκε στό 27,3% τό 2016 καί σέ 31,5% τό 2017. Ἀκολούθως ὑπεχώρησε στό 29% καί μέ βάση τά τελευταῖα στοιχεῖα εὑρίσκεται στό 25,8%. Ἄξιον λόγου ὅτι τά 5,35 δισ. εὐρώ ἀντιστοιχοῦν σέ περίπου τρεῖς ποσοστιαῖες μονάδες τοῦ ΑΕΠ.

Τά κράτη μέλη τῆς ΕΕ ἐκτιμᾶται ὅτι ἀπώλεσαν ἀθροιστικῶς 134 δισ. εὐρώ ἀπό τόν ΦΠΑ. Τό ποσόν αὐτό ἀντιστοιχεῖ σέ ἀπώλειες ἐσόδων λόγῳ ἀπάτης καί φοροδιαφυγῆς στόν τομέα τοῦ ΦΠΑ, ἀποφυγῆς καί πρακτικῶν βελτιστοποιήσεως τοῦ ΦΠΑ, χρεωκοπιῶν καί πτωχεύσεων, καθώς καί ἐσφαλμένων ὑπολογισμῶν καί διοικητικῶν σφαλμάτων. Ἄν καί ὁρισμένες ἀπώλειες ἐσόδων εἶναι ἀδύνατο νά ἀποφευχθοῦν, ἡ ἀποφασιστική δρᾶσις καί οἱ στοχευμένες ἀπαντήσεις πολιτικῆς θά μποροῦσαν νά κάνουν πραγματικά τήν διαφορά, ἰδίως ὅσον ἀφορᾶ τήν μή συμμόρφωση.

Σέ ὀνομαστικούς ὅρους, τό 2019 τό συνολικό ἔλλειμμα ΦΠΑ τῆς ΕΕ ἐμειώθη κατά σχεδόν 6,6 δισ. εὐρώ, στά 134 δισ. εὐρώ, μία μείωσις πού συνιστᾶ σημαντική βελτίωση συγκριτικῶς πρός τό προηγούμενο ἔτος, κατά τό ὁποῖο εἶχε σημειωθεῖ μείωσις κατά 4,6 δισ. εὐρώ. Ἄν καί τό συνολικό ἔλλειμμα ΦΠΑ βελτιώνεται μεταξύ τοῦ 2015 καί τοῦ 2019, παραμένει ἄγνωστη ἡ πλήρης ἔκτασις τῶν ἐπιπτώσεων τῆς πανδημίας Covid-19 στήν καταναλωτική ζήτηση καί, κατά συνέπεια, στά ἔσοδα ἀπό τόν ΦΠΑ τό 2020.

Τό 2019 ἡ Ρουμανία κατέγραψε τό ὑψηλότερο ἐθνικό ἔλλειμμα συμμορφώσεως πρός τόν ΦΠΑ, ἔχοντας ἀπολέσει τό 34,9 % τῶν ἐσόδων της ἀπό τόν ΦΠΑ τό 2019, ἀκολουθούμενη ἀπό τήν Ἑλλάδα (25,8 %) καί τήν Μάλτα (23,5 %).

Τά μικρότερα ἐλλείμματα ΦΠΑ παρατηρήθηκαν στήν Κροατία (1,0 %), τήν Σουηδία (1,4 %) καί τήν Κύπρο (2,7 %). Σέ ἀπόλυτες τιμές, τά ὑψηλότερα ἐλλείμματα συμμορφώσεως πρός τόν ΦΠΑ κατεγράφησαν στήν Ἰταλία (30,1 δισ. εὐρώ), καί τήν Γερμανία (23,4 δισ. εὐρώ). Ἡ ἀπώλεια ἐσόδων ἀπό τόν ΦΠΑ ἔχει ἐξαιρετικά ἀρνητικό ἀντίκτυπο στίς κρατικές δαπάνες γιά δημόσια ἀγαθά καί ὑπηρεσίες ἀπό τίς ὁποῖες ἐξαρτόμαστε ὅλες καί ὅλοι, ὅπως τά σχολεῖα, τά νοσοκομεῖα καί οἱ μεταφορές.

Ὁ χαμένος ΦΠΑ θά μποροῦσε ἐπίσης νά ἔχει ἀποδειχθεῖ ἐπωφελής, τήν στιγμή πού τά κράτη μέλη προσπαθοῦν νά καλύψουν τό χρέος πού προέκυψε κατά τήν ἀρχική ἀνάκαμψη ἀπό τήν πανδημία COVID-19 ἤ νά αὐξήσουν τίς φιλοδοξίες τους ὅσον ἀφορᾶ τήν χρηματοδότηση γιά τό κλῖμα.

Ὁ Πάολο Τζεντιλόνι, Ἐπίτροπος Οἰκονομίας, δήλωσε ὅτι πρόκειται γιά ἀπώλειες ἄνω τῶν 4.000 εὐρώ ἀνά δευτερόλεπτο. Πρόκειται γιά ἀπαράδεκτες ἀπώλειες γιά τούς ἐθνικούς προϋπολογισμούς, γεγονός πού σημαίνει ὅτι τό βάρος τῆς καλύψεως τοῦ ἐλλείμματος πέφτει στούς ἁπλούς πολῖτες καί τίς ἁπλές ἐπιχειρήσεις, μέσῳ ἄλλων φόρων πού καλοῦνται νά πληρώσουν γιά ζωτικῆς σημασίας δημόσιες ὑπηρεσίες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ