Δέν σήκωσε τό γάντι τό Μαξίμου γιά τίς ὕβρεις Ἐρντογάν

ΤΗΝ ΩΡΑ πού ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν προβαίνει ἀπό τήν μία στήν ἄλλη ἐμπρηστική δήλωση στοχεύοντας αὐτή τήν φορά τούς Ἑλληνοκυπρίους, ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις ἐπιλέγει νά μήν ἀντιπαρατεθεῖ  μαζί του καί μέ χλιαρές ἀνακοινώσεις ἐπαναλαμβάνει ὅτι οἱ ἑλληνικές θέσεις εἶναι ξεκάθαρες καί δέν χωρεῖ στρέβλωση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας.

Στόν Τοῦρκο Πρόεδρο, ὁ ὁποῖος ζήτησε «τά ρέστα» ἀπό τόν Ἐτζεβίτ, γιατί δέν κατέλαβε τό 1974 ὅλη τήν Κύπρο ἐνῷ μποροῦσε καί σήμερα ὅλο τό νησί νά ἦταν κατακόκκινο, ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ἐπανέλαβε ὅτι ἡ ἑλληνική θέσις εἶναι διζωνική δικοινοτική ὁμοσπονδία. Στόν ἰσχυρισμό τοῦ Ἐρντογάν ὅτι ἡ εἰσβολή τό καλοκαίρι τοῦ 1974 ἀπέτρεψε τήν γενοκτονία τῶν Τουρκοκυπρίων, ὁ κ. Παῦλος Μαρινάκης ἀπήντησε ὅτι αὐτά πού λέγει συνιστοῦν «προσβολή στήν μνήμη τῶν θυμάτων.»

Στόν Τοῦρκο Πρόεδρο ἀπήντησαν καί διπλωματικές πηγές τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, στό ἴδιο ἤπιο τόνο μέ τόν κυβερνητικό ἐκπρόσωπο. Τό ὅτι ἤθελε νά βάψει μέ αἷμα ὅλον τόν ἑλληνοκυπριακό πληθυσμό ἐξελείφθη ἀπό τό ΥΠΕΞ ὡς μιά συνηθισμένη δήλωσις πού δέν χρήζει ἀναλόγου ἀπαντήσεως. «Οἱ δηλώσεις τοῦ Τούρκου Προέδρου σχετικά μέ τήν παράνομη εἰσβολή στήν Κύπρο τό 1974 συνιστοῦν πρόδηλη στρέβλωση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας καί προσβολή στήν μνήμη τῶν θυμάτων» τονίζουν πηγές τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Δυστυχῶς οἱ συγκεκριμένες πηγές δέν μπῆκαν στήν οὐσία τῶν ὕβρεων ἐκ μέρους τοῦ Ἐρντογάν. Τούς τελευταίους μῆνες ὅλο καί πιό συχνά ὁ «Σουλτᾶνος» ἐπιλέγει ἀπό τό βῆμα μεγάλων συγκεντρώσεων νά προκαλεῖ Ἑλλάδα καί Κύπρο. Οἱ ἐν λόγῳ πηγές ἐπισημαίνουν ὅτι γίνονται σέ χρόνο κατά τόν ὁποῖο εὑρίσκεται σέ ἐξέλιξη προσπάθεια ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τήν ἐπανεκκίνηση τῶν συνομιλιῶν μέ στόχο τήν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ στό πλαίσιο τῶν ἀποφάσεων τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ. Εἶναι γνωστό ὅτι εἰδικά στό Κυπριακό, ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος δέν πρόκειται νά ὑπαναχωρήσει, καί μέ κάθε εὐκαιρία τορπιλλίζει ὅποιες διαπραγματευτικές προσπάθειες.

Ἀπό τότε πού οἱ κ.κ. Μητσοτάκης καί Ἐρντογάν ὑπέγραψαν τήν Διακήρυξη τῶν Ἀθηνῶν, Πρωθυπουργός καί Ἕλληνες ὑπουργοί διυλίζουν τόν κώνωπα ὅταν προβαίνουν σέ δηλώσεις ὥστε νά μήν θίξουν τόν Ταγίπ Ἐρντογάν. Ἀπειλεῖ τήν Κύπρο, γιά τό λάθος πού ἔγινε τό 1974, ὅταν ὁ τουρκικός στρατός δέν πάτησε τό πόδι του σέ ὅλο τό νησί! Ἀπευθυνόμενος σέ στρατιῶτες τῆς 4ης Διοικήσεως τοῦ τουρκικοῦ Στρατοῦ, εἶπε ὅτι ἐάν δέν εἶχε γίνει ἡ εἰσβολή τό 1974, «θά εἶχε συντελεστεῖ γενοκτονία κατά τῶν Τουρκοκυπρίων. Ἐπέκρινε τήν ἀπόφαση τοῦ Ἐτζεβίτ νά σταματήσει τήν ἐπέλαση γιατί σέ διαφορετική περίπτωση σήμερα ὅλη ἡ Κύπρος θά ἦταν ἐξ ὁλοκλήρου τουρκική!».

«Πρίν ἀπό μισό αἰῶνα, οἱ Τουρκοκύπριοι ἐπέστρεψαν ἀπό τό χεῖλος τῆς γενοκτονίας. Στήν Εἰρηνευτική Ἐπιχείρηση τοῦ 1974, 498 στρατιῶτες μας ἀπό ὅλες τίς γωνιές τῆς χώρας μας, συμπεριλαμβανομένων ἀξιωματικῶν, ὑπαξιωματικῶν καί ὁπλιτῶν, μαρτύρησαν. Παρ’ ὅλες τίς πιέσεις, ἄν δέν ὑπῆρχε ἡ παρέμβασις τῆς Τουρκίας, δέν θά ὑπῆρχε σήμερα οὔτε ἡ Τουρκική Δημοκρατία τῆς Βόρειας Κύπρου, οὔτε οἱ Τουρκοκύπριοι. Στήν πραγματικότητα, ἴσως ἄν εἴχαμε πιέσει πρός τό νότο, δέν θά ὑπῆρχε πιά νότος καί βορρᾶς, καί ἡ Κύπρος θά ἦταν ἐντελῶς δική μας» ἰσχυρίσθηκε ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος. Σάν νά ἐπρόκειτο νά δώσει τό σύνθημα στούς στρατιῶτες του νά ριχθοῦν στήν μάχη, ὁ Ἐρντογάν τούς εἶπε ὅτι ἐάν θέλουν νά συνεχίσουν νά ζοῦν στήν πατρίδα τους, «ποτισμένοι μέ τό αἷμα τῶν μαρτύρων, ἐλεύθεροι καί μέ τό κεφάλι ψηλά», πρέπει νά διαταράξουν τά παιχνίδια καί νά ἀφήσουν τίς προδοτικές φιλοδοξίες. «Εἴμαστε μιά χώρα, ἕνα ἔθνος καί ἕνας στρατός πού πρέπει πάντα νά διατηρεῖ τήν ἀποτρεπτική του ἱκανότητα στό ὑψηλότερο ἐπίπεδο. Ὡς τουρκικό ἔθνος, μόνο ἡ δική μας προσπάθεια, ἡ δική μας δύναμη, τά δικά μας μέσα καί οἱ δικές μας δυνατότητες πού ἔχουμε ἀναπτύξει μποροῦν νά μᾶς προστατεύσουν ἀπό τούς ἐχθρούς μας» κατέληξε.

Ειδήσεις / Άρθρα

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924