Ἀποφυλάκισις τῆς «17Ν» ἀπό τό 2024

ΣΕ 57 πολύ σημαντικές ἀλλαγές στόν Ποινικό Κώδικα καί τόν Κώδικα Ποινικῆς Δικονομίας προχωρεῖ ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης…

… μέ τό νομοσχέδιο πού κατέθεσε ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός Κώστας Τσιάρας. Κύρια συνισταμένη τῶν δεκάδων ἀλλαγῶν εἶναι ἡ αὐστηροποίησις τῶν ποινῶν γιά ἔκνομες ἐνέργειες πού συντελοῦνται ἀπό ἀντιεξουσιαστές καί ἡ παράτασις τῶν ποινῶν φυλακίσεως γιά τρομοκράτες. Ἡ ποινή πού θά ἐπιβάλλεται σέ ὅσους εἰσέρχονται παρανόμως σέ δημόσια κτίρια (Ὑπουργεῖα, νοσοκομεῖα, πρεσβεῖες, δικαστήρια, ἐπιχειρήσεως κοινῆς ὠφελείας κ.ἀ.) ἀλλά καί σέ ὅσους ἐπιτίθενται κατά συμβολαιογράφων ὅπως ἔχει κάνει ἐπανειλημμένως ὁ «Ρουβίκωνας», θά εἶναι πλέον ἀκόμη καί τά τρία ἔτη. Ἐπίσης γίνεται πιό αὐστηρό τό νομικό πλαίσιο γιά ὅσους ἐπιτίθενται σέ δημοσίους ὑπαλλήλους (π.χ. ἐφοριακούς) κατά τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων τους.

Ὁ νέος Ποινικός Κῶδιξ δέν θά παρέχει τό δικαίωμα ἀποφυλακίσεως γιά πολυϊσοβῖτες μετά 17 χρόνια παραμονῆς στήν φυλακή, ὅπως ἰσχύει σήμερα, ἀλλά μετά 22. Ἔτσι τρομοκράτες, ὅπως ὁ Δημήτρης Κουφοντίνας θά μποροῦν νά κάνουν αἴτηση ἀποφυλακίσεως ἀφοῦ ἐκτίσουν 22 χρόνια καθείρξεως, ἤτοι ἀπό τό 2024 καί ἐντεῦθεν. Ἐπίσης θά τιμωρεῖται ἡ χρηματοδότησις τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων καθώς καί ἡ παροχή πληροφοριῶν γιά τέλεση τρομοκρατικῶν πράξεων. Μέ ἕως καί τρία χρόνια φυλακίσεως τιμωρεῖται ὅποιος πραγματοποιεῖ ταξίδια «μέ σκοπό νά τελέσει ἤ νά συμβάλει στήν τέλεση τρομοκρατικοῦ ἐγκλήματος, νά συμμετάσχει στίς δραστηριότητες τρομοκρατικῆς ὁμάδας, μέ ἐπίγνωση τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ἐν λόγω συμμετοχή θά συμβάλει στίς ἐγκληματικές δραστηριότητες αὐτές τῆς ὁμάδας ἤ μέ σκοπό νά προσφέρει ἤ νά παρακολουθήσει ἐκπαίδευση γιά τέλεση τρομοκρατικῶν πράξεων».

Ὅμως καί οἱ μολότωφ θά παύσουν νά θεωροῦνται πλημμέλημα, καθώς αὐτός πού κατασκευάζει, προμηθεύει ἤ συλλαμβάνεται νά τίς ἐκτοξεύει μέ κίνδυνο νά τραυματίσει ἀνθρώπους θά τιμωρεῖται μέ φυλάκιση τριῶν ἐτῶν. Ἐάν ὅμως ἡ χρῆσις μολότωφ γίνει σέ δημόσιο χῶρο, ὁ δράστης θά ἀντιμετωπίζει κατηγορίες σέ βαθμό κακουργήματος καί θά τιμωρεῖται μέ κάθειρξη ἕως δέκα ἔτη. Διευκρινίζεται ὅτι ὅποιος παραδώσει μέ τήν θέλησή του στίς Ἀρχές τίς μολότωφ πού κατέχει ἤ ἐμπόδισε κάποιους νά τίς χρησιμοποιήσουν, δέν θά τιμωρεῖται. Ἀρκετή συζήτηση ἀναμένεται νά προκαλέσει τό θέμα τοῦ ἀδικήματος τῆς ἀπιστίας, πού ἀναφέρεται στό ἄρθρο 390 τοῦ ΠΚ, συμφώνως πρός τό ὁποῖο γιά τήν ἄσκηση ποινικῆς διώξεως πρός τά τραπεζικά στελέχη (καί εἰδικῶς αὐτά πού χορήγησαν «κόκκινα δάνεια») ἀπαιτεῖται ἡ προηγουμένη ἔγκλησις, ἤτοι ὁ θιγόμενος νά καταθέσει μήνυση κατά τῆς τραπέζης. Σέ ὅλες τίς ἄλλες περιπτώσεις, ἐφ’ ὅσον ἔχει διαπραχθεῖ τό ἀδίκημα τῆς ἀπιστίας, ἡ ποινική δίωξις εἶναι αὐτεπάγγελτη, δηλαδή δέν χρειάζεται ἡ κατάθεσις μηνύσεως, ἀλλά ἀπαιτεῖται ἡ εἰσαγγελική παρέμβασις.

Ἀλλά καί οἱ πολιτικοί (ἀπό τόν Πρωθυπουργό ἕως τούς ὑφυπουργούς, βουλευτές, περιφερειάρχες καί δημάρχους) θά διώκονται σέ βαθμό κακουργήματος γιά τά ἀδικήματα τῆς δωροληψίας. Ἐπίσης μέ κάθειρξη ἕως καί 10 ἔτη καί χρηματική ποινή θά τιμωροῦνται καί ὅσοι ἐπιχειροῦν νά δωροδοκήσουν πολιτικούς. Μέ ἄλλη τροπολογία προβλέπεται πλέον φυλάκισις γιά τούς προϊσταμένους δημοσίων ὑπηρεσιῶν πού δέν ἀπέτρεψαν ὑφισταμένους τους νά δωροδοκηθοῦν. Ὁ νέος ΠΚ ἀλλάζει καί τό καθεστώς τῶν κλοπῶν, ἀφοῦ θά θεωροῦνται κακούργημα μέ ποινές ἕως 10 ἐτῶν ὅταν ἡ ἀξία τῶν κλοπιμαίων ξεπερνᾶ τά 120 εὐρώ ἤ ἡ κλοπή-διάρρηξις διεπράχθη ἀπό δύο ἤ περισσότερα ἄτομα πού εἶχαν συγκροτήσει συμμορία. Στήν ἔννοια τῆς διακεκριμένης κλοπῆς περιλαμβάνονται καί ἡ ἀφαίρεσις κειμηλίων καί ἄλλων ἀντικειμένων ἀπό ἐκκλησίες, μουσεῖα καί ἀρχαιολογικούς χώρους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Διέγραψαν τό Βυζάντιο ἀπό τά βιβλία καί τό «ὑπερασπίζονται» στό μετρό Θεσσαλονίκης!

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀμετανόητος ΣΥΡΙΖΑ, ἡ ὁμάς Μπουτάρη καί οἱ λοιποί συνοδοιπόροι

Mιά γυναίκα μπορεῖ

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ τοῦ 2014, κέντρο διασκεδάσεως Baraonda, πίσω ἀπό τό γήπεδο τοῦ Παναθηναϊκοῦ

Πολλά τά ἔτη τοῦ «Σουλτάνου» λέγει ἡ Μέρκελ

Εφημερίς Εστία
ΤΙ ΚΑΙ ΕΑΝ ἡ ΕΕ καί οἱ ΗΠΑ κατεδίκασαν μέ αὐστηρό τόνο τήν ἀπόφαση τοῦ Ἐρντογάν νά…

Περί ἐξετάσεων, ἀποτυχιῶν καί λοιπῶν παραπόνων

Δημήτρης Καπράνος
Τήν κυρία Κεραμέως δέν τήν γνωρίζω καλά

Σάββατον, 22 Ἰουλίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ