Ἀποφυλάκισις τῆς «17Ν» ἀπό τό 2024

ΣΕ 57 πολύ σημαντικές ἀλλαγές στόν Ποινικό Κώδικα καί τόν Κώδικα Ποινικῆς Δικονομίας προχωρεῖ ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης…

… μέ τό νομοσχέδιο πού κατέθεσε ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός Κώστας Τσιάρας. Κύρια συνισταμένη τῶν δεκάδων ἀλλαγῶν εἶναι ἡ αὐστηροποίησις τῶν ποινῶν γιά ἔκνομες ἐνέργειες πού συντελοῦνται ἀπό ἀντιεξουσιαστές καί ἡ παράτασις τῶν ποινῶν φυλακίσεως γιά τρομοκράτες. Ἡ ποινή πού θά ἐπιβάλλεται σέ ὅσους εἰσέρχονται παρανόμως σέ δημόσια κτίρια (Ὑπουργεῖα, νοσοκομεῖα, πρεσβεῖες, δικαστήρια, ἐπιχειρήσεως κοινῆς ὠφελείας κ.ἀ.) ἀλλά καί σέ ὅσους ἐπιτίθενται κατά συμβολαιογράφων ὅπως ἔχει κάνει ἐπανειλημμένως ὁ «Ρουβίκωνας», θά εἶναι πλέον ἀκόμη καί τά τρία ἔτη. Ἐπίσης γίνεται πιό αὐστηρό τό νομικό πλαίσιο γιά ὅσους ἐπιτίθενται σέ δημοσίους ὑπαλλήλους (π.χ. ἐφοριακούς) κατά τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων τους.

Ὁ νέος Ποινικός Κῶδιξ δέν θά παρέχει τό δικαίωμα ἀποφυλακίσεως γιά πολυϊσοβῖτες μετά 17 χρόνια παραμονῆς στήν φυλακή, ὅπως ἰσχύει σήμερα, ἀλλά μετά 22. Ἔτσι τρομοκράτες, ὅπως ὁ Δημήτρης Κουφοντίνας θά μποροῦν νά κάνουν αἴτηση ἀποφυλακίσεως ἀφοῦ ἐκτίσουν 22 χρόνια καθείρξεως, ἤτοι ἀπό τό 2024 καί ἐντεῦθεν. Ἐπίσης θά τιμωρεῖται ἡ χρηματοδότησις τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων καθώς καί ἡ παροχή πληροφοριῶν γιά τέλεση τρομοκρατικῶν πράξεων. Μέ ἕως καί τρία χρόνια φυλακίσεως τιμωρεῖται ὅποιος πραγματοποιεῖ ταξίδια «μέ σκοπό νά τελέσει ἤ νά συμβάλει στήν τέλεση τρομοκρατικοῦ ἐγκλήματος, νά συμμετάσχει στίς δραστηριότητες τρομοκρατικῆς ὁμάδας, μέ ἐπίγνωση τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ἐν λόγω συμμετοχή θά συμβάλει στίς ἐγκληματικές δραστηριότητες αὐτές τῆς ὁμάδας ἤ μέ σκοπό νά προσφέρει ἤ νά παρακολουθήσει ἐκπαίδευση γιά τέλεση τρομοκρατικῶν πράξεων».

Ὅμως καί οἱ μολότωφ θά παύσουν νά θεωροῦνται πλημμέλημα, καθώς αὐτός πού κατασκευάζει, προμηθεύει ἤ συλλαμβάνεται νά τίς ἐκτοξεύει μέ κίνδυνο νά τραυματίσει ἀνθρώπους θά τιμωρεῖται μέ φυλάκιση τριῶν ἐτῶν. Ἐάν ὅμως ἡ χρῆσις μολότωφ γίνει σέ δημόσιο χῶρο, ὁ δράστης θά ἀντιμετωπίζει κατηγορίες σέ βαθμό κακουργήματος καί θά τιμωρεῖται μέ κάθειρξη ἕως δέκα ἔτη. Διευκρινίζεται ὅτι ὅποιος παραδώσει μέ τήν θέλησή του στίς Ἀρχές τίς μολότωφ πού κατέχει ἤ ἐμπόδισε κάποιους νά τίς χρησιμοποιήσουν, δέν θά τιμωρεῖται. Ἀρκετή συζήτηση ἀναμένεται νά προκαλέσει τό θέμα τοῦ ἀδικήματος τῆς ἀπιστίας, πού ἀναφέρεται στό ἄρθρο 390 τοῦ ΠΚ, συμφώνως πρός τό ὁποῖο γιά τήν ἄσκηση ποινικῆς διώξεως πρός τά τραπεζικά στελέχη (καί εἰδικῶς αὐτά πού χορήγησαν «κόκκινα δάνεια») ἀπαιτεῖται ἡ προηγουμένη ἔγκλησις, ἤτοι ὁ θιγόμενος νά καταθέσει μήνυση κατά τῆς τραπέζης. Σέ ὅλες τίς ἄλλες περιπτώσεις, ἐφ’ ὅσον ἔχει διαπραχθεῖ τό ἀδίκημα τῆς ἀπιστίας, ἡ ποινική δίωξις εἶναι αὐτεπάγγελτη, δηλαδή δέν χρειάζεται ἡ κατάθεσις μηνύσεως, ἀλλά ἀπαιτεῖται ἡ εἰσαγγελική παρέμβασις.

Ἀλλά καί οἱ πολιτικοί (ἀπό τόν Πρωθυπουργό ἕως τούς ὑφυπουργούς, βουλευτές, περιφερειάρχες καί δημάρχους) θά διώκονται σέ βαθμό κακουργήματος γιά τά ἀδικήματα τῆς δωροληψίας. Ἐπίσης μέ κάθειρξη ἕως καί 10 ἔτη καί χρηματική ποινή θά τιμωροῦνται καί ὅσοι ἐπιχειροῦν νά δωροδοκήσουν πολιτικούς. Μέ ἄλλη τροπολογία προβλέπεται πλέον φυλάκισις γιά τούς προϊσταμένους δημοσίων ὑπηρεσιῶν πού δέν ἀπέτρεψαν ὑφισταμένους τους νά δωροδοκηθοῦν. Ὁ νέος ΠΚ ἀλλάζει καί τό καθεστώς τῶν κλοπῶν, ἀφοῦ θά θεωροῦνται κακούργημα μέ ποινές ἕως 10 ἐτῶν ὅταν ἡ ἀξία τῶν κλοπιμαίων ξεπερνᾶ τά 120 εὐρώ ἤ ἡ κλοπή-διάρρηξις διεπράχθη ἀπό δύο ἤ περισσότερα ἄτομα πού εἶχαν συγκροτήσει συμμορία. Στήν ἔννοια τῆς διακεκριμένης κλοπῆς περιλαμβάνονται καί ἡ ἀφαίρεσις κειμηλίων καί ἄλλων ἀντικειμένων ἀπό ἐκκλησίες, μουσεῖα καί ἀρχαιολογικούς χώρους.

Ειδήσεις / Άρθρα

ΣΥΡΙΖΑ: Ἐκτός Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς δύο Χριστιανοί γιά νά εὐνοηθεῖ ὁ ἐκλεκτός τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου

Εφημερίς Εστία
Θύελλα στήν Θράκη – Καταγγελίες καί ἐνστάσεις γιά νοθεία στό ἀποτέλεσμα γιά τήν σύνθεση τῆς Κ.Ε. Ὁ Τσίπρας τά δίνει ὅλα γιά τήν ψῆφο τῶν τουρκογενῶν

Ἀναβοσβήνουν φωτάκια στό πιλοτήριο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶσαι μόνος σου

Οἱ Εὐρωπαῖοι δυσφοροῦν γιά τούς χειρισμούς στό Οὐκρανικό

Εφημερίς Εστία
Τά ὑψηλά ποσοστά σέ Ἑλλάδα, Βουλγαρία καί Κύπρο

Γιατί δέν (μᾶς) χαίρεται καί δέν χαμογελᾶ ὁ κόσμος;

Δημήτρης Καπράνος
Ἀπορῶ μέ τούς συναδέλφους μου…

Σάββατον, 19 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ